|
Share

Здраве, болести, начин на живот, лечение, рецепти, формули, песни

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

УСТРОЙСТВО

Всичко, което Бог е създал, съществува в миниатюр й в човека.
Всеки човек е някаква струна от Божествения инструмент и върху нея свирят с лъка си разумни същества.
Тялото на човека е резултат на Божествената енергия. Тя е създала сегашния човешки организъм.
Човек има 12 тела, но засега функционират само четири:
физическото, на сърцето (чувствата), третото — на ума, и четвъртото — на разумния, на причинния свят. Другите осем тела са в зачатьчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още четири, а като влезете в Божествения свят, ще се развият и останалите четири. Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека. Колкото са важни умьт и сърцето, толкова е важно и тялото. То представлява среда, почва, от която черпим силите на живота.
Тялото представлява една Божествена дреха, която постоянно се подновява. На всеки седем години тялото се изменя. Благодарение на тази постоянна обмяна човек се чувствува здрав и бодър.
Духовното тяло сега се строи, то не е завършено — челото, носът,устата, костите, черепът, умът, ръцете не са завьршени. Астралната ръка сега се изработва, астралният свят се сгъстява, приготовлява се за по-висш живот, по-пречистен. Сега той е в нещо като водно състояние.
По форма човек е конусообразен: горе, при раменете, е по-широк, а долу е по-тесен. Това показва слизане на човека във физическия, т.е. в материалния свят.

Главата на човека е плод на културите, през които е минал като човек. Тялото му е плод на животинските култури— резултат на дейността на животните.
Материята е резултат на дейността на растенията. Когато- е бил във фазата на растение, човек е създал материалите за съграждане на своето тяло, когато е бил във фазата на животно, той е създал тялото си и когато е дошъл до фазата на човек, създал е главата и лицето си. Бог е вдъхнал в човека дихание и той станал жива душа.
Материята, от която човек е създаден, се различава от материята на всички други животни и същества. Формите, от които всяко едно животно е създадено, са от специални сили, от специална материя. Тази материя не може тъй лесно да се трансформира.
Всеки човек е създаден от специален род материя. В някои хора има повече злато в кръвта, в други — повече сребро, в трети — желязо, в четвърти — мед и т.н. Златото в кръвта не е повече от една десетмилионна част от милиграма, но то оказва влияние върху характера на човека. Ако учените искат да открият това злато с везните, които имат,никога няма да го открият,но в кръвта на някои хора го има, и то е мощно като въздействие. Има известен род материя, от която ако имахме в кръвта, бихме вършили чудеса. Първичната материя, от която е създаден светът, е била хиляда пъти по-рядка от тази на водорода. Първичните сили, които са функционирали в тази материя, са били така мощни, че ако днес би могло да се добие само един грам от нея, всички индустриални предприятия, които съществуват в света, ще работят.три хиляди години ден и нощ.
Според окултната наука материята, от която човек е направен, не е взета само от Земята.
Тази материя, от която човек е направен първоначално — космическият човек— неговата материя е взета от цялата Вселена, от всички слънца и планети по една малка част и сглобено сегашното тяло.
На основание на това каква част от планетата сме взели, тази материя е свързана с нас и тя има влияние върху нас. Каквато и колкото материя сме взели от планетите, такова и въздействие те оказват върху нас, във физическо и психическо отношение.
Колкото по-добър, по-разумен и по-силен е човек, толкова по- здраво и по-фино са изработени неговите органи. Материята им е по-фина, по- доброкачествена, Такъв човек наричаме здрав и организиран. Както облеклото отговаря на вътрешните качества и на културата на човека, така и устройството на неговите външни и вътрешни органи отговаря на силите в неговия организъм.
Органите на човешкия организъм са създадени от известни добродетели — следователно всяко заболяване на някои от органите оказва влияние върху онази добродетел, която го създава,За да се поддържа човешкото тяло, знаете ли колко същества страдат и дават живота си за него! Затова нямате право да мислите, че това, което имате, е ваше. Всичко, което имате, не е ваше. Всичко, което имате, не е ваше, а на БОГА. Ще кажете: „Господи, благодаря Ти, че Си ме турил вътре в това Твое тяло."
Всеки орган има двойна служба: външна и вътрешна, т.е. материална и духовна. Истината в най-простата си форма е необходима за възстановяване на равновесието в организма: тя държи храносмилателната система в изправност. Правдата пък трябва да легне в основата на сърцето, да направи човека здрав. Правдата държи в изправност дейността на сърцето и на белите дробове.
Дето правдата отсъствува, там има меланхолия.
Нормално развит човек е онзи, в мерките на когото има правилно съотношение между височината и широчината, между ръцете и краката, между главата, трупа и крайниците. Между числата, които определят отделните части на човешкото тяло, непременно трябва да има известно съотношение. Измени ли се едно от тия числа, едновременно с него се променят и останалите.
Човек, ако знае как да мисли, може да направи, да построи едно съвършено тяло и едно красиво съвършено лице.
Ходилата на краката у правилно развитите мъж или жена трябва да съставят 1/6 част от ръста; лицето трябва да състави 1/10 част от ръста; гърдите — 1/4; дължината на ръката до китката — 1/10.
Челото е мярка, с която Бог мери. Носът е мярка, с която ангели мерят. Брадата е мярка, с която човек мери. Веждите на човека трябва да бъдат толкова дълги, колкото е дълъг носът. Устата трябва да бъде толкова голяма, колкото са дълги веждите. Това са мерки, взети от природата.
Изобщо, горната част на човека, гърдите именно трябва да бъдат широки, а кръстът и коремът трябва да бъдат деликатни, тънки.
Колкото по-широк е мозъкът на човека, толкова по-голяма е неговата издръжливост на физическия свят. Широчината на мозъка отговаря на широчината на бедрата в жената. Дължината на мозъка отговаря на раменете в мъжа. Хора с широки рамене са мъже, безразлично дали са в женска, или в мъжка форма. Жена с широки рамене е повече мъж, отколкото жена. Мъж с широки бедра е повече жена, отколкото мъж.
Във физическото тяло, в астралното тяло, в менталното и причинното тяло функционира сегашното съзнание на човека. Има и други тела в човека,но те са в застой. Има някои органи във физическото тяло, които съответствуват на тези от другите тела.
Например мозъкът съответствува на умственото тяло. Симпатичната нервна система, или стомашният мозък, съответствува на духовното тяло. Черният дроб, далакът и стомахът съответствуват на нисшите полета на астралното тяло. Ако е разстроен черният дроб, чувствата няма да функционират правилно, ще сте мрачни, неразположени. Черният дроб спомага за храносмилането и ако образувалите се отрови не преминат в стомаха, ще влязат в кръвта и ще предизвикат разстройство в астралното тяло. Тогава силите на астралното тяло няма да минават правилно във физическото тяло. Разстрои ли се черният дроб, и паметта отслабва. После ще дойде и неврастенията, понеже косвено този орган влияе на симпатичната нервна система. Щом се спъне някоя функция на някой орган от една система, той повлиява и на другите. Ако вие не контролирате вашите чувства, те ще разстроят черния дроб, а черният дроб ще разстрои целия ви организъм.
Всеки елемент има определено място в човешкия организъм;например мястото на кислорода е в кръвта на човека, на азота — в мозъка, в нервната система; на водорода — в стомаха; на въглерода — в костите.
Всички органи у човека са създадени съобразно неговия характер, съобразно неговата душа.
