|
Share

ПЕТЪК         
УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2. Господнята молитва „Отче наш" (3)

3.  Първа молитва за идването на Царството Божие на земята (43)

4.  Втора молитва за идването на Царството Божие на земята (44)

5. Молитва за духовна светлина

Аз и ние да бъдем членове на това Царство Божие на земята, да ни даде Господ Исус Христос изобилна светлина да разберем Божиите пътища на Мъдростта, Истината и живота вечен, за да се премахнат всички недоразумения между нас, братята и сестрите от духовната верига и кръжоците в България. (50)
Амин

6.  Молитва за Учителя

Господи Боже, благослови Учителя ни, който ни води по Твоя Светъл Път на Мъдростта, Истината и живота вечен. Укрепи Го в Сила и Мощ, Крепост, Мъдрост, Светлина, Живот и Дух Твой неизчерпаем.
Благослови Святото Си дело, което вършим чрез Него, между верните чада Божи на тоя народ, които са чисти и праведни души. Благослови Мисията Му, която Си Му възложил, и я увенчай с успех, за да се премахнат всичките препятствия от Пътя Му.
Благослови всички братя и сестри по дух" (които пазят Твоята Истина) и с които се подвизаваме; предай им вяра, упование и надежда в Тебе, да се съвземат и да Те славят през всичките векове на бъдещето. (51)
Амин

7.  Молитва на учениците на Великото Бяло братство

Благодарим Ти, Господи Боже наш, че сме се родили в тази епоха на „ликвидация на века". Благодарим Ти, че Си ни пробудил и повикал във веригата на Великото Бяло братство.
Молим Ти се, чрез силата на Твоя дух Свети на Силите и Великите светли Духове на Бога Живия (символизиращи Великия Космичен Человек) и нашия контакт чрез Твоето Слово на Истината, да се пробудят и тия души в света, които още не Те познават.
Благослови всички тия, които работят за Твоето Свято дело. Увеличи тяхното число, за да работят и те на Божията нива на Доброто за идването на Царството Божие на земята. (52)
Амин

8.  Молитва за опрощаване на греховете ни

Господи Исусе Христе, Единородни Сине Божи, моля Те от все сърце и душа, обърни черната страница на миналия ми греховен живот, който за нещастие е бил дело на смъртния ми враг - изкусителя, и заедно с това прости и заличи от „Книгата на твоите възпоминания" всичките ми беззакония и грехове (които са повече от космите на главата ми) и които ме отдалечиха (като блуден син) от Твоите грижи и поради кротостта и смирението на сърцето ми, дарувай ми от Мира на Твоя Божествен Дух, за да мога занапред като блажено чадо Божие, достойно да видя Тебе, Господи Исуса Христа (за което беззаконията и греховете са вече простени, защото съм постъпвал грешно поради незнанието и слабата ми вяра като беден и нищи духом) и да живея за Правдата радостно, всеотдайно и безкористно да работя за славата Божия и Божията Истина през всичките векове на бъдещето. (53)                
Амин

9.  Молитва за разбиране на Божия план

Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни Божият план за Царството Божие на земята (в Сила. Правда, Мир и Радост в Духа Свети), като за целта изпълнявам с радост и веселие всичко, което се отнася до Божия план, и моята мисия, която ми е възложена от Господа Исуса Христа за слава Твоя.
Да бъде Волята Божия във всяка Премъдрост (с откровение и духовно разумение) и аз ще работя тъй, както Господ иска: с Дух, Истина, Душевна чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание.
Благослови ме, Боже (защото Твоята благословия е Господният щит на вярата и венец за праведника), да разбера Твоя Божествен план и да бъда един скромен съработник на Великото Твое дело на земята.
Ние, Господи, посяхме семето на Доброто, пропито с милост, правда, славословие и разумно мълчание, а Ти възрасти това добро семе, което си благоволил чрез нас, Твоите верни чада Божии, да се посее, за да Те славим на земята, сега и всякога. (54)
Амин

10.  Молитва за активно непротивене на злото (ненасилие над враговете ни) (34)

11.  Молитва за Триединния Бог

а)  Господи Боже, да дойде Твоят Дух Свети на Истината върху моя дух.
Да изпълни сърцето и душата ми с Твоето присъствие и да укрепи ръцете ми във всяка правда и нозете ми във всяка добрина.
Покланям се пред Теб - вечната ни духовна канара (с недосегаемия си връх Христос), от която съм отсечен. Благословено да е Твоето пресвято Име, укрепи ме и въздигни ме духовно, за да Ти служа с радост и веселие.
Амин
б) Господи Боже мой, да дойде Твоят Дух Свети на Мъдростта върху моя дух и да просвети ума ми, да просвети сърцето ми и да изпълни душата ми с всяка радост и веселие. Покланям се пред Тебе, Вечния Извор, Който всякога Си ме поил, умий нозете и ръцете ми, измий сърцето ми и избели душата ми, за да съм духовно чист и свят пред Тебе. Благословен си Ти, Господи Боже мой.
Амин
в) Господи Боже мой, да бъде Твоето благословение върху моя дух. Да изпълни сърцето ми и душата ми с благите плодове на Духа Свети на Истината. Укрепи ръцете ми във всяка правда и утвърди нозете ми във всяка добрина със силата на Твоето присъствие.
Покланям се и пред Твоя Дух Свети на живота вечен, който ме оживява и възкресява из мъртвите. Пази ме, Господи Боже мой, с пресвятото Си Име, милост и правда, за да Ти служа с радост и веселие и да бъда едно с Тебе, Боже мой, както Ти с Христа и Светия Ти Дух Божи. (55)
Амин

12. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

13.  За Бога, за Когото аз живея (21)

14.  Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

15.  Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

16. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1.  Свят, Свят Господ Саваот (37)

2.  Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)

3.  О, скрит живот (39)

4. Молитва за прогонване на тъмните и нечисти духове и бесове (41)

5.  Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

6.  Слава на Тебе Господи Боже наш (27)

7.  За Бога, за Когото аз живея (21)

СЪБОТА
УТРИННИ МОЛИТВИ

1. Благодаря Ти, Господи Боже на Любовта (29)

2.  Господнята молитва „Отче наш" (3)

3.  „Добрата молитва" (12)

4.  Молитва към Бога Свети Дух (Това, което Божият Дух желае)

Господи Боже наш, да дойде Твоят благ Дух Свети на Любовта и да обгърне нашия дух в Твоите обятия. Да изпълни сърцето ни с необятната Любов, която изявява Твоето присъствие навсякъде.
Да укрепи ръцете ни и всяка Правда, нозете ни и всяка добрина.
Ние се покланяме пред Тебе, вечния наш Баща и духовната канара на нашия живот.
Благословен си Ти, благословено е Твоето Име в нашите души.
Крепи ни, въздигни ни, за да започнем служенето на Твоето Царство на земята във всяко веселие за изявяваната Ти любов към нас.
Само Ти си Един, който ни познаваш и ние Те познаваме, че Ти си Светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение на силите ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни. Ти си венец и слава в живота ни. (56)
Амин
(Тази молитва се чете, като се коленичи на дясното коляно и с вдигната дясна ръка; след първото й прочитане се прочита повторно, но вече с протегната лява ръка нагоре.
Чете се бавно, внимателно и със съсредоточен ум и сърце към Бога, за да се реализира прочетеното в душите ни.)

