Share

ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

СЕБЕ СИ ПОЗНАЙ

ЛИЦЕТО
КНИГА 11-2
НА ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ СЪЩЕСТВЕНОТО ЗА ЧОВЕКА Е НЕГОВОТО ЛИЦЕ
131-48
ЛИЦЕТО Е СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЧОВЕКА
95-46
УСПЕХЪТ НА ЧОВЕКА В ЖИВОТА МУ ЗАВИСИ ОТ НЕГОВОТО ЛИЦЕ
21-204

ЛИЦЕТО НА ЧОВЕКА

Най-после, когато е дошъл до фазата на човек, той е създал лицето си. 52-407
Лицето, което носите, е плоскост, върху която е проектирана не само дейността на вашите деди, но и на цели поколения, цели раси и епохи преди вас. 73-268

Ако нарисувате човешкото лице геометрически, то представлява красива фигура. В него са концентрирани всички космически сили. Всички планети, всички слънчеви системи се отразяват в човешкото лице. Следователно по човешкото лице може да изучавате цялата астрономия. Слънцето, Луната и звездите могат да се появят на човешкото лице. Ето защо, когато видите лицето на човека, радвайте се, че виждате целия космос в миниатюра. Не мислете дали сте красиви или не, но знайте, че лицето ви представя небето и земята, създадени от Бога. Докато гледате на въпроса по този начин, вашето лице всякога ще бъде младо и красиво. Щом престанете да гледате на лицето като на небе, на което се виждат Слънце, Луна и звезди, то ще започне да се набръчква и остарява. 52-72

На физическия свят същественото за човека е неговото лице. И затова срещнете ли човек, гледайте на неговото лице, а не на неговите дрехи. 131-48

Лицето
е израз на човешката душа. 78-151
То представя капитала, с който е работил в миналото, както и този, с който днес разполага. 35-160

То представя вложения капитал, който трябва да се тури в обръщение. 33-164

Показва с какъв капитал разполага човек, за да вземе участие в предприятието, което ръката има предвид. 86-72
Лицето не представя още човека, но в него се крият силите и способностите, с които той работи. 57-33

Доколко и как е работил човек на Земята, това се вижда на лицето му. То е свидетелство за неговата работа. 88-154
На лицето на човека се изразяват всички способности и сили на неговия характер. Тъй щото физиогномически всяка област от човешкото лице можем да разделим на около 150 кв. см. Всеки квадратен сантиметър представлява една способност, която се проявява в известна област на лицето. Значи лицето е построено от вътрешната енергия на мозъка. Всяка добродетел има свое отражение в лицето на човека. Всеки интелектуален подтик или всяка интелектуална сила също тъй има свои специфични признаци. 43.21-4

Лицето е свидетелството на човека. 95-46

Човешкото лице е огледало, в което се отразяват умът и сърцето на човека. 47-257

Успехът на човека в живота му зависи от неговото лице. 21-204

Ако търсите Бога на Земята, ще го намерите в човешкото лице. 83-224

Ако днес в лицето на човека не виждаме образа на Бога, това показва,че той се е отклонил от правия път на живота. Щом се е отклонил, той може да се върне в същия път, да придобие онзи образ, който първоначално му бил даден. 33-62

Всеки човек има особено лице. 10.15-24
Ако разглеждате хората, те се различават един от друг. Всеки човек има лице, но голяма е разликата в чертите на лицето на добрия човек и на престъпника. 32-146

Черната раса се отличава с големи неправилности и деформации в органите на лицето. Бялата раса е подобрила до известна степен тези неправилности. 68-335
Радвайте се на благото, което Бог ви е дал, вашето лице.

Отдавайте му нужната почит и уважение. 90-31

Къде е фокусът на човешкото лице? – При устата. Това показва,че съвременните хора живеят под носа си, т.е. в подножието на планините. 58-130

Върху духовната материя на мозъка се отпечатват всички човешки мисли. Като умре, човек взима с себе си именно тази ефирна, духовна материя на мозъка. Този мозък дава образ на лицето на заминалия. 52-407

ЧАСТИ НА ЛИЦЕТО

В един морален тип, като се раздели лицето на три части - чело, нос и брада, - те трябва да имат еднакви размери. Тия три линии трябва да бъдат еднакви! Защото ако челото е по-голямо, да кажем че е 7 см, носът е 6 см, а брадата – 4 см, имате един неустойчив тип. Той мисли хубаво, чувства хубаво, но щом дойде до приложение, няма го. У някои индивиди може да имате обратно – чело 4 см носът 6 см, а брадата – 7 см, значи тук преобладава влиянието на волята. Този човек малко мисли, но много върши. И той, като се добере до някоя идея, права или крива, ще я приложи в живота си. Той казва: не ни трябва много философия в живота, но трябва да се прилага. 75.2-210

Животът е създал долната част на лицето – устата и брадата. От носа надолу, долната част на лицето, изразява волевия човек. 75.2-75

На всяка част на лицето можете да поставите различни знаци – плюс или минус. Въобще лицето е един трансформатор на енергии. 76.4-71

