|
Share

Човек, който изпълнява волята Божия,
Нито вълци го ядат
Нито раэбойници го крадат.
Няма болест в света,
Която да не може да се лекува.

Учителя

„Всичко, което става в живота ви, то е определено, то е наредено, създадено за вас.
Ще кажете: Такава е волята Божия, всичко мога да понеса. При това, въпросът веднага се разрешава.“

Учителя

 

1. Бъдете постоянно в молитва, за да пребъдва Бог във вас и да ви освободи от всички прегрешения и болести.
2. Болният не може да се излекува, докато не изповяда греховете си пред Бога в душата си.
3. Ако се изповядаме пред Бога и вложим цел в живота, ние ще оздравеем и ще се освободим от всички болести.
4. Който отправи мисълта си към Бога, той ще бъде свободен от всички болести.
5. Когато някой заболее, нека пее на болестта. Пейте и се разговаряйте с болестта. Питайте я, защо е дошла, докога мисли да остане при вас. Като й попейте „Мога да постигна що желая“, тя ще се задоволи и ще ви напусне.
6. Нищо не се върши без предварителна връзка с Бога.
7. Чрез мисълта си човек може да забрани на микробите да се размножават в него и да ги изпъди навън. Светлата мисъл може да преобрази човека, да го освободи от всички мъчнотии.
8. С мисълта си човек може да се освободи от всички израстъци в тялото – Как? – Като ги мести от едно място на друго.
9. С помощта на мисълта си, човек може да събере излишната материя на едно място и да я извади навън чрез някакъв цирей. Щом в организма се е образувала нечиста материя, по какъвто и начин да е, тя трябва да излезе навън чрез порите, чрез изпотяването или поне чрез някакъв цирей.
10. Светли духове помагат на хората. Достатъчно е да ги призовем в името на Любовта Божия, за да ни се открият. Те са постоянно между нас.
11. Ще се свържеш с всички добри хора по лицето на земята и горе на небето, и ще оздравееш.
12. Ще се свържеш с всички добри хора, които желаят доброто на човечеството, с разумните същества Херувими, Серафими, Престоли, с Ангелите на смирението и с всички Ангели и приятели на Небето и земята.
13. На недъзите, на болестите и злото ще говорите, ще правим добро. Така ще дойде любовта в нас.
14. Лекувайте всички болести чрез внушение. В тялото на човека има специфични клетки – лекари, по-добри от най-отличните лекари на земята. Те седят около човека и казват: Господарю, ти само ни давай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще направим. Те могат отлично да ни излекуват. Помоли им се и кажи: „Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте всички условия за работа.“ (един път). Без да се бъркаш в тяхната работа. Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро разположение, иначе Законът не действува.
15. Човек може да си служи с внушението за укрепване на своето здраве, за развиване на своите способности, за усилване на паметта си и т.н.
16. Най-първо, употребявайте Закона на внушението върху себе си. Внушавайте си и работете! Когато научите да го прилагате целокупно във вашия живот, вие ще имате успех във всичко.
17. Оздравяването ви ще зависи от концентрирането на вашия ум. За всичси идеи, които искате да прокарате в света, трябва да имате една огромна интензивност.
18. Когато ставате сутрин, мислете върху това, че сте душа, съставена от милиарди интелигентни, разумни същества, които работят за вашето повдигане. Извикайте тия същества и съзнателно се свързвайте с тях. Като мислите за тях, вие ще можете да ралотите успешно. Мислете за тях без никакво съмнение, без никакво колебание и ще оздравеете.
19. Учителят ни иде на помощ. Намери Христа и кажи: Учителю, да оздравея! Когато ти отиваш в провинцията, живо си представи Моето лице и аз ще дойда и ще ти помогна. Също Учителя е казал на един брат: „Вечер, когато ти спиш, ще те посетя и ще те излекувам.“
20. ДОКАТО СИ С БОГА, ТИ НЕ МОЖЕШ ДА БОЛЕДУВАШ.
21. Веднаж аз лично се оплаках на Учителя като му казах, че животът ми се намира в опасност. В отговор Учителя ми каза: „Поглеждай Небето и не бой се!“
22. Силната мисъл лекува всички болести.
23. Обърни се към Бога и кажи: „Господи, ние можем да жертваме всичко за Теб!“ „Каквото кажеш, ще направим.“ Така ще разрешите вашите трудни задачи.
24. „Едно с Божията Любов и сила!“ Ако вярваш в тия думи, като поставиш ръката си върху главата на болния, последният ще стане от леглото.
25. Ако в желанието си вложиш цялата си душа, без всякакво неверие, колебание и съмнение, ще стане, ще го постигнеш!
26. Обърни се към Бога с всичкото си упование и надежда и кажи: „Господи, на Тебе уповавам, на Тебе възлагам товара си.“
27. Направете опит с думите: „Бог е Любов“, и ще видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята, и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете.
28. Аз съм готов да служа на Бога, аз служа на Бога, аз работя за Бога и затова трябва да бъда здрав и съм здрав!
29. Ще кажеш на болестта: „Бог на Когото служа ви заповядва да ме развържете! Аз отивам по Негова работа и трябва непременно да я свърша!“
30. Скръбта, болестта и всичко, с което не можете да се справите, възложете на Господа и кажете: Аз не мога да те храня, ще идеш при Господа! И болката ще си иде, а на тебе ще ти олекне.
31. Направете опит с вас или с друг болен на смъртно легло. Кажете: „Господи, отсега аз ще посветя целия си живот на Тебе! Ще работя заради Тебе. Остави ме на земята!“ И направи изповед пред Бога в душата си.