5. Молитва, дадена от Учителя на връх Мусала

Господи Исусе Христе, Ти Си ме изпратил на земята, Ти Си ми дал живот и-здраве; дал Си ми ум, сърце, душа и дух, за да изпълня Твоята Воля във всяка Премъдрост, откровение и духовно разумение.
Аз Те прославям и след като изпълня Волята Божия, след като ме благослови Бог, ще извърша това, което е добро за моята душа, и ще отида да помагам на моите братя и сестри по дух. (57)
Амин

6. Молитва към Господа Бога на Силите против невидимите и видимите ни врагове (16)

7. Хвала и величие на небесния наш Баща Ава Отче, Царят на всички векове

Господи Боже наш, душата ни тихо уповава на Теб. Открил Си ни Твоите праведни, истински и светли пътеки на Мъдростта, Истината и живота вечен и виждаме Твоята благост. Изявил Си ни милостта Си и виждаме дълготърпението Ти. Показал Си ни Любовта Си и виждаме Твоята безконечна доброта. Озарил Си ни с Истината Си и виждаме Твоята святост. Изявил Си ни пресвятото Си Име и виждаме Твоята Правда. Разкрил Си ни Мъдростта Си и виждаме Твоите превелики дела. Обгърнал си сърцето ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде. Просветил Си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са предобри. Опасал Си ни със силата Си и виждаме Твоето всемогъщество. И след всички добрини и благости, които Си излял отгоре ни според Твоята вътрешна пълнота (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), нашето желание е душата ни винаги да гледа виделината на Твоето Лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята Любов.
Ние Ти благодарим от все сърце и душа за Твоята грижливост, с която Си ни заобиколил.
Благодарим Ти, че Твоята милост и благост винаги ни следват. Благодарим ти, че винаги ни слушаш и винаги Си готов да ни даваш помощ и да ни крепиш, когато сме в нужда.
Благи Господи, Пресвяти Отче на небето и земята, избави ни от ухищренията на лукавия. Ето, Ти си ни говорил и ние вярваме, че Ти ще ни утвърдиш во веки, за да Те хвалим, славим и величаем.
Господи Боже наш, Който си неизменен и всепрощаващ, укрепи нашите духовно слаби братя и сестри, за да пребъдат в нас и ние да пребъдем в тях, както пребъдваш Ти в мен, за да сме всички в едно, както Ти в мен, тъй и аз в тях, за да бъдем всички заедно, за да Те прославяме на земята с плодовете на душата и живота си (който ще ти принесем в милост, правда и хваления), за да просветнат благородните и добрите ни дела пред человеците, щото като ги видят, да Те прославят.
Благи Отче, ти, Който ни даваш живот и здраве, Който ни насищаш с хляб и вода и Който ни задоволяваш с хилядите си благословения всеки ден. Твоето слънце изгрява всяка заран като младоженец, като ни донася и раздава Твоите благословения, които Си ни отредил. Те в Твоето пресвято Име оживотворяват всичката земя с нейната природа, въздигат и донасят облаците и напояват лицето й с дъжд и влага, изваждат всеки стрък изпод неговата обвивка, украсяват полските цветя с всичката им хубост, която отначало си им дал. Развеселяват всички животни, птици, риби и насекоми заедно с духовния (разумния) человек, когото си направил според образа и подобието Си.
И вдъхваш в неговото сърце надежда и вяра да се труди и работи, като му казваш, че Ти ще благословиш труда му. Колко са многочислени Твоите премъдри наредби, всички те не могат да се изчислят.
Ние, всичките Твои верни чада, гледаме днес да Ти принесем своята безкрайна благодарност, че Си ни облякъл в дрехите на живота, които са хубави и колко са хубави тия облекла (от тяло, ум, сърце, душа и дух), в които си ни обгърнал.
Преблагословени Господи Боже, благословен от всичките векове, приеми сега нашата безкрайна благодарителна хвалба, защото Си превелик в Своето величие. (58)
Амин

8. Първа молитва, заместваща медитацията

Господи Исусе Христе, знам, че медитацията е начин за потапяне в Божията Светлина, но тъй като ми липсват условия за прилагането й, то с Твоята благословия и тая на моя Учител ще си позволя да я заменя с молитвите и с праведните си деяния, сиреч с помагане на домашните и ближните ми по дух, а също и на „външните" с добрите си дела, пропити с истинска милост, правда, морална чистота, безкористие, славословие и разумно мълчание, и вярвам, че и те са за доброто на моята душа. Защото е казано в Светото Писание: „Милост искам, а не жертви", и на друго място: “Правейки добро, ние благотворим на душата си и я предаваме на Бога", и на трето място: „Принасяйте жертви на Правдата и се надявайте на Бога". Затова вярвам, че такава молитва, съпроводена с милост, правда, добри дела, славословия, хваления и разумно мълчание, е равностойна на медитацията и е в духа на Божията воля и цели Неговата прослава. (59)
Амин

9. Господи Боже наш, пази ме с пресвятото Си Име (20)

10.  За Бога, за Когото аз живея (21)

11.  Молитва преди закуска, обед и вечеря (22)

12.  Молитва след закуска, обед и вечеря (23)

13. Молитва преди започване на всяка работа (24)

ВЕЧЕРНИ МОЛИТВИ ПРЕДИ СЪН

1. Втора молитва към Господа Исуса Христа за спокоен сън (46)

2.  Господи Боже на Силите, изпрати ми Твоя Дух Свети на Силите (26)

3.  Слава на Тебе, Господи Боже наш (27)

4.  Тази вечер искам духът ми да отиде горе в небесната школа на Великото Бяло братство (28)

5. Втора молитва, заместваща медитацията

Господи Исусе Христе, ние Ти благодарим за този хубав живот, за този хубав свят, който Си създал за нас.
Искаме да живеем според тази Любов, която Си внесъл в душата ни.
Твоята Светлина да озари умовете ни и с тази Светлина да разрешим онзи Божествен въпрос, който стои пред вратата на нашата душа и не е още разрешен. (60)
Амин
(Молитвата се произнася само вечер под открито небе за 10 минути.)

6.Четвърта благодарствена молитва

Велик Си Ти, Господи Боже на Любовта, велики са Твоите дела, велико е Името Ти над всичко.
Във всичко и във всички виждам Теб, любя Теб и изпращам към Теб Любовта си.
Ще ти служа вярно и честно през цялата вечност. (61)
Амин

7. За Бога, за Когото аз живея (21)


МОЛИТВИ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БОЛНИ

1.  Молитва за здраве й благоденствие

Господи Исусе Христе и Свети Божи Дух, моля ви се от все сърце и душа, продължавайте милостиво да оздравявате мен и семейството ми, за да не се отдалечава присъствието на благия Дух Свети на Истината от нашите души, умове, сърца и воля и ни облагодетелствуван с благодат, милост и мир от Бога Отца нашего, изразени в здраве, бодрост, благочестие, славословие и разумно мълчание, за да станем блажени чада Божи, достойни за Христа. (62)
Амин

2.  Първа молитва за изцеление на болни от всякаква болест

Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Величието!
Ти си ни прибежище от род в род. Твоите безкрайни милости във век ще славим. Направил Си завет с избраните Си светии, защото имаш крепка и силна ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават и при нужда призовават Името Ти пресвято.
Обърни, Господи Боже, погледа Си към страдащия (брат, сестра, баща, майка - казва се името му) и отдай внимание на страданието му и го облекчи.
Ние вярваме твърдо на думите Ти, когато Си казал: „Въззови към Мен и Аз ще ти отговоря, защото Аз, Господ Бог съм Твой, който подкрепям десницата ти и ти казвам - не бой се; Аз ще ти помогна, не бой се, защото Аз те избавих, призвах те по име, мой си; когато минаваш през води (реки, морета и океани), с теб ще бъда, когато минаваш през огъня на изпитанията, страданията и изкушенията, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали, и в немощ не бой се, Аз съм с тебе".
И сега чуй молбата ми, Господи, излей върху ми от обилната Си милост, защото Си безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ. (63)
Амин

3.  Бог е Любов, Бог е всемъдър, Бог е всеблаг, Бог е живот вечен, Бог е светлина, Бог е вечна хармония, да бъде името Му пресвято благословено. (64)

Амин
(Тази свещена формула се произнася три пъти поред и след нея  втора молитва за изцеление.)