Долната част на лицето, при брадата, е положителна. 76.4-71

Едната страна на лицето е мъжка, а другата – женска. 48-151

ОРГАНИ НА ЛИЦЕТО

Изобщо всички удове на лицето изразяват известен характер. 63-32

Всеки уд на човешкото лице – очите, носът, челото, устата, ушите, са създадени по особен начин и се развиват по специфичен път. 68-99

Защо носът, ушите, очите, устата ти не са на място? – Какво да правя? – Стани богат. Как? - Като поставиш на място всички органи на лицето си. 68-223

Ще работиш, за да спазиш онази симетрия между органите на лицето, каквато природата е определила. Между челото, носа и брадата има известно отношение и съразмерност. 68-230

Като разглеждам органите на човешкото лице, имам предвид какви трябва да бъдат те от Божествено гледище. Човек още не оценява какво представят неговите очи, уши, нос, уста и брада. Те са капиталът, който Божественият свят му е дал да работи с него и да го увеличава. 68-221

МУСКУЛИ НА ЛИЦЕТО

Всеки човек с будно съзнание е носител на Божественото. Ето защо, когато срещнеш такъв човек, ти не искаш да видиш неговия гръб - лицето му искаш да видиш. 69-31

Приятно е да гледате лице, чиито мускули изразяват вътрешния живот на човека. Там всеки мускул е в движение, обаче движението на мускулите е хармонично. Приятно е да видиш лице, на което е изразена дълбока мисъл. 69-31

Радвайте се, когато лицето ви се мени, когато мускулите изразяват вътрешните промени, които стават във вас. Всяка промяна на лицето е израз на живот. 78-151

На добрия човек мускулите на лицето се разширяват и то приема спокоен, благороден израз. На лошия човек мускулите се свиват – става стягане на лицето. 32-27

Когато центърът на надеждата в някой човек е добре развит, той оказва влияние върху два специални мускула на неговото лице. 72-82

Най-малкото престъпление е в състояние да измени спокойното положение на мускулите на човешкото лице. Пазете се от престъпления, за да не изопачавате чертите на лицето си! 53-38

ЕНЕРГИИТЕ И ЛИЦЕТО

Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка. Затова трябва да се обръща внимание на лицето като възприемател и предавател на енергии. 65-191

В средата на лицето седи единицата – човешкият нос. За да осмислим единицата, отгоре ù туряме още две – веждите. Те представляват клони – динамически проявления. По този начин расте единицата. Питам: защо единицата дава тия два клона, единият от които върви наляво, а другият надясно.Това показва, че в самата единица има две течения. Тия течения съществуват в самия организъм на човека. Ако разделите човека по посока перпендикулярна към земята, двете му половини представляват тия две течения. 75.4-243

Всички енергии, които се проявяват като качества у човека, оказват известно влияние върху някои органи на лицето. Тези енергии все ще оставят свой отпечатък. Ако тези енергии са хармонични, на лицето ще се появи хармонична черта, ако е нехармонична, на лицето ще се появи нехармонична линия. Вие не можете да избегнете това. Веднъж тази енергия сложила своя отпечатък на лицето ви, тази промяна ще се отрази и върху мозъка ви. 76.1-44

Опитайте се някога съзнателно да кажете една лъжа и вижте, наблюдавайте се в огледалото, има едно коренно изменение в лицето ви: очите ви са изменени вече... Кажете една велика истина, Божествена, веднага по обратен закон изменя се лицето ви, изменят се и очите ви... Всеки един съзнателен акт се отразява върху лицето ви. Следователно ще се огледате, ще се видите и ще кажете: Аз ще оправя тази погрешка! 41.20-123

Вълните на черната светлина се различават от вълните на бялата светлина. Когато черните лъчи засягат окото, деформират лицето. Пък тия вълни на бялата светлина, дето казват, че Бог е светлина, като достигнат до нас, те образуват други движения, лицето образува друга форма. 41.26-15

ВИД НА ЛИЦЕТО

У някои хора лицата са пълни, у други - слаби, физиолозите казват, че между пълните лица и стомаха има известно съотношение: колкото лицето на даден човек е по-пълно, толкова и стомахът му е по-здрав; и обратно, колкото лицето на човека е по-слабо, толкова и стомахът му е по-слаб. 11-96

Колкото по-нежна е кожата на човека, толкова по-благородни са чувствата му. Лицето на такъв човек е светло, приятно, усмивката му красива, отворена, внася доверие у човека. 21-97

