|
Share

Приложение № 6
към чл. 5, ал. 1, т. 1
(Изм., ДВ, бр. 44 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 2007 г.)


1. N-5-хлорбензоксазол-2-ил ацетамид
2. b-ацетоксиетилтриметиламониев хидроксид (ацетилхолин и неговите соли)
3. Деанолацеглумат*
4. Спиронолактон*
5. [4-(4-Хидрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодофенил] оцетна киселина и нейните соли
6. Метотрексат*

7. Аминокапронова киселина* и нейните соли
8. Цинкофен*, неговите соли, производни и солите на тези производни съединения
9. Тиропропинова киселина* и нейните соли
10. Трихлороцетна киселина
11. Aconitum napellus L. (листа, корени и галенови препарати)
12. Аконитин (основен алкалоид на Aconitum napellus L.) и неговите соли
13. Adonis vernalis L. и неговите препарати
14. Епинефрин*
15. Алкалоидите на Rauwolfia serpentina и техните соли
16. Алкин алкохоли, техните естери, етери и соли
17. Изопреналин*
18. Алилизотиоцианат
19. Алокламид* и неговите соли
20. Налорфин*, неговите соли и етери
21. Симпатикомиметични амини, въздействащи на централната нервна система
22. Анилин, неговите соли и халогенираните и сулфонирани производни
23. Бетоксикаин* и неговите соли
24. Зоксазоламин*
25. Прокаинамид*, неговите соли и производни
26. Бензидин
27. Туаминохептан*, неговите изомери и соли
28. Октодрин* и неговите соли
29. 2-Амино-1,2-бис(4-метоксифенил)етанол и неговите соли
30. 1,3-Диметилпентиламин и неговите соли
31. 4-Аминосалицилова киселина и нейните соли
32. Толуидини, техните изомери, соли, халогенирани и сулфонирани производни
33. Ксилидини, техните изомери, соли и халогенирани и сулфонирани производни
34. Императорин [9-(3-метоксилбут-2-енилокси)фуро (3,2-г)хромен-7-он]
35. Ammi majus и неговите галенови препарати
36. 2,3-Дихлор-2-метилбутан
37. Вещества с андрогенен ефект
38. Антраценово масло
39. Антибиотици
40. Антимон и неговите съединения
41. Apocynum cannabinum L. и неговите препарати
42. Апоморфин (5,6,6а,7-тетрахидро-6-метил-4Н-дибензо(де,г)-хинолин-10,11-дихидро алкохол) и неговите соли
43. Арсен и неговите съединения
44. Atropa belladona L. и нейните препарати
45. Атропин, неговите соли и производни
46. Бариеви соли, с изключение на бариев сулфат и сулфид при условията, посочени в приложение № 7, цветни лакове, соли и пигменти на основата на багрилните вещества, указани с означение (2) в приложение № 3
47. Бензол
48. Бензимидазол-2(3Н)-он
49. Бензазепини и бенздиазепини
50. 1-Диметиламинометил-1-метилпропилбензоат (амилокаин) и неговите соли
51. 2,2,6-Триметил-4-пиперидилбензоат (бензамин) и неговите соли
52. Изокарбоксазид*
53. Бендрофлуметиазид* и неговите производни
54. Берилий и неговите съединения
55. Бром, елемент
56. Бретилиум тозилат*
57. Карбромал*
58. Бромизовал*
59. Бромфенирамин* и неговите соли
60. Бензилониум бромид
61. Тетриламониум бромид*
62. Бруцин
63. Тетракаин* и неговите соли
64. Мофебутазон*
65. Толбутамид*
66. Карбутамид*
67. Фенилбутазон*
68. Кадмий и неговите съединения
69. Кантариди, Cantharis vesicatoria
70. (1R,2S)-Хексахидро-1,2-диметил-3,6-епоксифталов анхидрид (кантаридин)
71. Фенпробамат*
72. Нитропроизводни на карбазола
73. Въглероден дисулфид
74. Каталаза
75. Кефалин и неговите соли
76. Chenopodium ambrosioides (етерично масло)
77. 2,2,2-Трихлоретан-1,1-диол
78. Хлор
79. Хлорпропамид*
80. Дифеноксилат* хидрохлорид
81. 4-Фенилазофенилен-1,3-диаминцитратхидрохлорид (хризоидинцитратхидрохлорид)
82. Хлорзоксазон*
83. 2-Хлор-6-метилпиримидин-4-ил диметиламин (кримидин - ISO)
84. Хлорпротиксен* и неговите соли
85. Клофенамид*
86. N,N-бис (2-хлоретил) метиламин N-оксид и неговите соли
87. Хлорметин* и неговите соли
88. Циклофосфамид* и неговите соли
89. Маномустин* и неговите соли
90. Бутаниликаин* и неговите соли
91. Хлормезанон*
92. Трипаранол*
93. 2-[2-(4-Хлорфенил)-2-фенилацетил] индан 1,3-дион (Хлорфацинон - ISO)
94. Хлорфеноксамин*
95. Фенагликодол*
96. Хлоретан
97. Хром; хромена киселина и нейните соли
98. Claviceps puprurea Tul., неговите алкалоиди и галенови препарати
99. Conium maculatum L. (плод, прах, галенови препарати)
100. Глицикламид*
101. Кобалт бензолсулфонат
102. Колхицин, неговите соли и производни
103. Колхикозид и неговите производни
104. Colchicum autumnale L. и неговите галенови препарати
105. Конвалатоксин
106. Anamirta cocculus L. (плод)
107. Croton tiglium (масло)
108. 1-Бутил-3-(N-кротоноилсулфанилил) урея
109. Кураре и курарин
110. Синтетични кураризанти
111. Водороден цианид и неговите соли
112. 2-a-Циклохексилбензил (N,N,N',N'-тетраетил) триметилендиамин (фенетамин)
113. Цикломенол* и неговите соли
114. Натриев хексациклонат*
115. Хексапропимат*
116. Декстропропоксифен*
117. о, о-Диацетил-N-алил-N-норморфин
118. Пипазетат* и неговите соли
119. 5-(a, b-Дибромфенетил)-5-метилхидантоин
120. N,N'-Пентаметиленбис(триметиламониеви) соли, напр. пентамeтониев бромид*
121. N,N'-[(Метилимино)диетилен] бис (етилдиметиламониеви) соли, напр. азаметониев бромид*
122. Цикларбамат*
123. Клофенотан*; ДДТ (ISO)
124. Хексаметиленбис (триметиламониеви) соли, напр. хексаметониев бромид*
125. Дихлоретани (етилен хлориди)
126. Дихлоретилени (ацетилен хлориди)
127. Лизергид* и неговите соли
128. 2-Диетиламиноетил 3-хидрокси-4-фенилбензоат и неговите соли
129. Хинокаин* и неговите соли
130. 3-Диетиламинопропилцинамат
131. о,о-Диетил-о-4-нитрофенилфосфоротиоат (паратион - ISO)
132. (Оксалилбисиминоетилен) бис [(о-хлорбензил) диетиламониеви] соли, напр. амбеномиев хлорид*
133. Метилприлон* и неговите соли
134. Дигиталин и всички хетерозиди на Digitalis purpurea L.