4.  Втора молитва за изцеление на болни от всякаква болест

Господи Исусе Христе, Единороден син Божи, ето, ние застанахме пред Твоето лице да славим Твоето пресвято Име и да Ти благодарим за всички милости към нас и цялото човечество.
Ти си лекар над лекарите, мъдрец над мъдреците, Любов на съвършената Любов.
Ако е Твоята Воля и Милост, тази душа (името й), която обещава да Ти служи с Дух и Истина, сложи Твоята десница върху нея, за да се предаде Твоята Сила чрез мене на нея, за да й се помогне.
Божията Любов носи изобилния и пълен живот (на свръхсъзнание, съзнание и подсъзнание), Божията Мъдрост носи пълната Светлина и храна на ума, Божията Истина носи пълната свобода на душата.
Благодарим Ти, Господи, за тази хубава духовна храна. Благослови я и дай на всички, които се нуждаят от нея.
Благослови и умножи стократно това, което се поднася от Твоето пресвято Име.
Благослови и всички нас, дай ни живот, здраве, светлина и знание да вършим Твоята Воля чрез добри дела пред человеците. (65)
Амин

5.  Молитва за опасно болен

Господи Исусе Христе, един Ти человеколюбче, Който си бърз в подаване на помощ заради молитвите на Света Богородица, скоро покажи Твоята помощ към страдащия Твой раб или рабиня (казва се името).
Избави го от болестта и тежките страдания и то повдигни и като лекар над лекарите във Всемира, за да съзнава и прославя непрестанно Името Ти пресвято. (66)
Амин

6.  Молитва на свети Панталеймон за оздравяване на болни

Господи Исусе Христе, макар и да съм недостоен да се обръщам към Теб, но ако благоволиш да бъда Твой верен и искрен слуга Божи и да Те прославя като лекар над лекарите във Вселената, яви силата Твоя и сложи Твоята десница върху (раб или рабиня), за да им се изяви Твоята сила чрез мене и направи в Твое Име да оздравее болният.
В Името на Господа Исуса Христа и за слава на Света Троица, стани и бъди здрав. (67)
Амин

7.  Молитва на свети Панталеймон за оздравяване на слепи и глухи

Дарът на зрението (слухът) Бог Отец на Световете ще ти възвърне, а каквото обещаваш на мен, раздай го на бедните, когато се върнеш оттук здрав. „В Името на Господа Исуса Христа, оздравяващ слепите (глухите), защото е лекар над лекарите и при това безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ във всичко, прогледни (прочуй)! (68)
Амин

8. Молитва за запитване Господа Бога Отца и за изцеление

а) Всемилостиви и вечни Боже, Създателю на всичко видимо и невидимо, припадам пред Теб и със съкрушено сърце и смирена молитва Ти се моля, чуй молитвата ми и отдай внимание на моята смирена просба.
Изпрати ми Твоя Дух Свети на обещанието и изцелението и ми помогни чрез дара, който Си ми дал, да изцелявам, утешавам и спасявам както себе си, така и ближните ми по дух, и „външните" (невярващите) от духовните и телесните страдания, скърби и неволи. Укрепи ме във вярата и ми помогни в борбата с моето неверие.
Амин
б) Всемилостиви Господи Боже Исусе Христе, Ти си казал, че ще бъдеш с нас до окончанието на века.
Вярвам, Господи, и Ти се моля, не ме отхвърляй поради многото ми грехове и беззакония, но ми прости и утеши, като изпратиш ангели и светии да явят Твоята милост за утеха в скърбите, за изцеление на болните, за назидание в живота и за спасение на душите ни.
Вярвам, Господи, че ще получа Твоята милост, защото Си казал: „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, чукайте и ще ви се отвори".
И тъй, сега не ме отхвърляй, а приеми молбата ми, която Ти отправям аз и тия Твои раби и рабини (изброяват се имената им и кой за какво запитва).
Всемилостиви Боже, приеми това мое моление и зарадвай нас безутешните, та винаги да хвалим и величаем пресвятото Име на Отца и сина и Святаго Божия Духа. (69)
Амин
(Двете молитви можем винаги да използуваме както при изгубване, така и при открадване на някои, ценни вещи.)

9. Молитва към Господа Исуса Христа за разтълкуване на важно съновидение

Владико Господи, ако съм намерил благодат пред Твоите очи, ако Си ме намерил по-праведен от мнозина, ако моята молитва наистина е достигнала до Твоето Лице, подкрепи ме и покажи на мен, Твоя раб, значението на това съновидение. (70)
Амин

БРАТСКИ МОЛИТВИ

1.  Молитва за през всеки пост

Да премахне и разгони Бог всички ония невидими и видими врагове и разпръсне всички лоши мисли, които пречат и спъват Божието дело.
Да се прослави Името Му пресвято, да дойде Царството Му, да бъде Волята Му, както горе на небето, така и долу на земята. (71)
Амин
(При изпълнение на този пост да се пази абсолютна тайна и да се съчетае с абсолютна незаинтересованост към грижите на физическия свят.)

2. Молитва за дом, обезпокояван от зли духове

На Господа да се помолим.
Господи Боже, Спасителю наш, Син на Живия Бог, който се носиш върху херувимите Си и Си по-горе от всяко Архангелско Началство, Власт, Сила и Господство! Ти Си велик и страшен за всички, които са около Тебе. Ти Си направил небето за свод, Ти Си направил земята с Твоята Сила и Си устроил твърде прекрасно Вселената с Премъдростта Си. Ти управляваш функциите на слънцето, звездите и планетите; от Твоето раздразнение чезне всяко начало и власт и камъните се стопяват: Ти Си стопил железните стълбове; Ти Си смазал медните врати; Ти си вързал силния мъчител и оръдията му. Ти си разбил със Своя Светещ и Честен Кръст Господен и чрез въдицата на Своето вчовечаване Си привлякъл змията-дявола и като Си го вързал с веригите на мрака, хвърлил Си го в ада.
И тъй, сам Господи, който Си подкрепа на всички, които възлагат надеждата си на Тебе, направи да отстъпи, изгони и обърни в бягство всяко дяволско действие, всяко сатанинско нападение, всяка клевета и противна сила, която напада на този покрив, изгони го него и от тези, които живеят под него и които носят в сърцето си „Светещия честен кръст Господен", страшния знак на победата и призовават Твоето преблаго Име.
О, Господи, Който Си изгонил легион демони и Си заповядал на глухия и немия демон да излезе от человека и да не се връща вече в него; Ти Си изтребил пълчищата на всички наши врагове невидими и видими, а тези, които са Те познали, си ги направил мъдри, като Си им дал власт да стъпкат змия, скорпион и всяка вражеска сила.
Сам, Владико, запази от всяка повреда и изкушение всички, които са в моя дом, и ги избави от нощен страх (ужас) и от стрели, които летят денем, от мор, който преминува нощем, от зараза, която по пладне унищожава, щото Твоите раби, Твоите рабини и Твоите младенци, наслаждавайки се от Твоята помощ и запазени от ангелското Ти войнство, да Ти пеят единодушно като един: „Господ ни е помощник и не ще се убоя, какво ще ми направи человек", и още: „Не ще се убоя от зло, защото Ти си с мене и защото Ти, Боже, си моя подкрепа, Силен владетел, Началник на Всемира и Отец на бъдещия век, Твоето Царство е вечно Царство и само на Тебе принадлежи Царството и Силата, и Славата на Отца и Светия Божи Дух, сега и във всички векове". (72)
Амин