Когато човек огрубява, лицето му става продълговато, тия криви линии се изгубват и се образуват прави счупени линии. Тогава той е като една динамическа машина, или като една бомба, готова да се пръсне. Като седне на някой стол, постоянно се движи на него, върти се, няма никакво търпение. Постоянно бърза, уж някаква бърза идея има. Не че има някаква идея, но тъй, бърза човекът, няма търпение. Такъв човек трябва да използва тия сили. Той, през дето мине, отваря си път. Ако си вземе билет или отиде в някоя бакалница за захар, ще пререди всички и пръв ще излезе. Дето и да отиде той, било като адвокат или като свещеник, навсякъде ще прояви своето естество. Казват за него: Много груб човек е този. Не, не е груб, такова му е естеството. Той казва: Аз нямам време да чакам. Изобщо в това отношение англичаните казват за такива хора, че са марсианци, обичат да воюват. Тия хора искат да се проявят. Не е лошо това, но трябва да се знае, че в Природата не съществува само един начин за проявление. При меките характери туй, което обединява, което примирява, което дава вътрешен смисъл, е изразено в кривите линии. Тия криви линии придават известна красота на човешкото лице. Такива лица са приятни за гледане, създават известно вдъхновение. В устата им, в брадата им има приятно настроение, на лицето им играе приятна усмивка. 10.15-20

Гледайте да не огрубява лицето ви. Веднъж огрубее ли вашето лице, постоянно ще огрубяват и вашите мисли, чувства и желания... Нашето лице може да се спече. А туй спичане на лицето може да спре влизането на Божествената влага, която дава подтик за развитие. И когато почвате да се спичате, вие ставате груби, очите ви стават жестоки, устата загрубява и се образува една дисхармония в лицето. Вие ще се стараете да премахнете туй спичане, да го изхвърлите от лицето си. Ще почернеете като въглен, ако изгубите Божествения смисъл. После може да побелее лицето ви като бяла пръст. Ще употребите всички усилия с молитви, с работа и пр. да възстановите пластичността на вашето лице, докато най-после лицето ви дойде до онова състояние, че да светне, т.е. от лицето ви да почне да излиза известна светлина. Тогава то ще има израз. И Божествената светлина ще почне да влиза в мозъка, в душата ви. Трябва да имате желание лицето ви да стане възприемчиво за Божественото от възвишения свят. 120-288

Ако ангелът, светията изгуби своето вътрешно разположение и доброта, лицето му потъмнява и погрознява. Затова когато се яви лошият дух, той се мъчи да си придаде външно меки черти на лицето, за да се покаже добър. Така постъпват някои светски хора. Ред поколения те са си служели с лъжата и днес, по атавизъм, носят отпечатъка ù на своето лице. Други ред поколения са крали, поради което носят на лицето си линиите на кражбата. 68-6

РАЗМЕРИ НА ЛИЦЕТО

Лицето трябва да съставя една десета от ръста. 102-153

Старите гърци са определяли, че дължината на лицето трябва да съставлява 1/10 от целия ръст на човека. Те още не са обосновали това нещо, но са намерили, че при туй съотношение именно тия хора са симетрични, идеални, в тях преобладават красивите форми. 75.1-55

Правилните лица имат точно определени измерения. Вие може да проверите тия неща. 75.4-291

Добре е да измервате устните, скулите на лицето си, да се познавате, да имате ясна представа за себе си. 68-231

Ще измервате със сантиметър колко е дължината на вашите удове на лицето. Важно е да дойдете до нормалните мерки. Така именно ще се домогнете до правата линия, която наричам Божествена. Тази линия се среща във всички удове. 68-113

Физиогномистите, които изучават чертите на човешкото лице, са дошли до заключение, че тия черти са толкова по-правилни, колкото човек се намира на по-висока степен на развитие. Гениалните хора, светиите имат правилни черти на лицето. Челото на някой човек е високо б см, носът му е дълъг 5 см, а брадата 4 см; на друг някой пък и челото, и носът и брадата са все по 6 см. Ако наблюдавате тия двама души, ще забележите, че вторият проявява по-голяма интелигентност от първия. 52-406

За да следи промените, които стават с органите на лицето му, човек трябва да знае колко големи трябва да бъдат те според ръста му. Изобщо човек трябва да се изучава, да знае какви мерки да взима за изправянето си. Ако носът, устата и брадата на човека са правилни и отговарят на мярката, която природата е предвидила, това показва, че силите в организма на този човек са координирани. 81-47

По лицето на човека можем да четем какви сили участват в него, кои от тях взимат надмощие, какво направление приемат, възходящо или низходящо. Всичко това е написано и може да се изчисли по математически, по строго научен начин. Като наблюдавате ъглите линиите на носа, на ухото, на устата в човека, можете да измервате кои линии се удължават, кои се скъсяват и да вадите заключение за силите в човека. Това е живата геометрия, начертана на човешкото лице. 73-262

СИМЕТРИЯ НА ЛИЦЕТО

Като изучавате лицето си например, ще видите, че то е несиметрично. Почти на всички съвременни хора лицата са несиметрични. 46-187

Като се вгледате внимателно в човешкото лице, виждате, че двете страни – лявата и дясната, не са еднакво развити. Това различие се забелязва и в очите, и в ушите, и в устата, и в ръцете – в цялото тяло. 64-136

Ако се вгледате, вие ще забележите, че едната страна на човешкото лице е по-нежна, по-мека, също така и едното око има по-мек, по-приятен поглед. 75.2-26

