|
Share

ЕНЕРГИИ

Всяка физическа енергия е проявление на Бога Енергията на нашия физически, умствен и морален живот идва отСлънцето. Аз не говоря за физическото слънце, за този диск, който виждаме, а за другото слънце, което е невидимо (зад физическото), то произвежда всички невидими резултати.Живите същества са врати, проводници на енергии.

През човека,като през най-висша форма, минават най-висши енергии. Има известна енергия, която слиза от Слънцето и е невидима.Като дойде тази енергия на Земята, женският принцип превръща тази енергия и се ражда светлината. Светлината се е родила от жената на земята.

От слънцето чрез мъжа е дошла енергията.Чрез вашия мозък, чрез вашата глава енергията ще дойде, А пък чрез стомашния ви мозък(слънчевия възел) тази енергия се превръща и животът почва да функционира.Колкото по-интензивна е енергията, която нашият организъмсъдържа, толкова по- благотворна е тя. Колкото по-малко интензивна е енергията,толкова по-вредна е тя. Много от съществата, които живеят на физическия свят, се намират на ниска степен на развитие, в следствие на което черпят сила от ония същества, които стоят на по-високо стъпало от тях. Попаднете ли напътя им, те непременно ще черпят от вас и вие ще се чувствувате обезсилени. За да си набавите изразходваната сила, трябва да се свързвате с възвишения свят,оттам да черпите енергия. Каквото и да правите, вие не можете да се освободите от влиянието на нисшия свят. Следователно, от едно място ще черпят от вас, от друго място пък вие ще черпите. Сдруги думи казано, докато е свързан със земята, човек постоянно губи енергиите си. Свърже ли се със слънцето, той черпи от неговите енергии и се възобновява,В нашето тяло има 700-800 милиона отделни нерви, чрез които възприемаме енергиите отприродата. Знаете ли колко милиона същества са работили за тези жици?Във всяка човешка клетка има толкова много енергия, че може да измести оста на земята на 1 метър от нейния път. Каква сила би представлявал човекът, ако всички клетки на неговия организъм бяха в съгласие и хармония! Днес хората влагат силата си повече в разрушение,отколкото в съграждане. Ако силата на мисълта се впрегне само за творчество и градеж, какви грамадни резултати биха се произвели! Човек черпи жизнените сили от няколко източника: от храната, от въздуха, от водата и от светлината. Той черпи енергии още и от мисълта, чувствата и постъпките си.Човек може да черпи енергия -за поддържане на своя организъм от светлината, ако знае нейните закони, от живота, ако го разбира, и от любовта, ако се стреми към нея, Това са три източника, от които човек може да черпи сила, живот и здраве.Никакъв излишък от енергия не трябва да има в организма, а точно толкова, колкото е необходимо. Излишната енергия трябва да се върне в природата.Човек представлява равностранен триъгьлник с общ център, към който се стремят всички негови енергии. С други думи казано, човек е сбор от енергии,които се стремят към общ център. И обратно — човек е сбор от енергии, които излизат от общ центъри се разпръскват в различни посоки. Какво представлява физическото тяло? Физическото тяло е проводник, т.е. велика инсталация на силите в природата. Чрез тази инсталация минават двата вида природни сили:положително и отрицателно електричество, положителен и отрицателен магнетизъм. Засега нашите тела не са физически тонирани: едни от нас са положителни, а други — отрицателни, т.е. едни имат в себе си повече положително електричество, а други — повечео трицателно.Само отрицателните енергии творят. Ако сте ясновидец, ще видите, че светлината се явява само на отрицателния полюс. Когато кажат за някой човек, че е привлекателен, то значи, че той има отрицателна енергия в себе си — това е магнетизмът. Такъв човек има да дава и да взема нещо от хората.Магнетизмът и електричеството са сили,които изтичат от Бога (не говоря за механичните сили). Когато слизат тези две сили от Бога, магнетизмът влиза в сърцето, а електричеството в ума и посредством тях човек може много препятствия да премахне от пътя си. Магнетизмът е сила, която съдействува за развитието на Вселената и за развитието на всички живи същества. Движението на Луната около Земята, на Земята около Слънцето, на Слънцето около други слънца — всичко това се дължи на магнетизма. Магнетизмът поддържа хармонията в живота, в цялата Вселена. Ако той изтече, животът не може да се проявява. Човек изгуби ли магнетизма си, става недоволен, мрачен, всичко му се вижда грозно и черно. Който има малко и топло да седи, все ще му е студено. Магнетизмът дава привлекателността и топлотата на човека. Енергиите на магнетизма вървят по криви линии, които се извиват спиралообразно и развиват топлина. До голяма степен нашето здраве се дължи на магнетичните енергии, които текатв организма. Електричните енергии вървят повече по прави линии. Човек трябва да разбира законите, за да може да се справи с излишното количество от електричество и магнетизъм в тялото си. Електричеството и магнетизмът са сили, които действуват отвън. Тези сили взаимно се поляризират, но човек трябва да познава законите, по които те се движат, за да може съзнателно да ги трансформира. Засега още не е открита тази жизнена енергия, която се съдържа в природата, както и във всички елементи, и се нарича прана от индусите, или животворно електричество. Такива енергии се съдържат в нашия организъм в елементите водород и кислород, но не са водород и кислород,последните са само носители на тези енергии. Праната има различни състояния: тя бива физическа,сърдечна, умствена или ментална. Без прана, мисъл не може да се образува, без прана чувствата не могат да се проявят и без прана волята не може да действува.Праната е причина за създаване и проявяване на мислите, чувствата и действията в човека. Това не значи, че всички хора трябва да имат еднакви мисли и чувства. Всеки човек според развитието си ще приеме това, от което се нуждае, и ще изрази това, което може.Праната е необходима за човешкия организъм. От нея зависи здравето на човека. Затова именно се препоръчва на хората да излизат сутрин рано, да възприемат по-голямо количество прана. След това те трябва да обработват енергията, която са възприели, да я използуват разумно.Не я ли използувате, тя ще ви причини пакости.Индусите имат научни теории за образуването на праната в организма на човека. Според тях всеки човек, който може разумно и правилно да използува тази прана, може да се лекува от всички болести: от стомах, от дробове, от очи и т. н. В началото на пролетта има повече прана и организмите я приемат повече. През лятото топлината е повече, а не праната. Има известни признаци, по които може да се познае кога има набрана повече прана в природата.Планините са складове на енергии, които помагат на хората да трансформират състоянието си.Специални същества слизат от особено високи светове и обработват мисловната енергия, зада се пригоди за умовете на хората. Не мислете, че човешкият мозък се нуждае от същата енергия,която е нужна на стомаха. Различна е енергията, при която стомахът функционира, различна е енергията, при която белите дробове функционират, различна е и тази на мозъка.За да се образува формата на една благородна, възвишена идея в мозъка, изисква се специфична енергия, която обхваща само горната част на челото.Долната част на челото може да схване друга идея. Човек трябва да разбира законите, по които се движат живото електричество и живият магнетизъм, така наречената от индусите прана.Гръбначният мозък е главният приемник и предавател на праната. Първо праната отива в малкия мозък, а оттам — в главния; Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, вследствие на което в него се явява някаква дисхармония. Тази дисхармония се предава на целия организъм.На отрицателния полюс са чувствата, на положителния—мисълта. Мозъкът е положителен,а симпатичната нервна система — отрицателна. В лявата страна на човешкото тяло енергията слиза надолу към левия крак и после но десния крак и по дясната страна се качва нагоре. Такова електромагнитно течение има около всеки орган, Например по дясната вежда минава положителна енергия. Тя оттам се извива и се спуща под дясното око, дето се превръща в отрицателна енергия,Оттам се качва над лявото око и там е вече отново положителна. След това се спуща под същото око като отрицателна енергия. По този начин в движението си тази енергия образува нещо като осморка. В точката между веждите, или в корена на носа, има един разумен център, който регулиратези течения около очите.Енергиите в човешкия мозък се разделят на 3 главни области:първата област е зад ушите,дето функционират нисшите енергии. Тази област може да се уподоби на ада в човека. Втората област обхваща енергиите, които функционират в полето на челото — човешкия живот. Третата област обхваща енергиите в горната част на мозъка, дето функционират висшите морални чувства.