32. Ако си болен кажи: „Господи, отсега нататък ще ти служа с всичкия си ум, с вичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Където и да съм, при каквито и условия да съм – като работници на нивата, на лозето, на фабриката, навсякъде ще служа с любов, безкористно, без никакви пари!
33. Някой заболее до смърт, нека се обърне тогава към бога с думите: „Господи, ако това, което ни се проповядва в Твое име е истинно, помогни ми да оздравея! Обещавам, че ще Ти служа.“ Направете опита искренно, за да се убедите, че проповядвам велика, жива Истина, която пръв съм проверил. Който направи опита искренно, чистосърдечно сам ще се увери, че Господ е жив. Аз искам да познаете този Господ и да се убедите в думите ми.
34. Ако някой заболее сериозно, да се обърне към Бога с гореща искрена молитва, да каже: „Господи, помогни ми в този тежък час, да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си в служене на Любовта, в изпълнение на Твоята воля.
35. Господи, в Тебе е всичкото ми упование, помогни, прати ми своята помощ, да позная, че съществуваш, че си Бог на живите и на всички помагаш. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе.
36. Болен си, тогава кажи: „Господи, помогни ми да изпълня Твоята воля, за да Ти служа!“ Кажеш ли така, ще видиш какъв преврат ще стане с тебе. Онзи, Който е без Бога, той да му мисли.
37. Бог е влязъл в хляба, в плодовете, във водата, във въздуха, в светлината. Който обича Бога, възприема Го чрез тях. Такъв човек се лекува.
38. Казват, че Светото Писание е живо слово. Ако е така, турете го на главата на болния и вижте, ще оздравее ли. Постави ръката си върху главата на болния ивиж как ще се отрази на здравето му. Твоята любов и добро желание към болния ще се превърнат в мощна жизнена сила.
39. Като пиеш вода и се разхлаждаш, кажи в себе си:“Както водата разхлажда, така и моите чувства да разхлаждат и освежават уморения и жаден пътник.“
40. Ако си болен, кажи: „Обичам те Господи!“ Кажеш ли така, ще оздравееш.
41. Ако ви заболи сърцето, духнете и кажете: Хууу!Няма да мине дълго време и болката на сърцето ще престане.
42. Ако някой е болен, нека си представи, че болестта постепенно слиза надолу, докато излезе навън. Щом се освободиш от нея, поддържайте мисълта, че сте здрав и бодър. Както мислиш, така става.
43. Да вдигне човек ръката си нагоре, това означава призоваване на разумните сили на помощ.
44. Вдигни главата и ръцете си нагоре, да се насърчите. В ръцете на човека са вложени ред сили, чрез които той влиза във връзка със същества, които му се притичват на помощ.
45. Тури ръцете на болното място, съсредоточи ума си за 5-10 минути.
46. Заболее ли някой ваш близък, турете ръката си на гърдите му и кажи: „От мен да замине!“
47. Няма по-велико благо от това, простиране на ръцете върху главата на някого. Ръцете се държат хоризонтално.
48. Щом усетиш тежест в стомаха си, стани прав, тури ръцете си на корема, дясната ръка върху лявата, с палците един срещу друг. Кажи си: „Всичките ми работи са уредени.“
49. На всяко ваше желание, което ви спъва, ще кажете: „Ще коленичиш и ще се молиш.“
50. Като дойде някоя болест, опълчи се против нея, кажи: Знаеш ли кой съм аз? Скоро да си вървиш! Аз съм свободен човек. Заповядвам ти, да ме напуснеш.
51. Служенето на Бога трябва да бъде за вас свещена идея, която да ви причинява най-голяма радост в живота. Който служи е здрав и на него съдействува цялата Природа.
52. Кажете: „Господи, сгрешихме! Ние не опазихме твоите велики закони на Любовта, на Мъдростта и на Истината.Ще ги опазим сега.“
53. Помни, който обича Бога, той има имунитет към болестите.
54. Щом те заболи крак, помилвай го, разговори се с него, кажи му: Извини ме за моята невнимателност, сгреших към тебе, но ще изправя грешката си. Само така ще се примириш и ще оздравееш.
55. Съберете две радости на едно място и ще се уверите в действието и силата на този закон. В няколко минути, или най- много в два, три часа, раната ви ще оздравее. Събереш ли две радости на едно място – твоята и на твоя ближен, ти си в Царството на хармонията и областта на щастието. Това е закон.
56. Ти си болен защото не обичаш.
57. Заболееш ли, движи палеца си! Изнеси дясната ръка напред, с дланите надолу. Допирай последователно палеца си до всички пръсти на ръката: до малкия, безименния и т.н. След това обърни същата ръка с дланта нагоре и направи същото упражнение. После направи двете упражнения с лявата ръка, първо с дланта надолу, после с дланта нагоре. Ако си търговец и не ти върви, седни на един стол и започни упражнението.
58. Каквато болест и да имаш, хвани болното място и кажи: „Ще служиш на Господа!“ Зарадвай се за всичко, защото определеното е това да стане.
59. Болен си, когато ставаш сутрин, пий по една чаша гореща вода на глътки. Прави това 40 дни наред и ще оздравееш.
60. Когато заболеете от нещо, приложете следния метод: Поставете дланите на ръцете си на болното място и кажете: „Аз живея в Бога. В Бога не съществуват никакви болести.“ Ако вярата ви в Бога е силна, няма да се мине половин час и болката ви ще изчезне.