Ако мислите на човека не са хармонични, те правят лицето му несиметрично. Когато се вгледате в лицето на човека, ще забележите, че то не е съвсем симетрично: едната страна на лицето е по-красива от другата. 79.124

ФОРМА НА ЛИЦЕТО

Деятелността на мозъчните центрове определя формата на човешкото лице. 60-232

Като наблюдавате човешкото лице, виждате, че то представлява два триъгълника, с обща основа и с върхове в противоположни посоки. Колкото повече се засилва долният триъгълник, т.е. колкото повече енергия се складира в брадата, човек става по-голям материалист. Колкото повече се засилва горният триъгълник, челото и горната част на главата, човек става по-голям идеалист. Той се интересува от възвишени работи и дава условия за проявяване на Божественото в него. 82-202

Човешкото лице представя две пирамиди, едната е с върха надолу – брадата на човека; над тая пирамида е поставен мозъкът; основата на пирамидата са човешките скули, които дават широчина на лицето. Втората пирамида е с върха нагоре – човешкият нос. 65-191

Като разглеждате човешкото лице, виждате, че Бог е написал числото 38 на него. Осморката са човешките очи, а тройката – носът с двете ноздри. 25- 285

Колкото повече се стеснява долната част на трапеца, толкова умът става по-подвижен. Ако трапецът се превърне в конус, равновесието му се изгубва. Той не може да седи на една точка само, на върха си. За да запази равновесие, този конус трябва да се движи много бързо, т.е. да бъде в непрекъснато движение. 78-152
А В Фиг. 78-152

Щом спре движението си, конусът пада на земята и се обръща с върха нагоре. 78-151

Лице, което има форма на конус с върха нагоре, показва човек с добър, подвижен ум. Когато лицето представя конус с върха надолу, това показва животинско състояние. Това не е нищо друго освен образ на животно с рога и копита. 78-151

Марс се е отразил и върху формата на лицето, направил го е квадратно. 80-230

Дето има външна, физическа деятелност, там всякога се образува елипса. Колкото по-дълбоко слиза човек в материята, толкова повече елипсата се сплесква. Колкото повече излиза от материята, толкова по-кръгла става елипсата. Този закон се отразява върху лицето на човека. 53-191

Колкото повече лицето се стеснява, толкова по-силно действат умствените сили. Физическите сили разширяват, а умствените – стесняват, продължават. 73-257

Формата на лицето също така определя човешкия характер. Хора, на които лицата са кръгли, имат един характер; ако лицата им са продълговати, характерът им е друг; крушообразните лица имат различен характер от тези на първите две категории лица. 63-32

И тъй, искате ли да си съставите понятие за личността на човека, измерете дължината и широчината на неговото лице. По тези две мерки се определя интелигентността на човешкия ум и устойчивостта на чувствата. Колкото по-устойчиви са чувствата, толкова повече може да се разчита на човека. 58-129
Природата е определила известни норми, на които трябва да отговарят дължината и широчината на лицето. 60-233
Понякога човек има дълго или кръгло лице по наследство, а понякога ги е придобил чрез усилена работа. 86-69
Добре е да наблюдавате деца с кръгли и продълговати лица, да намерите разликата в характерите им. 92-241

Лицето не трябва да бъде нито много широко, нито много тясно. Що се отнася до лицето, природата е определила една нормална мярка, която всички трябва да имат предвид. 16-203

ШИРОЧИНА НА ЛИЦЕТО

Широчината на лицето трябва да бъде нормална. Тя е толкова необходима за човека, колкото е необходима и за основите на къщите Тя е база, върху която се градят нещата. Ако имате три къщи, построени на три различно широки основи, онази от тях ще бъде най-устойчива, която има най- голяма широчина. Обаче широчината се определя от височината на къщата. Изобщо между височината и широчината на едно лице или на една къща трябва да има известно съотношение. 58-129
Хора с много тесни лица са много консервативни, на са прогресивни. Такъв човек, докато се установи на нещо и докато тръгне, трябва да се впрегнат 9 чифта биволи. 75.2-209
Хора с тесни лица са устойчиви. 75.2-209

Лицето на престъпника е деформирано, представя неправилна геометрическа фигура. Обикновено лицата им са широки. 16-303

КРЪГЛО ИЛИ ВАЛЧЕСТО

Кръглите лица показват, че чувствата преобладават над мисълта. В продълговатите лица преобладава мисълта. 90-23
В пълните, валчести конструкции преобладават кривите линии. 75.3-33

Любовта прави лицето обло. 28-173

Тия, които имат по-малко мъчнотии, които живеят охолно, лицата им са валчести. 58-192

Деца с кръгли лица са при по-добри условия от тези с продълговати лица. 92-241

Хора, които имат кръгли, валчести лица, приличат на деца. Обикновено те се занимават с дребни работи; те мислят как да премахнат препятствията в своя път. Те обичат да живеят без мъчнотии, има изключения и от това правило. 60-233

Хора с валчести лица не са толкова активни; те са примирителни, дипломати – били те мъже или жени. 4-153