135. 7-[2-Хидрокси-3-[(2-хидроксиетил)-N-метиламино]пропил] теофилин (ксантинол)
136. Диоксетедрин* и неговите соли
137. Пипрокурариум*
138. Пропифеназон
139. Тетрабеназин* и неговите соли
140. Каптодиам*
141. Мефеклоразин* и неговите соли
142. Диметиламин
143. 1,1-Бис(диметиламинометил)пропилбензоат (амидрикаин, алипин) и неговите соли
144. Метапирилен* и неговите соли
145. Метамфепрамон* и неговите соли
146. Амитриптилин* и неговите соли
147. Метформин* и неговите соли
148. Изосорбид динитрат*
149. Малононитрил
150. Сукцинонитрил
151. Динитрофенолови изомери
152. Инпрокон*
153. Димевамид* и неговите соли
154. Дифенилпиралин* и неговите соли
155. Сулфинпиразон*
156. N-(3-Карбамоил-3,3-дифенилпропил)-N,N-диизопропилметиламониеви соли, напр. изопропамид йодид*
157. Бенактизин*
158. Бензатропин* и неговите соли
159. Циклизин* и неговите соли
160. 5,5-Дифенил-4-имидазолидон
161. Пробенецид*
162. Дисулфирам*; тирам (ISO)
163. Еметин, неговите соли и производни
164. Ефедрин и неговите соли
165. Оксанамид* и неговите производни
166. Езерин или физостигмин и неговите соли
167. Естери на 4-аминобензоената киселина със свободна аминогрупа, с изключение на посочените в приложение № 5
168. Холинови соли и техните естери, напр. холин хлорид
169. Карамифен* и неговите соли
170. Диетил 4-нитрофенилфосфат
171. Мететохептазин* и неговите соли
172. Оксфенеридин* и неговите соли
173. Етохептазин* и неговите соли
174. Метхептазин* и неговите соли
175. Метилфенидат* и неговите соли
176. Доксиламин* и неговите соли
177. Толбоксан*
178. 4-Бензилоксифенол и 4-етоксифенол
179. Паретоксикаин* и неговите соли
180. Фенозолон*
181. Глутетимид* и неговите соли
182. Етиленов оксид
183. Бемегрид* и неговите соли
184. Валноктамид*
185. Халоперидол*
186. Параметазон*
187. Флуанизон*
188. Трифлуперидол*
189. Флуорезон*
190. Флуороурацил*
191. Флуороводородна киселина, нейните нормални соли, нейните комплексни съединения и флуороводороди с изключение на посочените в приложение № 7
192. Фурфурилтриметиламониеви соли, напр. фуртретониев йодид*
193. Галантамин*
194. Прогестогени
195. 1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан (ВНС-ISO) (линдан)
196. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-6,7-епокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (ендрин - ISO)
197. Хексахлоретан
198. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-хексахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (изодрин - ISO)
199. Хидрастин, хидрастинин и техните соли
200. Хидразиди и техните соли
201. Хидразин, неговите производни и соли
202. Октамоксин* и неговите соли
203. Варфарин* и неговите соли
204. Етил бис (4-хидрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил) ацетат и соли на киселината
205. Метокарбамол*
206. Пропатилнитрат*
207. 4,4'-дихидрокси-3,3'-(3-метилтиопропилиден) дикумарин
208. Фенадиазол*
209. Нитроксолин и неговите соли
210. Хиосциамин, неговите соли и производни
211. Hyoscyamus niger L. (листа, семена, прах и галенови препарати)
212. Пемолин* и неговите соли
213. Йод
214. Декаметиленбис (триметиламониеви) соли, напр. декаметониум бромид
215. Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha Brot. и сродните й видове) (корени, прах и галенови препарати)
216. (2-Изопропилпент-4-еноил)урея (апроналид)
217. a-Сантонин ((3S, 5aR, 9bS)-3,3а,4,5,5а,9b-хексахидро-3,5а,9-триметилнафто(1,2-b)фуран-2,8-дион
218. Lobelia inflata L. и нейните галенови препарати
219. Лобелин* и неговите соли
220. Барбитурати
221. Живак и неговите съединения, с изключение на специалните случаи, включени в приложение № 4
222. 3,4,5-Триметоксифенетиламин и неговите соли
223. Металдехид
224. 2-(4-Алил-2-метоксифенокси)-N-N-диетилацетамид и неговите соли
225. Куметарол*
226. Декстрометорфан* и неговите соли
227. 2-Метилхептиламин и неговите соли
228. Изометептен* и неговите соли
229. Мекамиламин*
230. Гуаифенезин*
231. Дикумарол*
232. Фенметразин*, неговите производни и соли
233. Тиамазол*
234. 3,4-Дихидро-2-метокси-2-метил-4-фенил-2Н,5Н, пирано(3,2-с)-(1)бензопиран-5-он(циклокумарол)
235. Каризопродол*
236. Мепробамат*
237. Тефазолин* и неговите соли
238. Ареколин
239. Полдин метилсулфат*
240. Хидроксизин*
241. 2-Нафтол
242. 1-и 2-Нафтиламини и техните соли
243. 3-(1-Нафтил)-4-хидроксикумарин
244. Нафазолин* и неговите соли
245. Неостигмин и неговите соли (напр. неостигмин бромид*)
246. Никотин* и неговите соли
247. Амил нитрити
248. Неорганични нитрити, с изключение на натриев нитрит
249. Нитробензол
250. Нитрокрезоли и техните алкални метални соли
251. Нитрофурантоин*
252. Фуразолидон*
253. Пропан-1,2,3-триилтринитрат
254. Аценокумарол*
255. Алкален пентацианонитрозилферат (2-)
256. Нитростилбени, техните хомолози и производни
257. Норадреналин и неговите соли
258. Носкапин* и неговите соли
259. Гуанетидин* и неговите соли
260. Естрогени, с изключение на изброените в приложение № 2
261. Олеандрин
262. Хлорталидон*
263. Пелетиерин и неговите соли
264. Пентахлоретан
265. Пентаеритрил тетранитрат*
266. Петрихлорал*
267. Октамиламин* и неговите соли
268. Пикринова киселина
269. Фенацемид*
270. Дифенклоксазин*
271. 2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион)
272. Етилфенацемид*
273. Фенпрокумон*
274. Фенирамидол*
275. Триамтерен* и неговите соли
276. Тетраетилпирофосфат; TEPP (ISO)
277. Тритолилфосфат
278. Псилоцибин*
279. Фосфор и метални фосфиди
280. Талидомид* и неговите соли
281. Physostigma venenosum Balf.
282. Пикротоксин
283. Пилокарпин и неговите соли
284. a-Пиперидин-2-илбензил ацетат лявовъртящ треоформ (левофацетоперан) и неговите соли
285. Пипрадрол* и неговите соли
286. Азациклонол*и неговите соли
287. Биетамиверин*
288. Бутопиприн* и неговите соли
289. Олово и неговите съединения
290. Кониин
291. Prunus laurocerasus L. (лавровишнева вода)
292. Метирапон*
293. Радиоактивни вещества съгласно изискванията на Наредбата за основните норми за радиационна защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.)
