|
Share

ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ ПРЕДСТАВЯ ГРАМАДНА ДЪРЖАВА, НА КОЯТО ПОДАНИЦИТЕ СА ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА ЛЮБОВТА. ПРИРОДАТА Е УПОТРЕБИЛА МИЛИОНИ ГОДИНИ, ЗА ДА ОРГАНИЗИРА ВСИЧКИ КЛЕТКИ В ЕДИННО ЦЯЛО, ДА
ВЪРШАТ ОБЩА РАБОТА. КОЙТО СЪЗНАВА ТОВА И МОЖЕ ДА ЗАПАЗИ ВЕЛИКАТА ХАРМОНИЯ, КОЯТО СЪЩЕСТВУВА В НЕГОВИЯ ОРГАНИЗЪМ, ТОЙ СЕ РАДВА НА ДОБРО ЗДРАВЕ И НА ЩАСТЛИВ ЖИВОТ. 35-199

ТОВА, КОЕТО ЧОВЕШКАТА ВОЛЯ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ, Е ВЛОЖЕНО В НЕГОВАТА РЪКА. 35-2-287
ЧОВЕШКАТА РЪКА, ТОВА Е ИЗЯВЯВАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ. ТОВА Е МОЩНОТО, ТОВА Е ВЕЛИКОТО В СВЕТА.
146-46
ДРУГАТА РОЛЯ НА РЪКАТА Е ДА БЪДЕ СПРАВОЧНА КНИГА.
80-64
ОРГАНИЗЪМ
Всеки човек има един организъм – най-голямото богатство в света. 146-128
Човешкият организъм е такова здание, което Бог сам строи Вие имате материала на разположение, а Бог е предприемачът на това здание. Това здание не е още окончателно завършено... Бог ви е изпратил на Земята, като ви е дал на разположение материал и пари за работниците - всичко 35 милиона лева. Вие трябва да надзиравате работниците, да се срещате често с инженера, да
измервате линиите във вашето здание, да не би някоя от тях да се наклони с един сантиметър от отвесната линия. За да построите вашето здание правилно вие трябва да бъдете в постоянна връзка с главния предприемач, от когото зависи успешното завършване на зданието. 45-89
Колкото един организъм е по-сложен и по-добре устроен, туй е признак и за по-голяма разумност. 10.16-14
Природата обича хармония навсякъде и вие ще се стремите към това. Като ходите, дръжте в ума си идеята вашият организъм да има красиви форми, т.е. такива форми, каквито Природата изисква. Раменете ви, лицето ви, очите ви, всичко трябва да бъде правилно и красиво. 75.4-290
Устройството на нашия организъм, както и устройството на целия живот се гради върху числа, повдигнати на разни степени. Това е цяла наука. 15-146
Между всички величини в организма на човека има известни пропорции, известни математически съотношения, които трябва да се спазват, за да бъде човек здрав. 76.6-8
Никой няма право, по какъвто и да е начин, да нарушава законите, върху които е построен неговият организъм. 133-226
Всяко престъпление се отбелязва и върху човешкия организъм. Който разбира това, сам може да види колко престъпления са отпечатани на неговото тяло. Те са остатъци от миналото. 90-16
Човек се е отделил от общия организъм и мисли, че може да разреши въпросите на живота самостоятелно. Не, той трябва да разбере своето предназначение като част от целия организъм, там да намери своето място. Какво ще стане с организма, ако всяка клетка иска да живее самостоятелно? Ще се разпадне. 31-23
Човешкият организъм е барометър, който показва и най-малките промени във времето. 146-170

СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
Деветмесечният живот в утробата на майката е история на 18 милиона годишен живот, през което време се е създал човешкият организъм. За да дойде до тази форма, в която го виждаме, човек е минавал през много форми, за които нищо не знае. 142-36
Съвременните учени казват, че в човешкия организъм се включват всички човешки култури на миналото, и когато започне пробуждането на човешкото съзнание, по атавистически начин, той ще премине през всички култури на миналото. Той ще премине през културата на минералите, на растенията, на рибите, на птиците, на млекопитаещите, най-после и през човека, и по такъв начин в него ще изпъкнат всички негови противоречиви съществувания на миналото. 1 1- 10
Линиите, които вземат участие в човешкия организъм, са живи и изложени на постоянни промени. Затова именно ги наричаме „живи сили на Природата" 88-47
Човек непрестанно се оформява, силите в него се организират, докато изработят един съвършен организъм. 53-92

ЕНЕРГИИТЕ В ОРГАНИЗМА
Течения съществуват в самия организъм на човек. Ако разделите човека по посока, перпендикулярна към земята, двете му половини представляват две течения. В лявата страна имате минус и плюс, в дясната страна имате плюс и минус. 75 4-273
Грънчарят, който разбира добре закона за уравновесяване на силите, е впрегнал заедно електричеството и магнетизма и по такъв начин прави грънците си. Ако тури повече електричество, формата ще стане на прах; ако тури повече магнетизъм, формата ще стане на каша. Но като ги е впрегнал заедно на работа, между частиците на материята, с която той работи, започва да действа сцеплението, която сила сплотява материята в едно цяло и дава възможност на грънчаря да формира своите грънци. И после, като ги туря в огъня на пещта, той опича добре само тия форми, в които има електричество и магнетизъм. По същия начин човек трябва да спазва и в своето съзнание тези взаимни отношения между електричеството и магнетизма. Ако електричеството е свързано с ума ви, а магнетизмът със сърцето, между ума и сърцето ще има правилни отношения. Следователно, ако работите с ума си, ще вложите в него електричество; ако работите със сърцето си, ще вложите в него магнетизъм. Вие не можете да внесете някаква култура в сърцето си, ако не вложите в него магнетизъм. Вие не можете да вложите никаква Култура в ума си, ако не внесете в него електричество. Електричеството и магнетизмът са живи сили, които съществуват едновременно и в подсъзнанието. Магнетизмът е сила, която изтича от Бога И електричеството също произтича от Бога. Значи, като слизат тия две сили от Бога, магнетизмът влиза в сърцето, а електричеството в ума на човека. 1 1- 14
Когато масажистът ви разтрива по гърба с пръстите си, той предава на вашия организъм част от своята енергия, която ви е липсвала. Сегашните хора страдат или от недостиг на енергия, или от излишък на енергия. Много хора имат изобилно електричество, но не могат да го използват, защото нямат магнетизъм, а електричеството не може да се използва правилно без магнетизъм. Какво се забелязва у хора, които имат излишък от електрическа енергия? – Косата им става остра, настръхва нагоре. В организма на тия хора се забелязва отсъствие на вода, която играе роля на мек елемент. Човек, който има много електричество в организма си, започва да огрубява, срещу всички хора вади нож, иска те да му се подчиняват. – Не, така не може да се живее. Този нож трябва да се прибере в ножницата, иначе ще се счупи. Тия хора пък, които имат малко електричество в организма си, са меки по прояви. Косата им е мека, добре прилегнала на главата. 1 1- 14