Валчестите лица имат повече магнетични, негативни сили в себе си. Те имат активност, но тя с повече въздухообразна. Такива хора са пъргави, но тази пъргавина не е на Земята, не прави никакво зло. 75.4-232

Обаче валчестите лица може да са натрупани с груба, болезнена материя. 75.3-33

Човек с кръгло лице се справя с обезсърчението за няколко минути. Онзи с кръгло лице е склонен към затлъстяване; той носи излишен товар, който може да пречупи гръбначния му стълб. Такъв човек заболява от подагра. Препоръчва се често изпотяване, за да свали част от товара си. 92-241

От ония с овалните лица едни са положителни, а други – отрицателни. 67-230

Валчести лица са свойствени, присъщи повече на жени, които вървят по женска линия. 4-153

ПРОДЪЛГОВАТИ ЛИЦА

Дължината на лицето определя развитието на човека и посоката, към която се стреми. 58-129

Колкото повече се засилва умът, лицето става продълговато: надолу се стеснява, а горе е по-широко. 63-223

Колкото по-деятелна е мисълта на човека, толкова и лицето е по-дълго. 60-233

В продълговатите лица преобладава мисълта. 90-23

Мъдростта прави лицето продълговато. 28-173
У продълговатите лица преобладават правите линии. Всички тия линии са силови линии на енергиите. 75.3-33

Продълговатите лица са активни. 75 3-33

Хората, които са активни, които имат по-големи мъчнотии, лицата им са продълговати. 58-192

Колкото по-активен е човек, толкова по-дълго е лицето му. Когато лицето стане по-дълго от дължината на мозъка, това показва, че той изразходва повече енергия, отколкото трябва. Вследствие на чрезмерно изразходване на умствена енергия такива хора са предразположени към неврастения. 86-68

Онези от вас, които имат дълги лица, не крушообразни, те са динамически натури. 75.4-232

Дългото лице обикновено изразходва повече енергия, отколкото придобива. Такива хора са припрени, самообладанието им е слабо. Те трябва да правят големи усилия, за да се владеят. От тях се иска въздържание, за да уравновесят органическите сили, които работят в тялото им. 82-33

Ония, с продълговатите лица са повечето положителни, мъжки типове. 67-230

Ако някой от вас има продълговато лице, той е мъж, има мотивен темперамент, затова трябва да дружи с човек, който има валчесто лице, т.е. човек с по-мек характер. 76.10-33

У тези хора пък, които имат крушообразни лица, преобладава нервната, интелектуална енергия. 75.4-232

Случва се някога, че горната част се стеснява, а долната сe разширява. Това е неправилен процес. 63-223

ЦВЯТ НА ЛИЦЕТО

Като наблюдавате хората, виждате, че всеки човек има специфичен цвят на лицето: жълт, бял, розов, тъмен, почти черен. Цветът на лицето се определя от мислите. Черният цвят е земен, Когато лицето на човека почернее, това показва, че той е свързан със земята. Недоволството в човека предизвиква потъмняване на лицето. Когато честолюбието и тщеславието вземат надмощие в човека, лицето му пожълтява. Жълтият цвят на лицето е неестествен. Ще кажете, че светиите са жълти. Грамадна разлика има между цвета на лицето на светията и на честолюбивия човек. Какъвто и да е цветът на лицето,той трябва да остане отвън, да не прониква в живота. 88-267

Лицето трябва да има златист цвят, като слънчевия. Всяка клетка в него да трепти, да излиза светлина. 69-205

Черната краска, която се образува около лицата ви, показва, че във вас има едно негативно течение. Ако вземем черната краска според както се определя във физиката, тя поглъща всичко в себе си Значи всичко потъва в нея. Следователно тя е негативна. И бялата краска е негативна, но тя отблъсква всичко. Едната възприема всичко, а другата връща всичко назад. Затова, ако искате да въздействате на черната краска, непременно трябва да и поставите контраст, ще турите бялата краска – нищо повече! 75.4-199

Ако чувствата са чрезмерно развити, лицето на човека е по-червено, отколкото трябва. Ако мислите му са чрезмерно развити, лицето му пожълтява повече, отколкото трябва. 85-73

Всички хора, на които лицата са малко червени, са здрави. 16-158

И червеният цвят не всякога означава здраве. Има една червенина на лицето, която показва болезнено състояние. Когато тялото е хармонично, енергиите функционират в него правилно. Тогава червеният цвят на лицето е естествен. Той се прелива с цвета на кожата. В цвета на лицето у здравия човек стават малки промени, както във водата на тихото море или шумоленето на листата. Приятно е да наблюдаваш промени в лицето на здравия човек: игривостта на очите му, усмивката на устата. 68-229

Марс се е отразил също и върху цвета на кожата. Червеният цвят е марсов. Ако този цвят вземе надмощие в човека, чувствата му огрубяват. Той е готов за нищо и никакво да убие човек... Ако цветът на червената материя преобладава, човек е силно войнствен и лесно се възбужда. Този човек се намира под влиянието на Марса не само като планета, която виждаме, но и като марсови сили и енергии, които не виждаме. 80-230