294. Juniperus sabina L. (листа, етерично масло и галенови препарати
295. Хиосцин, неговите соли и производни
296. Златни соли
297. Селен и неговите съединения, с изключение на селенов дисулфид при условията, определени в № 49 на приложение № 7
298. Solanum nigrum L. и неговите галенови препарати
299. Спартеин и неговите соли
300. Глюкокортикоиди
301. Datura stramonium L. и неговите галенови перпарати
302. Строфантини, техните аглюкони и съответните им производни
303. Strophantus видове и техните галенови препарати
304. Стрихнин и неговите соли
305. Strychnos видове и техните галенови препарати
306. Наркотици, естествени и синтетични: всички вещества, включени в таблици I и II на Конвенцията за наркотичните медикаменти, подписана в Ню Йорк на 30 март 1961 г.
307. Сулфонамиди (сулфаниламид и неговите производни, получени чрез заместване на един или повече Н-атоми в -NH2 групите) и техните соли
308. Султиам*
309. Неодим и неговите соли
310. Тиотепа*
311. Pilocarpus jaborandi Holmes и неговите галенови препарати
312. Телур и неговите съединения
313. Ксилометазолин* и неговите соли
314. Тетрахлоретилен
315. Тетрахлорметан
316. Хексаетил тетрафосфат
317. Талий и неговите съединения
318. Гликозиден екстракт от Thevetia nerifolia Juss.
319. Етионамид*
320. Фенотиазин* и неговите съединения
321. Тиокарбамид и неговите производни, с изключение на посочените в приложение № 7
322. Мефенезин* и неговите естери
323. Ваксини, токсини или серуми
324. Транилципромин* и неговите соли
325. Трихлорнитрометан (хлорпикрин)
326. 2,2,2-Триброметанол (триброметилов алкохол)
327. Трихлорметин* и неговите соли
328. Третамин*
329. Галамин триетиодид*
330. Urginea scilla Stern. и неговите галенови препарати
331. Вератрин, неговите соли и галенови препарати
332. Schoenocaulon officinale Lind. (семена и галенови препарати)
333. Veratrum Spp. и техните препарати
334. Мономер на винилхлорида
335. Ергокалциферол* и холекалциферол (витамини D2 и D3)
336. Соли на о-алкилдитиовъглеродните киселини
337. Йохимбин и неговите соли
338. Диметил сулфоксид*
339. Дифенхидрамин* и неговите соли
340. 4-терт-Бутилфенол
341. 4-терт-Бутилпирокатехол
342. Дихидротахистерол*
343. Диоксан
344. Морфолин и неговите соли
345. Pyrethrum album L. и неговите галенови препарати
346. 2-(4-Метоксибензил-N-(2-пиридил)амино)етилдиметиламин малеат
347. Трипеленамин*
348. Тетрахлорсалициланилиди
349. Дихлорсалициланилиди
350. Тетрабромсалициланилиди
351. Дибромсалициланилиди
352. Битионол*
353. Тиурам моносулфиди
354. Тиурам дисулфиди
355. Диметилформамид
356. 4-Фенилбут-3-ен-2-он
357. Бензоати на 4-хидрокси-3-метоксицинамил алкохол, с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла
358. Фурокумарини (напр. триоксизалан*, 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален), с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла. В слънцезащитните и бронзиращите продукти съдържанието на фурокумарини трябва да бъде под 1 мг/кг
359. Масло от семена на Laurus nobilis L.
360. Сафрол, с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла при концентрации, ненадвишаващи:
100 ppm в готовите продукти;
50 ppm в продуктите за хигиена на зъбите и устната кухина, като сафролът не трябва да се използва в пастите за зъби, предназначени специално за деца
361. 5,5'-Ди-изопропил-2,2'-диметилбифенил-4,4'-диилдихипойодит
362. 3'-Етил-5',6',7',8'-тетрахидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон (7-ацетил-6-етил-1,1,4,4- тетраметил-1,2,3,4 тетрахидронафтален АЕТТ)
363. о-Фениленедиамин и неговите соли
364. 4-Метил-m-фениленедиамин и неговите соли
365. Аристолохинова киселина и нейните соли; Aristolochia spp. и техните препарати
366. Хлороформ
367. 2,3,7,8-Тетра хлордибензо-р-диоксин
368. 2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (диметоксан)
369. Пиритион натрий (INNM)
370. N-(Трихлорметилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (каптан)
371. 2,2'-Дихидрокси-3,3',5,5',6,6'-хексахлордифенилметан (хексахлорофен)
372. 6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (миноксидил) и неговите соли
373. 3,4',5-Трибромсалициланилид
374. Phytolacca spp. и техните препарати
375. Третиноин* (ретинова киселина и нейните соли)
376. 1-Метокси-2,4-диаминобензол (2,4-диаминоанизол-CI 76050) и техните соли
377. 1-Метокси-2,5-диаминобензол (2,5-диаминоанизол) и техните соли
378. Багрило CI 12140
379. Багрило CI 26105
380. Багрило CI 42555
Багрило CI 42555-1
Багрило CI 42555-2
381. Амил 4-диметиламинобензоат, смесени (разнородни) изомери (Падимат А (INN))
382.
383. 2-Амино-4-нитрофенол
384. 2-Амино-5-нитрофенол
385. 11-a-Хидроксипрен-4-ен-3,20-дион и неговите естери
386. Багрило CI 42640
387. Багрило CI 13065
388. Багрило CI 42535
389. Багрило CI 61554
390. Антиандрогени със стероидна структура
391. Цирконий и неговите съединения, с изключение на веществата, посочени под № 50 на приложение № 7, и циркониеви лакове, пигменти или соли на багрила, посочени с означение (2) на приложение № 3
392.
393. Ацетонитрил
394. Тетрахидрозолин и неговите соли
395. Хидрокси-8-хинолин и неговия сулфат, с изключение на случаите на употреба, предвидени в № 51 на приложение № 7
396. Дитио-2,2'-биспиридин-диоксид 1,1' (с добавка на трихидратен магнезиев сулфат) - (пиритион дисулфид + магнезиев сулфат)
397. Багрило CI 12075 и неговите цветни лакове, пигменти и соли
398. Багрило CI 45170 и 45170:1
399. Лидокаин
400. 1,2-Епоксибутан
401. Багрило CI 15585
402. Стронциев лактат
403. Стронциев нитрат
404. Стронциев поликарбоксилат
405. Прамокаин
406. 4-Етокси-m-фенилендиамин и неговите соли
407. 2,4-Диаминофенилетанол и неговите соли
408. Катехол
409. Пирогалол
410. Нитрозамини
411. Вторични алкил- и алканоламини и техните соли
412. 4-Амино-2-нитрофенол
413. 2-Метил-m-фенилендиамин
414. 4-терт-Бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (Musk Ambrette)
415.