Тази област може да се уподоби на рая в човека. Следователно,когато човек противодействува на своите морални чувства, енергията от тази област слиза надолу,зад ушите, в ада. За да не става това, човек трябва да дава ход на своите добри желания, а не да ги подпушва.От физиката знаете, че енергията от положителния полюс минава в отрицателния. Знаете ли през какъв път минава положителната енергия? Тя обикновено излиза от дясното полушарие на мозъка; върви по повърхността му, минава под лявото полушарие, после извива над него и се връща под дясното полушарие. Тук, в отрицателния полюс, се образува светлина. Значи, мисълта иде от дясното полушарие, минава през лявото и като резултат натова се произвежда светлина в съзнанието.Има едно лунно течение и едно слънчево течение. Слънчевото течение идва от дясната страна на мозъка, влиза вляво и излиза през задната част на опашката, долу. Това е най-нисшият ум у човека. Другото течение минава от лявата страна и отива вдясно. През ноздрите при дишане имаме пак същото течение.Едното течение е на ума, а другото на сърцето. Двете образуватедна осморка. Енергията от дясната половина на мозъка минава в лявата, затова съвременният човек мисли само с лявата половина на своя мозък. Тук е причината за асиметрията на човешкото лице. Като се вгледаме внимателно в човешкото лице, виждаме, че двете страни(лявата и дясната) не са еднакво развити. Това различие се забелязва и в очите, и в ушите, и в устата, и в ръцете — в цялото тяло.Ако се събере повече енергия в дясното полушарие, човек става нервен, не може да си намери място.Ако се събере повече енергия в лявото полушарие, човек става активен. Човек трябва да работи и с лявата, и с дясната страна на мозъка си, за да разпределя еднакво неговите енергии.Съвременните хора не спазват този закон, вследствие на коетострадат от друг физиологически недостатък, а именно: кръвта не се разпределя еднакво по всички органи на тялото им. В здравия организъм кръвта се разпределя еднакво по всички органи на тялото. Също така имисълта на човека трябва да прониква през всички клетки на организма. Само така човек може да бъде здрав.Ако пипнете ръката на здравия човек, ще забележите, че едната страна е топла, другата —студена; едната ръка е топла, другата — студена; едната половина на главата е топла, другата —студена. В болния човек не е така. Теченията в него се изменят:или са топли, или студени, Това се дължи на нарушаване равновесието на силите в неговия организъм. За да се лекува, човек трябва да възстанови вътрешното равновесие на силите си. Ако това се постигне, той оздравява. Както на земята има два полюса (северен и южен), така и в човека има два полюса, които са склад на енергия. Вашият ум ще произведе едно студено течение във вас, сърцето ще произведе топло течение и от тези две течения се образува въртеж, движение. Това движение носи правилния живот — това е вътрешното кръвообращение в човека. Противоречието е в това,че понякога умът произвежда по- голямо изстудяване, отколкото трябва, а по някой път сърцето развива по-голяма топлина,отколкото трябва.Колкото по-високо стои човек, толкова повече светлина излиза от него. За такъв човек се казва, че е магнетичен, действува върху ума и сърето на окръжаващите. В негово присъствие и най-възбуденият и нервен човек се успокоява. Магнетизмът е течение, което изтича свободно и независимо от човека. Това течение не трябва да се прекъсва. Кой може да прекъсне магнетичното течение в човека? Лошият и зъл човек.Как можем да познаем дали имаме магнетизъм? Разположени ли сте — имате магнетизъм,неразположени ли сте, нервирани ли сте, нямате. Магнетизмът дава разположението. По-магнетични от мъничките деца няма. Затова така ни привличат. Влагата регулира действието на електричеството върху човешкия организъм. Електричеството изсушава човека, прави го тънък, деликатен.Понякога може да го изсуши толкова много, че да изтъни нервите му, да не може да издържа окръжаващата среда. Ако магнетизмът вземе надмощие, човек затлъстява много. Такъв човек може да яде малко и пак да дебелее.Когато човек е готов да се кара с всеки, когото срещне на пьтя си,това показва, че в дясната страна на мозъка му има излишък от електричество. Когато човеке неразположен духом, когато изпадне в песимистично състояние, това показва, че в лявото полушарие на мозъка му има излишък на електричество.В предната част на мозъка действува електричество, а в задната— магнетизъм. Така именносе уравновесяват силите в човешкия организъм и той мисли право, радва се на добро здраве.Излишната енергия причинява ред болести. Когато някой пълен човек заболее, в организма му трябва да се внесе електричество; на сухия — магнетизъм. Сухите да дружат с пълните, да става правилна обмяна между тях. Мозъчната система е едно динамо, акумулатор на електричеството, асимпатичната нервна система акумулира магнетизма.Неврастениците често усещат лазене по краката, по гръбнака — това са молекули от електричество, или пък щипания — това са малки експлозии на електрическа енергия. Когато електричеството преобладава и има надмощие в организма, човек се изтощава, става сух. Симпатичната нервна система служи като акумулатор на живата магнетична сила, която идва от Слънцето. Щом почне да се възстановява надмощие на магнетичната сила, у заболелите неврастеници става следното:усещат, че ги облива отдолу приятна топлина. В нормалния организъм електричеството и магнетизмът,като се съединят, образуват приятна топлина, хармония на силите.При две хармонични мисли едната е положителна; тя е свързана със студените течения в природата. Другата мисъл е носителка на отрицателна енергия;тя е свързана с топлите течения в природата. Докато се движи межцу тези две течения, човек се усеща добре, здрав. Тогава в едното полушарие на мозъка му се образуват студени течения, а в другото — топли, магнетични течения.Когато главата се сгорещи, човек изпада в болезнено състояние.За да се вьзстанови здравословното му състояние, трябва да се предизвика в него раздвояване, в смисъл да се създадатв двете полушария на мозъка две различни течения. Щом се постигне това състояние, кръвта започва правилно да циркулира и човек се усеща здрав. Може ли да бъде здрав онзи човек, който никога не мие краката, ръцете, лицето си, тялото? Порите на човешкото тяло всякога трябва да бъдат отворени — никога не бива да се запушват. Порите имат една магнетична обвивка, която трябва да се пази. Един ден, когато хората развият шестото чувство, ще видят, че около тялото има една обвивка и докато тази обвивка съществува, човек е здрав,защото тя регулира топлината на неговия организъм. Някога под влиянието на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния проникват в него, като създават ред болести. Тази магнетическа дреха обвива стомаха,дробовете, всички вътрешни органи и клетките.Човек диша и чрез порите си, но несъзнателно. Порите възприемат прана от въздуха и по този начин обновяват организма.В здравия човек постоянно става изтичане на електричество и магнетизъм, става едно трептене. Когато туй трептене е нормално, от порите на тялото излизат струи, които изхвърлят всичката пот навън. Такъв човек е праведен, затова на праведните хора тялото е чисто, у тях става постоянно изчистване, постоянно изхвърляне отвътре навън. Не е водата, която ги чисти.Трептенето в тях ги чисти и по този начин не става никакво задръстване в порите. Само така хората могат да бъдат здрави. Гръбнакът е най-нежното място: там стават най-големите сътресения, По гръбнака тече магнетична жизнена енергия.В човека има две течения. Едното от тях е от пъпа нагоре и сеобразува в главата, а другото от пъпа надолу. Второто течение води към центъра на Земята, а първото — към центъра на Слънцето. Най-после има трето течение, което съединява първите две течения. Третото течение се нарича аура на човека.Второто течение, т.е. това, което води към центъра на Земята,включва всички нисши енергии на човека, които той е добил в своето животинско състояние. Като изучаваме строежа на човешкото тяло, ще видим, че първите две течения включват в себе си още две течения. Всички тия течения са съчетани едно в друго. Те се забелязват и в мисълта, и в чувствата на човека. Кръвта се движи не само под ритъма на сърцето, но и подвлиянието на електричеството в природата. Докато сърцето е под влиянието на живото електричество, то се свива и разпуща равномерно, като изпраща кръвта по цялото тяло. Ако сърцето не се намира под влиянието на природното електричество, никакво кръвообращение не би било възможно. Защо? Защото съпротивлението, което артериите и вените оказват на движението на кръвта е толкова голямо, чес ърцето не би могло да я движи. То няма откъде да получава енергия. То приема тази енергия именно от природното електричество. Следователно искате ли сърцето ви да бъде здраво, ще държите в изправност мозъка си, дето минават електрическите течения на природата, и слънчевия възел, дето минават магнетичните течения.