Каквато е душата на човека, такова е и.цялото му тяло; какъвто е умът, такива са и очите му; каквото е сърцето му, такава е и устата му; какъвто е носът, такава е и интелигентността; каквито са краката, такива са и добродетелите му; каквито са ръцете му, такава е и неговата правда.
Службата на стомашната система във физическия свят е да смила храната, а в духовния — да разгради страстите и нисшите желания на човека чрез смилане. Да ги надроби на ситно и да ги изпрати нагоре към огнището. Във физическия свят сърцето и дробовете пречистват кръвта, а в духовния— те са мехът и огнището, през които трябва да минат желанията на човека, да се отдели чистото от нечистото. Мозъчната система отправя заповедите си към различните органи за  службата, която те трябва да изпълняват. В духовния свят мозъкът определя службата и мястото на всички мисли в човека. Не смесвайте чистите мисли с нечистите.
Мисълта е свързана с желанията, желанията — с действията, а действията — с последствията.
Както мозъкът, така и сърцето и дробовете имат двояка функция: физиологическа и психическа.
Сърцето пречиства не само кръвта, но и чувствата. Дробовете пречистват не само въздуха, но те са олтар, на който мислите, чувствата и желанията на човека се пречистват. На този олтар гори жертвеникът на свещения огьн, който пречиства и калява нещата.
Всеки орган, всяка система в човека имат отношение към неговия живот. Например стомахът има отношение към физическия живот на човека.
Когато оправи материалните си работи, стомахът му работи добре. Щом ги обърка, и стомахът му се разстройва. При това, забелязано е, че човек може да бъде физически здрав, без да е силен. Значи силата иде от друго място. Откъде иде силата на човека? От белия дроб. Силен човек е онзи, който диша правилно. Стомахът пък доставя необходимите материали за съграждането на човешкото тяло, т.е. на физическия човек. Когато строят къща, преди да започнат нейния строеж, построяват малки барачки, в които складират дъски, вар и др. Стомахът може да се уподоби именно на тия барачки. В него се складира градивният материал, който впоследствие се разпределя по целия организъм.

Чрез белия дроб човек се свързва с херувимите. Ето защо, като дишате, мислете за тези духове и за тяхната мъдрост. Значи, мъдростта се придобива чрез дишането. Чрез сърцето си човек се свързва с друга йерархия, наречена „престоли", т.е. Божествен разум. Биенето на сърцето показва, че сме свързани с тази йерархия. Чрез стомаха той е свързан с други йерархии — същества на благородството.. Ето защо, като се нахрани, човек става по- разположен, по-добър, по-благороден, готов на жертви. От стомаха се отива в черния дроб, чрез който човек се свързва с друга йерархия,наречена „власти", или Божествената сила. Чрез жлъчката човек е свързан със съществата на доброто. Когато жлъчката е в нормално сьстояние, добротата и любовта се увеличават. Ако омразата се увеличава, любовта се намалява.
Това е закон, който регулира отношенията между силите. Никой не може да избегне този закон. След черния дроб се отива в далака, чрез който човек се свързва с друта йерархия — „началствата", наречени Божествена правда и победа в света. Друга йерархия са архангелите, същества на Божията слава. Те ръководят народите. Те имат отношение към бъбреците. Най-после стигаме до йерархията на ангелите, които са основа на живота. Днес мисълта се проявява чрез мозъка, чувствата — чрез симпатичната нервна система, в тъй наречения слънчев възел, който неправилно наричат сърце. Волята се проявява чрез ръцете и краката. Три фактора вземат участие в храненето на човека. Първият фактор е стомахът. Той доставя материалната храна на целия организъм.
Вторият фактор е белият дроб, който приема въздуха от устата и чрез него пречиства, т.е. окислява кръвта. Третият фактор, е мозъкът, който изпраща- енергиите по цялото тяло.
Храносмилането се отразява върху кръвообращението; кръвообращението — върху дихателната система;- дихателната система — върху нервната, а тя — върху мозъка, седалище на мисълта.
Мозъкът, нервната система не са мястото, дето се създава мисълта — те само възприемат и обработват мисълта. Има един висок свят, дето мислите се създават, и оттам се изпращат в нашия свят чрез мозъка и нервната система, проводници на тия мисли. Принципът на ума се обуславя от мозъчната нервна система, в която главна роля играят мозъкът, нервите и сетивата на човека..Принципът на сърцето, или силата на чувствителността, са свързани с неговата дихателна, кръвоносна и храносмилателна система.
Волята на човека, която е обусловена от най-висшата му способност — разума — е сила, която се проявява чрез двигателната система. Човек е разумен само тогава, когато знае как да употребява разните части на тялото си.
Множественият свят, това е главата на човека. Духовният свят, това са неговите дробове, неговото сърце, което пулсира и движи кръвта, а физическият, материалният свят е човешкият стомах. Следователно човек трябва да знае, че живее едновременно в трите свята.
Човек се отличава от всички животни по своята глава. Тя представя първия свят. Вторият негов свят започва от шията, обхваща гръдния кош със сърцето, белите дробове и част от стомаха.
Третият свят започва от стомаха надолу и обхваща червата,черния дроб и бъбреците.Физическият свят е стомахът на човека, който е съставен от три области: ад — дебелите черва, чистилище — тънките черва, и рай — самият стомах. Духовният свят, това е белият дроб, съставен от две крила: дясно — през което доброто минава, и ляво — през което злото минава. Дясното крило на белия дроб представя рай, лявото — ад.
3Главата на човека, в която се вмества мозъкът, представя Божествения свят. Предната част на главата — челото и горната част, са доброто, раят в човека.
Задната част на главата е адът в човека.
Значи човек живее едновременно във физическия, в духовния и в Божествения свят.
Здравето почива на един закон, на една жлеза, която се намира под лъжичката на човека. Ако ти свържеш тази жлеза със слънчевата енергия, ако знаеш кога изтичат тези благотворни енергии, ще имаш резултати. Всеки човек, който може да тури тази своя жлеза в контакт със слънчевите енергии, той може да живее на земята, колкото иска. А ако иска да развие своя ум, трябва да свърже тази жлеза сьс светлинните енергии, които идват от месечината, и енергиите, които съществуват в мозъка, понеже енергията, която мозъкът държи, е от съвсем друго,поле. Умът на човека може да му служи само за този свят. Ние със сърцето си познаваме другия това, което умът мисли за другия свят, не е вярно. За вътрешния свят това, което сърцето мисли, е вярно, затова духовния свят ние ще го изучаваме чрез силата на нашето сърце.
Първото нещо, което се забелязва в нашия организъм, е, че в него има. ред, взаимност при общата дейност и хармония между всички работници, които познават своята работа много добре. В организма не се гонят частни цели. Тук се гони една обща цел, едно общо благосъстояние, на което човек се радва. Тук е тайната на общия успех. В този организъм няма своеволие, няма произволни действия, в него владее единството. И когато една от съседните клетки заболее и страда, всички други клетки й съчувствуват и бързат да премахнат по някакъв начин злото. Вътре в човека всичко е разпределено с математическа точност. И щом тя съществува, силите в организма се уравновесяват взаимно и образуват онази хармония,която наричаме здраве. Преобладаващите черти на характера дават форма на ухото, форма на очите, на веждите, на косата — дали е тънка или, дебела, на пръстите — дали са къси, или дълги.