416. Човешки клетки, тъкани или продукти
417. 3,3-Бис(4-хидроксифенил)фталид(Фенолфталейн*)
418. 3-Имидазол-4-ил акрилова киселина и нейния етилов естер (уроканова киселина)
419. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Материал от категория 1 и материал от категория 2 съгласно чл. 4 и 5 на Регламент (ЕО) 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и съставките, произхождащи от тях
420. Необработен и пречистен каменовъглен катран
421. 1,1,3,3,5-Пентаметил-4, 6-динитроиндан (москен)
422. 5-терт-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензен (тибетски мускус)
423. Масло от бял оман (Inula helenium) (CAS № 97676-35-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
424. Бензилцианид (CAS № 140-29-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
425. Цикламен алкохол (CAS № 4756-19-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
426. Диетилмалеат (CAS № 141-05-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
427. Дихидрокумарин (CAS № 119-84-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
428. 2,4-Дихидрокси-3-метилбензалдехид (CAS № 6248-20-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
429. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дихидрогераниол) (CAS № 40607-48-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
430. 4,6-Диметил-8-терт-бутилкумарин (CAS № 17874-34-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
431. Диметил цитраконат (CAS № 617-54-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
432. 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (CAS № 26651-96-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
433. 6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 141-10-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
434. Дифениламин (CAS № 122-39-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
435. Етилакрилат (CAS № 140-88-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
436. Абсолю от смокинови листа (Ficus carica) (CAS № 68916-52-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
437. транс-2-Хептенал (CAS № 18829-55-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
438. транс-2-Хексеналдиетил ацетал (CAS № 67746-30-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
439. транс-2-Хексеналдиметил ацетал (CAS № 18318-83-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
440. Хидроабиетилалкохол (CAS № 13393-93-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
441. 6-Изопропил-2-декахидронафталенол (CAS № 34131-99-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
442. 7-Метоксикумарин (CAS № 531-59-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
443. 4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он) (CAS № 943-88-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
444. 1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он (CAS № 104-27-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
445. Метил транс-2-бутеноат (CAS № 623-43-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
446. 7-Метилкумарин (CAS № 2445-83-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
447. 5-Метил-2,3-хександион (CAS № 13706-86-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
448. 2-Пентилиденциклохексанон (CAS № 25677-40-1), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
449. 3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 1117-41-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
450. Масло от вербена (Lippia citriodora Kunth.) (CAS № 8024-12-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция
451. Метилевгенол (CAS № 95-15-2), освен естественото съдържание в използващите се натурални етерични съставки, при условие че концентрацията не надвишава:
(а) 0,01% в чисти парфюмни композиции
(б) 0,004% в тоалетни води
(в) 0,002% в парфюмиращи кремове
(г) 0,001% в продукти, които се отмиват
(д) 0,0002% в други продукти, които не се отмиват, и в продукти за хигиена на устната кухина
452. 6-(2-Хлороетил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан (CAS № 37894-46-5)
453. Кобалтов дихлорид (CAS № 7646-79-9)
454. Кобалтов сулфат (CAS № 10124-43-3)
455. Никелов моноoксид (CAS № 1313-99-1)
456. Диникелов триоксид (CAS № 1314-06-3)
457. Никелов диоксид (CAS № 12035-36-8)
458. Триникелов дисулфид (CAS № 12035-72-2)
459. Тeтракарбонилникел (CAS № 13463-39-3)
460. Никелов сулфид (CAS № 16812-54-7)
461. Калиев бромат (CAS № 7758-01-2)
462. Въглероден монооксид (CAS № 630-08-0)
463. Бута-1,3-диен (CAS № 106-99-0)
464. Изобутан (CAS № 75-28-5), ако съдържа ? 0,1% масови части в % бутадиен
465. Бутан (CAS № 106-97-8), ако съдържа ? 0,1% масови части в % бутадиен
466. Газове (нефт), С3-4 (CAS № 68131-75-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
467. Остатъчен газ (нефт), каталитично крекиран дестилат и каталитично крекирана нафта след фракциониращ абсорбер (CAS № 68307-98-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
468. Остатъчен газ (нефт), каталитично полимеризирана нафта след фракционен стабилизатор (CAS № 68307-99-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
469. Остатъчен газ (нефт), нафта от каталитичен риформинг след фракционен стабилизатор, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-00-9), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
470. Остатъчен газ (нефт), крекиран дестилат от стрипинг колона след хидрогениране (CAS № 68308-01-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
471. Остатъчен газ (нефт), абсорбер за газьол от каталитичен крекинг (CAS № 68308-03-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
472. Остатъчен газ (нефт), инсталация за възвръщане на газ (CAS № 68308-04-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
473. Остатъчен газ (нефт), деетанизатор от инсталация за възвръщане на газ (CAS № 68308-05-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
474. Остатъчен газ (нефт), фракционатор за хидродесулфуриран дестилат и хидродесулфурирана нафта, несъдържащ киселини (CAS № 68308-06-5), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
475. Остатъчен газ (нефт), стрипинг колона за хидродесулфуриран вакуумен газьол, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-07-6), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
476. Остатъчен газ (нефт), фракционен стабилизатор за изомеризирана нафта (CAS № 68308-08-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
477. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор на лека нафта от пряка дестилация, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-09-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
478. Остатъчен газ (нефт), хидродесулфуриран дестилат от пряка дестилация, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-10-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
479. Остатъчен газ (нефт), деетанизатор за подготовка преди подаване за алкилиране с пропан-пропилен (CAS № 68308-11-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
480. Остатъчен газ (нефт), вакуумен газьол, хидродесулфуриран, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-12-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
481. Газове (нефт), каталитично крекирани горни фракции (CAS № 68409-99-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
482. Алкани, C1-2 (CAS № 68475-57-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
483. Алкани, C2-3 (CAS № 68475-58-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
484. Алкани, C3-4 (CAS № 68475-59-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
485. Алкани, C4-5 (CAS № 68475-60-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
486. Горивни газове (CAS № 68476-26-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
487. Горивни газове, дестилати от суров нефт (CAS № 68476-29-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
488. Въглеводороди, C3-4 (CAS № 68476-40-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
489. Въглеводороди, C4-5 (CAS № 68476-42-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
490. Въглеводороди, C2-4, богати на C3 (CAS № 68476-49-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
491. Газове (нефт), втечнени (CAS № 68476-85-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
492. Газове (нефт), втечнени, дезодорирани чрез сероочистване (CAS № 68476-86-8), ако съдържат > 0,1% масови части в %
бутадиен
493. Газове (нефт), C3-4, богати на изобутан (CAS № 68477-33-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
494. Дестилати (нефт), C3-6, богати на пиперилен (CAS № 68477-35-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
495. Газове (нефт), захранване на аминната система (CAS № 68477-65-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