Ако енергиите на мислите и чувствата в човека не са правилно разпределени в организма, той е изложен на вътрешни експлозии. Ако човек сам не регулира енергиите си, ще се натъкне на външни закони, които ще ги регулират. 85-73
Човек живее, докато разумно използва енергиите на своя организъм. 55- 295
Следователно, когато се говори за здравословен, за нормален живот, това подразбира правилно изразходване на енергиите на организма и правилно възприемане на енергиите от външния свят, от разумната Природа. 22-10
Влагата регулира действието на електричеството върху човешкия организъм. Електричеството изсушава човека, прави го тънък, деликатен. Някога може да го изсуши толкова много, че да изтъни нервите му, да не може да издържа окръжаващата среда. Ако магнетизмът вземе надмощие, човек затлъстява много. Такъв човек може да яде малко и пак да дебелее. 90-231
Трябва разумно да използвате енергиите на своя организъм: ще почнете да движите ръцете си нагоре-надолу, докато най-после кажете: Дойде ми една светла мисъл в ума. 69-155
Устройството на вашия организъм днес не е в състояние да издържи напрежението на тези (на някои) енергии. Например ако се пренесете в един ангелски свят, вие ще се стопите. 126-10
Ако искаш да развалиш настроението някому, придай му нещо на дясната страна... Обратното положение пък имаме, когато човек е скръбен, неразположен. Прибавим ли нещо на лявата му страна, един плюс, по този начин ние отнемаме скръбта му, и той веднага става весел. 75.4-274
Щом си радостен, не искай да ти дават нещо повече, защото радостта ти ще се развали. 75.4-275
СИЛИТЕ В ОРГАНИЗМА
Човек трябва да разбира своя организъм, да знае какви сили действат в него. 20-190
Човешкият организъм е съставен от известни сили, от известни вещества. Ако постъпвате правилно, ще имате добри резултати; ако постъпвате неправилно, ще произведете експлозии и пертурбации в организма си. 38-87
Ученикът трябва да познава състава и свойствата на веществата, които съставят неговия организъм; той трябва да познава силите, които се крият в него. 38-87
Ако носът, устата и брадата на човека са правилни и отговарят на мерките, които Природата е предвидила, това показва, че силите в организма на този човек са координирани. 81
Когато координира силите на своя организъм, човек може да стане богат, силен и учен... Той може да приложи силите си и в трите свята. 88-209
Всички мускули са създадени от разумни сили. Ако един мускул само се атрофира, човек се лишава от действието на една разумна сила в своя организъм. Всички мускули, всички нерви, артерии са създадени от разумни същества. Всяко нарушаване на функциите на тия мускули, нерви и артерии води към дисхармония в живота. Хармонията в живота се обуславя от правилната функция на всяка клетка, на всеки уд в човешкия организъм. 78-149
МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И ОРГАНИЗМЪТ
Изобщо, за да поддържа организма си в здравословно състояние, човек трябва да се изучава, да следи своите мисли и чувства, да е готов всякога да се коригира. 80-174
Нормалното състояние на организма се нарушава, когато в човека се събудят много желания, или когато се натъкне на противоречиви чувства в себе си. 59-88
Преодоляващите чувства у човека хвърлят съответен отпечатък върху целия строеж на организма. 77 7-13
Силните мисли и желания на човека хвърлят отпечатък върху организма Му. 55-320
Няма желание в човека, което да не се е отпечатало някъде в човешкия организъм. Колкото по-голямо е желанието, толкова по-големи следи е оставило върху човека. 55-321

ИЗУЧАВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
Като изучава окултните науки, човек вижда, че външните условия оказват влияние върху организма и характера му. 82-192
Изобщо ученикът трябва да знае всичко, което се отнася до неговия организъм. Щом познава своя организъм, той ще познава и организма на своите близки. 81-197
Вие изучавате човешкия организъм, но като не знаете законите, които управляват различните органи и системи, оставате чужди за вашия собствен организъм. 90-25

РАБОТА НАД ОРГАНИЗМА
Каквото печели във физическо, в сърдечно отношение, човек трябва да го вложи в работа. Не го ли приложи, той ще създаде в организма си известен застой. С това се обяснява и физическата пълнота на човека. 58-100
Човешкият организъм представя грамадна държава, на която поданиците са обединени в името на любовта. Природата е употребила милиони години, за да организира всички клетки в едно цяло, да вършат обща работа. Който съзнава това и може да запази великата хармония, която съществува в неговия организъм, той се радва на добро здраве и на щастлив живот. Обаче най-малкото нарушаване на тази хармония разколебава единството между клетките, внася известна дисхармония в организма и човек заболява. 35-199
Задачата на ученика е, чрез съзнателна работа върху себе си, да оживи материята на своя организъм, както прави житното зърно с почвата, в която се посажда. 54-131
Дръжте в ума си мисълта, че всеки трябва да работи за усъвършенстване на своя душевен живот, за хармонизиране на силите в своя организъм. Ако човек работи съзнателно, с усилие на своя Дух, без смущения и безпокойства, в продължение на три месеца даже той ще може да измени в минимална степен живата си, да внесе микроскопически подобрение в линиите на носа, на ушите, на устата, на брадата си. Това може да се постигне при постоянна безгранична вяра. 47-190
Работете с ония сили и възможности, които са вложени във вашия организъм. Те представят кръга на вашата деятелност. Вън от този кръг вие не може да излезете. Достатъчно е за вас да използвате силите на вашия организъм като реактиви за извършване на ред вътрешни, алхимически реакции. Работете с възможностите на живите клетки в своя организъм. 54-132
Ако изобилието на живот, на жизнена енергия в човека не се тури в действие, тя произвежда противоречия в неговия живот. 54-185
Ако постъпвате правилно, ще имате добри резултати; ако постъпвате неправилно, ще произведете експлозии и пертурбации в организма си. 38-87

РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗМА
Като изучавате човешкия организъм, виждате четири важни уда, които го управляват: мозък, дробове, сърце и стомах. 60-58
Човешкият организъм не може да се развива правилно без познаване на своя ум, сърце, душа и дух. 30-97
Съвременният човек малко спира вниманието си на слънчевата енергия. Как ще се развиваш и закрепваш организма си, ако не се ползваш от слънчевата енергия? При възприемане на слънчевата енергия водата и храната дават резултати. 30-97
Ако в организма ви е станало поне микроскопическо разширение, имате любов. Не е ли станало никакво разширение, нямате любов. 27-162

ХРАНАТА И ОРГАНИЗМЪТ
Храната и водата са необходими елементи за човешкия организъм, но когато са в определено количество. Увеличат ли се повече, отколкото трябва, те образуват около човека тъмна атмосфера, през която лъчите на духа не могат да проникнат. Това състояние създава мрачни мисли и чувства в човека; настроението му се изменя, и той губи разположението на духа си. 25-54
Ученикът трябва да познава състава и свойствата на веществата, които съставят неговия организъм. 38-87
Ние трябва да намерим онази съответна за нашия организъм храна... Вегетарианска храна наричам онази, чиито трептения напълно съответстват с трептенията на нашите мускули, т.е. на органическата материя. Значи, между клетките на храната и клетките на нашия организъм трябва да има пълно съответствие 10.19-1 1
Яденето е велик процес. Всяка хапка, която човек поглъща, представя цял микрокосмос. Всяка хапка, съставена от милиони малки вселени, идват в услуга на човека, да увеличат обема на неговата вселена. Щом влязат в неговия организъм, тия малки вселени продължават своя живот. За тях човек е божество, на което те слугуват. Следователно, той трябва да благодари на тия малки вселени, които взимат участие в неговото растене и развиване. 19-39
Трябва да изучавате своя организъм, да знаете как ви се отразяват различните храни. Не знаете ли това, някои същества, които искат да ви спънат, ще ви накарат да ядете несъответна храна за вашия организъм, която стомахът ви няма да смели добре, вследствие на което около нервната система ще се натрупат утайки от полуорганическа материя. Тези утайки ще намалят умствената енергия, необходима за правилното мислене, а неправилното мислене намалява светлината на съзнанието. Обаче забележи ли някой тези промени в съзнанието си, той веднага трябва да възстанови нарушението в своята инсталация. Като метод за пречистване на нервната система служи постът. 46-88
Храната се състои от живи частички, носители на енергия, които приети с любов, обновяват организма. Обаче ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергия. 38-28
Организмът на човека се нуждае от известно количество вода. Не се ли набави това количество, той страда от сухота. 36-62