Съставът на слюнката всеки момент се мени и определя промените, които стават в психиката на човека. Това е наука, която ще се изучава в бъдеще.
В едно от посланията си Павел казва: „С плътта си служа на греха, а с духа си — на закона на Любовта, Кой ще ме избави от това положение?" Никой няма да го избави. Ще служи и на плътта си, и на духа си.
Щом имаш плът, ще ядеш, ще спиш, ще работиш. Щом имаш дух, ще работиш с него в духовния и в Божествения свят..
Доброволно или насила, човек служи и на плътта си и на духа си.
Каквото и да се говори, каквото и да се пише в свещените книги, невъзможно е човек да се освободи от естеството на своята природа. Борбата между плътта и духа винаги е съществувала и ще съществува. Животьт на духа и животьт на плътта колкото и противоположни да са един на друг, толкова са и необходими за човешкото развитие.
Без живота на плътта не може да има никакво развитие. Не се страхувайте от плътта, но гледайте да я подчините да слугува на духа. Възпитавайте плътта си във всяко направление.
Според индусите акаша е нещо, което изпълва цялото пространство и вечно съществува. От нея се образуват всички форми. Тя е нещо, което седи неподвижно на едно място. Тя мяза на голям аристократ, който не работи, а вечно почива. Втората същина е праната, която вечно съществува. Това е силата, от която излизат електричеството и магнетизмът. Тя създава техните форми. Етерът, въздухът, водата, кометите, всички планети излизат все от праната и акаша. Зад праната и зад акаша седи нещо друго, което ние не знаем какво е, каква е неговата същина. За да се ползува от праната, човек трябва да изучава нейните закони, защото от неправилното разпределение на праната в човешкото тяло произлизат различни болести: главоболие, туберколоза, лошо храносмилане и др.
Ако в мускулите не е правилно разпределена, явява се ставен ревматизъм.
Науката за праната има за цел да разпредели тази енергия равномерно между всички органи и клетки, за да не страдат. Човек не може да има здрав организъм, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго, освен метод за акумулиране на праната. Защо човек трябва да постъпва правилно? За да може да събере праната и да я употреби правилно.
Ако умът, сърцето и волята ти не работят както трябва, ти ще се лишиш от праната, която ти е необходима.
НЕРВНА СИСТЕМА
Като изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е инсталация, през която монават силите на живата природа. Нервните влакна са живи 4клетки, проводници на нервна енергия. Тя протича през тях както водата през водопроводните тръби. Ако водата е пясъчлива, пясъкът постепенно се утаява по тръбите, докато един ден те окончателно се запушат. Така става запушване на водната инсталация. Такова запушване става и в нервната система на човека. Какво да се прави? Ще се отпушвате.
Трябва да знаете какви мисли и желания да допущате в себе си.
Човек е дърво, съставено от друти две дървета. Тия две дървета съставляват двете главни системи в човека: мозъчната и симпатичната нервна система.
Клоните на мозъчната система се разпространяват надолу, чак до крайниците на тялото, а корените му са горе в мозъка. Другото дърво представлява стомашния мозък, или т.нар. симпатична нервна система, която се състои от ред възли, ганглии, разположени най-много в областта на стомаха. Корените,на симпатичната нервна система са посадени в ганглиите, т.е. в стомашния мозък, а клоните и отиват нагоре. Значи, клоните на тия две дървета се преплитат.
По какво се отличават тия две системи? По своите резултати.
Мозъчната система е носителка на електричество, затова, ако тя се развие повече от другата, човек почва да съхне.
Електричеството отнема всичката влага от организма и затова такъв човек е сух, без влага, безводен е той. Симпатичната нервна система се отличава с обратни резултати на мозъчната. Тя е носителка на магнетизма в човека. Когато тя е развита в някой човек, той надебелява, явява се натрупване на излишна материя, която се обръща после в тлъстини.
Следователно тия две системи могат да се коригират една друга. Седалището на съзнанието е в главата, а отчасти и в гръбнака. То се изявява чрез главния и гръбначния мозък. Някогашната столица на съзнанието е била на друго място, а не в главата. Има още сили на съзнанието, които не са преместени в главата. Къде е било мястото на съзнанието по-рано? В симпатичната нервна система или в т.нар. слънчев възел. В далечното минало главата на човека е била на това място. Той е мислил чрез слънчевия възел.
Успехът на човека вьв всяко отношение зависи от симпатичната нервна система. Радостта, разположението на духа, вдъхновението се дължат на нея. Това се е знаело някога, но се е забравило и трябва наново да се изучава. Сега се работи за организирането на човешкото сърце, на човешкия мозък. Сега се организират всички органи, за да влязат в съгласие: със симпатичната нервна система. Божествената енергия иде от симпатичната нервна система. Духовната сила на човека е в слънчевия възел, който аз наричам животворен мозък на живота. Неорганизираният мозък и животворният мозък на живота трябва да се хармонизират. Това е необходимо, защото вие принадлежите освен към света, в който живеете, и към един друг възвишен свят. Силата на човека се крие в симпатичната нервна система, затова не я оставяйте отворена, да влизат и излизат през нея кой как мине. Затваряйте я с девет ключа, но прекарайте през нея девет крана, да пият от тях всички жадни. Симпатичната нервна система възприема истината и реалността направо,.а мозъкът само ги отразява. Тя не се разстройва, но когато се прекъснат теченията, които идат от нея към мозъка, нарушава се дейността и на двете системи. Омразата нарушава правилната дейност и на двете системи. Правете всеки ден за подмладяване упражнения около-15 — 20 минути за симпатичната нервна система. В симпатичната нервна система се крият корените на живота. Щом се създадат условия корените да се развият, човек надебелява. Слабият, сухият човек повече мисли, а пълният повече чувствува.
Ако разгледаме симпатичната нервна система, ще видим, че корените й са в стомаха, дето има жлези, наречени. стомашен мозък, чиито клони отиват в главния мозък и оттам изпращат енергиите си надолу. Ако симпатичната нервна система не се управляваше от главния мозък, човек би изпаднал в животинско състояние, под закона на инстинкта за самосъхранение. Физическото сърце на човека е малко наляво, а духовното му сърце е под лъжичката, Това място се нарича още слънчев възел, или слънчево сплитане. То е най-нежната област, която човек внимателно трябва да пази. Слънчевият възел се намира под влиянието на черния дроб, затова човек трябва да го държи в пълна изправност. Как да го държи в изправност? Чрез слънчевия възел. Всички нечистотии от умствения, от сърдечния свят на човека отиват в черния дроб, а оттам — в центъра на земята, дето се пречистват. В този смисъл слънчевият възел служи като канал за пречистване на нечистите мисли и чувства. Здравето на човека зависи от благосьстоянието на черния дроб.
Вътрешното сърце, не това, което движи кръвта, а това, в което се образуват чувствуванията, е наречено слънчев възел. Този слънчев възел е орган, който събира слънчевата енергия. Умът е орган, който събира енергията от Луната и на всички други планети и звезди, складира светлината и прави фините материали, образите на мисълта. За да придобие окултно знание в неговата висша 5степен, човек трябва да има здрава нервна система, да издържа.
Както грубите мисли, чувства и постъпки действуват вредно върху човешкия мозък, така и възвишените мисли и чувства изискват здрава нервна система.
МОЗЪК
Когато се говори за Божествения свят, за по-висока култура, имаме предвид човешкия мозък.