496. Газове (нефт), хидродесулфуриран отпадъчен газ от инсталация за бензен (CAS № 68477-66-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
497. Газове (нефт), рецикъл от инсталация за бензен, обогатени на водород (CAS № 68477-67-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
498. Газове (нефт), смесено масло, отпадъчни, обогатени на водород и азот (CAS № 68477-68-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
499. Газове (нефт), горна фракция от разделител на бутан (CAS № 68477-69-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
500. Газове (нефт), C2-3 (CAS № 68477-70-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
501. Газове (нефт), каталитично крекиран газьол от дъното на депропанизатора, богати на C4, несъдържащи киселини (CAS № 68477-71-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
502. Газове (нефт), каталитично крекирана нафта от дъното на дебутанизатора, богати на C3-5 (CAS № 68477-72-5), ако
съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
503. Газове (нефт), каталитично крекирана нафта от върха на депропанизатора, богати на C3, несъдържащи киселини (CAS № 68477-73-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
504. Газове (нефт), инсталация каталитичен крекинг (CAS № 68477-74-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
505. Газове (нефт), инсталация каталитичен крекинг, обогатени на C1-5 (CAS № 68477-75-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
506. Газове (нефт), каталитично полимеризирана горна фракция от стабилизатор за нафта, богати на C2-4 (CAS № 68477-76-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
507. Газове (нефт), горна фракция от стрипинг колона за нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68477-77-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
508. Газове (нефт), инсталация каталитичен риформинг, обогатени на C1-4 (CAS № 68477-79-2), ако съдържат > 0,1% масови
части в % бутадиен
509. Газове (нефт), рецикъл от инсталация каталитичен риформинг на C6-8 (CAS № 68477-80-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
510. Газове (нефт), инсталация каталитичен риформинг на C6-8 (CAS № 68477-81-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
511. Газове (нефт), рецикъл от каталитичен риформинг на C6-8, обогатени на водород (CAS № 68477-82-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
512. Газове (нефт), захранване на алкилирането с олефини-парафини C3-5 (CAS № 68477-83-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
513. Газове (нефт), обратен поток на C2 (CAS № 68477-84-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
514. Газове (нефт), обогатени на C4 (CAS № 68477-85-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
515. Газове (нефт), от върха на деетанизатора (CAS № 68477-86-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
516. Газове (нефт), от върха на деизобутанизаторна колона (CAS № 68477-87-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
517. Газове (нефт), от депропанизатор, сухи, обогатени на пропен (CAS № 68477-90-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
518. Газове (нефт), от върха на депропанизатора (CAS № 68477-91-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
519. Газове (нефт), сухи, серосъдържащи, отпадъчни от инсталация за концентриране на газа (CAS № 68477-92-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
520. Газове (нефт), от дестилацията на концентрирани газове от реабсорбер (CAS № 68477-93-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
521. Газове (нефт), газове от върха на депропанизатора в инсталация за извличане на газа, (CAS № 68477-94-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
522. Газове (нефт), захранване на инсталация Girbatol (CAS № 68477-95-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
523. Газове (нефт), отпадъчни от водороден абсорбер (CAS № 68477-96-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
524. Газове (нефт), богати на водород (CAS № 68477-97-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
525. Газове (нефт), смесено масло от рецикъл след хидроочистка, богати на водород и азот (CAS № 68477-98-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
526. Газове (нефт), след фракционатор на изомеризирана нафта, богати на С4, несъдържащи сероводород (CAS № 68477-99-6, ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
527. Газове (нефт), рециклирани, богати на водород (CAS № 68478-00-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
528. Газове (нефт), захранване на инсталация за риформинг, богати на водород (CAS № 68478-01-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
529. Газове (нефт), риформинг хидроочистка (CAS № 68478-02-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
530. Газове (нефт), риформинг хидроочистка, богати на водород и метан (CAS № 68478-03-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
531. Газове (нефт), захранване на риформинг хидроочистка, богати на водород (CAS № 68478-04-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
532. Газове (нефт), от дестилация след термичен крекинг (CAS № 68478-05-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
533. Остатъчен газ (нефт), каталитично крекирано осветлено масло и термично крекиран вакуумен остатък от барабан за рецикъл от фракциониране (CAS № 68478-21-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
534. Остатъчен газ (нефт), стабилизиращ абсорбер за каталитично крекирана нафта (CAS № 68478-22-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
535. Остатъчен газ (нефт), комбиниран фракционатор след каталитичен крекинг, каталитичен риформинг и хидродесулфуратор (CAS № 68478-24-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
536. Остатъчен газ (нефт), абсорбер за рефракциониране след каталитичен крекинг (CAS № 68478-25-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
537. Остатъчен газ (нефт), от фракциониращ стабилизатор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-26-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
538. Остатъчен газ (нефт), сепаратор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-27-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
539. Остатъчен газ (нефт) стабилизатор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-28-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
540. Остатъчен газ (нефт), сепаратор след хидроочистка на крекирания дестилат (CAS № 68478-29-5), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
541. Остатъчен газ (нефт), сепаратор за хидродесулфурирана нафта от пряка дестилация (CAS № 68478-30-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
542. Остатъчен газ (нефт), смесен поток от инсталация за наситен газ, обогатен на C4 (CAS № 68478-32-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
543. Остатъчен газ (нефт), инсталация за регенерация на наситен газ, обогатен на C1-2 (CAS № 68478-33-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
544. Остатъчен газ (нефт), вакуумни остатъци от термичен крекинг (CAS № 68478-34-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
545. Въглеводороди, обогатени на C3-4, нефтен дестилат (CAS № 68512-91-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
546. Газове (нефт), от върха на стабилизатор за нафта от пряка дестилация след каталитичен риформинг (CAS № 68513-14-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
547. Газове (нефт), отпадъчни газове от дехексанизтор на пълнообхватна нафта от пряка дестилация (CAS № 68513-15-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
548. Газове (нефт), отпадъчни газове от депропанизатор след хидрокрекинг, обогатени на въглеводороди (CAS № 68513-16-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
549. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор на лека нафта от пряка дестилация (CAS № 68513-17-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
550. Газове (нефт), изходящи отпадъчни газове от изпарителен барабан под високо налягане след риформинг (CAS № 68513-18-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
551. Газове (нефт), изходящи отпадъчни газове от изпарителен барабан под ниско налягане след риформинг (CAS № 68513-19-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
552. Остатъци (нефт), разделител след алкилиране, обогатени на C4 (CAS № 68513-66-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
553. Въглеводороди, C1-4 (CAS № 68514-31-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
554. Въглеводороди, C1-4, с отделени сернокисели примеси (CAS № 68514-36-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
