|
Share

•Когато поставяте ръцете си напред с дланите навън, това движение влияе върху лицето ви, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на лицето и главата. Дланта на ръката е отрицателна, а горната ù част - положителна. Когато поставяте ръце на гърдите си с дланите върху тях, става обмяна между енергиите на ръцете и тези на гърдите. По този начин се уравновесяват силите в организма. Значи по един несъзнателен начин човек може сам да си помага. Обаче той трябва да знае методи и начини за лекуването си, за възстановяване здравословното състояние на своя организъм.
Ръцете представляват два полюса, през които Божествените енергии минават. През лявата ръка на човека преминава Светлината. Каква енергия минава през дясната ръка, не се знае точно. Знае се само, че енергията на дясната ръка се прелива в лявата. Засега само лявата половина на мозъка е в действие, а дясната половина е в запас, в почивка. В нея се събират излишното количество електричество, магнетизъм и ред още сили. В това отношение дясната страна на мозъка представлява само един трансформатор. (117, 183-184)
•Когато геният се намира в мъчнотия, той туря лявата си ръка на кръста, а дясната - на челото и застава спокойно. (133, 106
•Когато правите някакво упражнение, ще държите главата си отвесно. Това е най-доброто положение. Посоката на главата ви трябва да съвпада с центъра на Слънцето. При всяко отклонение от този център - вляво или вдясно, напред или назад - вие попадате към растителното царство, под закона на случайността, т.е. когато вие вече не сте господари на вашата съдба. (69, беседа 32, 3)
•Всяко движение има своя сила. Искате ли да развивате вашия ум чрез сетивата си, ще правите движения.
Когато отдалечавате ръцете си, туй движение действа успокоително. Когато пък движите ръцете си една срещу друга, туй движение действа в противовес на първото. Затова вие ще кажете на тая противодействащи сили да се движат нагоре. (69, беседа 37, 14-16)
•Когато издигнете ръцете над главата си, така че да се образува еврейската буква шин (Ш), това значи, че искате да растете към Бога; то означава закон за размножаване и изпълване с всички блага. Подир това съединявате ръцете си горе като триъгълник, което значи, че всички мисли, желания и действия ще бъдат извършени в хармония и съзнателно.
Когато разтваряте широко ръцете си, то значи, че искате да възприемете, а като ги съберете, свиете, това показва, че искате да извършите съзнателно всичко, що сте възприели.
Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в Духовния свят.
Когато опишете с ръката си един кръг, това значи, че ще свържете опашката и главата, ще напуснете алчността и с всички сили, които са вложени във вас, ще служите на Бога. (2, 31-32)
•Всяко дисхармонично движение на физическия свят произвежда дисхармония в Астралния. Всяка дисхармония в Астралния свят се отразява и в Умствения. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се възстанови хармония и в движенията на външните удове. (37, 30-31)
•Човек е съставен главно от три елемента: от неподвижно, от инертно нещо, което е материята; от подвижно, което е Животът и от разумно, съзнателно начало. Тези три елемента представят идеята за Живота. Докато свързвате движението с Живота, вие можете да се лекувате, можете да бъдете здрави. (10, 87)
•Природата заставя всеки човек да се движи. Всеки човек трябва да направи известно число движения. Ако не ги направи доброволно, той може да се подпуши. Като дойде болестта, той ще направи толкова движения, колкото са били необходими.
Природата обича само разумните движения. Тя не търпи излишни движения. Движенията трябва да бъдат ритмични, защото са свързани с нашата мисъл и с нашите чувства. (70, беседа 30, 109-111)
•Музика има и в човешкия ход. Оня, който живее хармонично, ходи музикално. В движенията му има пластичност, мекота. Той стъпва леко, първо, на пръстите, а после на петата си. Така се образува една крива линия. Човек трябва да спазва ъгъла, който се образува при ходенето. Ако е по-малък или по-голям, отколкото трябва, нарушава се ритъмът на движението. (82, 162)
•Силното удряне на токовете в земята разтърсва нервната система. Здравословно е, когато ходите, да стъпвате на пръстите си тихо, спокойно, да не внасяте разстройство в нервната система. (6, 165)
•За в бъдеще учените хора трябва да приспособят токовете с пружини, че като стъпва човек, пружината да се свива и разпуща, да улеснява движението. Тъй, както днес се правят токовете на обущата, при стъпване токът удря силно земята и предизвиква сътресение на гръбнака на човека. Вследствие на това сътресение много хора заболяват от различни разстройства на нервната система. (49, беседа 6, 8)
•Всички движения се подчиняват на известни правила и  закони. Например ходът на човека също така се обуславя от известни закони. Когато човек тръгва за някъде, първо трябва да постави десния си крак напред, а после левия. Освен това той трябва да стъпва леко на пръсти, а не както някои стъпват първо на петата, а после на пръстите си. Правило е човек да тръгва бавно, спокойно и постепенно да ускорява хода си. Постъпва ли така, накрая той ще върви леко, бързо, като че хвърчи. (102, 91-92)
•Ако някой от вас заболее, нека съсредоточи мисълта си към болестта и да я изпъди вън от себе си. Не може ли по този начин да се освободи, той не трябва да лежи, да се поддава на болестта, но да прави разходки, движения. Каквото и да е времето – сняг, дъжд, той не трябва да се плаши. Болестта намира благоприятна почва у страхливите хора.