ЗА ДА БЪДЕ МОЗЪКЪТ ВИ В ИЗПРАВНОСТ, ЩЕ СЕ ПАЗИТЕ ОТ ПРОТИВОРЕЧИВИ МИСЛИ.

ЗА ДА ДЪРЖИТЕ СЛЪНЧЕВИЯ СИ ВЪЗЕЛ В ИЗПРАВНОСТ, НИКОГА НЕ ДОПУЩАЙТЕ В СЪРЦЕТО СИ ОТРИЦАТЕЛНИ ЧУВСТВА.

Първичната светлина е, която движи кръвта. Нашето кръвообращение има един ритъм,импулс, който се дължи на тази космическа енергия —електричеството. Електричеството е една форма на светлината. Светлината е импулс на тази първична причина на света. Тя запълва цялото пространство.Службата на сърцето не се заключава само в изпращане на кръвта по цялото тяло. То е и възел на електрическата енергия, която се предава на всички клетки, като им дава възможност да участвуват в целокупния органически живот. Белият и черниятдроб представляват два трансформатора на енергия — белият дроб е трансформатор на умствената енергия на човека,затова отправя енергията на мисълта към мозъка; черният — на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявят без черен дроб.От всяка жлеза се създават особен род енергии,специфични енергии, Ако човек не може да създаде в себе си умствени и духовни енергии, това показва, че съответните органи в него не са събудени. Човек трябва да работи върху себе си, да дойде до положение да отделя фина енергия, с която да извършва някаква по-висока работа. Например знае се,че любовта има три полюса, свързани с три различни центьра: любов към Бога, този център се намира в най-горната част на главата; любов към ближния, този център се намира в средата на главата; и най-после любов- към себе си — този центьр се намира в малкия мозък. Последната любов е най-груба, поради енергиите, които се развиват у човека. Днес хората живеят с тази любов, вследствие на което мислят само за себе си. Центърът на любовта към Бога е най-важен. И ако българите са страдали толкова много, това се дължи на факта, че у тях тази жлеза, този център на любов към Бога е слабо развит. У славяните този център е най-силно развит, те обичат Бога, с изключение на българите.Ако славяните изгубят тази любов към Бога, ще изгубят всичко,защото силата на човека се дължина този център — любов към Бога.Ръцете са динамо, двата тока на една батерия, и от вас зависи как ще ги поставите, за да регулирате теченията си. Ако държите ръцете си халтаво, отпуснато, всякога ще бъдете слаби. Пък ако искате да бъдете във връзка с разумните сили в природата,стегнете хубаво ръцете си. А коискаш да бъдеш във връзка с едно земно течение, ще обтегнеш ръцете си, краката, мускулите на цялото тяло само за няколко секунди и веднага ще регулираш теченията в себе си.Дланта на лявата ръка е отрицателна страна в човека, чрез която се предават меки,магнетични вибрации. Горната част на лявата ръка е положителна, т.е. електрична. Същото е и с дясната ръка. Значи, в човека има два вида електричество и два вида магнетизъм. Единият вид електричество и магнетизъм изтичат от лявата ръка, а другият вид — от дясната ръка.На горната страна на човешката ръка се набира положително електричество, затова тя е космата. Долната страна на ръката, дланта е пасивна, на нея се събира отрицателно електричество. Често в лявата или в дясната част на тялото се събира повече енергия. Това, което изтича от лявата или дясната ръка, са особен род токове. Едната страна е отрицателна, другата — положителна.Както и да поставите ръцете си, всякога става изтичане, но като ги съедините, енергиите на природата се използуват по-разумно. Ако човек държи дълго време ръцете си затворени, в него става подпушване. Най-добре е да става допиране на ръцете самос върховете на пръстите. Когато човек заключва, т.е. затваря ръцете си, това показва, че той е подпушен, има някакво смущение в душата си. От пръстите излиза такава енергия, каквато от среброто и златото не може да излезе,даже и от светлината такава енергия не може да излезе.От първия пръст (палеца) изтича най-мощната енергия, а останалите пръсти са като тил.Всеки пръст от човешката ръка е свързан с известен център или орган на мозъка. Всеки орган е свързан със специфични сили. Тия сили пък са свързани с разумни области и светове.Достатьчно е човек да повдигне един от пръстите си, за да се свърже със съответния орган, през който текат енергии от разумния свят. През всеки пръст трябва да минава толкова енергия, колкото е необходимо за развитието на човека.Значи, пръстите възприемат енергията, която иде от възвишения свят. Понеже всичко в природата е точно определено, всеки пръст, всяка ръка, трябва да приеме толкова енергия, колкото е предвидено. Вземе ли повече, отколкото трябва, тя ще ви застави да платите. Как ще върнете излишната енергия, която сте приели от природата? Чрез болести, чрез кризи, чрез изпитания.В средата на човешкия мозък се намира т. нар. летящо око на душата, или вътрешното слънце на човека. Ако това слънце не грее в човека, нищо не става от него. То играе роля на трансформатор в човешкия организъм. Когато външната енергия прониква в мозъка на човека, този възел, или окото на душата, препраща тази енергия по целия организъм. То има и други свойства освен това да трансформира слънчевата енергия. В мозъка има и друг трансформатор, който погльща слънчевата енергия по цялото тяло. От правилното трансформиране на тия енергии зависи здравословното сътояние както на организма, така и на чувствата. Значи, това око е траформатор на Божествената енергия в човека и създава условия за неговото проявление.