555. Газове (нефт), отпадъчни след дестилация на газовете от рафиниране на масла (CAS № 68527-15-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
556. Въглеводороди, C1-3 (CAS № 68527-16-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
557. Въглеводороди, C1-4, фракция след дебутанизатор (CAS № 68527-19-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
558. Газове (нефт), от върха на депентанизатор след хидроочистка в инсталация за бензен (CAS № 68602-82-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
559. Газове (нефт), C1-5, мокри (CAS № 68602-83-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
560. Газове (нефт), отпадъчни от вторичен абсорбер, газове от върха на фракционатор в инсталация за каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68602-84-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
561. Въглеводороди, C2-4 (CAS № 68606-25-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
562. Въглеводороди, C3 (CAS № 68606-26-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
563. Газове (нефт), захранване на алкилирането (CAS № 68606-27-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
564. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракцията от дъното на депропанизатора (CAS № 68606-34-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
565. Нефтени продукти, рафинерийни газове (CAS № 68607-11-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
566. Газове (нефт), сепаратор под ниско налягане след хидрокрекинг (CAS № 68783-06-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
567. Газове (нефт), смес от рафинерията (CAS № 68783-07-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
568. Газове (нефт), каталитичен крекинг (CAS № 68783-64-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
569. Газове (нефт), C2-4, с отстранени кисели примеси (CAS № 68783-65-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
570. Газове (нефт), нефтопреработка (CAS № 68814-67-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
571. Газове (нефт), отпадъчни след сепаратор на продукти от платформинга (CAS № 68814-90-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
572. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след депентанизатор на хидрогениран несероочистен керосин (CAS № 68911-58-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
573. Газове (нефт), от изпарителен барабан на хидрогениран несероочистен керосин (CAS № 68911-59-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
574. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракционирането на суров нефт (CAS № 68918-99-0), ако съдържат > 0,1% масови
части в % бутадиен
575. Газове (нефт), отпадъчни газове от дехексанизатор (CAS № 68919-00-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
576. Газове (нефт), отпадъчни газове от десулфуризиращата стрипинг колона на унификатора на дестилата (CAS № 68919-01-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
577. Газове (нефт), отпадъчни газове от фракциониране след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-02-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
578. Газове (нефт), отпадъчни газове от скрубера за вторична абсорбция след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-03-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
579. Газове (нефт),отпадъчни газове от стрипинг колоната след хидросероочистка на тежък дестилат (CAS № 68919-04-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
580. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатора след фракциониране на лек бензин от пряка дестилация (CAS № 68919-05-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
581. Газове (нефт), отпадъчни газове от десулфуризационната стрипинг колона на унификатора на нафта (CAS № 68919-06-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
582. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след фракциониране на леки фракции от платформинга (CAS № 68919-07-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
583. Газове (нефт), отпадъчни газове от кули за бърза дестилация на суров нефт (CAS № 68919-08-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
584. Газове (нефт), отпадъчни газове от каталитичен риформинг на нафта от пряка дестилация (CAS № 68919-09-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
585. Газове (нефт), отпадъчни газове от стабилизатор след пряка дестилация (CAS № 68919-10-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
586. Газове (нефт), отпадъчни газове от стрипер за катран (CAS № 68919-11-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
587. Газове (нефт), отпадъчни газове от стрипинг колона след унфикатора (CAS № 68919-12-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
588. Газове (нефт), от върха на разделителя след каталитичен крекинг в кипящ слой (CAS № 68919-20-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
589. Газове (нефт), дебутанизатор на нафта след каталитичен крекинг (CAS № 68952-76-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
590. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор за каталитично крекиран дестилат и нафта (CAS № 68952-77-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
591. Остатъчен газ (нефт), сепаратор за каталитично десулфурирана нафта (CAS № 68952-79-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
592. Остатъчен газ (нефт), хидродесулфурирана нафта от пряка дестилация (CAS № 68952-80-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
593. Остатъчен газ (нефт), термично крекиран дестилат, абсорбер за газьол и нафта (CAS № 68952-81-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
594. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор след фракциониране на термично крекирани въглеводороди, коксуване на нефт (CAS № 68952-82-9), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен
595. Газове (нефт), концентрат бутадиен след лек крекинг с водна пара (CAS № 68955-28-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
596. Газове (нефт), отпадъчни газове от порест абсорбер, от върха на каталитичен крекинг в кипящ слой и от десулфуризатор на газьол (CAS № 68955-33-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
597. Газове (нефт), от върха на стабилизатора в инсталацията за каталитичен риформинг на нафта от пряка дестилация (CAS № 68955-34-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
598. Газове (нефт), дестилация на суров нефт и от каталитичен крекинг (CAS № 68989-88-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
599. Въглеводороди, C4 (CAS № 87741-01-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
600. Алкани, C1-4, обогатени на C3 (CAS № 90622-55-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
601. Газове (нефт), отпадъчни газове от скрубер за промивка на газьол с диетаноламин (CAS № 92045-15-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
602. Газове (нефт), изтичаща течност от хидродесулфурирането на газьол (CAS № 92045-16-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
603. Газове (нефт), продувка от хидродесулфурирането на газьол (CAS № 92045-17-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
604. Газове (нефт), отпадъчни газове от барабанния изпарител на изтичащата течност от хидрогенатора (CAS № 92045-18-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
605. Газове (нефт), остатък под високо налягане от крекинг с водна пара на нафта (CAS № 92045-19-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
606. Газове (нефт), отпадъчни газове от остатъка след "висбрекинг" (CAS № 92045-20-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
607. Газове (нефт), инсталация за крекинг с водна пара, обогатени на С3 (CAS № 92045-22-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
608. Въглеводороди, С4, дестилат от инсталация за крекинг с водна пара (CAS № 92045-23-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
609. Нефтени газове, втечнени, пречистени от сяра, фракция С4 (CAS № 92045-80-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
610. Въглеводороди, C4, несъдържащи 1,3-бутадиен и изобутен (CAS № 95465-89-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
611. Рафинати (нефт), парокрекирани С4 фракции от екстракцията с медноамониев ацетат, С3-5 и С3-5 ненаситени, несъдържащи бутадиен (CAS № 97722-19-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
612. Бензо[def]хризен (=бензо[а]пирен) (CAS № 50-32-8)
613. Битум, каменовъглен катран - нефт (CAS № 68187-57-5), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
614. Дестилати (въглища-нефт), ароматика с кондензирани пръстени (CAS № 68188-48-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
615. (отм., ДВ, бр. 44 от 2006 г.)
616. (отм., ДВ, бр. 44 от 2006 г.)