ЗДРАВ ОРГАНИЗЪМ
Организмът, с който човек разполага, е неговият инструмент. За да си служи с него, той трябва да го държи в изправност. 82-182
Здравословното състояние на организма се определя от нормалното състояние на главата, на сетивата, както и на цялата нервна система. 148-170
Организмът е здрав, когато ръцете не са нито много сухи, нито много влажни. Някога ръцете на човека са много грапави. Това се дължи на вътрешните стълкновения в организма. То е подобно на вълните, които стават в морета. Тогава повърхността на морето не е гладка. 68-57
Човек трябва да пази организма си, да има правилна обхода към него. 86- 19
Справедлив ли е към всички свои удове? 146-128

ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
На какво се дължи дисхармонията както в душата, така и в организма на човека? - Тя е последствие на нарушената връзка между трите процеса: механически, органически и психически. 92-232
При пипането на ръката по нейната нормална топлина се познава и здравословното състояние на организма. Ако ръката е студена или гореща повече, отколкото трябва, това говори за анормално състояние на организма. 14- 180
Каквато и болест да се яви в човешкия организъм, тя се дължи на мисълта на човека. Всяка отрицателна мисъл в човека ражда и съответни състояния. 21-176
Всяко чуждо, неестествено желание в човека, произвежда реакция в организма, от която той заболява. Това е едно от обясненията за болестите. 66-61
Гневиш ли се по няколко пъти през деня, организмът ти е изложен на отравяне. 69-167
Когато човек се занимава изключително с погрешките на хората, той дохожда до състояние да привлича към себе си астрални бактерии, които разстройват неговия организъм. 21-176
Най-малкото повишаване на топлината на мозъка се отразява върху целия организъм, върху нервната система, тази е причина за неврастенията. 34- 16
Когато енергията в човешкия организъм не може да се отправи към посоката, която й е определена, тя създава известни страдания на човека. За да се освободи от тия страдания, той трябва да намери някакъв отдушник в себе си, чрез който да прекара излишната енергия навън. В това отношение музиката, поезията, художеството са отдушници, които спасяват човека от големи вътрешни напрежения. 54-183
Когато електричеството и магнетизмът в организма не текат правилно, човек боледува. Ако не можеш да се справиш с електрическата енергия в своя организъм, ти ставаш неврастеник, и ако не можеш да се справиш с тези енергии, започваш да мислиш за самоубийство 69-135
Всеки застой на жизнените сили във вашия организъм се дължи на неправилното кръвообращение. 68-236
Във вашия организъм се събират много излишни вещества, които вие не използвате, и след време те ще ви създадат ред неприятности. 75.1-161
Страданията показват, че човешкият живот съдържа много утайки от миналото, които трябва да се премахнат. Чуждите вещества в организма причиняват страдания... Колкото и да е малко чуждото вещество, то всякога произвежда неразположение, недоволство, страдание. Щом се освободиш от него, радостта иде... Недоволството показва, че има нещо чуждо в тебе. 109-47
Първото нещо е да се освободите от утайките, т.е. наслояванията във вашия организъм. Те ви правят кисели и недоволни. 68-39
А някои от вас не работят. И ето, вследствие бездействието, започва известна деформация в организма. Почвате да усещате болки в главата, в корема, в краката, в ръцете. Добре е да имате градина да работите най-малко един час, за да се освободите от непотребната енергия. Ще копаете с мотиката, ако искате да бъдете здрави. 69-179
При големи усилия човек изразходва повече енергия и бързо изтощава своя организъм. 77 7-28
Ще ви изнеса едно положение, от което трябва да се пазите. Представете си два организма, А и В, които седят един до друг. Организмът на А съдържа много киселини в тялото си, в чувствата си и във водно състояние, а мислите във въздухообразно състояние. Този организъм е привикнал към киселините, които са в него, затова не чувства тяхното вредно влияние, но неговите киселини се отразяват вредно върху организма на В. Няма да се мине много време и този човек В ще умре. Защо? – Той е по-слаб и не може да издържи на разрушителното действие на киселините. Окултната наука нарича това лошо влияние „вампиризъм" – изтегляне на магнетичните сокове от организма. За да се предпази човек от тия лоши влияния, окултната наука препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошите влияния на киселините. 76 6-10