Дойде някой да ми се оплаква, че страда от стомах или от друга болест. Казвам: прави разходки. (139, 28)
•Задачата на човека е да регулира правилно мозъчните си енергии, за да се ползва от благата на Природата. Всяко действие трябва да бъде съзнателно, да се ръководи от мисълта. Например от значение е как ходи човек. Ако се тресе, като ходи, той нарушава правилния ход на мисълта. С движението ту на единия, ту на другия крак напред човек отправя енергиите от задната част на мозъка към предната част и така си въздейства. Когато сте разтревожени за нещо, движете се. (7, 319-320)
•Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства; хване ли ви с дясната си ръка, той ви предава мисъл. Обаче ако ви хване с двете си ръце, той едновременно ви предава и чувство, и мисъл. Значи всяко движение, всяка промяна в Природата има свой дълбок смисъл. (25, 16)
•Движенията на ръцете упражняват известно влияние върху всички ваши органи и върху вашата воля. Да кажем, че някой път сте развълнувани; направете следното движение на ръцете си: турете ръцете си пред гърдите, а после - настрана, като правите с китките леки трептения. След това поставете ръцете си пред устата. Като направите това упражнение 3-4 пъти и мислите върху трите думи, неразположението ви ще мине. Това е едно психологическо лекуване, едно психологическо проветряване в човека. Ще изговаряте думите "Любов", "Радост" и "Веселие". Ще имате тия думи като ключове. (66, беседа 22, 11-12)
•Упражнение с движение и пеене на буквите У, А, И: лявата ръка - напред и малко наклонена, с дланта надолу. Дясната ръка се движи по лявата: започвате от рамото и слизате до лакета, като пеете упражнението с буквата У. После ръката слиза до китката, като пеете упражнението с буквата А. Най-после ръката се качва от китката до лакета и пеете буквата И. Разстоянието от рамото до лакета представлява материалния, физическия свят или стомаха. Мястото от лакета до китката представя Духовния свят сърцето, а китката - Умствения свят, ума. После поставете дясната ръка напред, а лявата да се движи по нея. Правете това упражнение сутрин и вечер по десет пъти в продължение на една седмица. По този начин ще подобрите положението на стомаха, на гърдите и на мозъка си, ще се лекувате. (22, 76-77)
•Упражнение: лявата ръка се поставя свободно на коляното. Дясната ръка се изнася настрана хоризонтално, след това – напред, нагоре, назад в кръг, надолу. Туй въртене на ръката се повтаря няколко пъти. Същото нещо се прави и с лявата ръка, а после – и с двете ръце заедно. Ръцете спират хоризонтално и се спущат надолу.
Това упражнение ще се прави през седмицата при случаи. когато се забъркат нещо мислите или чувствата ви. Когато се забъркат мислите ви, ще правите упражнението само с дясната ръка, а когато се забъркат чувствата ви, ще правите упражнението само с лявата ръка. (64, беседа 1, 24)
•Станете ли сутрин, между вас и Живата Природа трябва да има съгласие. Туй трябва да бъде за вас един основен закон.
Първо упражнение: изнесете ръцете настрани и десния крак - надясно. Съберете ръцете си и поставете десния крак при левия. Като правите това упражнение, изговорете следната формула: „Аз мога и с ума си да върша моите работи в съгласие с Живата Природа."
После изнесете ръцете настрани и левия крак - наляво. Приберете ръцете си и поставете левия крак при десния. Като правите това упражнение изговорете следната формула: „Аз мога и със сърцето си да върша моите работи в съгласие с Живата Природа."
Ще направите тия упражнения три пъти с левия крак и три пъти с десния.
Ако имаш някаква дисхармония в себе си, ще направиш упражнението ту с левия, ту с десния си крак и при движението ще произнесеш формулата: „Светлина в ума (с десния крак); Топлина в сърцето" (с левия крак).