61. Да се измисли песен за думите: „Божествената Любов ме озари!“
62. Формула с която човек може да се лекува: „Стани и ходи!“ С тези думи Христос излекува болния при къпалнята.
63. Разболееш ли се, кажи: „Благ е Господ!“ Изгубиш ли силата си, кажи: „Бог е всесилен! Аз искам да стана силен.“ Изгубиш ли знанието, разумността си, кажи: „Бог е всемъдър. Аз искам да бъда мъдър.“
64. Произнесете думата „любов“ правилно и така вие можете да се лекувате. Например, ако страдате от ревматизъм в краката си, кажете дълбоко в себе си, с вяра и упование във Великото: „Бог е любов, и в Любовта болести не съществуват.“ Кажете ли тия думи 2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на крака, здрав както някога сти били.
65. Колцина от вас четат Господнята молитва, когато са болни? Рядко ще срещнете човек, който при най-трудни условия на своя живот да отправи чиста благодарствена молитва към Бога.
66. Ако болният човек вземе в ръката си една свещена книга, ще оздравее. – Защо? – Тази книга съдържа в себе си енергия, която лекува. Ако гладният вземе в ръката си тази книга, той веднага ще се нахрани. Голяма сила крие в себе си тази свещена книга. В тази книга се крие здравето, силата, знанието и богатството, което човек търси.
67. Обърнете се към Бога с благодарност, че е изпратил този ревматизъм. Пейте на ревматизма и го благославяйте! Благославяйте бога, светиите, ангелите, добрите хора по света и като се свържете с тях, няма да забележите как ще оздравеете.
68. Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертвува нещо от себе си. И каквото обещае, трябва да го изпълни. Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си, което е дал пред Бога и да не е получил отговор на молитвата си.
69. Човек може мислено да приема гореща вода и така да се лекува от разни болести.
70. Ако някой от вас заболее, нека съсредеточи мисълта си към болестта си и да я изпъди вън от себе си.
71. Като окултен ученик отивате при един болен: Направете му няколко паси, духнете един, два пъти над него и той ще оздравее.
72. Ще кажеш на микробите на треската: Заповядвам ви, в продължение на 25 минути да излезете навън от моя организъм, защото съм зает, отивам на работа.
73. Музиката ще ви продължи живота. Тя е едно средство за лекуване.
74. Песента „Бог е Любов!“, като я изпеете веднаж, каквито болки имате, те ще изчезнат. Песента „Фир, фюр, фен“ е също и за лекуване и тониране на сърцето.
75. Ще кажеш на своята душа: „С теб е Бог. Ти ще победиш! Твоята победа е и моя победа. Аз вярвам в един Бог на Любовта, в един Учител на Мъдростта и в един Дух на Истината.“
76. Серафими – нервна система, херувими – бели дробове, престоли – сърцето, същества на благородствотот – стомах, нласти – черен дроб, същества на доброто – жлъчка, началства – далак, архангели – бъбреци (ръководят народите), ангели – възвишени мисли
77. От каквато болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да вдигнете от леглото си здрав и бодър. (единство на съзнанието-това е хармония между ума и сърцето)
78. Когато слънчевият възел е в неизправност, тури дясната си ръка на слънчевия възел, а лявата ръка на кръста с дланта навън. Така ще се успокои нервната система.
79. Някой страда от стомах, гърчи се, тури ръцете си на слънчевия възел или на мястото където е болката и ще се подобри положението.
80. Мозъкът е голямо динамо на сили, на електрическа енергия,която изпраща по целия организъм. Ако човек знае как да се ползва от тази енергия, той би могъл да се лекува.
81. Изобщо, боледуват тези удове, които са демагнетизирани и за да се излекуват мислено, трябва да им се предаде необходимата енергия.
82. Който има в запас прана, жизнена сила на природата, достатъчно е да концентрира мисълта си към болното място, да го докосне с ръката си и ще оздравее.
83. Болен си, кажи: „Такава е волята Божия, добър е Господ!“
84. Щом болният възстанови връзката си с Любовта, животът в него почва да тече и оздравява съвършено.
85. Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.
86. Боже, сътвори в мене сърце чисто и свято!
87. Ако у вас не се събуди основната идея за Бога, всичко друго е безпредметно.
88. Всички болести на физическия свят са се явили първо в духовния свят, а после са слезли на физическия свят. И ако човек успее да създаде антипод на идеята, която е причинила болестта в него, няма да мине много време, два или три месеца и болестта ще изчезне. Ако знаете как да посадите някоя велика идея в духовния свят, тя в скоро време ще даде резултат и на физическия свят.
89. Направете опит с думите: „Бог е Любов“, да видите каква сила се крие в тях. Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете. Ако досега само сте гледали, отсега нататък ще виждате, ако само сте чувствували, отсега нататък ще любите. Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите.
90. Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното си тяло. Лекува ли се само по физически начин, той нищо няма да постигне.
91. Като разберете, че Любовта не е нито свята, нито грешна, нито глупава, нито разумна и ако приемете това, каквато и болест да имате, тя ще изчезне.
92. „Едно сме с Божията Любов и сила!“ Ако кажете така и повярвате на тия думи, с едно поставяне на ръката върху главата на болния, последният ще стане от леглото и ще оздравее. Ако болният вярва в тия думи, ще оздравее веднага.
93. Човек трябва да вярва в Бога и като се хване веднаж за него, болестта му ще изчезне.
94. Музиката повдига вибрациите на човешкия организъм, а от друга страна събужда жизнените сили. Престане ли да пее, човек е осъден на мъчнотии, страдания и смърт.