617. Креозотово масло, аценафтенова фракция, несъдържаща аценафтен (CAS № 90640-85-0), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
618. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен (CAS № 90669-57-1), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
619. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, термообработен (CAS № 90669-58-2), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
620. Битум, каменовъглен катран, нискотемпературен, оксидиран (CAS № 90669-59-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
621. Екстракционни остатъци (въглища), кафяви (CAS № 91697-23-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
622. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища (CAS № 92045-71-1), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
623. Парафинови восъци (въглища), високотемпературен катран от кафяви въглища, хидрогенирани (CAS № 92045-72-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
624. Отпадъци твърди, коксуване на битум от каменовъглен катран (CAS № 92062-34-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
625. Битум, каменовъглен катран, високотемпературен, вторичен (CAS № 94114-13-3), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
626. Остатъци (въглища), течни от екстракция с разтворители (CAS № 94114-46-2), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
627. Въглищни течности, разтвори от течна екстракция с разтворители (CAS № 94114-47-3), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
628. Въглищни течности, екстракция с течни разтворители (CAS № 94114-48-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
629. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с въглен (CAS № 97926-76-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
630. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени с глина (CAS № 97926-77-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
631. Парафинови восъци (въглища), високотемпературни катрани от кафяви въглища, обработени със силициева киселина (CAS № 97926-78-8), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
632. Абсорбционни масла, бициклоароматна и хетероциклена въглеводородна фракция (CAS № 101316-45-4), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
633. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен - полипропилен (CAS № 101794-74-5), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
634. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полиетилен (CAS № 101794-75-6), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
635. Ароматни въглеводороди, С20-28, полициклени, получени чрез пиролиза на смес от въглищни катранени смоли и полистирен (CAS № 101794-76-7), ако съдържат > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
636. Битум, каменовъглена смола, високотемпературен, термообработен (CAS № 121575-60-8), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен
637. Дибенз[a,h]aнтрацен (CAS № 53-70-3)
638. Бенз[a]aнтрацен (CAS № 56-55-3)
639. Бензо[e]пирен (CAS № 192-97-2)
640. Бензо[j]флуорантен (CAS № 205-82-3)
641. Бенз[e]ацефенантрилен (CAS № 205-99-2)
642. Бензо[k]флуорантен (CAS № 207-08-9)
643. Хризен (CAS № 218-01-9)
644. 2-Бромопропан (CAS № 75-26-3)
645. Трихлороетилен (CAS № 79-01-6)
646. 1,2-Дибромо-3-хлоропропан (CAS № 96-12-8)
647. 2,3-Дибромопропан-1-oл(CAS № 96-13-9)
648. 1,3-Дихлоропропан-2-ол (CAS № 96-23-1)
649. a,a,a-Tрихлоротолуен (CAS № 98-07-7)
650. a-Хлоротолуен (CAS № 100-44-7)
651. 1,2-Дибромоетан (CAS № 106-93-4)
652. Хексахлоробензен (CAS №118-74-1)
653. Бромоетилен (CAS № 593-60-2)
654. 1,4-Дихлоробут-2-eн (CAS № 764-41-0)
655. Мeтилоксиран (CAS № 75-56-9)
656. (Епоксиетил)бензен (CAS № 96-09-3)
657. 1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 106-89-8)
658. (R)-1-Хлоро-2,3-eпоксипропан (CAS № 51594-55-9)
659. 1,2-Епокси-3-феноксипропан (CAS № 122-60-1)
660. 2,3-Епоксипропан-1-oл (CAS № 556-52-5)
661. (R)-2,3-Епокси-1-пропанол (CAS № 57044-25-4)
662. 2,2'-Биоксиран (CAS № 1464-53-5)
663. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) (2RS, 3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорофенил)-[(1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]oксиран; епоксиконазол (CAS № 133855-98-8)
664. Хлорометилметилов етер (CAS № 107-30-2)
665. 2-Мeтоксиетанол (CAS № 109-86-4)
666. 2-Етоксиетанол (CAS № 110-80-5)
667. Оксибис[хлорометан], бис (хлорометилов) етер (CAS № 542-88-1)
668. 2-Мeтоксипропанол (CAS № 1589-47-5)
669. Пропиолактон (CAS № 57-57-8)
670. Диметилкарбамоил хлорид (CAS № 79-44-7)
671. Уретан (CAS № 51-79-6)
672. 2-Мeтоксиетилацетат (CAS № 110-49-6)
673. 2-Етоксиетилацетат (CAS № 111-15-9)
674. Мeтоксиоцетна киселина (CAS № 625-45-6)
675. Дибутилфталат (CAS № 84-74-2)
676. бис (2-Метоксиетилов) eтер (CAS № 111-96-6)
677. бис (2-Eтилхексил) фталат (CAS № 117-81-7)
678. бис (2-Метоксиетил) фталат (CAS № 117-82-8)
679. 2-Мeтоксипропилацетат (CAS № 70657-70-4)
680. 2-Етилхексил-[[[3,5-бис(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]метил]тио]aцетат (CAS № 80387-97-9)
681. Акриламид, доколкото в наредбата не е предвидено друго (CAS № 79-06-1)
682. Акрилонитрил (CAS № 107-13-1)
683. 2-Нитропропан (CAS № 79-46-9)
684. Динозеб (CAS № 88-85-7), неговите соли и естери с изключение на тези, посочени на друго място в този списък
685. 2-Нитроанизол (CAS № 91-23-6)
686. 4-Нитробифенил (CAS № 92-93-3)
687. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динитротолуен, за технически цели (CAS № 121-14-2)
688. Бинапакрил (CAS № 485-31-4)
689. 2-Нитронафтален (CAS № 581-89-5)
690. 2,3-Динитротолуен (CAS № 602-01-7)
691. 5-Нитроаценафтен (CAS № 602-87-9)
692. 2,6-Динитротолуен (CAS № 606-20-2)
693. 3,4-Динитротолуен (CAS № 610-39-9)
694. 3,5-Динитротолуен (CAS № 618-85-9)
695. 2,5-Динитротолуен (CAS № 619-15-8)
696. Динотерб (CAS № 1420-07-1), неговите соли и естери
697. Нитрофен (CAS № 1836-75-5)
698. Динитротолуен (CAS № 25321-14-6)
699. Диазометан (CAS № 334-88-3)
700. 1,4,5,8-Тeтрааминоантрахинон (Дисперсно синьо 1) (CAS № 2475-45-8)
701. Диметилнитрозоамин (CAS № 62-75-9)
702. 1-Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин (CAS № 70-25-7)
703. Нитрозодипропиламин (CAS № 621-64-7)
704. 2,2'-(Нитрозоимино) бисетанол (CAS № 1116-54-7)
705. 4,4'-Метилендианилин (CAS № 101-77-9)
706. 4,4'-(4-Иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианилинхидрохлорид (CAS № 569-61-9)
707. 4,4'-Мeтиленди-o-толуидин (CAS № 838-88-0)
708. o-Анизидин (CAS № 90-04-0)
709. 3,3'-Диметоксибензидин (CAS № 119-90-4)
710. Соли на о-дианизидин
711. Азобагрила на основата на о-дианизидин
712. 3,3'-Дихлоробензидин (CAS № 91-94-1)
713. Бензидиндихидрохлорид (CAS № 531-85-1)
714. [[1,1'-Бифенил]-4,4'-диил] диамониев сулфат (CAS № 531-86-2)
715. 3,3'-Дихлоробензидиндихидрохлорид (CAS № 612-83-9)