Та казвам ви като на ученици, най-първо ще се учите да контролирате мозъка си. Събирайте енергията от природата и я препращайте в слънчевия възел, в сърцето, в гръкляна, в челото, в задната част на главата, в горната част на главата и след туй прекарайте тази енергия около тялото си. Почнете да правите тия магнетични душове, докато се образува една светла магнетична аура около тялото и тогава ще се усетите свободни.Човек, ако много яде, голяма част от мозъчните енергии отиват в стомаха, а с това намалява дейността на мозъка. Мозькът е акумулатор на електричество и магнетизъм — едва успее да събере тази енергия, храната отива в стомаха, дето се поглъща; излиза,че той работи само за стомаха.Затова всеки трябва да знае колко, каква храна и кога да яде. Човек трябва да изучава своите състояния, както и енергиите насвоя мозък, за да можеправилно да ги трансформира. Когато човек е гневен, сърдит или неразположен, той трябва да знае,че това гневно състояние се дължи на енергия, събрана около ушите, в задната част на главата, и трябва правилно да разпредели, да трансформира тази енергия,да не стане някакъв взрив. Тя може да се впрегне в работа и разумно да се използува.Гневът е енергия, неизползувана в добро направление. Всеки е изпитал след гняв едно отслабване, едно демагнетизиране.Гневът, меланхолията и неразположението — това е все излишна енергия, която може да се трансформира, като вземеш мотиката и покопаеш 10 —15минути. Всяка мъка, всяка мъчнотия идва от онзи излишък, който остава у човека неизползуван,затова ще се заемеш да изучиш закона за превръщане на енергиите. Има хора, които знаят как да трансформират не само собствените си енергии, но и на близките,на обществото,Да трансформираме енергиите си, това значи нисшите енергии да трансформираме във висши.Когато в едната или в другата страна на мозъка ви се натрупа голямо количество електричество, вие сами можете да си въздействувате. Например ако електричеството е натрупано в дясното полушарие на мозъка, няма да гладите главата си с дясната ръка, за да не усилите състоянието си, но ще гладите дясната страна на главата си с лявата ръка. И обратно — ако имате излишък от електричество в лявата страна на главата си, ще я гладите с дясната си ръка. При този опит ще забележите едно успокояване и състоянието ви се сменя.Ето защо лятно време, когато слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце. Чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от мозъка и ще избегнете слънчев удар.Понеже мозъкът е свързан с всички части на тялото,поляризирането в някои негови центрове веднага се отразява в съответните органи на тялото,които по такъв начин вземат участие в натрупване на енергия. Като знаете това, вие трябва да търсите начин да пренасяте излишната енергия в организма си от един център в друг.Зад ушите на човека има един център, в който се събира повече енергия, отколкото трябва.Той започва да се дразни, сърди се, готов е да се кара с всички хора. Ако може да трансформира тази енергия, да я впрегне на работа, лесно се освобождава от гнева си. Тя е особен род електрическа енергия, Потърсете начин да се с правите с излишната енергия около ушите си.Започнете да режете дърва с трион или с брадва, или да копаете.Ако.не можете да направите това,пипнете върха на носа си 4 — 5 пъти. Важно е да намерите начин да превърнете енергията на гнева в работа.

Грехът се дължи на личните чувства у човека, Личните чувства представляват особен род космическа енергия, която, ако не се трансформира и разпредели между всички центрове на мозъка, причинява експлозия. Близо до личните чувства се намира центърът на съвестта, през който те трябва да минават. От вас се иска да научите закона на трансформиране на енергиите, да ги отправяте от един мозъчен център в друг. Ще работите както природата работи. За всяко нещо тя има определено време. Когато разбере живота, човек съблюдава всички закони и правила на природата.Вие сте един фокус, през който минават както слънчевите, така и земните енергии. От сутрин до обед през вас минават слънчевите енергии, които слизат отгоре и отиват към центъра на земята. Следобед движението е обратно — земните енергии от центъра на земята минават през краката ви и отиват към Слънцето. Следователно, ако. правите известни движения сутрин или вечер, ще имате различни резултати. Въобще у някои хора неразположението иде следобед, понеже тогава през тях минават теченията на земята.Трябва да знаете как да поляризирате и концентрирате тия сили.Не ги спирайте. Ако ги спрете, ще се подпушите и с това може да създадете цяла катастрофа в себе си. Препращайте тия сили нагоре.Всеки човек черпи енергия от духовния свят. Ако не е така, той не би могъл да живее във физическия свят, дето постоянно го смучат и отравят.Различните елементи внасят различни енергии в организма.Например златото внася един вид енергия, среброто - друг вид, а желязото - трети. Оттук можем да кажем, че хората се различават според различните видове материя и енергия и от различното им количество.Казвам: когато вибрациите на две тела не са еднакви, онова тяло,чиито вибрации са по-силни, оказва влияние върху другото, на което вибрациите са по-слаби. Ако се срещнат две тела с еднакви вибрации, те напълно си хармонират.