95. Хване ли ревматизъм, вие ще му кажете: „Аз ще ти дам едно угощение за добродетел, но след това ще бъдеш тъй добър да напуснеш тялото ми, тук не ти е мястото.“ Кажете ли на ревматизма така, ще видите, че в скоро време ще излезе навън от организма ви.
96. Болен сте, опитайте вярата си. Кажете тъй: „В името на моето верую, в името на моя Господ, в който вярвам, заповядвам на тази болест да излезе.“
97. Ако търсите причините на болестта, продължаваме я по-дълго време.
98. Болният като пече гърба си на слънце и съсредоточи ума си към всички добри хора на земята, да изпълни мисълта си само с добри и благородни мисли, тогава няма да минат и двадесет дни, той ще получи един добър резултат. Добрите хора на земята, те ще му помогнат.
99. Излизайте всяка сутрин на слънце, като излагате гърба си най-напред на юг, после малко на север, малко на изток и постой така един час, от 7-8 часа сутринта. Отправете ума си към Господа и кажете: „Господи, просвети моя ум! Дай здраве на всички хора, а заедно с тях и на мен.“ След това започнете да мислите върху най-хубавите неща, които знаете.
Направете този опит, ще видите, че в 99 процента вашият опит ще бъде сполучлив.
100.Вярвай в душата си, ако искаш да разрешиш всички въпроси, ако искаш да се справиш с всички болести. Душата е майка на човека.
101.Аз турям съботата като емблема на Любовта. Ако правите добро в този ден, всички болести, всички нещастия ще изчезнат от вас. Това може да познаете като нещо положително.
102. Лекар, който вярва в Бога и има Любов към Него, ще вземе една чиста хартия и ще напише на нея една дума. След това изгаря книжката, събира пепелта, туря я във вода, за да се разтвори и дава от този разтвор на болния да пие по няколко лъжички на ден. Не минава и ден или два, положението на болния се подобрява.
103. Всяка болест, всяко обезсърчение, може да се лекува, ако болният започне да произнася много пъти на ден думите „ще оздравея“, като постепенно увеличава и стигне до 1000-2000 пъти на ден. Първият ден ще произнесе тия думи 100 пъти, вторият – 120 пъти, третият ден – 150 пъти и т.н., докато дойде до 1000 или 2000 пъти.
104. Когато Божията мисъл е насочена към вас, всичко каквото желаете ще се реализира. И за да бъде Божията мисъл насочена към вас, вие трябва да бъдете като малките деца, да имате желание да изпълните Волята Божия тъй както никой в България не я изпълнил. Ще имате следното желание: Ще изпълня Волята Божия, както я изпълняват малките деца.
105. Никой няма право да яде без любов. Гневен ли си малко, не яж! Ако пазите това правило ще видите как законът работи, ще видите дали ще има болести.
106. Щом гледате на тревичките и на малките растения като проява на Великата Любов, с тях може да лекувате и най-страшните болести. И на смъртно легло да е човек, тази тревичка може да го излекува. Любовта се превръща еднакво и чрез малки и чрез големи същества.
107. Ако сте неразположени, погледнете малко безименния си пръст. Няма да мине много време и вие ще усетите, че ставате весел и разположен по дух.
108. Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия човек.
109. Щом ви заболи глава, ще се стремите да изправите отношенията към Божествения свят. Ако страдате от гръдобол, ще изправите отношенията си към духовния свят, ще изправите чувствата си. Ако страдате от корема, ще изправите отношенията си към физическия свят.
110. При пиене на вода, съзнанието ви трябва да бъде будно, за да може всяка глътка да отиде на болното място, а не в стомаха.
111. Който има любов, той не може да боледува. Искате ли да се освободите от болестите си, трябва да обичате всички хора и да сте готови на всякакви услуги.
112. Когато искате да се лекувате, излагайте гърба си на ранните слънчеви лъчи. Когато искате да придобиете вътрешен мир, излагайте гърба си на залязващото слънце, а лицето си отправете на изток.
113. Черешите се препоръчват против малокръвие и неврастения. Ше ги ядете колкото искате, но с любов.
114. Нека болният се обърне към Бога и мислено или гласно да изпее песента: „Обичам Те, Господи, обичам Твоите дръвчета, тревички, Твоите извори, реки, Твоите долини, планини! Обичам Господи всичко, всичко, което си създал.“
115. Най-силно и сигурно лекарство срещу всички болести е Любовта. Направете опит с любовта да се уверите в нейната сила. Като заболее някой, нека напълни една чаша с чиста планинска вода и накара един любящ човек да потопи пръстите си във водата два три пъти и след това нека изпие водата и следи какъв резултат ще има.
116. Как може да се въздействува на нервността. – Чрез горещата вода. Вземете чаша гореща вряла вода, пийте лъжичка по лъжичка. Ако няма гореща вода, може да направите опита и със студена вода.
117. Ако ви боли ръка, крак, не търсете лекар, но започнете да пеете на болката тона „си“. Можете ли да вземете тона „до“ правилно, болката ще мине.
118. И тъй като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: „Това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго, Истинаго Бога и Христа, Когото си изпратил. Това е живот вечен да позная Любов, мъдрост и Истина. Това е живот вечен да позная, че Бог е Дух, Който царува навсякъде.
119. Който иска да усили дихателната си система, трябва да мисли за славея като петел.
120. Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на слънцето и луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от онези растения и минерали, които са свързани с енергиите на слънцето и луната и ги трансформира.