3. Молитва против невидими и видими неприятели и злосторници

Оживи ме, Господи, и ме избави от всяко нещастие, защото към Тебе възнасям душата си.
Нека Твоят Дух Свети на Истината ме води в живота на Правдата. Защото Ти Си Светлина на Светлината, животворяща искра в очите ни. Ти Си великата милост и висшата надежда на човешкото бъдеще.
Озари ме с щедрите лъчи на Твоята Мъдрост.
Молим Те, Господи, сломи дързостта на нашите неприятели и злосторници и със силата на Твоята десница надвий тяхната упоритост. (73)
Амин

4. Молитва към Господа Исуса Христа за затворници, пленници и заточеници

Многомилостиви Господи Исусе Христе, Боже наш, извор на милосърдието и дълбочина на благостта, Ти, Който избавяш слаб от силен, и беден, който няма помощник. Ти, Който Си освободил Манасия от окови и от тежко заточение и Си извел Своя апостол Петър от веригите и от тъмницата, та Си го представил на Твоята Света Църква без никакви увреждания, за което е помогнала усърдната молитва на Твоята Църква за апостол Петър, тъй и сега послушай гласа на нашето моление.
Не презирай ония, които в скърби и нещастия с вяра Те призовават, но като милосърден стори милост на Твоя раб или рабиня (назовават се имената им) в беди, окови, затвор, тъмница, плен, заточение и чрез нас се моли (молят).
Бъди към него (тях) благосклонен и премилостив и прости всичките му (им) съгрешения като человеколюбив с Твоите големи щедрости и милости, с Твоята всесилна десница избави го (ги) от всички нещастия, от бедите и затвора (плен, заточение), както някога Йосифа, затворен в Египет, преславно Си го освободил.
Избави го (ги) от всяко зло обстоятелство. Извади го (ги) на свобода и го (ги) помилвай, защото си милостив, человеколюбив и затова Те прославяме с твоя без-начален Отец и с Пресветия и единосъщни Дух сега, всякога и во веки веков. (74)
Амин

5. Молитва към пресвета Богородица, когато сме в скърби, грижи и несгоди

О, пресвята Дево, Майка на Всевишния Господ Исус Христос, всемилостива застъпница и покровителка на всички, които с вяра прибягват до Теб. Погледни от височината на Твоята небесна слава върху мене, който припадам пред Твоето благочестие.
Послушай смирената молитва на грешния и недостойния раб (рабиня) и я принеси пред Твоя възлюблен Син.
О, преблагословена Богородице, Ти си послушница на всички и на скърбящите - радост. Послушай мене, скръбния.
Ти Си уталожителка на тъгите: уталожи и моите тъги и душевните ми и телесни болести.
Ти Си неопалимата къпина: запази света и всички нас от вредоносните огнени стрели на враговете ни.
Ти търсиш загиналите: не ме допускай да загина в бездната на моите грехове. Ти си изцелителка на страдащите: изцели и мен, обхванатия от душевни и телесни болести.
Ти си неочаквана радост: с радостта на Твоето спасение премахни от мен страха от бъдещите мъки.
Ти Си поръчителка на грешните: бъди и на мене, грешния, милосърдна поръчителка за моето покаяние и спасение.
Бъди ми винаги будна ходатайка и всесилна застъпница пред Твоя Син, нашия Господ Исус Христос. (75)
Амин

6. Молитва за несправедливо обиден, оскърбен, унижен и озлочестен човек

О, Господи Боже на Любовта, Ти си справедливият Съдия и Ти знаеш моето състояние, и в що се състои моето дело с този мой притеснител.
Аз съм Твоят обиден слуга, моля Те, поради изобилната Ти милост, да ме спасиш от този мой враг и му отмъстиш, защото Си казал: „На мене подлежи отмъщението и мъздовъздаванието", и затова Ти не прощаваш обидите на обиждащия.
И като знаеш, че Той ме е обидил, накажи го още тази нощ, защото Твоят съд е справедлив и Ти си помощник на всички опечалени, Ти си този, на Който принадлежи всевластието и всемогъществото във Вселената. (76)
Амин

7. Молитва за заминал (починал) роднина, приятел или добър човек

Упокой, Господи, душата на заминалия (наш баща, майка, брат, сестра, роднина, приятел и т.н., казва се името му), която си взел горе на небето, поради пресветата Си воля.
Настани я в светлите места на Твоите селения, надари я с Твоите духовни добродетели, за да се съвземе, да види Твоята Слава и Величие и да се зарадва душата му на Твоята Благост и Любов.
Вечен мир и светлина да цари върху й. (77)
Амин
След тази молитва да се прочетат и молитвите: Отче наш (3), Добрата молитва (12), Добрият път (31) и накрая да се произнесе три пъти поред и следната формула-молитва:
И това е живот вечен, да позная Тебе, Единаго Бога Отца и Христа Сина Твоего, когото Си изпратил на земята в плът за нашето спасение. (78)
Амин

8. Псалом 91 (за ограждане от злото)

1. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.
2.  Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог е мой, на Когото се уповавам.
3.  Защото Той ще те избавя от примката на ловеца (изкусителя) и от гибелен мор.
4.  С перата Си ще те покрива; и под крилата Му ще прибегнеш; Неговата верност е щит и закрила.
5.  Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем.
6.  От мор, който ходи в тъмнина, от гибел, която опустошава сред пладне.
7.  Хиляда души ще падат от лявата ти страна и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи.
8.  Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието над нечестивите.
9.  Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое. И си направил Всевишния обиталището си.
10. Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до жилището ти.
11.  Защото Той ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища.
12. На ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си.
13.  Ще настъпиш лъв и аспид; ще стъпчеш млад лъв и змия.
14. Понеже той е положил в Мене Любовта си, казва Господ, затова ще го избавя; ще го поставя в безопасност, защото е познал пресвятото Ми Име.
15.  Той ще Ме призове и Аз ще го послушам; с него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.
16.  Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. (79)
Амин
(От Псалтира)

9.  Молитва на свети Василий Велики за страдащите от демони и от всяка тежка болест