Божественият свят е организиран свят, вследствие на което в него почти не стават промени. Същото може да се каже и за човешкия мозък. Най-малките промени стават в мозъка на човека. Той не се изтощава, не се изразходва както тялото. Веществото на човешкия мозък се отличава с голяма устойчивост. Най-големият капитал е вложен в мозъка. Мозъкът пък е създал лицето. От лицето познаваме състоянието на мозъка. Също така и от очите, от ушите, от обонянието, от вкуса познаваме състоянието на мозъка. Щом знаем състоянието на мозъка, ще знаем състоянието на цялото тяло.
Мозъкът, нервната система не са мястото, дето се създава мисълта. Те само възприемат и обработват мисълта. Значи, има един висок свят, дето мислите се създават, и оттам се изпращат в нашия свят .чрез мозъка и нервната система— проводници на тия мисли. Вярата образува един хормон у вас. Ако вярата не може да привлече кръвта в мозъка, тя е слаба. Надеждата също има специален хормон.Ако надеждата ви не може да привлече кръв в мозъка ви, тя е слаба. Ако вашият разсъдък не може да привлече кръв в мозъка ви, и той е слабо развит. С музиката е същото.
Музиката трябва да привлече кръвта към музикалния център.
Всички центрове на човешкия мозък трябва да се запояват с кръв, за да могат да се развиват и обновяват. Като се развият и обновят всички центрове и жлези в мозъка, тогава се създава новият човек. В жлезите с вътрешна секреция се крие причината за подмладяването и дори за безсмъртието.
Безсмъртието е вложено у човека, но той не знае как да го намери. Разумността е вложена у човека, но той не знае как да я използува,
Всички дарби са вложени у човека, но той не знае как да ги развива.
Както градинарят полива зеленчуци в градината, така и човек трябва да насочи мисълта си към всички центрове на мозъка, да придвижва към тях енергия, да ги храни. Полива ли само някои центрове, а друти изоставя, той се развива едностранчиво. Хората са нещастни поради това, че са едностранчиво развити. Гладът се дължи на чувството на охотливост. Центьрът на това чувство се намира около слепоочната област на мозъка; колкото по-развит е този център, толкова по-голямо е желанието да се яде. Човек трябва да яде, но той трябва да знае как да яде. Някои учени, някои- окултисти забелязват, че в човешкия мозък почват да се образуват бели нишки, образуват се формите на известни нови органи за бъдещото ново човечество.
Докато у хората не се създадат нови органи, много неща ще останат за тях необяснени. Новите хора трябва да бъдат създадени от нова материя. В мозъка има специфични клетки, които възприемат светлината на Слънцето във всичките й гами, които са 52 на брой. Ние възприемаме само две.
Други клетки пък възприемат енергиите на земята. Има клетки в мозъка, които възприемат науката, четвърти — изкуствата, музиката, пети са на интуицията и т. н. Всички тези клетки се отличават с голяма интелигентност.
В човешкото тяло най-безчувственият орган е мозъкът. Можеш да го.буташ където искаш, той нищо не усеща. Но когато се натрупа в него излишна енергия, той започва да страда. Някога човек е работил с дясното полушарие, затова и лявата ръка е работила повече. Сега понеже дясното полушарие се е уморило, работата преминала в лявото и затова човек работи с дясната ръка.
Разумните същества, които ръководят човечеството, са направили то да работи с лявото полушарие и с дясната ръка. Някои хора се раждат с добра памет, защото ред поколения са работили преди тях и са я предали. Всеки човек се ражда с възможности да развие паметта си. Тези хора, които са с по- ниски чела, са по-паметливи, отколкото тези с високи чела, защото последните с много идеи се захващат, често стават разсеяни.. Мозъкът е съставен от два вида материя: физическа, която се разлага, и духовна (ефирна), която не се разлага. Върху духовната материя на мозъка са отпечатани всички човешки мисли. Като умре, човек взема със себе си именно тази материя. Този мозък дава образа на заминалия. Цялата повърхност на човешкия мозък и на човешкото тяло е един възприемател на разни енергии, които идват отвред, от цялата природа. Мозъкът никога не заболява. Причината за заболяването се крие другаде. Мозъкът е устойчив, на десет хиляди болни един може да се случи да е болен и то задната част на мозъка-, което се дължи на сблъсък между ума и сърцето.
КЛЕТКИ
6Животьт произтича от Великото, от безграничността, която няма начало, няма и край.
Животът произтича от една същина, но не от малкото, а от голямото. Учените казват, че животът е произлязъл от една малка клетка, а всъщност тази клетка е само проводник на живота, както е проводник на водата чучурът на чешмата. Самият чучур обаче не дава водата. Водата идва от съвсем друг източник. Клетката е само проводник на живота, но проводник интелигентен. Едни клетки устройват мозъка, други клетки — стомаха, трети— белите дробове, четвърти — нервната система и т.н. Те са отлични химици, знаят как да съединяват елементите. Те са по-умни дори от самия човек, в когото се намират. Човек се смята за господар на тялото си, а всъщност някои от слугите му знаят повече от своя господар. Би трябвало господарят да се обърне към Господа с думите: „Господи, бих желал да зная поне толкова, колкото знаят моите слути в главата ми". Човек трябва да е малко по-смирен, да признае, че не знае много. Щом не му върви в живота, щом кръвта му не е чиста, какво знае човек?
Какво представлява човек? Сбор от милиарди малки душички или същества, които се съгласили в името на Божията любов да влязат в човека и да работят за него, да му дадат израз на човек. Те са пожертвували живота си за него, станали са негови слути и като не ги разбира, той казва: „Какво нещо е тялото? Нищо друго освен машина." В света има една разумна материя, която прониква във всички клетки по цялото тяло, за която ние дори не подозираме. Около тази материя, която е разумна, има разумна сила, ко~ято обгражда двете. Тази разумна материя и тази разумна сила обгръщат външно всички,клетки и проникват през всичките най-малки частици на нашия организъм. В човешкия организъм има една безсмъртна клетка— първичната, която всеки трябва да намери. Тя е прадедът на всички клетки. Тази първична жива клетка се отличава от другите по това, че съдържа в себе си рогово вещество. Хранителните вещества в нея са повече, отколкото в другите клетки, а благодарение на роговото вещество, тя се отличава с голяма устойчивост, издържа и при най-лошите условия. В човешкото тяло има специфични клетки, които изпълняват длъжността на най-добрите лекари. Ако ние заболеем и се оставим на тия клетки, те могат да ни излекуват, имат си лаборатория, където приготовляват своите медикаменти и с тях отлично заздравяват нашите рани. Човешкият организъм е съставен приблизително от 60 трилиона клетки, които се отличават с голяма интелигентност. Всички тия клетки включват в себе си качества и способности на същества от различна култура и интелигентност.
Например някои от клетките на човешкия организъм носят в себе си културата на растенията.
Някои от тях познават добре химия, физика, други са отлични агрономи, те избират условията, при които трябва да се развиват, знаят коя почва е добра за тях и коя не е добра. Има клетки, които знаят законите за кристализирането.
Трети пък са минали през културата на рибите, на птиците, на млекопитаещите. Най-после има клетки, които са минали през културата на високо напреднали, разумни същества. Тези клетки днес образуват мозъка на човека. Човекът се отличава по своята глава.
Ако снемете главата на човека, от нея надолу той прилича на животно. Благодарение на главата човек постепенно се е отделял от останалите животни.
Строежът на Слънцето и строежът на клетките са подобни.