121. Ако не може да разрешите някой мъчен въпрос, турете дясната си ръка на пъпа. Ако болката на стомаха още продължава, турете дясната си ръка на стомаха, а лявата – на кръста.
122. Идете при някой тежко болен и в името на Исуса Христа, пожелайте да оздравее.
123. Достатъчно е да мислиш за къртицата, за да подобриш състоянието на стомаха си.
124. Заболеете ли, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея“ и така ще стане. А понякога е необходимо до 1000 пъти да си кажете, че ще оздравеете. Постоянствайте и ще получите добър резултат.
125. Ще ви дам едно правило за вътрешно тониране. Слаб си, искаш да станеш силен, започни да изправяш грешките си. Боли те глава, тонирай главата си с любов към Бога. Болят те гърдите, тонирай гърдите си с любов към Бога (ангелите). Боли те стомаха, тонирай стомаха си с любов към хората.
126. Обичай Бога, благодари за всичко и никога няма да боледуваш.
127. Достатъчно е да споменеш името на Христа за да се освободиш от всякаква болка.
128. Пийте гореща вода, яжте варени картофи и не се бойте!
129. Ако някой човек е в последния час на живота си, той може да се възвърне отново към живот, като повярва в Бога и се предаде в ръцете Му, той да работи върху него. Остави ли се напълно в ръцете на Бога, без никакъв страх, без съмнение, без всякакви лекарства, но с абсолютна вяра, той ще види силата на Бога.
130. Ако имате пълна вяра и любов към Бога, без никакви колебания и съмнения, каквито болки и стадания и противоречия да имате в живота си, те моментално ще изчезнат. Велика сила се крие в човека, който има любов към Бога! Този човек е в сила сам да се лекува с поставяне на ръката си върху болното или парализираното място.
131. Аз лекувам холерата с гореща вода. Дайте на болния от холера 4-5 чаши вряла вода и на другия ден, той ще бъде здрав. Врялата вода разрежда серума в който бацилите на холерата се хранят и в 24 часа те намаляват и умират.
132. Никакви лекарства не са нужни. Ще си кажете: „Искам да порастне косата ми.“ Кажеш ли така, ще си вярваш на думите
си. Ще пожелаеш да се подмладиш и ще се подмладиш.
133. Който пее, той е здрав човек. Който иска да бъде здрав, той трябва да пее.
134. Ако страдаш от ревматизъм, стопли вода, измий краката си, слабините си и кажи: „В името на Божията Любов, ревматизмът ще ме напусне.“ Следователно, като призовеш любовта, всяка една болест, всяко едно страдание изчезват.
135. Болестта се подчинява само на търпеливия и свободния човек.
136. Основният природен тон освобождава човека от всички недъзи. Изпееш ли основния природен тон правилно, какъвто недъг и да имаш, той ще изчезне. Тук полутонове няма, всички тонове са цели.
137. Като заболееш, потърси човек, който те обича. Хвани го за двете ръце, погледни го в очите и му благодари за енергията, която си получил от него.
13 8. Упражнение: Добре изправен. Ръцете напред, над главата, надолу. Постепенно свиване ръцете в юмруци, като се поставят пред лицето под брадата. Бавно изнасяне ръцете напред с разтваряне на юмруци, като че се отърсвате от нещо. Това упражнение има за цел да ви освободи от грешките, които правите.
139. Виждаш един болен, запей му: „Братко мой, ти днес си болен, но след три дни ще оздравееш.“ Пей така, че да предизвикаш жизнените сили у човека.
140. Ако си болен, не се занимавай с бедни хора. Потърси някой банкер, свържи се с него и работите постепенно ще се уреждат. Ако си студент и не успяваш в уроците, свържи се с мисълта на професора си. Ако в продължение на една година държите в ума си някой щастлив човек, някой банкер, или някой професор, силите, които работят в тях, ще потекат към вас. Вие можете да черпите сила от подсъзнанието с хора, дето се крие истинско богатство.
141. Щом се разгневите, хванете палеца си и помислете за Божествения свят, с който сте свързани. Там ще се регулирате. Ако по тоя начин не успеете, турете дясната ръка на слънчевия възел и започнете бавно, съсредоточено да броите от 1 до 10. Ако не ви мине, бройте от 1 до 100. Всяко число съдържа известен род сили, които се отразяват благоприятно върху човека. Като изговорите или напишете числото 1, мислете за Бога и си кажете: Има само един Бог в света, само една Мъдрост. Като изговорите числото 2, кажете: Има само една Божествена майка, само една любов. При 3: Има само един син на Истината. При 4 – там са Силите, които са родили човечеството. При 5, е свързано с човешкия ум. При 6 – свързано със законите на развитието. При 7 – работят силите на човечеството. ( – това е голямата майка на света. 9 – е резултат на завършен кръг. При 10 спирайте и се запитайте – разбирам ли нещо от тия числа. Ако състоянието ви се промени, бройте от 10 до 100
142. Свещеният огън, който е вече запален във всяко човешко сърце, той е лекарят, който лекува в човека. Човек трябва само да знае как да се грее на неговите лъчи.
143. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата на човека.
144. Ако има повреда в дихателната система, болният ще пее или свири повече такива песни в които се повтаря тона „до“. Жлъчката например се рекува с тона „ла“.
145. Кажете ли думата: „Бог е любов“, веднага станете от леглото си.