Хората са свързани помежду си с нещо невидимо, което оказва известно влияние върху тях. тази е причината, дето хората съзнателно или несъзнателно си влияят. Човек излъчва особена динамична енергия, която се отразява и върху окръжаващите.Хората представляват скачени съдове помежду си, вследствие накоето може да става преливане на енергията от един човек в друг, както се преливат течности от един скачен съд в друг. Здравият предава енергия, а болният - взема.Аурата на човека представлява кръг, различно оцветен, с различна големина и дебелина.Аурата на човека определя неговия манталитет. Видима ли е аурата? За едни е видима, за други невидима. В средата на аурата има един център, отдето изтичат енергиите: горните енергии са свързани с умствените способности на човека, а долните - с енергиите на неговите чувства.Горните енергии са господарите, а долните - слугите.Аурата на човека е естествена преграда. Щом е така, никой няма право да влиза без позволение в аурата на кого и да е. Дойде ли някой човек, той трябва да седи на 50-70 см до вас.Наруши ли това разстояние, приближи ли се много до вас, той създава дисхармония в отнношенията. Тази дисхармония се дължи на неправилна обмяна между енергиите на двамата.Който е чувствителен, той възприема тази неправилност и обмяната и започва да страда. Когато учителят говори на учениците си, те се натрупват около него,приближават главите си един до друг,но тук не става неправилна обмяна. Защо? Защото мисълта на всички е съсредоточена към един общ предмет. Обаче ако двама души с две противоречиви мисли се приближават един до друг на разстояние, по-малко от 50 см, те се стълкновяват. Аурите им се преплитат и между тях става неправилна обмяна. Щом почувствуват такава дисхармония, те веднага се отдалечават. Не престъпвайте онази свещена преграда, която природата е поставила. Енергията, с която разполага природата, е точно, математически определена. Тя е разпределила справедливо тази енергия между всички живи същества. На всекиго е точно определено каква енергия да консумира и каква да изразходва.Това се отнася и до мислите, и до желанията, а не само до храната. Обичаш един духовен човек и желаеш да седиш при него с часове,да се къпеш в неговата аура. Това е престъпление. Ще се къпеш ваурата му точно толкова, колкото трябва, а не да стоиш с дни и часове, то е като да пиеш вода непрестанно, без прекъсване.Щом двама приятели се сближат, техните астрални тела се свързват и енергиите от единия започват да преминават в другия, и обратното. Ако единият заболее, заболява и другият. Ако някоя жена обича мъжа си и той умре, то и жената отива след него. Или пък ако мъжът обича много жена си, щом тя умре и той умира. Това става, ако са много привързани.Задачата на животните е да събират магнетизъм. Докато животните са здрави, и хората ще бъдат здрави; щом животните почнат да боледуват, и хората ще боледуват. Ето защо ние трябва да бъдем приятелски разположени спрямо животните, за да можем да се ползуваме от магнетичните сили, които те складират в себе си,Поради изсичане на горите и избиване на млекопитаещите хората се натъкват на големи страдания, без да могат да си помогнат. Те не подозират, че животните и растенията представляват резервоар на жизнени сили за растенето и развитието на човека.С изтрепването на млекопитаещите жизнената им енергия се разпръсква в пространството. Понеже хората не могат да се свързват пряко със силите на природата, те се лишават именно от ония,жизнени сили, които се възприемат от животните.Човек остарява, понеже в организма му престава да се влива енергия. В организма на младия става постоянно в тичане на енергия от природата; който може да съгласува в себе си енергиите на втичането и изтичането, той може да се подмлади.Понеже човек е богат на енергия, изразходва я безразборно. Той не знае, че за всяка енергия, която му е дадена, природата държи сметка. Тя го кредитира във всички случаи, но каквото дава, пише в тефтер, Един ден човек ще плаща за неправилното и неразумното изразходване наенергията. Тя е Божествена енергия и трябва да се използува разумно. Ако във вас се проявява обикновеният живот и ходите гологлав, а слънцето грее, към обед непременно ще имате слънчев удар,защото тази Божествена енергия ще мине през земята, ще промени някои вибрации и ще загорещи мозъка. Обаче ако във вас има съзнателен живот, настроени сте любовно към всички живисъщества, вие ще превърнете тази енергия в „акаша" и ще усещате в себе си една велика, приятна Божествена музика и по цялото ви тяло ще се носи велик трепет, и ще искате да предадете енергията си на всички хора. Всичко туй ще бъде във вас, ако имате съзнателния ,живот. Когато човек е боледувал известно време,той изгубва част от своята жизнена енергия. Ето какво може да направи човек в този случай. Нека от време на време хваща с два пръста долната, месестата част на ухото си и леко да я подръпва надолу. След това да разтрива подутината зад ухотои да следи за промените, които настъпват в неговия организъм.Правете тия опити не само когато сте болни, но и при неразположение на духа.Какво да правим, ако не сме разположени, ако имаме някакво умствено смущение? Хванете ухото си с десния пръст на ръката и започнете да мислите. След 1— 2 минути вие ще се ободрите, ще стане правилна обмяна между умствените и сърдечните енергии във вас. Всеки застой на жизнените сили във вашия организъм се дължи на неправилното кръвообращение, Този застой спира действието на мисълта. Като знаете това, гледайте на ухото и на носа като на свещени места— условия за правилно възприемане и предаване на енергиите.