Слънцето има в себе си 3 области: едната от тях приготвя енергията, втората я акумулира и трансформира, а третата я препраща към земята. Също и в клетките има 3 области: външна — която възприема слънчевата енергия, средна — която я акумулира в себе си, и вътрешна —, която я преработва и превръща в жизнена сила. Тези три области има и в организма в по-развита форма. Те най-лесно личат в зародиша. Външната обвивка се нарича ектодерма, средната — мезодерма, а вътрешната — ендодерма.клетки, биват изхвърляни от тялото заради общото добро. Върху този предохранителен закон на природата почива нашето здраве, Днешните хора не знаят, че в клетките има съзнание. Но в тях по някой път има такава интелигентност, каквато хората не предполагат. Здравето ви, способностите ви зависят именно от вашите клетки. Ето защо всяка сутрин пращайте -по една добра мисъл към всички ваши клетки.
Писанието казва: „Ние сме храм и Бог живее в нас, и всичко в нас е живо!" Божият дух от хиляди години е работил върху нас и ни е дал един организъм с крака, ръце, мозък, сърце и т. н. Ако ние при сегашния живот не можем да контролираме нашия организъм с неговите сили, този мозък, това сърце, тия нерви; артерии и всички клетчици в него, какво очакваме тогава? Вие ставате сутрин и нищо не мислите за вашето тяло. Направете една молитва за него. Изпратете вашата мисъл към тялото си. Помислете за всички ваши клетки, които влизат в мозъка, в стомаха ви. Помислете за всички живи същества, които работят в него, и им изпратете, както прави един добър господар със 7слугите си, една мисъл, едно благословение. Насърчете ги, дайте им сили и те ще се зарадват.
Говорете им, те всичко разбират. Има един Божествен закон, който ги управлява. Насърчете ги, те са съзнателни същества. Бъдете разумни, внимателни към тях, говорете им като един добър господар.
СЪРЦЕ

Когато Земята се е отклонила на 23 градуса от своя път, тогава и сърцето се е отклонило също така на ъгьл от 23 градуса, това е причината, загдето то е малко вляво, а не в средата. Един ден, когато Земята се върне в първоначалното си състояние, сърцето ще дойде точно в средата, както е било при създаването на първия човек.
Съвременните физиолози имат особено понятие за сърцето, Те го смятат нещо като помпа, от чието свиване и разпущане кръвта се движй из цялото тяло.
Това е отчасти вярно, но всъщност сърцето само не докарва кръвта в движение. За докарване кръвта в движение е причина особена жива сила, която иде като течение в организма и кара клетките на сърцето да пулсират. Тази сила
има свой регулатор в мозъка. Следователно клетките на сърцето са разумни същества с голяма интелигентност. След клетките на мозъка по интелигентност идат клетките на сърцето. Свиването и разпущането на сърцето става благодарение на електричеството, което слиза от една специална зона. Мозъкът регулира зоната на сърцето. Много хора умират преждевременно, защото се прекъсва онзи електрически ток, който идва отвън. Тъй както колелетата се движат с една динамическа сила, така и сърцето се управлява от една космическа сила на Вселената.
Благодарение на тая сила сърцето се свива и разпутца, т.е. в него.стават постоянни приливи и отливи. При всяко свиване и разпущане на сърцето кръвта се приема и изпраща по цялото тяло.
Всъщност сърцето като физически орган няма сила да тласка артериалната кръв в тялото.
Причината за пулса на сърцето се дължи на космическото електричество и на магнетизма. Те носят живот. Щом се наруши хармонията между тези сили, нарушава се и дейността на човешкото сърце.
Кръвта е един проводник на човешкия живот. С нейното увеличаване и с нейното намаляване се увеличава или намалява животът. Кръвта има две съставни части: едната — течна плазма, и другата — от телца — червени и бели телца, и някои други. Кръвта разнася тия телца по тялото. Кръвта носи на организма кислород, който е потребен за живота. Взема от тялото въглероден двуокис, който се е образувал — той е отрова,и чрез венозната кръв го изважда навън.
Постоянно става това изчистване. Когато нашата мисъл е нечиста, увеличава се въглеродният двуокис. Когато нашата чиста мисъл се увеличава, увеличава се кислородът, намалява се въглеродъг. Когато нашето сърце е чисто, увеличава се кислородьт, намалява се въглеродът. Ако са прави постъпките, пак се увеличава кислородът, намалява се въглеродът. Правите постъпки увеличават кислорода в тялото. Правите чувства увеличават кислорода в сърцето и правите мисли увеличават кислорода в човешката мисъл. Ако вие разрушавате плазмата на вашата кръв, във вашето сърце с чувствата, ако вие разрушавате плазмата на вашата кръв във вашето тяло с постъпките, питам, кой може да ви помогне? Вие ще започнете да се задушавате.
Сърцето е пулсът на целия Космос. Във висшата математика има изчисления, които ние не знаем. Има известни таблици, в които са направени изчисления за пулсирането на сърцето на всички хора. Няма двама души, на които сърцата да бият еднакво.
У някои хора сърцето като направи 10 удара, явява се един малък промеждутък. У други — след 20 удара се явява един.малък промеждутък, у трети — след 30 удара; у четвърти —,след 100 удара и т.н. А знаете ли за какво са тези промеждутьци? Това е свързване с друти светове, Следователно според съотношението на ритъма тази междина показва с какви светове си свързан — с Млечния път или с други съзвездия.
В този момент тия светове внасят в душата ти различни добродетели. Що се отнася до биенето на сърцето, забелязано е, че в първите 12 часа от деня сърцето бие по-бързо и с няколко удара повече от нормалното биене. През тези 12 часа сърцето е във възходящо състояние. През вторите 12 часа от деня, т.е. през втората половина на деня, ударите на сърцето намаляват с няколко и сърцето се намира в низходящо състояние. Същото нещо се наблюдава и през месеците и годините. Първите 14 дни сърцето е във възходящо състояние; вторите 14 дни сърцето е в низходящо състояние.
Първата половина от годината сърцето е във възходящо състояние, а през втората половина на годината — в низходящо. Важно е човек да знае кога сърцето му е във възходящо състояние и кога — в низходящо. Когато човек живее нормално, според закона на любовта, пулсът му е нормален.
Наруши ли този закон, пулсът му се изменя. Всички отрицателни състояния, през които минава човек — съмнение, подозрение, обезсърчение, обезверяване— се отразяват на пулса. Като не знае 8това, човек.сам си създава нещастия, Със своите отрицателни мисли и чувства човек изменя хода на космичния пулс — носител на Божието благословение.
Пулсът не бие добре, когато ядете мъчносмилаема храна или се намирате в мъчнотия. Тогава мозъчната.и стомашната система не са в изправност. Това продължава, докато се възстанови правилното отношение между мозъка, дробовете и стомаха. След това и пулсът ще се урегулира.
Когато се яви едно дисхармонично чувство във вас, например омразата, пулсът пак няма да бие правилно. От време на време човек трябва да измерва пулса на сърцето си, да види ритмичен ли е, или не. Ако пулсът му не е ритмичен, това показва, че има нещо криво в неговите чувства. Правата мисъл никога не разстройва нервите. Не смесвайте функциите на сърцето с тези на мозъка.
Задачата на сърцето е да изпраща. нечистата крьв в дробовете, да се пречисти, и оттам като артериална кръв да се изпрати по цялото тяло. Сърцето не пречиства само кръвта, но и чувствата.