Второ упражнение: поставете ръцете си напред с дланите нагоре. Започнете да концентрирате ума си и свивайте пръстите на ръцете си, като свивате и ръцете си до раменете, като че дигате някаква тежест. После бавно протягане ръцете напред и отваряне на пръстите. Когато свивате ръцете си, ще вдишвате дълбоко въздух, когато протягате ръцете си напред, ще издишвате.
Тези упражнения са прости, но са много ефикасни. Те са за тониране.
Направете упражнението и произнесете формулата: „Светлина за ума, Топлина за сърцето и душата и Чистота за тялото и клетките.“ (79, 55-57)
•Когато човек изпадне в тежко, в лошо състояние, при което мисълта му се помрачава, чувствата му огрубяват, нека направи следното упражнение: поставете дланите на ръцете една срещу друга, при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната до края на китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата (при това положение и двете ръце са хоризонтално). Сега дясната ръка се тегли, хлъзга над лявата до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите си една срещу друга, както при започване на упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Направите ли това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат.
Като давам това упражнение, искам да обърна внимание на следното нещо: хлъзгането, изправянето на ръката и оставянето ù върху другата трябва да става без прекъсване. Природата не обича прекъсванията. Като правите упражнението ту с дясната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате. (99, 118-119)
•Добре е, когато правите движения за регулиране на вашия организъм, да ги придружавате с гласните А и О.
Разумните движения спомагат за избягване на много болезнени състояния у човека. Те регулират нервната система, която е носителка на жизнените енергии. Тя възприема живите сили от Природата. Когато нервната система е в изправно състояние, всички функции на организма се извършват правилно. Когато нервната система на някой човек не е в изправно състояние, тогава никой лекар не е в състояние да му помогне.
Ще ви дам следното упражнение с произнасяне на гласните букви А и О: поставете дланта на лявата си ръка над дясната и така я прокарайте до рамото. След това поставете дясната си ръка над лявата и пак я прокарайте до рамото. Правете това упражнение в продължение на десет дена всяка вечер, преди да си легнете: шест пъти с лявата ръка и шест пъти с дясната, като редувате ту лявата, ту дясната ръка. Започвайте с лявата ръка. (59, 228)
•Ще ви дам едно упражнение, но трябва да знаете, че при всяко движение вие се свързвате с теченията на Природата. Щом обтегнете ръката си и държите ума си концентриран, вие имате вече контакт с тези течения. И тогава при всеки даден случай вие можете да имате връзка или с електричеството на Земята, или с електричеството на Слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със земния, или със слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с жизнената енергия на Природата. Тъй щото при обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума, човек използва жизнените енергии на Природата и той става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили не могат да се използват.
Упражнение: ръцете - дигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. В това положение на ръцете си изговорете формулата:,,Аз съм в хармония с Живата Природа. Нека Божественото благоволение потече през мен." Ръцете – спуснати надолу. (117, 159-160)
•Упражнение: поставете лявата ръка на лявото рамо (върховете на пръстите се допира до рамото). Дясната ръка се поставя над главата, без докосване. Движение на дясната ръка настрана, хоризонтално, връщане над главата. Това се повтаря три пъти. След това дясната ръка се поставя на дясното рамо, а лявата - над главата. С лявата ръка се прави същото движение, както с дясната. Двете ръце се изнасят, първо, настрана, после - пред гърдите, с допрени върхове на пръстите едни срещу други. В това положение концентрирате мисълта си, след което поставяте ръцете си пред гърдите. Движение на ръцете настрана и пред гърдите - три пъти. Леко духане - три пъти. (104, 16-17)
•Щом забележите в себе си готовност да хапете с езика си, направете следното упражнение: дясната ръка - нагоре, силно изопната, а лявата - надолу. Бавно клякане с допиране на лявото коляно до земята. С голямо съсредоточаване на мисълта изговорете думите, отправени към себе си:, „Готов ли си още да говориш?" После лявата ръка - нагоре, а дясната – надолу. Бавно клякане с допиране на дясното коляно до земята и изговаряне на същите думи.
Като клекнете и станете няколко пъти, мъката и дразненето ви ще изчезнат. Чрез това упражнение, чрез клякане и ставане, чрез докосване на ръцете до земята вие ще прекарате електричеството в земята и ще се освободите от него. Това упражнение внася успокоение в нервната система. Щом се раздразните, веднага направете упражнението.
Тъй щото, когато се набере много електричество на езика, на носа или на ръцете ви, правете упражнението по три пъти наред. По този начин именно, ще се освободите от излишната енергия в организма си. (45, 67-68)
•Упражнение: дясната ръка - настрана. Движение на китката нагоре и надолу, отначало по-бавно, с постепенно усилване и пак отслабване. Дясната ръка се прибира свободно. Същото се прави с лявата ръка, после - и с двете едновременно. Почивка. Двете ръце - успоредно напред. Постепенно разтваряне ръцете настрана с движение на китките - трептене. Прибиране ръцете напред пак с трептене. Това упражнение се прави няколко пъти.