Има една естествена червенина на лицето и устните на човека, която изразява неговото здравословно състояние. Такъв човек по характер е слънчев тип, той е израз на живота. Тоновете на краските в слънчевите типове са приятни, чисти. Видите ли такива краски по лицето или по устните на някой човек, ще знаете, че Слънцето има правилно, хармонично влияние върху него. 14-210

Когато твърдите мисли преобладават, лицето на човека почернява. Някога лицето придобива неестествена червенина. В някои случаи лицето пожълтява; това показва, че черният дроб не функционира правилно. 69-132

Ако цветът на лицето ви е жълт или черен, с помощта на мислите си вие трябва да го измените. 88-270

Човек трябва да развива мислите и чувствата си правилно, да не бъде много жълт, нито много червен... Човек трябва да се отнася съзнателно към своите мисли и чувства, да ги регулира правилно. 85-73

ЛИНИИТЕ ПО ЛИЦЕТО

Характерът на човека очертава линиите на неговото лице. 58-128

Интересно е да изучите отношението между линиите на лицето. И там е скрит смисълът на творението. 69-260

Достатъчно е да се наблюдава внимателно скъсяването или удължаването на правите и кривите линии по човешкото лице, за да се определи характерът на човека. По линиите на челото се определят някои характерни черти.-У някои хора между веждите има една дълбока врязана черта; у други две успоредни черти. 91-223

Изучавайте линиите на своето лице, за да изправите кривото и да усилите доброто в себе си. 88-43

Кривата линия на лицето показва, че много хора едва са излезли от животинското състояние. Тази крива линия на лицето показва кой откога е почнал своето движение към разумния живот. Тъй щото по тази крива линия на лицето ние определяме точно кой откога е почнал своето движение към разумния живот и с каква бързина се движи към него. 43.27-16

Ще кажете, че имате много линии на лицето си. Да, но тези линии са признак на безпокойство. Безпокоиш се за вятъра, който духа. Безпокоиш се, че работите не се оправят. Светът е едно голямо предприятие, управлявано от Бога. 69-50

Хора, които са минали през големи скърби и страдания, имат вдлъбнати линии на лицето. Те образуват нещо подобно на долините в природата. Колкото по-разумни са страданията им, толкова и линиите на лицето са по- разумни. Ако страданията им са били неразумни, линиите на лицето са разхвърляни. 91-244

Гневът например изкривява линиите на лицето. 83-3б4

Когато видите една неправилна линия на човешкото лице, вие трябва да знаете, че тя се дължи на изопачени прояви на човека... Справедливостта, за пример, изисква еднакви отношения към младата мома и към старата баба, към младия момък и към стария дядо. Справедливото отношение на човека към всички души чертае на лицето му правилни и красиви линии. 62-319

Пет главни линии има в човешкото лице, както и на главата му. Който ги знае, той ще ги види разположени като пентаграм на лицето на човека... Щом научите тези пет линии, ще се заемете с изучаването и на останалите линии по човешкото лице. Ако познавате линиите по лицето на човека, вие няма да си правите илюзии, няма да се заблуждавате едни други, но ще разбирате и познавате. 14-267

Къде е линията на ума в лицето? – В носа и в челото. 82-75

А линията на живота ? – В устата и в челото. 82-75
Ако върху лицето на някой човек се образуват много ъгли, това показва, че този човек има много непостигнати желания. Тези ъгли имат различна големина и различни посоки. Същевременно те означават и противоречията, на които даден човек се е натъкнал. 73-190

Като изучавате лицето на характерния човек, виждате, че той има линии на човешкото лице, които никога не се менят. Много линии на човешкото лице могат да се изменят, но съществените остават неизменни. През каквито перипетии да минава човек, каквито промени да претърпява, ще го познаете по основните линии на лицето му. Те никога не се изменят. Не можете ли да познаете човека, когото някога сте познавали, това показва, че или не е имал основни линии на лицето си, или е минал през страшни катастрофи. 63-33

Като наблюдавам лицата на хората, виждам някои несиметрични черти в тях. Не се занимавам с дисхармонията в тях, не се спирам върху лошите черти на лицата им, но казвам: Има фатални линии в човешкото лице, има и щастливи линии, които ту се явяват, ту се скриват. Затова човек някога се харесва, някога не се харесва. Оглеждайте се често и като видите нещо фатално в себе си, не се гледайте. След това пак се огледайте и ако видите същите линии на лицето си, скрийте огледалото. Оглеждайте се, докато се харесвате. Започвате да се чудите отде е дошъл този нов човек с хубави очи, с хубав нос, с хубави уста. Това са онези живи, подвижни линии на човешкото лице, които постоянно се явяват и изчезват. Така те се отразяват и на вътрешния живот на човека. 69-100

Изучавайте линиите на лицето си, за да изправите кривото и да усилите доброто в себе си. 88-43

Като ставате от сън, оглеждайте се да намерите онези красиви линии на лицето си, които никога не се менят. Ако те изчезнат, и красотата изчезва. 69- 239