Човек има три сърца: едното сърце е под лъжичката, другото е между дробовете и третото е отзад на главата. Когато тези три сърца функционират правилно, когато сърцето движи кръвта правилно,-човек е в нормално състояние.
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

Който има здрава и нормална храносмилателна система, той е весел, жизнерадостен, работлив. Срещнете ли човек с изсъхнало лице, жълт, неразположен за работа, ще знаете, че храносмилателната му система не е в изправност. Той не може да работи, гледа на всичко мрачно, песимистично; няма вяра в живота. За да не изпадате в такова положение, дръжте храносмилателната си система в изправност — от нея зависи благосъстоянието на човека на физическия свят — първото стъпало на живота.
Мозъкът и стомахът са двата полюса на живота. Ако ви боли главата, трябва да знаете, че и стомахът ви е в безпорядък. Ако ви боли стомахът, трябва да знаете, че и главата ви не е в ред.
Когато порите са отворени, стомахът действува добре, правилно. Порите представят канали, чрез които енергиите на природата се вливат в организма. Здрава и нормална храносмилателна система осигурява нормална мозъчна, а оттам.и изправна дихателна система. Адът се намира в червата на човека, ето защо, когато някой трябва да се лекува, най-първо ще очисти стомаха и червата си.
Колкото повече работи стомахът, толкова по-малко работи мозъкът,и обратно. При храносмилането не е достатъчно само да се образуват хранителни сокове, но те трябва правилно да се окисляват, за да предадат на кръвта чист червен цвят. Чистата кръв съдържа в себе си всички жизнени елементи, както и кинетична и потенциална енергия, които са причина за образуването на.мисълта. При кръвообращението става и обратно течение на кръвта, което може да се върне към духовното тяло на човека. Кръвообращението не е само физически, но и духовен процес. Под физически процес разбираме само това, което е видимо и може да се подложи на опит. Има неща, които с обикновено око не може да се видят и не могат да се подлагат на опит.
Когато храносмилането не става правилно, остават утайки в организма, тогава се образува серумът, в който се размножават бацилите, То е първата фаза, а изверженията, които оставят микробите, те правят възпалението — втората фаза.
ЧЕРЕН ДРОБ

Черният дроб е велик фактор в човешкото тяло. Ако черният дроб спре да функционира, човек си отива, При сегашното устройство черният дроб всичко решава. Ако той се разстрои, човек става неразположен, мрачен, той е песимист, не може да говори внимателно, мрази, сърди се, може да извърши убийство — всичко туй излиза от черния дроб. Ако черният дроб в човека се разстрои, през ума му минават отрицателни, неприятни мисли.
Разстройството на черния дроб развива жестокост в човека.
Черният дроб е свързан с нисшите чувства. Като знае това, човек трябва свещено да пази здравето си, което Бог му е дал. Човек живее с четири тела: физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло извършва специфична служба и е съставено от специфична материя, а всеки орган на физическото тяло е свързан с астралния, т.е. със света на чувствата. Той регулира нисшите чувства на човека, поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира. Между черния дроб и жлъчката съществува тясна връзка. Ако тая връзка се наруши, животът се намира в опасност. Понеже черният дроб е свързан със същества от нисшия астрален свят, те започват да влияят йа човека и му нашепват песимистична философия или го карат да се самоубива. Тия същества са силни, но не са организирани. Като не разбират живота, те са готови да 9убият всеки, който се изпречи на пътя им. Щом попаднете в едно мъчително състояние на духа, ще знаете, че сте в областта на неорганизираната материя. Светиите са със здрав черен дроб, с организирани висши чувства. Организираният черен дроб е най- добрият слуга на сърцето.
Разстройството на черния дроб причинява различни болести.
Неврастенията се дължи също на.разстройството на черния дроб. Който не е готов да услужва на хората, няма общение с Бога, той е болен, черният дроб е разстроен. Като се разгневиш, обърни се към Господа с молба да ти даде повече знание и светлина, да оправиш черния си дроб. Не можеш ли да търпиш хората, не ти ли вървят работите, не можеш ли да учиш, черният дроб е виновен.
Разстройството му се отразява върху умствените способности и чувствата на човека, както и върху духовните му прояви. Нисшите чувства влияят на черния дроб както термитите, които изяждат всичко. Който е организирал чувствата и мислите си, той е организирал и черния си дроб. Той е готов да се примири,с всички хора. Виждате каква важност има за всички черният дроб, той има отношение даже и към вярата. Да вярваш в Бога, това значи да имаш организиран черен дроб, това значи да имаш организиран ум, сърце и душа. Под „вяра в Бога" се разбира едно Божествено състояние, при което човек се чувствува силен да постигне всичко, каквото пожелае. Вярата е сила, чрез която всичко се постига — тя е потребна за организиране на черния дроб. Доброто или лошото състояние на черния дроб се отразява и върху чувствата на човека. Също така и чувствата се отразяват върху здравословното състояние на черния дроб. Обидата,,която преживявате, се отразява на черния дроб като горчиво чувство, с което не можете лесно да се справите. Видите ли, че лицето на човека пожълтява или почервенява, търсете причината в черния дроб.
Черният дроб заболее ли, мъчно се лекува; той е свързан с малкия мозък у човека.
Черният дроб е необходим, но като се увеличи много, настъпват нещастията. И малък като стане, ще бъде лошо. Черният дроб трябва да функционира, за да образува жлъчката.
КОСМИ
Космите служат за регулиране на енергиите в човешкия организъм.Всеки косъм е център на динамична сила, която помага за разпространение на кръвта по повърхността на тялото. Космите са толкова необходими за човека, колкото растенията на Земята. Космите, които природата е дала на човека, не са нищо друго, освен антени, чрез които той може да се съобщава не само с отдалечените краища на земята, но и с другите планети, Значи, чрез космите си човек може да възприема трептенията на Слънцето, на Луната, на Марс, на Венера, на Юпитер и да влиза в съобщение с тях. Всички косми не възприемат еднакво трептенията, както и очите на човека не възприемат еднакво светлината. Едното око възприема по-добре от другото.
Пръстите на ръцете също така имат различна възприемателна способност. Цялото тяло на човека е сбор от множество антени. В това отношение той представлява възел, от който излизат много антени — приематели на безброй мисли, чувства и желания.
Известно е, че растенията и дърветата-задържат влагата в почвата. Дърветата са помпи, които извличат влагата към повърхността на земята.
Следователно, каквато е ролята на дърветата за почвата, такава е ролята на космите за човешкия организъм, Те регулират влагата в тялото на човека. 250 хиляди косъма имате само на главата си — най-хубавото украшение. Някои от тях са поставени върху центъра на вярата, някои върху центъра на съвестта, други възприемат вълните на справедливостта, на правото, на милосърдието и т. н. Тези косми извьршват една велика работа. Да мислите, означава да възприемате. Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл,
Мисълта трябва да я привличате от същества, които стоят много по-високо от вас — за хармоничната мисъл говоря. За да имате благородни чувства, ще трябва да привлечете чувствата на по-възвишени същества.
Всички косми на главата не са направени по един и същ начин. Всеки косъм се различава, макар и незначително, по дебелина, по цвят, по качество. Космите не са само ваши, а на хиляди поколения преди вас. Вие имате на разположение радиото на старите хора. Главата е радио, космите са антени. Когато радиото е добре настроено, няма съскане, мислите се предават ясно.