Ръцете - успоредно напред. Бавно издигане на ръцете отстрани на главата и до над главата и бавно снемане пак напред (7 пъти). Един път обратно движение: ръцете - успоредно напред, издигат се над главата и се спущат покрай страните на главата напред. Пак първото движение четири пъти. Ръцете спират успоредно напред, движение на китките с трептене при постепенно усилване и отслабване. Ръцете - настрана и долу прибрани.
Когато някой от вас е неразположен духом, нека направи това упражнение. По такъв начин всеки от вас може да трансформира своето състояние. С това упражнение ще се привлече магнетическа сила и тя ще ви помогне да трансформирате състоянието си. (69, беседа 16, 3-4)
•Сега ще направим едно упражнение: лявата ръка - нагоре, а дясната - надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемете течението на Земята, а с лявата - течението от Слънцето. В това положение ще седите 3 минути. Гледайте да усетите влиянието на теченията по ръцете.
Същият закон се спазва и по отношение към мисълта. С ръката, дигната нагоре, аз мога да изпратя своята мисъл оттук чак в Америка, в Япония. И онова същество, което е нагласено като мене, ще възприеме моята мисъл и с време ще отговори. Следователно у нас всяко действие при упражненията има смисъл. Всяко движение, което правите, трябва да знаете защо го правите. (68, беседа 26, 3-4)

•Гимнастически упражнения.
Седнахме на колело около Учителя на тревата с крака, прострени напред.
1.Ръцете - хоризонтално напред. След това поставяме пръстите на ръцете върху пръстите на краката, после ръцете се движат отстрани нагоре над главата, след това - връщане назад до пръстите на краката. Това се повтаря няколко пъти.
2.Ръцете - върху коленете. След това - движението им до над главата и обратно. Това се повтаря няколко пъти.
3.Двете ръце се поставят върху слънчевия възел, след това – отзад на кръста.
4.Едната ръка – на слънчевия възел, а другата – на гърдите. После се разменят.
5.    Двете ръце - от всяка страна на слепите очи. Друго упражнение: едната ръка - върху коляното, а другата - върху гърдите на срещуположната страна. След това ръцете се поставят обратно.
Тези упражнения са за развиване на т.нар. чакри. (113)
•Може да легнете на земята на гръб с двете ръце - под главата. Хубаво е да легнете с глава на север, при това дясната ръка - отдолу, а лявата - над нея; и двете ръце - обърнати с гърба надолу към Земята, гърбът на дясната ръка да допира тревата. При такова упражнение човек се обновява. Най-напред това упражнение се прави до 1 минута - докато прочетете до 72 - и след това ще станете. Така човек може да приеме запас от магнетизъм толкова много, че може да помага на другите.
Това упражнение не трябва да се прави, дето са минавали много хора, дето са стъпвали хора, защото там има много електричество и не е чисто влиянието.
През време на упражнението дишайте дълбоко. След изброяване на 72 човек да се изправи да седне на тревата и да допре пръстите на ръцете си до пръстите на каката. (113)

9. Лечение с Мисъл

•Човешката мисъл се движи с бързина три квадрилиона и шестотин билиона километра в секунда. С тая бързина ти можеш да бъдеш навсякъде в материалната вселена. (50, 20-21)
•Чрез мисълта си човек събира три вида енергия, от която съгражда своето умствено тяло, което занася със себе си в другия свят. Безсмъртно е умственото тяло на човека. (17,4)
•Всяка проектирана мисъл излиза като струя и се движи из пространството вълнообразно. Когато човешката мисъл е интензивна, тя образува много красиви форми. По формата на тия вълни може да съдите за какво мисли вашият приятел
Не е достатъчно само да пожелаеш добро някому, но мисълта ти трябва да бъде активна. (66, беседа 27, 151-152)
•Кръгообразни връзки има в мисълта. Една мисъл може да е минала през една верига от 10-20 000 души, докато един я реализира. (69, беседа 23, 14)
•Силата на човека седи в неговата мисъл. Мисълта храни човека така, както и хлябът. Ако мислите на човека не са здравословни, колкото да се храни физически, той пак ще линее. (25, 43)
•Според начина на произнасянето им думите произвеждат или хармонични, или разрушителни форми. Също така и мислите на човека или създават нещо, или разрушават. Когато говори, човек трябва да бъде тих и спокоен. Това са качества, с които се регулират вътрешните сили на човешкото естество. (84, 58)
•Като мислите, често ще забележите светли, ярки точки, които се явяват наляво и после отиват към дясно и се изгубват Когато точките вървят отляво към дясно, мисълта, която се проектира към вас, е от възходяща степен Тази мисъл е полезна А когато тази светла точка върви отдясно към ляво, тя е в низходяща степен. Тази мисъл е опасна и безполезна за вас.
Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в Живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе ся, а когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръсват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Запример, ако имате някой противник,  който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете. Законът е следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение.
Вие можете обаче да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютна вяра, без никакво колебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек, трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания. (66, беседа 27, 144-145)
•С енергиите, които излизат от мислите, чувствата, думите, постъпките на човека, се обясняват хармоничните и дисхармоничните състояния, които човек преживява.
Представете си, че вие мислите за някой ваш приятел и като си спомните за него, усещате едно приятно, хармонично разположение. Коя е причината за това разположение? – Добрата мисъл, която отправяте към приятеля си. Мисълта изобщо не върви в права линия, но е малко вълнообразна. В това време и приятелят ви отправя към вас добра мисъл и се готви да ви посети. Вашите мисли се срещат с неговите и между тях става правилна обмяна. Понеже мислите са вълнообразни, възвишенията от мисълта на приятеля ви съвпадат с низините на вашата мисъл и продължават своя път. Обаче най-малкото съмнение по отношение на приятеля ви нарушава хармонията на вашите мисли и вие усещате главоболие, напрежение около слетите очи. Съмнението е причина за сблъскване на вашите мисли. Възвишенията на мислите на вашия приятел не влизат вече в трапчинките на вашата мисъл, но се срещат възвишения с възвишения, вследствие на което става сблъскване на мислите, което е причина за главоболието ви. (39, 110-111)
•Най-първо, за да мога да мисля за кого и да е от вас, трябва да имам представа за лицето и за фигурата ви. Колкото вашият образ става по-жив, толкова и мисълта ми за вас е по-силна. Мисълта, която съм проектирал към едного от вас, могат да схванат и всички останали. Какво показва това? - Че мисълта върви вълнообразно. Тя върви по права линия към вас, като същевременно се разширява, поради което мнозина могат да я схванат. (66, беседа 27, 141-142)
•Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка. (147, 214-215)
•Значи влиянието, внушението, това са все човешки състояния. От някои влияния човек не може да се избави Вие, като спите вечерно време, без да съзнавате си влияете. Изобщо от внушението не можете да се избавите. Вие трябва или сам да си внушавате, или друг да ви внушава, но в света има само едно положение, на което човек трябва да се поддава, а именно вдъхновението. (70, беседа 24, 18)
•Никой не може да се освободи от закона на влиянието, нито от закона на внушението.
Когато живее в пълна хармония с окръжаващата среда, човек е напълно свободен. Обаче, ако не е дошъл до тази хармония това не значи да се страхува да влиза в отношение с хората. (20, 181)
•Хората взаимно си влияят. Ако живеете между болни хора, вие ще изпитате тяхното състояние. Ако живеете между здрави хора и вие ще бъдете здрави. В силата на този закон човек трябва да пожелае в душата си да има здраво тяло, благородни чувства и светли мисли. Това трябва да желае и за своите близки. (149, 306-307)
•Някои са употребявали като методи за развиване концентрирането на мисълта, обаче тия методи са дали лоши последствия. Защо? - Вие с това спирате мисълта си, а като не знаете как да я препратите към тялото си, във вас става едно подпушване. Вие се концентрирате, концентрирате, подпушвате вашите чувства, спирате тази набрала се енергия и ставате ексцентрични. Природата не обича да я възпирате. Затуй, усетиш ли изблик на някаква енергия, излез всред Природата, играй, скачай там. (68, беседа 28, 6)
•Казвам: ученикът трябва да се концентрира, да развива мисълта си, но не по начина на йогите. Има много начини, методи, с които йогите си служат, но ако човек не ги разбере, той може съвършено да се осакати. Тези осакатени ученици са вън от законите на Природата. Законите на Разумната Природа са строги. Аз давам методи, които са свързани с най-малки рискове за човешкия ум. Те са методите на живата, методите на Разумната Природа. Методите на йогите обаче са свързани с големи рискове. (22, 48)
•С отворени очи става концентрирането. С отворени очи ще се лекуваш, ще мислиш за ръцете си, за краката си, ще прокараш ума си през нервната система, през стомаха, червата, по цялото тяло - като един господар, който трябва да се разходи навсякъде из своето имение, да види в какво положение се намира всичко. Това значи концентриране. (68, беседа 18, 29)
•За да може човек да се справя с всички свои енергии в себе си, той трябва да изучава закона на концентрирането. Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от една минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Като правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на мисълта, нито на съзнанието. (45, 45-46)