Работете върху създаване на хармонични линии на лицето. 83-364

За да не изопачите мускулите на лицето си и правилните линии, които природата ви е начертала, стремете се към доволство, към добро разположение на духа. 82-32

Който има добро сърце в себе си, той има особена, специфична черта на лицето си. Тази черта придава пластичност, подвижност на мускулите на лицето. От лицето на такъв човек излиза светлина и дето мине, той обръща внимание на хората, привлича ги. 47-187

Живейте така, че всеки ден да придобивате по нещо добро към линиите на лицето си, а не да се деформирате. 65-199

БРЪЧКИ ПО ЛИЦЕТО

На лицето на оня, който не се владее, се образуват бразди, т.е. бръчки. 93-111

Разумният човек всяка сутрин трябва да се оглежда в огледалото, да види има ли най-малка промяна в чертите на лицето и ако има такава, дали тя е правилна или не. Някой казва: Остарях вече, лицето ми се набръчка. Казвам: Ако по лицето се явяват бръчки, те трябва да бъдат на място. Всяка бръчка трябва да е резултат на някаква придобивка. Природата не търпи никаква дисхармония. Бръчките по лицето на стария човек се подчиняват на един общ закон. Тия бръчки показват какво е постигнал старият човек. Те са индивидуални и колективни бръчки. Ако бръчките по лицето на старите хора са наредени по законите на природата, те са нормални и на място. Ако не са наредени по законите на природата, те са анормални, не са на място и са резултат на известни патологични състояния. 47-184

Правилното дишане прави лицето красиво. Ако човек не диша правилно, кожата на лицето му преждевременно се набръчква. Набръчкването се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Щом започне да диша правилно, бръчките на лицето на човека постепенно изчезват. 145-401

Е, да допуснем, че някои от вас имат бръчки по лицето си. В нашата школа влиза като задача в една година да изправите тези бръчка. Да кажем, че вие сте стари, на 60 години, в една година трябва да изгладите тези бръчки. Това са натрупани излишни същества у вас. Ако ти посветиш живота си на изправяне, няма да остане от тях нищо, в една година ще премахнете всичките тия излишни вещества от вашето лице... Туй, което ви препоръчвам аз, то не е за красота, но за усилване на волята, да премахнете всичките чужди вещества от лицето си. 41.32-19

На запад стари жени имат търпението да ретушират бръчките на лицето си. Бръчките са условие за работа. Днес заличиш една бръчка, утре друга и така се постигат резултати. Това могат да разправят особено онези, които се занимават с магнетизъм или с подсъзнанието на човека. 69-152

Интелигентността на хората се изявява в лицето им. Природата е поставила по лицето на интелигентните хора повече бръчки. 10.17-28

КОСМИ ПО ЛИЦЕТО

Съвременните хора, мъже и жени, са силни в мъжкия принцип. Колкото повече се засилва мъжкият, грубият принцип в човека, толкова повече лицето му се покрива с косми. 60-18

ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ ЛИЦЕТО

Когато умствените сили взимат надмощие в човека, линията ВD се удължава, а линията АВ се скъсява. Това показва, че в дадения случай волята на човека не е взела участие. Значи някакви външни сили са действали върху индивида. За пример, мъж и жена се оженят. Мъжът има дълъг нос, жената – къс нос. Раждат се дъщеря и син. Дъщерята има дълъг нос, а синът – къс. Това показва, че бащата е оказал влияние върху умствените сили на дъщеря си, затова тя мяза на него. Майката пък е оказала влияние върху чувствата на сина си, затова той мяза на нея. В тези случаи удължаванията и скъсяванията на линиите не зависят от волята на индивидите, които слизат на земята. Това зависи от външните влияния, от влиянията на майката и бащата върху децата. Когато синът и дъщерята започнат съзнателна работа върху себе си, тогава те могат свободно да проявят волята си, която ще въздейства върху сърцето и ума с цел да уравновеси техните сили. Когато някоя съзнателна, високо издигната душа дойде в света, чрез волята си тя ще изработи такъв нос, какъвто желае. Тази душа няма да се влияе нито от носа на баща си, нито от носа на майка си. Ако носът на майката е къс и широк, чрез волята си този индивид ще си изработи толкова широк и къс нос, колкото желае. Що се отнася до вашите носове, това е вече свършен факт. Вие се намирате под влиянието на баща си и на майка си. Зад баща ви се крие влиянието на хиляди поколения с положителни сили. Зад майка ви се крие влиянието на хиляди поколения с отрицателни сили. Вие се намирате вече под влиянието на тези сили. За да бъдете свободен от тяхното влияние, трябвало е още преди раждането си да не сте се свързвали с тях, но да сте се свързали с разумните природни сили. Веднъж сте се свързали с вашите деди и прадеди, не остава нищо друго, освен да работите съзнателно върху себе си, да впрегнете ума,сърцето и волята си на съзнателна работа. Като работите по този начин, няма да забележите как чувствата и мислите ви постепенно ще се изменят и вие няма да мислите и чувствате вече като вашите деди и баби. Чертите на лицето ви ще се изменят, носът ви ще се продължи. 73-262