БОЛЕСТИ И ЗДРАВЕ

БОЛЕСТИ

В Божествения свят болести не съществуват. Човек създава болестите, а не Бог.Законът е следният: когато страда тялото, то е за благото на душата.За да могат да издържат на вибрациите на духовния свят,съвременните хора трябва да калят нервната си система. Днес бялата раса постепенно се приспособява към духовния живот.Страданията, които изпитва, са подготовка от невидимия свят, зада влязат хората във връзка със същества от възвишените светове. Болестите показват пътищата на вашето отклонение от великия Божествен живот, или от правата мисъл.Болестите, от които съвременните хора страдат, биват 3 вида: физически, т.е. такива, които засягат тялото; сърдечни, засягащи чувствата; и умствени. Болестите на физическото тяло се лекуват по един начин, на чувствата — по друг, а на нервите — по трети начин. Съвременната медицина не разполага още с методи, чрез които окончателно да лекува болестите. Като говоря за добрата страна на болестите, това не значи, че човек трябва да боледува. При това болестите не са само физически. Всяко неразположение, всяка скръб, мъка са болезнени състояния, които се отразяват върху организма. В този смисъл болестите биват видими и невидими, или физически и психически. Важно е човек да намери начин да се справи с тях разумно. Колкото и да е учен, човек все е недоволен, все му липсва нещо.Кой е психически болен? Който е недоволен, който все сесъмнява, който не владее ума,сърцето и волята си.Когато боледува от някаква болест, човек се намира в страданията на плътта. Като страда,той изучава законите на живота. Всяка болест показва, че е нарушена някоя добродетел. Болката на очите, на главата, на гьрдите, на стомаха, както и на всички останали показва, че тези органи са лишени от нещо. Щом придобият това, което им липсва, здравословното състояние ще се възстанови. Болестта е следствие. Докато живеят при обикновени условия,хората използуват резултатите на миналото. Как се постига съвършенството? Чрез страдания. Тогава човек слиза към гъстата материя да се учи. Ако не страда, няма бъдеще. Скръбта е суров материал, който трябва да се обработи. Щом се обработи, човек се изкачва към радостта. Бог, нашият Баща, иска нашето съвършенство. Той иска от нас да ходим в училището да се учим.Желанието на Бога е да учим. То трябва да стане и наше желание. Желанието на Бога е да станем съвършени. То трябва да стане и наше желание.Най-хубавото нещо на земята е страданието. Дето е Бог, там е страданието. Дето не е Бог, никакво страдание не съществува. Благата на живота идат чрез страданието. Ако можеше без страдания, първо Христос щеше да спаси света без страдания.Велик е онзи, който носи съзнателно страданието. Ние със своето неразбиране си причиняваме страданията, Най-малката нечиста мисъле в сила да наруши хармонията на твоя живот. Най-малкото нечисто чувство и желание нарушава чистотата на твоя живот. Когато научим дълбокия смисъл на страданието, ще разберем, че това е процес, който изработва нашия характер. Страданията са метод,чрез който природата си служи за смекчаване на грубите чувства на човека. Като страда известно време, човек постепенно отстъпва и започва да мисли, да влиза в положението на бедните, на страдащите. Без страдания жестокостта,грубостта на човека не могат да се смекчат. Страданията са пътища, чрез които природата изхвърля нечистотиите от човешкия организъм. Като знаете това,благодарете за страданията, защото без тях щяхте да се отровите. Има страдания в живота, през които човек неизбежно трябва да мине. Те са предвидени от самата природа. Разумните страдания са необходимата тежест в параход или в лодка,когато плават по водите на моретата и океаните. За да може една лодка или един параход да плават по водата, на дъното си непременно трябва да имат известна тежест. Тежестта уравновесява движението на парахода. Следователно страданията не са нищо друго, освен баласт, който държи в равновесие силите на човешкия организъм. В страданието всякога се печели. Който не страда, той е в застой.Който страда - расте. Оправянето на света е работа на Бога. Работата на човека е да оправи своя малък свят. Как ще го оправи? Чрез страданията човек се изправя.Когато Бог иска да застави хората да го познаят, дава им страдания. Какво е предназначението на болестите? Когато някое живо същество злоупотребява със силите, които са му дадени, природата му изпраща болест, с която го ограничава. Значи, болесттане е нищо друто, освен временно ограничаване свободата на човека или на живите същества изобщо. Неразположението, ограничаването не са нищо друго,освен болезнени състояния.Днешните хора се безпокоят за дребни неща. Те не подозират, че болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си; той сам изважда благото,което е скрито в болестта. Ако роптаят, благото се крие от тях.Колкото повече роптаят, толкова повече болести ги нападат. Болестите правят човека нежен, деликатен. Хора, които много са боледували, развиват в себе си благородство, деликатност, нежност. Които малко или почти никак не са боледували, са груби,жестоки натури. Аз не говоря за нервно болните. Тия болести са от друг характер, те нямат органически произход. Нервните болести не облагородяват човека. Напротив, те го ожесточават.Болестта е живо нещо. Като влезе в човека и намери съответна храна, тя остава да живее в него. Ако не намери храна, заминава си. Следователно махни всички условия, които хранят болестите, и ще бъдеш свободен от тях.Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма, които трябва да се асимилират по някакъв начин, за да не заболява човек. Ето защо природата е допуснала болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърля всичко нечисто от себе си,Често провидението праща на човека голямо страдание, за да го избави от друго,по-голямо нещастие. Ако искаш да оздравееш, трябва да дойдеш до дъното на всички страдания. Страданието е метод за пречистване. Ще минеш през огъня, за да се очистиш.Ако не добиеш абсолютна чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. И без страдания можеш да се очистиш, но ако си по начало абсолютно чист. Щом си нечист, ще страдаш.След всяка болест, след всяко страдание човек придобива известна опитност, която го повдига. Колкото по-тежка е била болестта,толкова по-силен е станал той.