На Господа да се помолим.
Боже на Боговете и Господи на Господарите, Творче на огнените чинове, изкусни художниче на безплътните сили и Създателю на всичко небесно и земно, Когото нито един от човеците не е видял, нито може да види, и от Когото се бои и трепери всичката твар; Ти, Който някога възгорделия се военачалник на небесното войнство и по непокорство отклонилия се от своето служене Си свалил на земята, и отстъпилите заедно с него ангели, що станаха бесовете на злобата, Си хвърлил в дълбочините на мрачния тартар (ада), направи това заклинание, извършено с Твоето страшно име, да бъде застрашително за този предводител на лукавството и за всичките негови полкове, паднали заедно с него от горната светлост. Прогони го и му запрети, както и на демоните му, та да отстъпи съвсем, за да не прави вече никаква вреда на запечатаните; но да приемат тези запечатани властна сила, за да стъпкват змия и скорпион и всяка вражеска сила. Защото се възпява и величае и от всяко дихание със страх да се слави Твоето — на Отца и Сина и Светия Дух — пресвято име, сега и всякога, и във вечни векове. (80)
Амин

10.  Молитва за настъпване на Божия мир на земята

Господи Боже на Любовта, пожелаваме с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичките си сили да се въдвори Божият мир по лицето на земята и в сърцата на всички добри хора. (81)
Амин

ФОРМУЛИ-МОЛИТВИ, ПОДПОМАГАЩИ НИ В ЖИВОТА

Формули-молитви за ограждане леглото и спалнята от тъмни и нечисти духове

1) В Името на Божията Любов, в Името на Божията мъдрост, в Името на Божията Истина, в които живеем и се движим, и със силата на живото Слово Божие да се разпръснат всички лукави помишления, зли духове и вражески сили от леглото и стаята ми. (82)
Амин
(Тази формула се казва три пъти поред. Застани стоешком пред леглото си и дръж пред устата си палците на двете ръце във вид на триъгълник и след думата „Амин" духни суетните си, произнасяйки звука „ху"!)
2) Покрий ме, Господи на Силите и Цар на Славата и Величието, с Твоя свещен покров и ме приеми в Твоята Божествена Светлина (която е седем пъти по-силна от слънчевата), за да се разпръснат от мен и около мен всичките зли и тъмни, и нечисти духове. (83)
Амин
(Казва се три пъти поред, застанал стоешком, с ръце допрени над главата, като покров, като при произнасяне на думите „и ме приеми в Божествената Си Светлина"ръцете се спускат към тялото; а при произнасяне на думите „и да се разпръснат от мен и около мен всички зли и тъмни, и нечисти духове" с ръцете направи движение, като че ли ги отпъждаш със звука „ху"!)
3) Господи Боже на Силите и Цар на Славата и величието, моля Ти се, огради стаята и Леглото ми с Твоята диамантена стена, засилена с огнения кръг на Любовта и светещия, честен и животворящ кръст Господен, за да се отплеснат лукавите мисли, интригите, шантажите, черните магии и нападенията на невидимите и видимите ми врагове. (84)
Амин
(Казва се също три пъти и то стоешком, с разтворени ръце във вид на кръст, като при произнасяне думите „огради ме..." се завърташ около себе си един път.
При много силни нападения от страна на зли духове, които могат да подлудят човека, жертвата на такива нападения да не спи в тъмна стая, а непременно в осветена или при добре горящо кандило.)
4) Господи Исусе Христе, в Твоите ръце предавам духа си, моля Ти се, благослови ме, помилвай ме и ме дари със спокоен сън. (85)
Амин
(Казва се три пъти.)
5) Да възкръсне Господ Исус Христос и да се разпръснат всички Негови и наши видими и невидими врагове, и да побегнат от лицето Му ненавиждащите Него и нас. (86)
Амин
6) Както се разсейва димът, така и Ти, Господи на Силите и Цар на Славата и величието, разсей враговете ни. Както се топи восъкът от огъня, така и нечестивите да погинат от Лицето на Господа Бога на Силите. (87)
Амин
(Казва се три пъти.)
7) Господ Исус Христос ми е помощник и няма да се уплаша от нищо, каквото и да ми направи лош и зъл човек или тъмен дух. (88)
Амин
8) Господи на Силите и Цар на Славата и Величието, Ти всичко можеш и Твоят Дух Свети на Силите, който от Теб излиза, всичко може и аз с Негова помощ всичко мога. (89)
Амин
9) Дето е сам Господ Исус Христос, там съм и аз. (90)
Амин
10) О, Сили небесни, и аз съм ваш брат, помогнете ми за слава Божия. (91)
Амин
(Формулите 7, 8, 9 и 10 се казват по три пъти. Не е необходимо да се повтарят всички формули, достатъчно е молещият се да си избере една, две или три от тях и накрая да прибави 9-а или 10-а формула, като я произнася само веднъж.)
Със свещените думи на изброените формули вие сте оградени с мощна аура и всички небесни бели братя са на ваша страна. Всички те насочват своите мисли към Земята и вие ставате едно мощно динамо с тях и Божественият закон почва да работи във вас.
Беинса Дуно

Формули-молитви за ограждане при излизане и влизане вкъщи, а също и от всяка друга изненада и от непредвидими затруднения
1) Господи, бъди Светлина на очите и нозете ми. (92)
Амин
2) Бог е в мен и аз съм с Него и нищо лошо или беда не може да ми се случи. (93)
Амин
(И двете формули се казват по три пъти, при това в съчетание с една от дадените по-горе формули: „Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диамантена стена" (84) или „Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров" (83).

Формули за ограждане от страх и от всякакъв вид лоши, нежелателни и непредвидени изненади, затруднения и болести, включително и от черни магии
1) Славата Божия с Христовия мир, Любов и хармония да бъдат с мен в тази къща, апартамент или стая. (94)
Амин
(Произнася се при влизане в чужда къща, апартамент или стая.)
2) Бог е в мен и Той прави аз да мога, за Любовта няма не мога. Бог е Любов. (95)
Амин
3) Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров (83)
4) Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диамантена стена (84)
5) Бог ни е прибежище и сила, бърз помощник в бедите ни и затова няма да се убоя и да се разтърси сърцето ми, макар и земята да се разтресе, и планините да са паднали в морето. (96)
Амин
6) Господи Боже, помогни ми с Твоята Божия Сила да надвия на злото и страха от него и да се премахне всичко лошо и сатанинско от моя дом. (97)
Амин
7) Прибягвам към защитата на превеликия наш Бог, Който е всевластен във всичко. (98)
Амин
8) Отче небесни, чуй молбата ми, Ти Си прибежище мое и духовна канара моя, Бог мой, на Тебе се надявам. Ти и само Ти, ще ме избавиш от примката на ловеца (изкусителя) и от гибелния мор; Твоята вярност и Истина са моят щит и всеоръжие.
Моля Ти се от все сърце, изпрати ми само един от Твоите ангели и чрез него ме избави от връхлетялата ме беда, за да се прослави Пресвятото Ти Име във вековете. (99)
Амин
(Казва се три пъти поред.)
9) Не Ти ли, Ава Отче, създаде Всемира, не на Тебе ли принадлежи властта над него? (100)
Амин
(Казва се три пъти поред. При изказване на тези невероятно силни формули, особено деветата, молещият се често настръхва цял от тях, като че ли мравки са го полазили от главата до краката му, което е явен признак, че злото се отдръпва от него.)