•Вземете два предмета в ръцете си и ги насочете един срещу друг. Концентрирайте мисълта си в точката, дето тези предмети леко се допират, и след време ще видите, че от това място се явява малка искрица. Колкото по-бързо произведете искрицата, толкова мисълта ви е по-концентрирана. После направете следния опит: насочете двата си показалеца един срещу друг, без да се допират, и концентрирайте мисълта си към тях. След известно време ще видите, че от това място излиза светлинка. Направете този опит вечер, за да се забележи светлинката. (139, 89-90)
•Има хора, които със своята светла и добра мисъл помагат на човека, освобождават го от мъчнотии и болезнени състояния. (42 ,68)
•Законът на внушението има тази мощна сила, че много пороци в света, както и много добродетели, се поддържат от него. (70, беседа 23, 53)
•Вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с внушението да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава да стане сутринта точно в 5 ч. например. Като закон внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали съзнават това или не, всички хора си служат с внушението като метод за работа. (104, 33)
•Болестите се лекуват и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. (24, 202)
•Прилагайте мисълта си при лекуването. Лекувайте себе си, лекувайте и своите ближни. Мисълта е сила, която трябва да се впрегне на работа. От мисълта на човека зависи дали по-лесно или по-мъчно ще може да излекува някой болен. Важно е, че всички хора имат условия да прилагат мисълта си, да работят с нея. (20. 168-169)
•Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: ,Ще оздравея". Някога можете десет пъти само да кажете, че ще оздравеете, и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се обезсърчавайте. Постоянствайте и ще получите добри резултати. Така може да лекувате и себе си, и приятелите си. (20, 165-166)
•Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. За тая цел трябва да знаете законите, които управляват волята. Материята се подчинява и на човешката мисъл. Следователно приложете енергиите на волята и на мисълта си на работа. Чрез усилие на волята и на мисълта си човек може да изкара навън чуждите вещества от организма си. Докато тия вещества са в него, той се чувства неразположен физически и душевно. Щом приложи мисълта си и започне съзнателно да работи, в скоро време той може да застави чуждата материя от организма да излезе навън във вид на цирей. Циреят се пробива и нечистата материя изтича. (127, 339-340)
•Прилагането на волята като метод за преодоляване на физически и душевни болки, на мъчнотии и изпитания не е нищо друго освен закон за внушение. Който иска да работи чрез този закон, трябва да бъде положителен. Най-малката отрицателна мисъл парализира действието на волята. Тази е причината, поради която хора с добри желания, с добри мисли и чувства не успяват в живота си. Те имат добри мисли и желания, но не постигат желанията си. Защо? - Защото допущат в себе си съмнението, недоверието като противодействащи сили. Като държите положителни мисли в себе си, вие ще видите, че със силата на волята вие ще имате по-добри резултати от тия, които оказват различните медицински лекарства и специалитети. (127, 332-333)
•Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да изпращате към неговото подсъзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще се поправи скоро.
Чрез закона на внушението вие можете да помагате на болни, на бедни, на отчаяни хора. Велик, мощен е законът на внушението. Достатъчно е чрез този закон да внесете една добра мисъл в своето подсъзнание или в подсъзнанието на някой ваш ближен, за да се реализира тя. Ако успеете пък да внесете една добра мисъл в свръхсъзнанието, тя още по-скоро ще се реализира. Всички недъзи могат абсолютно да се изправят, но при условие на абсолютна вяра. В свръхсъзнанието човек може да проектира всичко, каквото пожелае, но без никакво съмнение. (100, 90)
•Всяка дума крие в себе си известна сила. Ако концентрирате вниманието си върху дадена дума, вашият мозък ще се свърже със силата, която е вложена в нея, и ще изпитате едно ободряване или отпадналост според характера на думата. Има думи, които, веднъж изговорени, човек втори път не може да ги произнесе. Защо? - Те оказват вредно действие върху човешкия мозък, те го разслабват. Запример, ако няколко пъти произнесете думите "ще се разболея", човек ще изпита тяхното лошо действие върху организма си и няма да мине много време и той може да се разболее. И обратно: ако някой туберкулозен повтаря няколко пъти на ден думите "ще оздравея", той наистина ще оздравее. (126, 60)
•Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства, но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта, че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от леглото си.
Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. (96, 136)
•Да кажем, че имате една малка мъчнотия, боли ви пръст и не можете да търпите. За да се излекувате или по-право, за да можете да търпите представете си, че някой ви е забил един голям гвоздей в ръката. Тази по-голяма болка сега ще измести по-малката. Ако можете да произведете умствено това забиване на гвоздея в ръката си, в съзнанието ви ще стане трансформиране на болката. (65, беседа 15, 108)
•Хубаво е да се направи този опит: ще изпратим десет души при някого, който е на умиране. Единият ще отиде и ще каже: „След десет дена ще бъдеш здрав." На другия ден ще отиде друг и ще каже: „След девет дена ще бъдеш здрав." На следващия ден третият ще му каже: „След осем дена ще бъдеш здрав." Последният ще му каже: „Утре ще бъдеш здрав." Когато се произведе благоприятният процес, ще видите каква сила е това насърчение. Човек трябва да има вяра в организма. Като повярваш, ще почнат клетките да работят. Клетките знаят как да лекуват, но човек ги ограничава. (113)
•Мога да ви дам сега един начин за лекуване. Може да се лекувате 25 процента по този начин. Болен си; престани да мислиш за каквито и да е болни хора, тръгни из града и почни да мислиш за здрави хора. Срещнеш ли какъвто и да е здрав човек, дръж го в ума си; няма да се мине ден, два, три, ти ще почувстваш едно облекчение. Това е един начин за освежаване. Не разправяйте за своята болест. (68, беседа 20, 14-15)
•В продължение на десет дена качвайте се на високо планинско място, дето има извор с чиста, хубава, вода. Бъдете на това място преди изгрев. Носете със себе си едно чисто шише с вместимост 1 литър и една чиста стъклена чаша. Щом изгрее Слънцето, напълнете шишето от извора и налейте от него в чашата. След това с една чаена лъжичка вземете вода от чашата, изпийте я и си кажете: „Каквото носи слънчевата светлина в себе си, това да се влее и в мене чрез тази вода." Който направи опита с вяра, ще има успех. (140, 232)
•Мощно нещо е Словото. Мощна е и човешката мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзнателно с вяра мисълта си, за да опита силата ù. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болки. Повярва ли в силата на мисълта, човек може да прави чудеса с нея. Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание. (134, 69-70)
•Много хора са против внушението, обаче няма човек, който съзнателно или несъзнателно да не работи със закона на внушението и самовнушението. (112, 229)
•Вие трябва да работите с мисълта си, да правите опити, да използвате скритите сили в своя организъм като лечебни средства. В човека има клетки, задачата на които е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие. От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли. (118, 89)
•Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува. Има думи, които действат магически върху човека. Той трябва да знае кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време. (130, 231)
•Законът на внушението изисква специфично време и специфично състояние на човека. Във всяко време не можете да си внушавате. Например, ако си внушавате, когато сте разстроени, не можете да имате добри резултати. Всеки, който иска да вложи в подсъзнанието си една велика мисъл, която да се реализира, той трябва да избере за това най-хубавото разположение на духа си. Колкото човек е по-неразположен, толкова по-бавно и несигурно работи законът на внушението; колкото човек е по-разположен, законът работи по-добре. (94, 30-31)
•Микробите са малки същества, които живеят паразитно. Те оставят нечистотиите си в човешката кръв, вследствие на което причиняват различни болести. Чрез мисълта си човек може да забрани на тия паразити да се размножават в него и ги изпъжда навън. Светлата мисъл може да преобрази човека, да го освободи от всички мъчнотии. (58, 269)
•Който разбира законите на Разумната Природа, чрез мисълта си той може да изправи всички външни и вътрешни повреди на своя организъм. Мощно нещо е мисълта, но с нея могат да работят гении, светии. И обикновеният човек може да има резултат в тази област, но затова се изисква повече време. (58, 131)
•Ако имате една мисъл, каква и да е, която ви безпокои, не се стремете да я изхвърлите от себе си по механически начин, защото тя ще ви създаде някаква пакост, т.е. сами на себе си вие ще си причините пакост. Загнезди ли се във вашия ум някаква мисъл, която ви безпокои, вие трябва да намерите точно противоположна на нея, която да я измести. По този начин ще се излекувате. За да се излекуваш, трябва да съединиш центъра на Земята с центъра на Слънцето. (48, „Зазоряване", 20)
•Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните с ред крепости се ограждат от своите неприятели. (150, 119)
•Когато се лекувате, вие трябва да употребявате някои магически формули и то през времето, когато Луната се празни. Например някой страда от ставен ревматизъм; нека направи следния опит: да вземе половин килограм сол на бучки, морска или каменна, и в един съд с чиста изворна вода да туря всеки ден по една бучка от солта. Ще стане рано, преди изгрев на Слънцето, ще тури бучка сол във водата и ще каже: „Както солта се разтопява във водата, така ще се разтопи, т.е. ще изчезне, моят ставен ревматизъм." Ако не мине веднага, ще прави този опит цели две седмици, докато Луната се празни. Ако и след това ревматизмът не си отиде, нека направи същия опит при залязване на Слънцето или вечер при Луна. Като прави опита, ще гледа никой да го не вижда и на никого да не разправя, докато не получи резултат. Важното е човек да постоянства, докато оздравее. (150, 102)
•Идете при някой болен и всички едновременно мислете, че той е здрав. Ръкувайте се с него и кажете: „Нищо нямаш, от никаква болест не страдаш." Кажете ли така, ще видите, че в най-скоро време болният ще се дигне от леглото си. Мощна е човешката мисъл. С нея човек може да се лекува, да прави чудеса. Лекуването с мисълта е естествен процес.