МЕДИЦИНА НА ШЕСТАТА РАСА
Болестта, това е нарушение на част от организма и сигнал за нарушаване на закона на някое от телата, и то най-вече закона на душата. Основни методи на медицината на бъдещето – холистичен, хомеопатия, човекът като част от социума – клетка от общия организъм на обществото, болестта е проекция във времето и пространството на дадено допуснато нарушение на закона, болестта и причина на нарушаване на закона и създаване на карма, локална или дългосрочна. Появяващите се всевъзможни лечители предизвикват у някои оживление и надежда, у други – насмешка, у трети – опасение, истина ви казвам: тези огънчета за лекуване се запалват между хората за да се обучават всички на това изкуство, което ще бъде обичайно за в бъдеще.
Има три закона: закон за наследствеността, закон за прераждането, закон за карма (причина и следствие) и в тази връзка болестите се разделят на наследствени болести, болести от минали животи, болести които са в резултат на грешки от сегашния живот.
ИМА САМО ЕДНО ЛЕЧЕНИЕ – ДА СЕ ТРЕТИРА ЧОВЕКА КАТО ЦЯЛОСТ, А НЕ КАТО ОТДЕЛНА ОПАКОВКА.
В ЛЕЧЕНИЕТО ИМА ДВА ОСНОВНИ ОПИТА – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПОГРЕШКИ, ПРИЧИНЕНИ В СЕГАШНИЯ ЖИВОТ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАРМИЧНИТЕ ПОГРЕШКИ КАРМИЧНИТЕ ПОГРЕШКИ СЕ ОТСТРАНЯВАТ НАЙ- ВЕЧЕ ЧРЕЗ НЕУМОРНА РАБОТА И ПОЛАГАНЕ МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ, КАКТО И ОСОБЕНО ЧРЕЗ ПРОЩАВАНЕ.
Болестите и лековете, които се прилагат спрямо тях, са свързани с неговия ЕМОЦИОНАЛНО-ЧУВСТВЕН КОМПЛЕКС, както най-вече с неговата духовна тъкан и нарущаване законите на нейното изграждане. Болестите не са свързани с нарущаване законите на механичния комплекс от тяло и разум. В действителност болестите се причиняват тук на земята, на нашата планета, в резултат на нарушаване отношенията в емоционално чувствения комплекс на човека, познат на мнозина като понятието за душа.
От душата и развитието на духовната тъкан се управляват и болестите и лековете за тях. Затова и се казва, че истинските лекове са произтичащи от душата. Лекувайки душата, се лекува и тялото, и болестта се управлява от дълбочина. Другото, е чисто и просто лекуване- козметика.
Лекуването е прилагане на хомеопатична доза любов и милосърдие или пък състрадание. Без желание да се помогне, няма лечение.
Истинското лекуване е лекуване с Вяра, Молитва и в тишина. Лечението, което са извършвали апостолите на Христа, лечението на богомилите,, ето това е лечителската наука, лечителството на шестата раса. Биоенергийното лечение е вредно от определен аспект. То може да поеме временно болестта, но рано или късно, кармичният дълг си казва думата.
По-добре десет човека, истински излекувани, отколкото десет хиляди, които обаче по-късно се свличат в пропастта. Лекуването е отстраняване на недоверието и безверието у човека, лекуването, това е справяне със собственото му недоверие и скептицизъм, както и с повторяемостта на грешките.
НОВАТА ЛЕЧИТЕЛСКА ШКОЛА СЪС СТАРИТЕ АВТОРИТЕТИ И ОПЕРАТОРИ, НАДЯНАЛИ НОВИ ПРЕСТИЛКИ, Е НЕВЪЗМОЖНА.
ЛЕКАРЯТ НЕ ТРЯБВА ДА ЛЕКУВА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.
МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ОТ ЧОВЕКА ЗА ЛЕКУВАНЕ И ДУХОВНАТА СИЛА, ТОВА СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА.
ЛЕЧИТЕЛСКАТА НАУКА, ТОВА Е ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ.
Лечител Пациент Казус
Пространствено – временен континуум
Пространство – физическо и енергийно. тяло
Време – прераждания, причина и следствие
Социално психоаналитичен портрет
Диагноза
Болестта като жив организъм Диалог с болестта Промяна на отношението към реалността Ненамеса във вътрешния диалог „пациент-болест“
Самолечение и подпомагане на диалога
Профилакториум и профилактика – предверие към лечителската наука
ДУХОВНА ТЕРАПЕВТИЧНА НАУКА
ШЕСТ ПРАВИЛА
ПЪРВО ПРАВИЛО
Трябва терапевтът да търси как да съедини своята душа, сърце, разум и ръце. Това ще му позволи да проектира върху своя пациент лечителската креативна сила.Такова е магнетичното въздействие, което би могло да позволи изцелението от дадена болест или пък обратно, да влоши тежкото състояние на болния, всичко това съобразно знанието и таланта на терапевта.
Трябва терапевтът да създаде коопериране между своите душа, разум, сърце и еманация на аурата. Тогава едва той би могъл да подхрани живота на душата на своя пациент. Това е радиираща дейност – дейност по духовна радиация. В случая ръцете вече не са необходими. Душата разгръща своята сила. Душата на пациента отговаря чрез реакцията на неговата аура към радииращата деятелност на аурата на терапевта, преливаща от първична енергия.
ВТОРО ПРАВИЛО
Трябва терапевтът да достигне до магнетична чистота чрез чистотата на своя живот. Трябва той да стане способен да излъчва радииращо въздействие върху хората като е съединил преди това техните мозъчни центрове. Когато магнетичното поле е създадено, радииращото въздействие се осъществява.
Коментар: Магнетичното поле за което става въпрос се осъществява когато вибрациите на центъра разположен пред хипофизата и вибрациите на центъра намиращ се над и около пинеалната жлеза – епифизата, образуват поотделно свои орбити, които се взаимно наслагват и взаимно проникват чрез дейността на шестата чакра.