Формули-молитви за ограждане от нежелани изкушения и изпитания
1) Бог е в мен, пред мен и зад мен и аз след Него. И затова не ме е страх от нищо. (101)
Амин
2) Славата Божия да бъде над мен и да ме пази от всяко зло. (102)
Амин
3) Божият Дух, възлюблен на нашите души, ще извърши всичко заради мен (нас). (103)
Амин
4) В Името на Отца и Сина и Светия дух, заповядвам Ти, дух лукави, веднага да ме освободиш от своето зловонно присъствие, иди зад мен, сатана! (104)
Амин
(С тази формула се прогонва дух, който не признава Господа Исуса Христа. Най-болезнено сатаната атакува жертвата си, като влезе в гръбнака му като змия и оттам захапва сърцето му чрез раздразняване на половите му страсти.)
5) Ти, Господи, Който си в мене, Си най-силният на света - отбий злото от мен. (105)
Амин
(Тези формули се повтарят три пъти поред и то с шепнещи устни, една след друга, при това винаги щом имаш някакво лошо предчувствие или пък нежелателно присъствие, безразлично видимо или невидимо.)

Формули за ограждане при всяко неочаквано или преднамерено нападение, а също и при всяко вътрешно противоречие
1. При първия случай (на неочаквано или преднамерено нападение)
а) Нека Господнята ръка бъде над тебе, безумецо: смрази се и онемей за известно време за слава Божия.
Амин
б) Йод - хе - вау - хе - Целе - бат: Йехова Елохим.
Йод — хе — вау — хе - Целе — бат! Халелуя. (106)
Амин
(Произнасяйки тези две формули, особено втората, постарайте се да гледате врага в упор и то в духовното му око, между двете вежди и повтаряйте шепнешком всяка формула по три пъти.)
2. При всяко вътрешно противоречие
а)  Бог е Любов. Душа моя, иди при Бога. (107)
Амин
(Казва се три пъти поред.)
б)  Бог е в мен и Той прави аз да мога (95)

Формули за ограждане при всевъзможни болести, затруднения и изпитания
1. При болест
Господи, много хубаво, на място Си ми я пратил, но дай ми възможност да разбера езика на тази болест. (108)
Амин
2. При изпитание
Господи, научи ме да издържа, научи ме да разбера това изпитание. (109)
Амин
3. При затруднение
а) С Господа, Който живее в мен, всичко мога, защото помощта не иде отвън, тя иде отвътре. (110)
Амин
б) Господи, велики и светли са Твоите пътища, не ги разбирам. (111)
Амин
в) Господи, помогни ми да се проявя, тъй както Ти се проявяваш. (112)
Амин
г)  Аз живея в Бога, в Бога няма никаква болест, страдания и сиромашия. Щом е вярно, че аз живея в Бога, и в мене няма никаква болест, страдания и сиромашия. (113)
Амин
4. За ограждане от злото трябва винаги да мисли за Бога и да си казва:
а) Без Бога, нито до прага.
Амин
б)  Нима на Господа Бога не принадлежи сътворението на Света и властта над Него?
Амин
в)  Заклевам те в Името на Отца и Сина и Светаго Божия Духа, дай ми да узная кой си? (114)
Амин
(Всички формули се казват по три пъти.)

Формули-молитви за освобождаване на човек, обсебен от бесове (зли духове)
1) И сега Господ Исус Христос казва на всички вярващи: „В Мое Име изпъдете всички бесове".
В Името на Божията Любов ние ви заповядваме сега или да я възприемете, или да си вървите, нищо повече!
Ако не можете да възприемете тази Любов, вие не можете да служите на Бога!
Заповядвам ви, в Името на тази Божия Любов да си вървите във вашето тъмно царство, отдето сте дошли. (115)
Амин
2) В Името на Отца и Сина и Святаго Божия Духа, обръщам се към теб, неканен и зъл дух, и ти заповядвам: излез от тялото на (казва се името на обсебения) и да не влезеш повече в него. (116)
Амин
3) В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост и в Името на Божията Истина, в която живеем и се движим, и със силата на Божието Слово да се разпръснат всички лукави и зли помишления и вражески сили. (117)
Амин
(Горните три формули се повтарят по три пъти на глас, особено в момента, когато бесът тръшне болния на земята и почне от негово име с глас да говори. И след това да се изпее: „Аум, аум, аум, аумен". Пее се тихо и три пъти.
Ако от прилагането на горните три формули не се получи исканият резултат, еж. "Формули-молитви против черна магия, обсебване...".)

Формула за изчистване на жилищни и други помещения от нечисти духове
В Името на Отца и Сина и Светаго Божия Духа, да се разпръснат всички лоши и лукави помишления на нечистите духове и лошите хора, които се противят на Царството Божие на земята.
Да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда на земята. (118)
Амин

Формули, подпомагащи духовното усъвършенствуване на пробудените души чрез себепознание
1) Ти, Господи Боже на Любовта,  си венец д слава в живота ни. (119)
Амин
2) Бог ни е прибежище и сила. (96)
3) Втора молитва за идването на Царството Божие на земята. (44)
4) Господи, помогни ми моите мисли, думи, желания, постъпки и дела да бъдат отброени, разумни г морално чисти, за да Те славя с душевната си чистота (120)
Амин
(Богомилска формула
5) С Господа, Който живее в мен, всичко мога (110)
6) За онзи, който върви по Божия закон, всичко му съдействува за добро. (121)
Амин
7) Няма сила като Силата на Светия Божи Дух. Само силата на Светия Божи Дух е силата на небесния ни Отец — Ава Отче, името на Който е превелико и страшно е и огън пояждащ за враговете му. (122)
Амин
8) Няма да ни навреди или погуби нищо, освен това, което ни е предопределил самият Бог. (123)
Амин
9) Да бъде слава на нашия Бог на Любовта, на Който величието и битието е вечно и на Който милостите са постоянни над Неговите творения. (124)
Амин
10) Хвала на Бога, да бъде слава на Бога. (125)
Амин
11) Слава на небесния ни Отец, Който сътвори Вселената и Комуто всичко дължим. (126)
Амин
12) Няма Бог, освен самия Той, Който няма приятели; Нему принадлежи властта над Вселената и Той е достоен за слава; Той оживява, Той умъртвява и Той е властен във всичко. (127)
Амин
13) Каквото иска нашият Пресвети Бог Отец,
то става, и каквото не иска, то не става. Всяко благо е по Божията милост и няма сила и мощ, освен у Бога, превисокия и превеликия. (128)
Амин
(За да се увериш, при всяко безизходно положение в силата на горните формули, направи си кръстния знак и се обърни на изток и седни по турски с изправено тяло, дишай дълбоко и равномерно, и непрекъснато, и шепнешком си повтаряй формулата:„Христос ме пази". Амин.)