УРАВНОВЕСЯВАНЕ В ОРГАНИЗМА
Кога човек губи разположението си? – Когато равновесието между силите на неговия организъм се нарушава. Причините за това са все материални. 66-127
Внесъл ли е човек в своя организъм нужното равновесие? Не виждате ли как човек изнасилва себе си, вследствие на което някой уд от организма му заболява. Щом заболее един от неговите органи, целият организъм страда. Къде остава равновесието, единството и съгласието в целия организъм? Може да се проповядва равновесие само тогава, когато всички органи са здрави и задоволени. Това показва, че човек има еднакво разположение към всичките си органи, защото всички му служат. Тъй щото истински вярващ, истински християнин е онзи, който гледа на всеки свой орган като част от един велик организъм. 35-205
Чистите мисли, чистите чувства уравновесяват силите на човешкия организъм. Съвременните хора са загубили своето равновесие и трябва да го възстановят. Не е лесно човек да се справи с енергиите на своя организъм. Обаче съществуват ред методи за възстановяване на вътрешното равновесие в организма. Като метод за придобиване на това равновесие индусите препоръчват съзнателна работа за развиване на ума, сърцето и волята на човека. 74-75
Съвременната култура трябва да даде методи за работа, чрез които хората да постигнат пълно равновесие между силите на своя организъм. Тези методи са сложни, но рационални. При тях може да се постигнат известни резултати, които ще се отразят както вътрешно, така и външно върху човека. Тази промяна ще се отрази върху лицето, ушите, очите, носа, както и върху цялото тяло на човека. 47-182
Силите от дясната страна на човешкия организъм и тия от лявата страна трябва взаимно да се уравновесяват. Тия сили се проявяват както чрез тялото на човека, така и чрез неговите мисли и чувства. 47-9
Характерна черта на любовта е, че тя уравновесява силите в човешкия организъм. 68-62

ОСТАРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
Интензивният живот отнема силите на човешкия организъм. От една страна, човек изразходва повече сили, отколкото трябва, а от друга страна, няма достатъчно храна, с която да уравновесява тези сили. Щом е така, не му остава друго, освен да напусне земята преждевременно. 65-189
Човек остарява, защото в организма му не става вливане на енергия. В организма на младия става постоянно втичане на енергия от Природата. Който може да хармонира, да съгласува в себе си енергиите на втичането и изтичането, той може да се подмлади и придобие вечен живот. 80-20
Когато говоря за новото учение, разбирам изкуство за превръщане на материята, изкуство за превръщане на силите в Природата. Само така тези сили могат да работят за нашия организъм. Остаряването на човека се дължи именно на това, че старите форми не се менят. Това е преходна фаза на човешкото развитие. Иде ден, когато старото ще се преобрази, ще вземе нова форма и ще дойде в услуга на човечеството. 28-24

ИЗПРАВЯНЕ
Всеки човек има да изправя нещо в своя организъм. Приятно е да изправиш живота си. 68-3
Който разбира законите на разумната Природа, чрез мисълта си той може да изправи всички външни и вътрешни повреди на своя организъм. Мощно нещо е мисълта, но с нея могат да работят гении и светии. И обикновеният човек може да има резултати в тази област, но за това се изисква повече време. Това, което светията може да направи в една минута, за обикновения човек са нужни най-малко десет години. 54-131
Ако вие изучавате организмите под микроскоп, ще видите, че силовите линии в тях имат определени пътища. Както ние мислим и чувстваме, по същия начин се движат и силовите линии в живота ни. Познаването на тази наука може да ни ползва, ако искаме да изправим своя организъм. 42.7-8
Пазете се от тщеславие, любопитство, лицемерие, които имат животински произход и представят остатъци от низка култура. Те произвеждат лоши последствия във функциите на човешкия организъм. 38-86
Само благодарният може да засили действието на жизнените функции в своя организъм. 68-208
Усетите ли някакво анормално състояние на организма си, вземете мерки да го подобрите: прекарайте един-два дена в пост, пийте повече гореща вода, дишайте чист въздух и се излагайте на светлината! 14-180
Живей и люби, за да преустроиш своя организъм, да станеш нов човек, годен за новите условия и за новия живот. 148-171