ТРЕТО ПРАВИЛО
Терапевтът се опитва да се запознае с вътрешното състояние на мислите, желанията и чувствата на този, който търси неговата помощ. Той би могъл по този начин да открие източника на безпокойството и проблема. След което да свърже причината с резултата при което да открие точката в която трябва да се въздействува.
ЧЕТВЪРТО ПРАВИЛО
Терапевтът и терапевтичният екип трябва да се дистанцират от употреба на сила и активно въздействащи методи. Не чрез използване на волята и силово отстраняване, а чрез любовта трябва да се започне.
ПЕТО ПРАВИЛО
Терапевтът трябва да концентрира своята енергия в набелязания център. Центърът трябва да отговаря на на центъра, който изпитва нуждата. И когато те съвпаднат и се постигне синхрон, се увеличава силата на въздействие. Така се намира уравновесяване в очаквания ефект. Така по този начин с точен подход, двете страни на цялото и едното само разгледано, оздравяват.
ШЕСТО ПРАВИЛО
Терапевтът диагностицира внимателно болестта основавайки се на проверката на външните симптоми. Това му позволява да се запознае и да изолира нужния орган. Той свежда диагностиката до прилагането й върху енергийния център най-тясно свързан със заболелия орган. След което той подчинява този център на методите на окултно лечение, без ни най-малко да подценява палиативните методи и лекарствени средства на официалната медицина.

ЗА ЗДРАВЕТО, ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛЕСТИТЕ И КАК ДА СЕ ПОМАГА

ИЗ ОПИТА НА ТИБЕКУЛСКАТА ОБЩИНА
„38. Обменът на светлина и топлина може да стане както с думи, така и чрез делата на вашите ръце.
39. Не само чрез произведенията на изкуството, но и чрез всяка вещ, сътворена за друг човек.
40. Това трябва да става само с цел да доставите радост на човека, а не да получите печалба от него.
41. Вещ, направена с любов, придобива лечебни свойства:
42. Същността на човека, получил такава вещ, се захранва с допълнителна блага сила.
43. А всяка вещ, направена за печалба, действа като вакуум за светлината на човешката душа. 1 ...
20. Много може да се говори и в защита на медицината.
21. Но и тя, в по-голямата си част, е приемлива само за съвременното недоразвито общество.
22. Само малка част от нея е способна да носи истинска помощ.
23. Опирайки се във всичко на развитието на науката и техниката, човек в много отношения е започнал да деградира
24. В частност и в областта на медицината.
25. Но сега с помощта на многобройните лечители хората ще тръгнат по пътя на развитие на своите способности в тази област.
26. Появяващите се всевъзможни лечители предизвикват у някои оживление и надежда, у други – насмешка, у трети – опасение.
27. Истината ви казвам: тези огънчета на лекуващи, се запалват между хората, за да обучават всички на това изкуство.
28. Но ниската степен на разумност при много от тях е поставила техните способности само в служба на материалното им осигуряване.
29. Знайте:лекарят не трябва да лекува за възнаграждение.
30. Сега плътта трябва да се лекува сама.
31. Защото болестта, в болшинството случаи, е наказание за неспособността да поддържаш тялото си в хармония с Природата.
32. И неразумно е да търсиш чужда помощ.
33. Надяващият се във всичко на външна помощ, става зависим от нея.
34. Този, който притежава способност да въздейства на повече хора, може даже и без да знае, да направи голямо зло,
35. Защото способностите на човека се намират в крайно примитивно състояние и лесно могат да бъдат използвани от силите на тъмнината.
36. Материалната енергия, използвана от човека за лекуване, и духовната сила не са едно и също,
37. Затова и пътищата за тяхното развитие и използване са различни.
38. Човек с развита материална енергия може и да не бъде развит духовно.
39. И това ще го превърне в голям носител на злото.
40. Само по пътя на самолечението тъмнината е безсилна. ...
3. Истината ви казвам: да оказваш блага помощ е велико изкуство, на което тепърва предстои да се учи човешкият род.
4. Тъй като в същността си, помощта не винаги носи опора на ставащия, но може да способства и за падение.
Това е възможно, въпреки доброто желание да се помогне.
5. Помнете! От благодеянието, излязло от вас, и неохранявано от вашия разум, може да се възползва дяволът.
6. И тогава вашата постъпка ще повлече страдания – страдания, които понякога и злоумишленикът не може да причини.
7. Ето защо Пътят на Светлината предполага създаването на определени благи условия, на основата на които Божието чедо да бъде способно да се движи към Съвършенство.
8. Прозрялото и наистина устремило се към Светлината чедо е придобило криле.
9. То ще се издигне над лепкавата гъста маса, в която продължават да остават събратята му, някои от които изцяло са се устремили да се изтръгнат от тази гъста маса, но не им достига подкрепа;
10. Други жадуват за спасение, но не са се решили да скъсат с тежестите, които ги задържат на дъното;
11. А трети смятат, че освен тази среда няма друго съществуване и трябва да вземат от нея всичко, което е възможно,
12. Продължавайки да хвърлят един върху друг купчини кал, като изпитват определено удоволствие от това.
13. Безсмислено е да се опитваш да изведеш този, който вярва в твърдостта на своя път.
14. Но също така е невъзможно да бъде спасен и онзи, който се страхува да скъса връзките си с небитието. Защото той е започнал да чува, но още не е придобил очи.