Всеки косъм е антена. Всеки косъм е проводник на светлината.
Вие не подозирате какво отношение имат космите към външните сили на природата, ето защо те трябва да се държат винаги в изправност. За да протичат правилно силите през тях, често прокарвайте пръстите си през тях.
Когато сте нервни или неразположени, намокрете си малко косите и пак ги приглаждайте с пръсти или с гребен.
10
Хубаво е жените да носят дълги коси. Ако си станал много мекушав или волята ти е отслабнала, добре е да се подстрижеш като войник, до кожа. Ако си станал много груб, пусни си дълга коса.
Косите винаги да са причесани гладко. На нервните, сприхавите препоръчвам вечер преди да си легнат да разхвърлят косата си, да я разбъркат и после да прокарат пръстите си през нея няколко пъти, след това да си легнат и сутринта да я вчесат добре.
СЕТИВА

Първият човек, създаден по образа и подобие на Бога, разполагал с 12 сетива. В процеса на инволюцията той постепенно загубвал сетивата си, докато най- после останал с 5 сетива, какъвто е сегашния човек. Затова сегашните му знания, в сравнение с миналите, се намират в отношение 5:12.
След осезанието се явили вкусът, обонянието, слухът и най-после зрението. Пет сетива - пет култури. Това е историята на човешкия дух досега. Има още сетива, които човек трябва да развива. Ухото и окото му ще се изменят, ще получат по-съвършена форма от сегашната. На земята след 3 хиляди години ще се намери грамадна разлика между тогавашния и сегашния човек. Пред бъдещия човек сегашния ще изглежда като дивак. Окото на човека е създадено най-после. То има най-висок произход. И всички по-видни ясновидци, всички адепти и учители на човечеството четат и се учат по окото.
Силите, чрез които се изразяват човешката интелигентност и мъдрост, са създали носа и ушите, Силите, енергиите, чрез които се изразява любовта, са създали устата. Истината е създала очите, веждите и клепачите. Разумът е създал челото. Материята, от която са направени очите, е приготвена на друго място, а на Земята само се проектира. Ако се случи човек да повреди някой свой орган, той не може да се поправи, защото частите-на този орган не се намират тук и не могат да се поправят и органът не може да се поправи.
Нервната система, която управлява умствения и нервен темперамент, прониква из цялото тяло, пренася кръвта по тялото. Нейните органи съставляват пътните съобщения за човека. Второто нещо, това са дробовете на човека, които имат връзка с динамическите сили, с електричеството и магнетизма. Те се занимават с въздуха, с праната, която се възприема от дробовете и се предава на кръвта, която се пречиства чрез праната и се пренася по цялото тяло до най-отдалечените хранителни центрове. Така се е образувал сангвиничният (въздухообразен) темперамент. За да бъде човек здрав, дробовете му трябва да бъдат добре развити. Ако умът е по-добре развит от сърцето, раменете са широки и прави. Ако чувствата са по-силно развити, раменете са закръглени. Според мен красив е оня, който има здрави очи, уши и уста. Очите са свързани с мозъка, ушите — със сърцето, със симпатичната нервна система, а устата — със стомаха и черния дроб.
От устройството на носа, неговата големина и широчина зависи състоянието на белия дроб.
Не само това, но и формата на носа отговаря на формата на белия дроб, само че в обратно положение.
Какво представлява носът? Място на електричество и магнетизъм. Той е връх, където се складират природните енергии, Лошите мисли действуват върху носа, а оттам и върху. дихателната система. Ако тя не работи добре, и стомашната система страда. В резултат на това се нарушава равновесието между мозъчната и симпатичната нервна система.
По някой път е хубаво човек да си тури пръста в началото на носа между очите. Така човек може да се концентрира—разсеяните да турят пръста на върха на носа си и да мислят. Ще се концентрирате, ще съберете мислите си малко. Или между веждите, в началото на носа, или на върха на носа ще поставите леко пръста си. Ръцете са крайно мощна сила, два полюса. В дясната ръка е положителната сила, в лявата е отрицателната. Всички болезнени състояния се отразяват в очите на хората. Там стават пресичания на кръговете, от които правилните течения в очите се прекъсват, Окото е жива Божествена форма, в която е написано как са устроени целият. Космос, цялата Слънчева система, как е устроен най-после и животът.
Няма по-съвьршен орган от човешкото око. Малкото светлина, която приемате, така се превръща, че осветява цялото тяло. А тази светлина, като излезе навън, осветява целия свят. Ония, които имат кафяви очи, се нуждаят от топлина; те трябва всяка вечер да мият краката си с топла вода. Ония, които имат сини очи, се нуждаят от влага; щом ръцете и краката започват да изстиват, те трябва да пият по 3 — 4 чаши гореща вода. Това са външни методи, чрез които човек трябва да си помага. За хора с кафяви очи се препоръчват топли бани, с температура от 35 — 41 градуса най-много. За хора със сини и сиви очи се препоръчва вътрешен мир и спокойствие. Умът им трябва всякога да е зает, не с велики, неразрешими въпроси, а с въпроси, които са предпоставка за тяхното развитие. Като е боядисвала очите на хората с различни краски — кафяви, сини, черни, — природата е имала предвид да покаже на човека, какво му липсва. Човек с кафяви очи е любвеобилен, лесно се увлича. Който има сини очи, той минава за идеалист. Той обича да мисли за високи работи, да хвърчи в облаците. Ония, които имат кафяви очи, ако са месоядци, трябва да се хранят главно с агнешко месо. Тия със сините очи трябва да се хранят повече с риба.
Чувствителността, която имаме в пръстите, зависи много от малките папили. Деликатността ни също зависи от тях. Тези папили-не трябва да се нараняват, да не се подлагат на резки температури. Четирите пръста на ръката са свързани с ангелите, серафимите, херувимите и архангелите, палецът е свързан направо с Божествения свят. Като знаете това, милвайте ги често, свързвайте се с тези сили, с които е свързана ръката, мислете за тях. Никога не крийте палеца си между другите пръсти. Чрез пръстите човек влиза в общение с духовния свят, в който живеят разумни същества, които са готови всякога да ви помагат. Нещастие е да пострада който и да е пръст, особено палецът. Красива е човешката ръка, от нея зависи развитието на ума и сърцето: Палецът е свързан с лицето. Той представлява Божественото в човека. Показалецът е на благородството, честта, достойнството. Средният пръст във всичко вижда доброто и лошото, той е на справедливостта и на логиката, доста е строг. Изяществото на живота е свързано със слънчевия пръст (безименния), Малкият пръст е на приложението, на сметките, на отношението към околните.
Здравословното състояние е палецът. Той е Божественото и трябвавинаги да е отгоре, да не го криете. Ако умът, сърцето и волята действуват правилно, тогава и палецът ще се движи добре.
Ако умът функционира правилно, то и палецът на дясната ръка ще се движи правилно. Ако сърцето действува правилно, то палецът на лявата ръка ще се движи правилно. Ако и двата палеца действуват еднакво правилно, то значи, че волята е права. Когато човек заболее душевно, това се отразява на палеца и на друтите пръсти.