МА Т Е Р И Я
МАТЕРИЯТА
В света съществува материя. Материята е облекло, дреха на духа. Следователно, материалният живот е необходим за духа. Той представя условия, среда за работа и проява на духа. 52-177
За да се прояви, силата се нуждае от материя, от форма. 56-177
Под думата „материя” разбираме формата на нещата, чрез която силата се проявява. 56-169
Материята е формата, чрез която силата и енергията работят. 56-177
Благодарение на силите в Природата, от материята се образува тяло, чрез което Божественото се проявява 56-177
Ако с окото на ясновидеца наблюдавате едно просто явление от невидимия свят, т.е. от четириизмерния свят, ще забележите, че материята се движи с вихрена бързина и с всевъзможни цветове. Атомите и йоните, от които е съставена материята, се движат непрестанно във вид на малки светли точици, в конусовидна форма. 52-130
Колкото по-голяма и по-интензивна е силата и енергията, толкова по- голямо напрежение предизвиква върху материята. Ако не може да издържи това напрежение, материята се пръска, както гранатите се пръскат под напора на експлозивните вещества в тях. 56-177

СВОЙСТВА НА МАТЕРИЯТА
Въз основа на свойствата на материята казваме, че тя нито се губи, нито се създава, но само се видоизменя. Всеки може да носи толкова материя, с колкото сили разполага. Без сила материята не може да се обработва. 56-177
Всяка материя, която се влага в човешкия организъм, а именно в човешкия ум и в човешкото сърце и не се използва, след време и тя става опасна. 75 4-137
Сама за себе си материята никога не може да се обработи. За да се обработи, за да се организира, на помощ ù дохожда силата. Едно от отличителните качества на материята е инертността. Тя не се мърда от мястото си. Ако някой иска да я помести, това значи, да я дигне на ръце, да я носи. Тя не се влюбва, подир никого не тича. За да я нахраните, вие сами трябва да ù донесете храна, да отваряте и затваряте устата ù. В това отношение, материята е голяма аристократка. Става ли въпрос за работа, не я търсете. 56-177

ВИДОВЕ МАТЕРИЯ
Има няколко рода материя, от която хората са създадени. Няколко вида материя има и следователно телата на всички хора не са образувани от една и съща материя. 41. 16-7
Не е все едно да носиш един прост камък, или да носиш един скъпоценен камък. Материята им не е една и съща. И силите, които са вложени в тези камъни, не са едни и същи. Значи във Вселената между разните материи и сили, който действат в нея, не са едни и същи. 10.3-8
Често казват за някого: Този човек е много груб. За друг някой казват: Този човек е много благороден, деликатен в отношенията си. Коя е причината за това различие? Защо единият е груб, а другият – мек, деликатен? Това се дължи на материята, от която са създадени техните тела. Материята, от която е направено човешкото тяло, е разнообразна. Колкото един човек е по-груб, толкова по-голям брой от неговите клетки са от нисш, животински произход; колкото човек е по-мек, по-деликатен, толкова по-голям брой от неговите клетки са от по-висок органически произход. 7б.9-36
Всички говорят за твърдата материя. За какво е нужна тази материя? – За проява на живота. Без твърда материя животът не може да се прояви. Обаче това не е достатъчно. Животът трябва да се подхранва с течната материя, понеже тя е пъргава, пластична, огъваема. Освен течна материя, животът трябва да се прониква от нещо. За това служи въздухообразната материя. И най-после, животът трябва да бъде обвит в нещо. За това служи етерът, т.е. светлинната материя.

eXTReMe Tracker