15. Всеки, който е полетял, му предстои да разбере, че преди всичко трябва да се намира там, където устремилите се към Светлината не се обръщат назад.
16. А онзи, който жадува за Слънчевите лъчи, но често обръща взора си към своето подножие, се нуждае само от молитвена помощ, насочена към неговата душа.
17. Защото молитвата е най-добрата помощ, от която всички се нуждаят и която не вреди на никого.
18. Тя укрепва душата на човека, отминавайки неговото съзнание, което заради болестта си възприема заобикалящите го явления в значително изкривени образи. ...
Медитацията... Тя е основа на всички източни пътища за духовно развитие. Но какво представлява медитацията?
2. Истината ви казвам: медитацията е изкуство да пребиваваш извън обществото, като едновременно се намираш в него;
3. Това е способност да се разтвориш в Духа на Живота така, сякаш придобиваш истинска възможност да общуваш с Всевишния.
4. Но протича ли развитие на духовната тъкан при медитация?
5. Човешката душа се развива само чрез действията на плътта.
6. Кога човек придобива по-голяма сила: когато преодолява едно препятствие или когато го заобикаля?
7. Истината ви казвам: само в непосредствено преодоляване на всяка съблазън става пречистване на душата и увеличаване на духовната сила.
8. В състояние на медитация се уравновесява материалната енергия, чиито токове протичат в човешкото тяло по различни канали, което предизвиква уравновесяване и на психическата енергия.
9. Това позволява човек да пребивава в своеобразно неутрално състояние, без да възприема никакви вредни въздействия.
10. Но знайте: в това състоя-ние от човека не се излъчва и топлина.
11. Нима смятате, че вашият Отец ви е дал живот в плът, за да се стремите през цялото време да се откъснете от взаимовръзката си с тялото и заобикалящия ви материален свят?
12. Плътта ви е дадена, за да можете да развивате душата си.
13. Защото напускайки тялото, душата прекратява своето развитие, въпреки че запазва някои свои качества и способността си да натрупва нови познания.
14. Медитативното състояние, в което човек отначало се опитва да влиза от време на време, постепенно става постоянна форма на пребиваване.
15. Такъв човек винаги ще бъде уравновесен, защото движението на Духа на Живота в него ще протича безупречно.
16. Такъв човек все повече ще се отдалечава от чувството на страдание, което уж представлява важна основа за развитието. Но на кое развитие?
17. Страданието има две лица: страдание за себе си и страдание за хората.
18. Едното лице води до падение, а другото – до Възход.
19. От страданията човек може да се отдалечи или в състояние на най-дълбоко равнодушие, или целенасочено губейки всякаква вътрешна връзка както със заобикалящите го хора, така и със своята плът и нейните ценности, за което прекрасно помага медитацията.
20. Тя позволява да се намираш сред хората и едновременно с това да отсъстваш.
21. Но как тогава ще помогнеш на ближния си? И възможно ли е това, ако липсва способност за състрадание?
22. Когато ваш близък се е превил под тежестта на непосилен товар и потърси подкрепа, разкривайки душата си пред вас, то, истината ви казвам, помощ може да му окаже само онзи, който поеме част от мъката му върху себе си.
23. А тя вече трябва да се очис-ти с благодатната Влага, не само за да не навреди на вашата душа, но и да не се разплиска навън.
24. С това ще съумее да се справи само онзи, който притежава необходимата връзка с Небесния Отец.
25. Отсъствието на връзка с Бога прави човек слаб пред силата на мрака и на него му е крайно трудно да поеме чужда болка върху себе си.
26. Защото натрупващите се в душата рани носят физически болести и чрез тях тъмнината при-нуждава човек да спре да прави добро.
27. За да очистиш и развиеш душата си преди всичко е необходимо да я разтвориш.
28. Но колкото по-широко разтваряш душата си, толкова по-остро ще изпитваш болка за заобикалящите те.
29. Отначало – за близките, след това за по-малко близките, след това за по-далечните, а накрая ще започнеш да преживяваш болката на счупеното клонче и безсмислено разрушения камък.
30. Движейки се по Пътя на Духовното Възхождение, е невъзможно да избегнеш тези страдания, но тях може да ги преодолее само вярващият човек.
31. Съвременният човек не е осъзнал вярно понятието вярващ.
32. В обществото дори се появи деление на „вярващи“ и на „истински вярващи“. Това не е правилно.
33. Истината ви казвам, вярващ е този, който не отстъпва от вярата нито крачка, вършейки своите деяния.
34. Другите „вярващи“, които въпреки вярата си правят и по нещо неблагопристойно, са лицемери и най-големи носители на злото, тъй като именно те укрепват безверието.
35. Благодатта, идваща от Небесния Отец, неутрализира поетата от вярващия човек тежест и го прави способен да преодолява съблазните, като набира все по-голяма духовна мощ.
36. Да избегнеш удара – не значи да го преодолееш.
37. Който избягва преодоляването на съблазните, не може да придобие по-голяма духовна сила.
38. Пребивавайки в медитативно състояние в психическа уравновесеност човек запазва слабостта на душата си и нейната лесна уязвимост от камъните на мрака.
39. Даже ако човек е установил и запазва прекрасна циркулацията на материалната енергия в тялото си и благодарение на това е разкрил свои допълнителни възможности, слабата му душа винаги ще излъчва слаба прохладна вълна.
40. И ако отчетем истината, че у човек душата винаги властва над разума, разумът ще бъде подвластен на една слаба прохладна душа.
...
изнесено на 10.10.42 (2002)

eXTReMe Tracker