Инфлуенцата е почистване за Коледа, треската е почистване за Великден. Те са две пречиствания Болестите имат възпитателно значение за човека. Те каляват организма и продължават живота му. Забелязано е, че хора, които през детинството си боледували, са калили организма си, направили са го по-издръжлив към болести, към страдания. Болестите са нужни; те тонизират. За да станат хората по-меки,по-чувствителни, трябва да боледуват. Най-великите хора са боледували. Всички болести, страдания, нещастия в живота на човека не са нищо друго, освен благословения, които Бог му изпраща и за които той трябва да благодари. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, той не се страхува, не се тревожи и безпокои. Каквито болести да дойдат, той остава неуязвим. И да заболее, болестта ще мине и замине, не оставя никакви следи. Коя е причината за това?Чистата кръв. Следователно, за да издържате на болести и страдания, да се справяте лесно с противоречията си, изчистете мислите, чувствата и постъпките си. Това е т. нар. вътрешна чистота. Който има тази чистота в себе си, кръвта му е чиста. Здравето, силата и разположението на човека се дължат на чистата кръв,Чрез болестите вие изплащате задължения. Щом турите в себе си желанието да служите на Бога, той плаща заради вас и вие така оздравявате. Човек, който страда постоянно, по-лесно може да издържа на болести, отколкото онзи,който не е боледувал. В злото има повече сила, а в доброто има повече-мекота. Силата е съединена с мекотата. Ако вие манипулирате заедно с доброто и злото и ако речете да отделите доброто о тзлото, ще си създадете една болест, която е неизлечима. Ако се изключат болестите от живота на хората, те ще се натъкнат на едно много по-голямо зло, отколкото сега, когато страдат чрез болестите. Болестите смекчават хората. Набрала се е много излишна енергия в човека и тя понякакъв начин трябва да се регулира. Когато се приближавате към меки хора, вие изпитвате известна приятност. Това се дължи на обстоятелството, че мекотата е приятна, топла дреха, която обвива тия хора. Тази топла, приятна обвивка прави меките хора имунитетни към всякакви болести, Здравето на човека зависи от неговата мекота. Когато изгуби мекотата си, човек започва да изсъхва, да се втвърдява и лесно заболява. Дето влезе той,каквото погледне, навсякъде вижда лошото. Недоволството е негов спътник.Страданието е духовен процес — то представлява най-великото нещо в живота и предизвиква най-голямо раздвижване на силите в човешкия организъм, докато те се уравновесят.Често хората изпитват големи вътрешни мъчнотии, които се дължат на подпушвания на порите в организма. Трябва да дойде някакво голямо страдание, за да предизвика отпушване на тия пори.При миенето с вода и сапун порите само отвън се измиват, а дупчиците им отвътре пак остават запушени. В тялото на човека има около седем милиона пори,главни отдушници на човешкия организъм. Когато всички пори са отворени, човек е напълно здрав, а това отпушване става чрез вътрешно миене, което наричаме изпотяване. В човека се загнездват ония микроби, към които той има разположение. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговите енергии.Незабелязано той заболява и им става жертва.Казваме, че Бог живее у нас, но имаме ревматизъм. И ревматизмът остава. Казваме, че Бог живее у нас, но имаме тумор, И туморът остава. Господ не може да живее в едно тяло, където има язва или друта болест. Когато тялото стане абсолютно чисто и свободно от всички болести, може да влезе Духът и да живее там. При сегашните условия, щом ти е размътен умът, щом те болят краката, ръцете, главата, Господ е далеч от теб.Какво представлява болестта? Неорганизирана материя, неорганизирана сила,неорганизирана мисъл.Болестите са вашите барометри. По тях се съди докъде сте стигнали и какво ви липсва.Докато минавате още през болестите, благодарете на Бога и се молете да ви помогне, да разберете какво ви липсва. Засега те представляват отрицателната страна на вашия живот. Един ден, когато се справите с вашите болести, ще дойдете до положителната страна на живота. Изкълчи си някой крака или го счупи — това е следствие на някоя лоша мисъл, някоя погрешка. Няма закон, който да го съди за мисълта, но от болката, която чувства, не може да се освободи. Лекарят туря наркотични средства, прави операция и пострадалият не усеща болка, но след операцията болката се удвоява. Природата е толкова умна,че наказанието, което иска да наложи за изправянето на една погрешка, не може да се избегне,понеже с това наказание тя го изправя. Когато аз страдам, разбирам, че има едно същество вън от мене, което ми казва: поправи тази грешка. Ако ти не искаш да я поправиш, аз ще я поправя.Всички болезнени състояния не са болести. Например хремата, треската не са болести, но състояния за пречистване. Чрез тях организмът се чисти от излишни утайки и наслоявания. Обаче туберкулозата, живеницата са болести. Има и психически болести. Който се самоосъжда, без да се изправя, той е болен.Едно се иска от човека — чиста кръв. Чистата кръв е в състояние да се справи с всички болести. Тя не позволява да се развиват в нея никакви бацили.Трептенията на чистата кръв са толкова силни, че всички бактерии отскачат от нея.Болният трябва да се откаже от нещо, но не от въздух, а от ядене.Той трябва да яде по-малко и да избира храната си. Болестта му е дадена именно за възпитаване на стомаха. Дайте на болния една печена ябълка, няколко ореха и едно малко парченце хляб, препечено на огъня. На другия ден вместо ябълка дайте му една печена круша. Причината за всички болести, за всички недъзи, за всички несрети в живота е духовна, а не физическа,Ако искате да бъдете здрави, не допущайте в ума и в сърцето си нито една отрицателна мисъл,нито едно отрицателно чувство —последните са паразити и не бива да се оставят в главата ви. Излезе ли ви някой цирей, ще знаете, че злото излиза чрез него.Всяка лоша мисъл, лошо чувство или постъпка се проявява във вид на ревматизъм, на цирей или друга болест.Чрез хремата и кашлицата човек чисти дробовете си и цялата дихателна система от вътрешни утайки. Огненицата подлага всички нечисотии на изгаряне. Щом заболее един орган от органите на човека, целия организъм страда. Равновесие има само тогава,когато всички органи са здрави и задоволени.Болестите и работоспособността на човека зависят от трептенията на неговия мозък.Здравето се възстановява чрез човешката мисъл, а се поддържа чрез човешките чувства. Болестите в света идват приодически. При това колкото повече се увеличават престъпленията по отношение на любовта, толкова повече се увеличават болестите и аномалиите в човешкия живот. Щом приложите закона на любовта в домовете,обществата и народите, веднага болестите ще намалеят. Аз не говоря за човешката любов, но за Божията, която повдига духа на човека и разрешава всички въпроси. ЗДРАВЕ Здравето на човека зависиот следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце. За да придобие човек тия качества, трябва да има знание. Всеки има дух, душа,сърце и ум, но не всеки е могъл да ги развие - да развие такива качества у себе си, които да го направят здрав.Какво представлява здравето? То е капитал, вложен в банката.Ако всеки ден изразходваш определения за това време капитал, без да внасяш нещо, ти ще фалираш. Ако всеки ден внасяш по нещо, капиталът ти ще се увеличи, т.е. здравето ти ще се укрепи.Като знаеш това, не се чуди защо, след като си бил здрав, заболяваш. Мнозина изразходват капитала си, без да внасят нещо в банката и незабелязано губят здравето си. Истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение. Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения свят. То е резултат на действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с Първата Причина на нещата, сближния си и със себе си. Физическото здраве се основава изключително на добродетелите вчовека. Добрият човек не боледува. Щом се усъмни в доброто, той започва да боледува. Ако болният вярва в доброто, непременно ще оздравее. Като греши,човек излиза от областта на доброто и отваря у себе си вратата на греха. Щом греши, той започва да боледува. След болестта иде смъртта. Ако през целия си живот, от младини до старини,човек не допусне в ума си нито една лоша мисъл, в сърцето си — нито едно лошо чувство и във волята си — нито една лоша постъпка,никаква болест не може да го хване. Много бацили ще минат през него, но отровата им ще се обезсили. Който иска да има цветущо здраве, непременно трябва да е свързан с Бога, да има един непрекъснат приток в себе от Божествена енергия.Не може да сте здрав, ако не сте магнетичен. Когато човек се чувствува нервно изтощен,това значи, че се е демагнетизирал, тогава не може да задържи божествените мисли, които само минават през него, без да оставят нещо. Какво ще стане с едно растение, ако то не приеме дъждовните капки, не ги използува? Вие мислите, че човек, който е на земята, живее. Човек щом е на земята, той е само на изпитания. И след като го изпитат, го пращат на друго място. Човек може да бъде физически здрав, да има разположение да хапне и пийне добре, но духовно може да не е здрав, да няма разположение да направи някакво добро. Като прави добро, човек се храни духовно.Ако няма разположение да прави добро, това показва, че е духовно болен. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства.Абсолютно здрав човек е онзи, в организма на когото няма никакви утайки. Здрав е онзи човек, в организма на когото не става абсолютно никакво гниене.Всеки може да бъде здраве или в една минута да стане здрав, като се подложи на влиянието на специални токове, които съществуватв природата. В самото Слънце съществуват особени лъчи, особени токове, които могат да възкресят човека, стига той да знае как и кога да възприема тези лъчи, за да се ползува от тях.Здравето зависи от съзнанието на човека. Мирът, здравето,мощта, добрите чувства и всички сили, които съществуват в човека, произтичат от неговото съзнание. Който живее в областта на съзнанието, и без пари в джоба си е спокоен, той от нищо не се плаши, а концентрира мисълта си към възвишения свят. Не се минава и половин час, помощта идва,хлябът пристига, колата пристига. Този човек е разумен и никога не злоупотребява със силите и способносите, които притежава.Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и чувстват, могат дабъдат здрави. това е невъзможно. Здравето е свързано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.Лицето на светията свети, то не е жълто и изпито, както вие си мислите, нито очите му са хлътнали.И слабият, и пълният не са светии.Когато мисли човек, силите на главният мозък отиват в симпатичната нервна система,отиват в мозъчната система. Когато тези енергии се кръстосват правилно, човек е здрав, мисли и чувства правилно.Здравето е вътрешен процес. Ако организмът не е здрав отвътре,каквито и благоприятни външни условия да има, той не може да ги използва. Какво е нужно, за да бъде здрав? Да определи отношението си първо към Бога, после към своята душа и най-после към ближния си. Ако тези отношения са правилни, човек ще бъде здрав.Силата и здравето не идват от външната храна. Бог храни човека отвътре и му дава сила и живот да работи, да решава задачите си. Който много яде, много плаща.Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека, от една страна,както и на правилна обмяна между душите, от друга страна.Дойде ли някаква болест, тя е нарушение на закона за правилната обмяна. В здравия организъм кръвта се разпределя еднакво по всички органи на тялото и енергията, която излиза от мозъка,също така еднакво трябва да се разпределя и мисълта трябва да прониква във всички клетки. Ако частиците на материята, от които е съставен човешкият организъм, се намират в правилни отношения помежду си, всички негови органи ще бъдатв хармония. Щом те са в хармония, и мислите, чувствата и постъпките на човека ще бъдат хармонични.