716. Бензидинсулфат (CAS № 21136-70-9)
717. Бензидинацетат (CAS № 36341-27-2)
718. 3,3'-Дихлоробензидинов дихидрогенбис(сулфат) (CAS № 64969-34-2)
719. 3,3'-Дихлоробензидинов сулфат (CAS № 74332-73-3)
720. Азо-багрила на основата на бензидин
721. 4,4'-Би-о-толуидин (CAS № 119-93-7)
722. 4,4'-Би-o-толуидинов дихидрохлорид (CAS № 612-82-8)
723. [3,3'-Диметил[1,1'-бифенил]-4,4'-диил]диамониев бис(хидрогенсулфат) (CAS № 64969-36-4)
724. 4,4'-Би-o-толуидинов сулфат (CAS № 74753-18-7)
725. Багрила на основата на o-толидин
726. Бифенил-4-иламин (CAS № 92-67-1) и неговите соли
727. Азобензен (CAS № 103-33-3)
728. (Мeтил-ONN-aзокси)метилов ацетат (CAS № 592-62-1)
729. Циклохексимид (CAS № 66-81-9)
730. 2-Мeтилазиридин (CAS № 75-55-8)
731. Имидазолидин-2-тион (CAS № 96-45-7)
732. Фуран (CAS № 110-00-9)
733. Азиридин (CAS № 151-56-4)
734. Каптафол (CAS № 2425-06-1)
735. Карбадокс (CAS № 6804-07-5)
736. Флумиоксазин (CAS № 103361-09-7)
737. Тридеморф (CAS № 24602-86-6)
738. Винклозолин (CAS № 50471-44-8)
739. Флуазифоп-бутил (CAS № 69806-50-4)
740. Флузилазол (CAS № 85509-19-9)
741. 1,3,5-Tрис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион (CAS № 2451-62-9)
742. Тиоацетамид (CAS № 62-55-5)
743. N,N-Диметилформамид (CAS № 68-12-2)
744. Формамид (CAS № 75-12-7)
745. N-Мeтилацетамид (CAS № 79-16-3)
746. N-Метилформамид (CAS № 123-39-7)
747. N,N-Диметилацетамид (CAS № 127-19-5)
748. Триамид на хексаметилфосфорна киселина (CAS № 680-31-9)
749. Диетилсулфат (CAS № 64-67-5)
750. Диметилсулфат (CAS № 77-78-1)
751. 1,3-Пропансултон (CAS № 1120-71-4)
752. Диметилсулфамоилхлорид (CAS № 13360-57-1)
753. Сулфалат (CAS № 95-06-7)
754. Смес от:
4-[[бис-(4-Флуорофенил)метилсилил]метил]-4H-1,2,4-триазол и
1-[[бис-(4-Флуорофенил) метилсилилl]метил]-1H-1,2,4-триазол (EC № 403-250-2)
755. (+/-)-Тeтрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорохиноксалин-2-илокси)-фенилокси]пропионат (CAS № 119738-06-6)
756. 6-Хидрокси-1-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-oксо-5-[4-(фенилазо)фенилазо]-1,2-дихидро-3-пиридинкарбонитрил (CAS № 85136-74-9)
757. (6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-сулфонато-7-нафтиламино)-1,3,5-триазин-2,4-диил) бис[(амино-1-метилетил)амониев] формиат (CAS № 108225-03-2)
758. Тринатриев [4'-(8-aцетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4"-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-1,3',3'',1'''-тетраолато-О,О',О'',О''']мед(II) (EC № 413-590-3)
759. Смес от:
N-[3-Хидрокси-2-(2-метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилaкриламид;
N-[2,3-бис-(2-Метилaкрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид;
Мeтакриламид;
2-Мeтил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-aкриламид;
N-(2,3-Дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид (EC № 412-790-8)
760. 1,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-Епоксипропил]-1,3,5-триaзин-2,4,6-(1H,3H,5H)-триoн (CAS № 59653-74-6)
761. Eрионит (CAS № 12510-42-8)
762. Азбест (CAS № 12001-28-4)
763. Нефт (CAS № 8002-05-9)
764. Дестилати (нефт), тежки, хидрокрекирани (CAS № 64741-76-0), ако съдържат > 3% масови части в % екстракт с диметилсулфоксид (ДМСО)
765. Дестилати (нефт), обработени с разтворител, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64741-88-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
766. Дестилати (нефт), обработени с разтворител, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64741-89-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
767. Остатъчни масла (нефт), деасфалтирани с разтворители (CAS № 64741-95-3), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
768. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64741-96-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
769. Дестилати (нефт), рафинирани с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64741-97-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
770. Остатъчни масла (нефт), рафинирани с разтворител (CAS № 64742-01-4), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
771. Дестилати (нефт), обработени с глина, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-36-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
772. Дестилати (нефт), обработени с глина, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-37-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
773. Остатъчни масла (нефт), обработени с глина (CAS № 64742-41-2), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
774. Дестилати (нефт), обработени с глина, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-44-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
775. Дестилати (нефт), обработени с глина, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-45-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
776. Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-52-5), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
777. Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-53-6), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
778. Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-54-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
779. Дестилати (нефт), обработени с водород, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-55-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
780. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, леки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-56-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
781. Остатъчни масла (нефт), хидрогенирани (CAS № 64742-57-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
782. Остатъчни масла (нефт), пречистени от восъци с разтворител (CAS № 64742-62-7), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
783. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, тежки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-63-8), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
784. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, леки, нафтенсъдържащи (CAS № 64742-64-9), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
785. Дестилати (нефт), пречистени от восъци с разтворител, тежки, парафинсъдържащи (CAS № 64742-65-0), ако съдържат > 3% масови части в % ДМСО екстракт
786. Масло от изпотяване на парафина (нефт) (CAS № 64742-67-2), ако съдържа > 3% масови части в % ДМСО екстракт

(*) Наименованията, означени със звездичка, са публикувани в "Компютърна разпечатка 1975 на Международните непатентовани наименования (INN) на фармацевтичните продукти, списъци 1-33 на предложените INN", СЗО Женева, август 1995.
1 За отделната съставка виж т. 364 от приложението.
2 За отделната съставка виж т. 413 от приложението.

Наредба № 36 от 30 ноември 2005 г. за изискванията към козметичните продукти
http://econ.bg/

Последни статии

Статии

eXTReMe Tracker