Формули, подпомагащи активното непротивене на злото
1) В изпълнение волята на Бога - с Любов, Мъдрост и Истина е силата на човешката душа. (129)
Амин
2) Господи на Силите, Ти си Цар на Славата, моля Ти се от все сърце и душа, въздай на (казва се името или имената на беззаконниците) според делата им. (130)
Амин
3) Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина, а аз съм проявен израз на доброто и истината Му. (131)
Амин
С тези три формули може да се огради от злото само свободният човек, т.е. онзи, който признава Бога за Любов, за Мъдрост и за Истина, а себе си само като проявеното Негово Добро и Истина.
Беинса Дуно

Формули, подпомагащи оздравяването на болните и обсебените
1) Аз живея в Бога, в Бога няма никаква болест. (113)
2) Цар ю небесни, Дух на Истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, ела всели се в твоя раб (казва се името му) и той ще оздравее.
Амин
3) В Името на Господа Исуса Христа, Който е безкрайно добър, всемилостив, всемилосърден, всепрощаващ, всевластен във всичко, всезнаещ, всемъдър и всемогъщ, стани и си върви здрав за слава Божия.
Амин
4) Прибягвам към всемилостивия Бог от сатаната, бит с камъни.
Амин
5) Господи Боже на Силите и Цар на Славата и Величието, аз съм под Твоето покровителство, моля Те, спаси ме.
Амин
6) В Името на Отца и Сина и Святаго Духа и за Тяхна слава прибягвам за помощ към Теб, апостол Андрей, защото Христос Ти е дал дара да освобождаваш обсебените от бесовете.
Амин
7) Господи Боже на Силата и Славата, Ти си всемилостив, всевластен и всемогъщ, в Твоите ръце предавам делото си.
Амин
8) Бог е велик и дава победа и поддръжка на. верните си чада и лишава от защитата си тези, които не вярват в Него.
Амин
9) Слава, хвала и величие на Господа Бога на Мировете, Който е всевластен над всяка вещ и твар и без волята на Който нищо не става.
Амин
10) Прибягвам към защитата на Бога Отца,
Който е всевластен над всички и от Който нищо не е скрито и е непостижим за взора ни.
Амин
11) Бог е в мен и Той прави аз да мога чрез ръкополагане, в Името на Господа Исуса Христа, да лекувам болни и обсебени с безпогрешна диагноза за слава Божия. За Любовта няма не мога. Бог е Любов. (132)
Амин

ФОРМУЛИ-МОЛИТВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОБРИ ЖЕЛАНИЯ
1. За избор на съпруг (съпруга)
В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, както виждам себе си в тая вода (гледа в една паница с чиста вода), така да видя след малко лицето на бъдещия мой съпруг (съпруга, казва се името), за да се прослави името на Света Троица.
Амин
След вечерната молитва кажи и следната формула: О, Света Богородице! Нека видя насън определения (одобрения) ми от Теб съпруг (съпруга). (133)
Амин
2. Как да облекчите душевното си състояние, когато се почувствувате обезпокоен, потиснат или смазан духовно
Седнете на един стол и на друг, поставен срещу вас, сложете един леген или паница с чиста хладка вода. След това протегнете лявата си длан над водата и с дясната си шепа полейте три пъти поред китката на лявата си ръка със (без) формулата:
В името на небесния ни Отец да се измият всички следи от отрицателните (лошите) мисли, насочени към мен от моите видими и невидими врагове. (134)
Амин
След това със суха, мека кърпа леко попийте влагата от мократа китка.
След една минута по същия начин полейте дясната китка с лявата си ръка, изсушете я, както изсушихте лявата си китка.
След една минута, ако не почувствувате очакваното облекчение, повторете същото поливане на двете китки поред с пауза от една минута.
Ако пак не постигнете резултат, продължете опита до 10 пъти на всяка ръка, с пауза между всяко измиване и изсушаване на ръката и тогава непременно ще успеете.
3. Как вежливо и без насилие да си „отворим вратата", за да влезем при дадено лице или в учреждение
Застани пред затворените врати и тихо си прошепни:
„В Името на Отца и Сина и Светаго Духа да ми се отвори вратата и да се изпълни желанието ми."
След това незабелязано направи с главата или пък с дясната си ръка кръст и кажи „Амин". Почукай и вежливо влез с десния си крак напред, погледни любезно в духовното око (между двете очи) на човека с мислено произнесената формула:
В Името на Божията Любов, изпълни братски молбата ми. (135)
Амин
4. Как можем успешно да издържим изпит, а също да получим справедлива присъда в съда
Вечер, при лягане, кажи благоговейно следната молитва:
Света Богородице, Ти Си майка на всички отрудени, моля Те от все сърце, помогни ми в Името на Господа Исуса Христа и за слава на Света Троица (утре преди обед) да си взема изпитите по специалността, за да може и занапред добросъвестно да изпълнявам дълга си.
Амин
Преди изпита прочети пак същата молитва, като прибавиш:
Моля Ти се, Света Богородице, приеми изпита ми като молитва и присъствувай на него със Своята Божествена свита, за да мога отлично да издържа изпита си и с него да прославя Тебе и Света Троица.
Амин
След това, преди да влезеш през вратата на изпитната зала, кажи си и следната формула:
Огради ме, Господи, с Твоята диамантена стена и ме приеми в Своята Божествена светлина, за да се разпръснат всички вражески и нечисти сили около мен.(136)
Амин
През вратата на изпитната зала влез с десния си крак и с формулата:
Славата Божия да осени тази зала и да пропъди всички нечисти сили от нея.
Амин
След това спокойно пристъпвай към изпитната комисия, като им пратиш мислено послание: „Аз ви обичам" (3 пъти).
Погледни всеки член от комисията поотделно в духовното му око и мислено му кажи:
Аз ви обичам и ви моля в името на Божията Любов да ме изпитате братски.
Амин
Ако трябва да теглиш билетче, пак мислено си кажи:
В Името на Отца и Сина и Светаго Духа и за слава на Света Троица, моля Те, Света Богородице, Ти да изтеглиш за мен този билет, който най-добре зная.
Амин
Ако на писмения изпит получиш задание, не бързай да пишеш, а трикратно си кажи следната формула:
В Името на Отца и Сина и Светаго Духа Божи и за слава на Света Троица, моля присъствуващият в залата ангел Господен да ръководи мислите и ръката ми, за да прославя с отговора си Света Троица. (137)
Амин
Същото и със същия успех може да се приспособи за всеки съд.

ФОРМУЛИ-МОЛИТВИ ПРОТИВ ЧЕРНА МАГИЯ, ОБСЕБВАНЕ И ПРЕСЛЕДВАНЕ ОТ НЕЧИСТ ДУХ И ЗЪЛ ЧОВЕК, УРОКИ, РАЗВАЛЯНЕ НА ЧЕРНА МАГИЯ, НАПРАВЕНА С ЖИВАК

1. Правила за борба с черната магия
Черната магия е сатанинско изкуство да се прави зло от завист или пък за пари. С него се занимават хора жестоки, без всякакъв морал и с най-подли средства.
За жалост, това е чумата на XX век. За да се отърве от нея, омагьосаният мъж, жена или невинно дете трябва да изпълни следното:
Ако е била направена с цел да се раздели син (дъщеря) от родителите си и се задоми с кандидатка (кандидат) от „черната ложа" - злото, тогава магията може да се унищожи по следния начин: от двата бряга на една река (и то по-широка) се вземат по 3-5 стръка еднородни цветя (лайка или други) и се изсушават.

Начин на употребление:
Застава се за молитва и се казва 3-5 пъти следната формула:
Огради ме, Господи, с Твоята диамантена стена. (136)
След това устата се напълва със светена вода от църквата, слагат се двете букетчета цветя върху една чиния и с водата от устата се напръскват добре, като преди напръскването се казва и следната формула:
В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, да се развали магията, направена на мен и сина (дъщерята).
Амин
Да не се забравя и следното: водата от устата трябва да се издуха със звука „ху".
Жертвата на магията трябва да помни и да спазва строго следното: никога да не развива съмнителен за магия предмет, защото „злото" ще се пръсне по цялата къща, а веднага да го изгори, като не го пипа с ръце. След като го изгори, да опуши стаята с тамян, засилен най-добре и с 1 парченце от черния дроб и сърцето на някоя по-голяма риба, като опушването се придружава с формулата:
В Името на Отца и Сина и Светаго Духа, да изчезне злото от къщата ми.
Амин
(Казва се 3-5 пъти.)
И накрая: добре е жертвата на магията да носи през целия ден долна дреха, обърната наопаки.
2. Разваляне на черна магия
а)  Отрежи два клона от кипарис и ги вържи на кръст. С такава пръчка щом удариш черномагьосника, всичките му магии се развалят.
б)  Ако магията е била правена с катран и върху огън, катранът да се разсипе и огънят да се изгаси и магията се разваля.
в) Ако трябва да се махне омагьосан камък, същият да се прекръсти три пъти и да се духне върху него.