ОТРАЖЕНИЯ ВЪРХУ ЛИЦЕТО

Нашето лице не е нищо друго освен проекция на нашата душа, полето, което ние обработваме... Въпросът е дали всичкото ти лице представя една обработена земя. 116-12

Лицето на човека е огледало на всички вътрешни промени, които стават с него.То е огледало, в което се отразява вътрешният човек... Наблюдавайте какви промени стават в чертите на лицето, когато човек изживява някакви благородни чувства. Наблюдавайте какъв е погледът му тогава, какви са по големина очите, каква е формата на устата му и т.н. 45-51

По лицето се чете какви мисли и чувства са вълнували човека. 88-154

Всяка промяна се отразява на човешкото лице.То е огледало, върху което всичко се отразява. Не можете да преживеете най-малкото недоволство, омраза, завист, които да не се отразяват на лицето ви. 107-176

Човешкото лице е площ, върху която се отпечатват силите, които работят в човека. 85-276

На човешкото лице е написано и доброто, и лошото. Правдата се пише на човешкото лице и безправието се пише на човешкото лице. Истината се пише на човешкото лице и лъжата се пише на човешкото лице. Всичко се отпечатва върху човешкото лице! Когато злобата, омразата, завистта и ред други пороци се загнездят у човека, те хвърлят отпечатък върху неговото лице, което започва постепенно да се деформира и обезобразява. Кой е виновен за това? Самият човек. 18-26

Някои хора искат лицето им да е гладко като топка; те мислят, че човек е красив, когато е гладък. Не, такова лице е маска. Трябва да има известни черти върху лицето на човека, които да показват, първо, че той е добър; второ, че е справедлив; трето, че има любов, че е мъдър, че е истинолюбив. Тези неща трябва да се изявяват навън. Следователно всички хора са написана книга, върху която се четат техните качества. 4-149

Съзнанието на човека е неговото лице. Каквото е съзнанието му, такова е и неговото лице. 131-48

Според степента на неговото съзнание всичко, което човек мисли и чувства, се отразява върху лицето му. 131-30

Изобщо няма мисъл, чувство или постъпка, които да не се отразяват върху човешкото лице. Ако това не се отрази още този живот на човека, ще се отрази в бъдещите поколения. 143-324

В каквото и в когото вярва човек, това се отпечатва на лицето му. 147- 168

Доволството и недоволството хвърлят отпечатък на лицето. 68-47

Помнете: Всичко, което човек мисли, чувства и желае, се отпечатва на лицето му. 93-87

Мислите и чувствата на любовта оставят отпечатък върху лицето. 93-86

Лицето на човека е отражение на вътрешния му живот. Най-малкото престъпление е в състояние да измени спокойното положение на мускулите на човешкото лице. Пазете се от престъпления, за да не изопачавате чертите на лицето си! 53-38

Ако линиите на лицето са хлътнали, т.е. вдлъбнати, този човек има слаб стомах. 90-141

Има рефлективни движения, които излизат от мозъка и отиват навън към лицето. И от тия удари от мозъка към лицето, вие ставате толкова кисели, че носът ви почва да се изкривява, да се спитва. Някой път се повдига нагоре, някой път – надолу, по някой път е хлътнал, обезобразява се. След туй очите ви почват да потъват, да се смаляват. И тъй започват да се явяват тия безобразни бръчки по лицето, и то е така накълцано, като напукана земя, като че ли е накълцано с някой сатър за месо, както се правят кюфтета. 120-289

Не гледайте грозни образи и картини. Не занимавайте ума си с изопачените и криви човешки прояви. Всяко впечатление, което прониква в мозъка, се отпечатва на лицето. Пазете децата си от грозни картини. Често децата се кривят, глезят се, правят грозни движения и едни други си пакостят. 68-294

Според положението, което даваш на очите, на устата, в природата стават изменения. Всяко движение на органите на лицето произвежда известна промяна в силите на природата, която се отбелязва някъде. Няма движение, мисъл, чувство и постъпка, които да не са регистрирани в книгата на природата. 68-336

ОТРАЖЕНИЕ НА МИСЛИТЕ ВЪРХУ ЛИЦЕТО

Мислите и чувствата оставят отпечатък върху лицето. 93-86

Мислите и чувствата на човека оформят неговото лице. Колкото по- възвишени са те, толкова по-красиво е лицето. Ако мислите и чувствата на човека огрубяват, н лицето огрубява. Човек трябва да има поне една основна мисъл, която да оформи очите, носа, устата и ушите му. Без основна мисъл той пак ще има очи, уста, уши, но неоформени. 63-33

Помнете: всичко, което човек мисли, чувства и желае, се отпечатва на лицето му. Ако лицето постепенно побледнява, очите хлътват, устните почерняват, носът изтънява, това показва, че мислите и чувствата на човека се изопачават. 93-87

Joomla SEO powered by JoomSEF