За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си със светли чувства, сърцето си— с чисти чувства, дробовете си — с чист въздух, и стомаха си — с чиста здравословна храна.Който иска да бъде здрав, трябва да увеличи количеството на любовта и енергията в себе си.Възприемайте повече енергия от Слънцето, ако искате да сте жизнерадостни. Радвайте се на изгряващото слънце, ако искате да продължите живота си. Законът за чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на всички и хигиената на душата. Всички заразителни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, такасъществуват микроби в духовния и в умствения свят. Който иска да бъде здрав, да не боледува, да не се дразни, трябва да бъде чист. Микробите не действуват върху чистия човек. И тъй, искате ли дабъдете здрави, работете върху тялото си, освободете се от всички нечистотии и излишъци—утайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част от тялото, веднага приложете върху себе си спартански режим. Здравето без чистота е непостижимо.Какъвто е човек по тяло, такъв е и по душа: Какъвто е по дух,такъв е и по тяло. Някои мислят, че човек може да бъде болен, хилав и пак да е гениален.Това е невъзможно. Гениалният човек има особен строеж на тялото. Ако боледува, лесно се справя с болестите. Здрав човек наричаме този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации. Щом всички органи у човека действуват правилно, от тяхната дейност се произвеждат приятни и хармонични тонове. Ако дейността на човешките органи е правилна и създава музика,човек може да се нарече напълно здрав. При това всеки музикален тон има и свой определен цвят.Какви са признаците, по които се познава здравият човек? Когато човек е здрав по тяло, по сърце и по ум, от него излизат три ухания. Здравото тяло издава особено приятно ухание. Възвишените чувства издават друг вид ухание. Щом едно от трите ухания отсъствува, човек е болен в известно отношение.Истински здрав е онзи, който от сутрин до вечер е подвижен, лек,готов за работа. Той не знае какво е болест, не се оплаква от нищо, готов е да помага на всички.По какво се познава здравият човек? Когато здравият човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувствува весел, радостен, благодари за всичко, което има. Който не може да се зарадва, като погледне към небето, и не благодари за всичко,което му е дадено, той е болен човек. Здравият човек има чист, ясен, отворен поглед, установени възгледи, той трепти от живот, от енергия в себе си, изпитва приятност от мъчнотиите в живота.Мнозина ме питат защо трябва да бъде човек добър. Много просто. Човек трябва да е добър,за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека. Който има силна воля, той е здрав човек. Неговата кръв е чиста; ръцете, краката, гръбнакът му са здрави. Здравото тяло е резултат на силна, разумна воля.На първо място здравето зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав. Искаш ли да бъдеш здрав, трябва да мислиш за здравите хора.Изобщо, за каквото човек мисли, такъв става.Човек е здрав, когато от дясната страна има студени електрически течения, а от лявата —топли течения. За да бъде човек здрав, главата му трябва да бъде хладка, а краката топли. Стане ли обратното, той трябва да намери метод, чрез който да смени състоянието си.Колкото повече злато има в човешката кръв, толкова той е по-благороден, по-устойчив, по-здрав.Дръжте носа си в изправност. Пазете го и го почитайте като свещен орган. Докато носът е в изправност, човек е здрав. Щом носът е добре, ще знаете, че и очите, и ушите, и устата ще бъдат добре. Оттам пък ще бъдат добре и дробовете, и сърцето, и стомахът. Ако се наруши нещо в носа,организмът постепенно се разглобява. Пазете носа си и не се страхувайте. Внимавайте да не изгладите кривата линия на ноздрите. Нещастие е, ако тя се изглади, Нещастие е да нямаш нос. Той представлява красив планински връх, дето се трансформират енергиите на човешкия организъм. Който не знае значението на носа, не може да го оцени като велико благо на живота. Докато носът ти е в изправност, Бог ще ти говори и чрез ума, и чрез сърцето.Забележете — централното място на човешкото лице е носът. Бог се проявява на земята трояко:чрез мислите, чувствата и постъпките на човека. Това се отпечатва на носа.Главата ви трябва да е винаги изправена, никога не гледайте надолу. Главата и гръбнакът винаги да са перпендикулярни на Земята. Когато сте изправени,се свързвате със слънчевите енергии и положителното в живота.Всякога главата трябва да има едно перпендикулярно отношение към Слънцето и центъра на Земята, за да се приемат трептенията правилно.Трябва да знаете как да си държите главата спрямо центьра на Слънцето — отвесно да държите главата си спрямо Слънцето и Земята. За да не падаш,за да не изкълчваш крак, за да не си пукваш глава, ще се научиш как да вървиш, как да стоиш, как да сядаш. Случват ли ви се често неприятности, значи не знаете как да вървите: краката ви не са правилно поставени към центъра на Земята, а главата ви не е правилно поставена спрямо центъра на Слънцето.На физическия свят човек трябва да пази нормалната топлина на организма си. От нея зависи здравето му. В духовния свят той трябва да пази вътрешния огьн, да не го загасва, Той е наречен „свещен огьн". За да гори свещеният огьн постоянно,това зависи от правилното кръвообращение, от правилните мисли, чувства и постъпки на човека.

eXTReMe Tracker