ПО-ФИНИ ТЕЛА
Девственият Божествен Дух слиза в кръгообразна вълна през седем полета, през седем светове, през Сатурновия период до умствения свят и образува умственото или менталното тяло на човека. През втория период — слънчевия — Духът е слязъл до астралния свят и образувал тялото на желанията. През третия — лунния период — Духът е слязъл в етерната област на физическия свят и е образувал етерната обвивка на тялото. През четвъртия период — земния — Духът е слязъл в нисшето поле на физическия свят и е образувал физическото тяло. През първия период, когато Божественият Дух е работил и създал човека по образ и подобие на Бога, човек е бил безгрижен.
През втория период е започнал да пада, през третия период е дошъл до пълно падение, а през четвъртия—земния, най-ниския период на слизане — падението е достигнало своя краен предел.
Човек слиза и потъва в материята, за да се облече във всички обвивки, една от друга по-гъсти, откъдето започва влизането и обличането му в по-висши форми.
През всеки период става частично слизане и качване по вълнообразна линия, Крайното движение ще бъде възходящо.
Най-познатото от всички е физическото тяло, което се състои от три обвивки. Едната от тях е етерна, която излиза вън от физическото тяло на 1-2 сантиметра. През нея минават физическите сили с електричеството и магнетизма. Както обличаме физическото си тяло с дебели или тънки дрехи, за да го предпазим от студ и горещина, така и етерната обвивка е здравна дреха на физическото тяло, която го предпазва от външни влияния.
Етерната обвивка е свързана с друга, наречена астрална, която управлява страстите. Тя предпазва човека, например от гнева, от желанието му да отмъщава и др. Астралната обвивка е свързана с астралния свят, наречен подсъзнателен. Един ден, когато хората развият шестото чувство в себе си, те ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тази обвивка съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на неговия организъм. Понякога, под влиянието на лошия живот, тази магнетична обвивка около тялото на човека се разкъсва и външните влияния проникват в него, като създават ред болести. Тази магнетическа дреха обвива стомаха, дробовете, всички вътрешни органи в тялото на човека, а специално и клетките му. Докато е на- земята, човек работи главно с физическото си тяло — най-подходящ инструмент за земята.
Обаче той мисли, чувствува, тьрси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? С умственото си тяло. С какво чувствува? С астралното си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата? С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела в човека не са еднакво развити. Това показва, че на човека предстои голяма и велика работа — да развие всички свои съставки до съвършенство. Чрез чувствата си човек е свързан с астралния свят, т.е. със своето астрално тяло, наречено още духовно тяло. Астралният свят се състои от две области: нисша и висша — според чувствата, които също биват нисши и висши. Астралният свят е течен, подобен на водата. Там съществата живеят както рибите във водата. Човек трябва да спазва закона на последователността и в трите свята. Във физическия свят той трябва да знае как да се храни, как да диша, как да пие вода и как да възприема светлината. Той трябва да има добре организирано физическо тяло. Влезе ли в духовния свят, трябва да има добре организирано астрално тяло. За умствения свят пък трябва да има добре организирано умствено тяло. Който е развил и трите си тела, той може да се нарече разумен човек. Колкото е важно физическото тяло на човека,,толкова са важни астралното и умственото му тяло.
На земята човек живее и с умственото, и с причинното си тяло; те са свързани с по-високи светове от физическия и астралния. Значи, човек живее с четири тела: физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло извършва специална служба.
Всяко тяло е съставено от специфична материя. А всеки орган на физическото тяло е свързан с един от четирите свята.
Черният дроб например е свързан с астралния, т.е. с духовния свят, или със света на чувствата. Той регулира нисшите чувства на човека. Той поглъща отровите на организма и ги трансформира. Ако се разстрои, отровите се разнасят по целия организъм и човек умира, Както физическото тяло има своя физиология и анатомия, така и астралното, менталното и причинното тяло имат своя физиология и анатомия. Физиологията и анатомията на по- високите тела са подобни на тези на физическото тяло.
След всеки период от седем години в човека започва една нова фаза — развитие на ново тяло. Такива тела има седем. В духовно развитие има още три, а в най-напредналите — още две. Значи, в човека може да се развият дванадесет тела.
В предната част на мозъка се намират особен вид бели мозъчни влакна или нишки, чрез които се проявява дейността на човешкото съзнание. Съзнанието е свързано с двойника, т.нар. етерно тяло на човека, или посредник на силите в природата.
Физическото тяло на човека живее благодарение на своя двойник. Следователно, ако отношенията между двойника и физическото тяло са правилни, хармонични, човек всякога ще бъде здрав. Ако тия отношения не са хармонични, в човека се зараждат ред болезнени състояния. И обратното— когато някой от органите.на физическото тяло заболее, хармонията между двойника и физическото тяло се нарушава. Ето защо, за да се излекувате от болестта си, първата ви работа трябва да бъде насочена към възстановяване на правилни отношения между духовното и физическото тяло на човека. Когато се занимавате с духовни работи, става натрупване на излишни енергии и се пораждат известни опасни състояния.
Духовният човек става чрезмерно чувствителен, всичко го засяга.
Неговият етерен двойник се удължава повече навън, астралното му тяло се разширява и той започва да се оплаква, че не може да търпи влиянието на хората. Вие трябва да разбирате закона, как да се прибирате в себе си. Като научите закона, няма да пущате двойника си да излиза навън.
Там дето влиянията са хармонични, ще се разширявате, колкото си искате, но щом дойдете при неблагоприятни условия на живота, ще се прибирате, Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти животински: яде, пие и за нищо не мисли. Като знаете това, ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни други, особено когато спите. Когато човек спи, двойникът му излиза. от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан за тялото само чрез една нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае -как да разплете двойника си, човек полудява.
Според окултизма, всяко от телата на човека представлява известна величина. Физическото тяло е една величина, астралното — втора, менталното — трета, и причинното — четвърта. Всяко от тия тела има свои специфични енергии. Вие трябва да разбирате тези енергии, да можете да ги трансформирате, да ги превръщате от един свят в друг. Телата са триизмерни, но душата не може да е триизмерна. Чувственият свят е четириизмерен, умственият свят е петоизмерен, причинният свят е шестоизмерен Душата е от седмоизмерния свят. Онзи свят, който идва след този свят, е точно такъв, какъвто е нашият свят за животните. Духът е от десето измерение. Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става малко и голямо. Това тяло именно строи физическото и всички останали тела на човека, за които се знае, че са седем, а според мен са дванадесет.
Това, което днес ви говоря, един ден ще го проверите, ще видите, че е било вярно. Физическото тяло ни дава грубия материал и служи за скеля,за съзидание на духовното тяло, с което Ще се материализираме и дематериализираме, когато минем в духовния мир. Ако душата във физическото тяло не е успяла да си съгради духовно тяло, то тя след смъртта на физическото тяло остава като сираче бедна и не може да се проявява, понеже няма откъде да черпи сила.
Човешкото тяло е затвор, в който душата временно пребивава.
Духът, душата и умът не умират. Душата е принцип, духът е принцип и умът е принцип.
Физическото тяло е резултат на човешкия ум. Умът може да си направи каквото тяло иска. Не се стремете.да победите плътта в себеси. Духовното в човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка в растението, върху която става присаждането. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, т.е. присадката, се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива. Когато соковете от подложката започнат правилно да се движат нагоре към присадката, а тия от присадката се движат правилно надолу към подложката, животът се развива нормално. Тогава ние казваме, че борбата между плътта и духа е завършена. Това наричаме още трансформиране на енергиите. Всеки човек трябва да знае този закон и да го прилага в живота си. За да може правилно да прилага този закон, човек трябва да се моли.

eXTReMe Tracker