Всеки, който отива при болен с желание да му помогне, трябва да му предаде нещо от себе си. На всеки болен липсва нещо, което той приема от окръжаващите и от лекаря. Истински лекар е онзи, който лекува не само външно, но и вътрешно. Той носи лекарствата вътре в себе си и с тях лекува болния. Който е роден за лекар, той носи лекарствата вътре в себе си. (9, 79-80)
•Като кажеш на болния с твърд, сигурен, но музикален език, че ще оздравее, той се обижда, че му се говори грубо. Обаче след това грубо говорене той оздравява и се връща да благодари, че тия думи му помогнали. Кажеш ли на болния с мек, привидно нежен, но с немузикален тон да си отиде у дома, да не се страхува, ще оздравее, болният се връща в дома си, но не става от леглото си. (74, 54-55)
•Да се говори на болния, че ще оздравее, без да се забелязва подобрение, това са празни думи само, които не помагат. Като отида при болния, няма да говоря нищо за болестта му, но ще извадя от джоба си едно малко шишенце с течност, ще взема от нея с върха на една игла и ще туря иглата на езика на болния, като го накарам да глътне тази малка капчица от течността. На втория ден ще топна два пъти иглата в същата течност и ще я мазна на езика на болния. На третия ден ще топна иглата три пъти в течността и така ще правя в продължение на десет дена. На десетия ден болният ще стане от леглото си и ще бъде напълно здрав. До това време няма да го слушам да разправя, че това или онова не може да направи. Най-лесно се лекува болният по вътрешен път, а не външно, като му се говори или като се утешава. (150, 94-95)
•Може ли някой чрез мисълта и волята си да изпъди болестта навън, казвам, че този човек е силен, всички движения в него стават бързо.
Болестите се дължат на натрупване на чужди вещества в човешкия организъм. Обаче чрез мисълта и волята си той може да изхвърли тия вещества вън от тялото си и да оздравее. Не може ли той сам да направи това, нека потърси съдействието на няколко свои приятели.
Велико и мощно нещо е човешката мисъл. Колкото по-възвишена е мисълта на човека, толкова по-големи възможности крие в себе си. Мисълта е Божественият свят в човека. В Божествения свят нещата стават моментално. (43, 103)
•Щом изпаднете в лошо настроение, променете положението на ръцете си и кажете: „Аз съм човек, който мисли. Щом мисля, аз стоя по-високо от своите настроения и лесно се справям с тях." Повторете тази мисъл няколко пъти, докато настроението ви се повдигне. (54, 76)
•Всеки ден по три пъти - сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си и си кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.“ (104, 130)
•Когато клетките на човешкия организъм решат да живеят самостоятелно, далеч от живота на Цялото, те се групират в известни области на организма, дето образуват свое собствено тяло. Тези нарастъци в организма на човека са наречени от учените тумори. Те живеят за сметка на целия организъм и се хранят от неговите сокове. Ако чрез силата на мисълта тези новосъздадени клетки могат да се убедят, че мястото им не е в човешкия организъм, те постепенно ще почнат да намаляват, докато съвършено изчезнат. (20, 168)
•Някой човек страда от треска и според съветите на лекарите той трябва всеки ден да употребява по 30 сантиграма хинин. Обаче този човек е беден, той има в джоба си пари само за хляб. Какво трябва да направи? - Нека приложи закона на самовнушението и така да се излекува. Нека отиде мислено до една аптека и да си купи 30 сантиграма хинин. След това нека приеме пак мислено този хинин и да чака резултат. По този начин той ще се излекува два пъти по-скоро, отколкото ако вземе действително хинин. Обаче за опита чрез внушението се изисква интензивна мисъл. Не е ли интензивна мисълта, човек може десет пъти мислено да ходи на аптеката и пак да няма никакъв резултат. (59, 229)

eXTReMe Tracker