Важна добавка:

За да се постигне сигурен резултат, добре е всяко от горните действия да бъде придружено с формулата:
В името на Отца и Сина и Светаго Духа и за слава на Света Троица да се развали магията. (138)
Амин
(Формулата се казва три пъти поред.)

Освен казаното, сутрин, обед и вечер преди лягане непременно да се прочетат и следните две молитви:
а)  Молитва против черномагьосниците (17)
б)  Молитви на Мохамед против черномагьосниците
Някой си евреин Лобеид заедно с дъщерите си направил магия на самия пророк Мохамед, като вързали 11 възела на едно въже (последвани със съответни заклинания в името на сатаната: да не стане от леглото си болен, докато не си развърже възлите, по един) и го скрили в един кладенец. Мохамед се разболял и Бог чрез Архангел Гавраил му открил къде е скрито въжето и с помощта на кои две молитви ще може да развърже възлите и да оздравее. Когато му донесли въжето, Мохамед над всеки възел повтарял двете молитви (дадени му от Архангел Гавраил) за борба с черната магия и възлите един след друг се отвързвали сами и той се освободил съвършено от направената му магия.

Първа молитва, дадена от Архангел Гавраил

Аз бягам за прибежище при Господа на зората, за да може Той да ме освободи от злото на ония неща, които Той е сътворил; и от злото на приближаващата се нощ, и от злото на черномагьосници жени и мъже, които в полунощ духат върху възли на въже със сатанински заклинания за болести, нещастия и смърт на невинните си жертви, и от злото на завистливия, когато той завижда. (139)
Амин

Втора молитва, дадена от Архангел Гавраил

Аз (името ти) бягам за прибежище при Господа на хората! Царя на хората, Бога на хората, за да ме освободи Той от злото на нечестивия (дявола) или неговата помощничка (казва се името й), които шепнат зли внушения в гърдите на жертвите си и дебнешком се оттеглят от тях. И от зли и нечисти духове и лоши хора. (140)
Амин
Най-силната формула, дадена на Мохамед от Архангел Гавраил за ограждане от злото:
Бог, Отец на световете, е Един Бог, вечният Бог.
Той не ражда (като жена), нито е роден от жена и няма ни един подобен Нему. (141)
Амин
(Казва се три пъти.)
3. При обсебване от нечист дух и при душевноболни
Преди да започне да се прилага този план за лечение, е необходимо:
а)  Да се прочете над болния в някоя черква и то само от някой благочестив свещеник молитвата на свети Василий за страдащите от демони и от всяка тежка болест. (80)
б)  След молитвата на свети Василий да се поканят в дома на болния двама свещеници да направят маслосвет и водосвет, да помажат болния и да го благословят от името на Света Троица и Майката Господня, и да го поръсят със светена вода (от която болният може да пие всякога, когато пожелае). През време на маслосвета до болния да се поставят чисти долни дрехи и чинийка с няколко бучки захар, като след маслосвета (в продължение на няколко дни) може да изяжда по 1— 2 бучки захар на ден.
На другия ден, след прочитането на молитвата на свети Василий, да почне прилагането и на дадения по-долу план, като през това време первазите на вратите и прозорците на стаята се поръсят с малко син камък, стрит на прах. През време на поръсването се произнася следната молитвена формула:
В името на Отца и Сина и Светаго Духа, да се затвори пътят на тъмните духове към стаята на болния. (142)
Амин
Всяка сутрин, след сутрешния тоалет на болния, майката или бащата, или заедно и тримата да направят следното:
С благоговение прекръстват всички стени, тавана и пода на стаята на болния, произнасяйки молитвената формула:
В името на Отца и Сина и Светаго Духа огради ме, Господи, със силата на Твоя светещ, честен и животворен кръст Господен и ме опази от всякакво зло и лукаво помишление. (143)
Амин
След това три пъти поред да се прочете формулата-молитва:
В името на Божията Любов, в името на Божията мъдрост. (82)
Едновременно с произнасянето на формулите болният да си държи пред устата (във вид на триъгълник) палците и показалците на двете си ръце и щом каже „Амин", прави кратко издишване, придружено от звука „ху"!

След казаните формули да се прочетат и следните молитви:
а)  Господната молитва „Отче наш" (3)
б) Първа формула-молитва за изгонване на бесове (зли духове) (115)
Тази молитва винаги се произнася на глас, и то в момента, когато бесът тръшне болния на земята и почне от негово име с глас да говори или да ви ругае; въпреки това, вие продължавайте да я четете:
Господи на Силите, смили се и прибери духа, който е обсебил (нашия син, дъщеря и пр., казва се името му) в един мир на светлина и ни прости, ако сме го оскърбили с нещо. (144)
Амин
И накрая се добавя и формулата:
Молитвите ми с Божествената мисъл като стрела да отидат при Бога Отца.
Амин
През време на молитвите непременно на главата на болния да се сложи цяла „шапка", ушита на тегели и напълнена със суха готварска сол и сяра в пропорция: на 3 суп. лъжици сол - 1 суп. лъжица рафинирана сяра, като дебелината на сместа да бъде 0,5 см и да се държи до края на молитвата.
Всяка вечер преди лягане да се повтори казаното за сутринта, с добавка и на следните формули-молитви:
а) В името на Отца и Сина и Светаго Духа, огради ме, Господи (143)
б) Аз съм вече здрав, Господ Исус Христос и Майка Господня ме помилваха и спасиха.
Вън от мен, дух нечестив, и никога вече.да не се връщаш в мен, защото съм спасен от Бога като Негов верен и предан раб. (145)
Амин
Ако болният е кротък и сговорчив, да се направи в спалнята му опушване с истински тамян. За целта той сяда върху едно малко столче с разкрачени крака и покрит през глава с бял чаршаф и между краката му внимателно се поставя паничка с пепел и върху нея 3-4 живи (добре разгорени) въглена, засилени с по 1 изсушено зърно (колкото грахово) от сърцето и черния дроб на една по-едра риба (речна или морска безразлично) и 7 бели косъмчета от опашката на черна котка. В това положение болният седи, докато му е приятно, след което внимателно става и си ляга в кревата. Ако болният има щастие още от първото опушване да се освободи от нечистия дух (което се познава по вика, който издава бесът при напущането си), тогава опушването се спира, иначе трябва да се повтори и потрети, докато се освободи от беса. През време на опушването болният непрекъснато да си повтаря: „Господи, помилуй ме...".
Ако болният е буен и се противи на опушването, да се остави на мира и да се опушва само стаята му, в която спи, и която всяка вечер трябва задължително да бъде осветена от обикновена лампа, за да не го нападат тъмните духове, които бягат само от светлината.
Освен горното, преди заспиване да се сложи на главата му „шапка", ушита от тънко хасе на тегели от по 1 см широки и напълнени със смес от суха готварска сол и рафинирана сяра, както е казано по-горе. Едновременно се слага и компрес на корема от 4 хасени парчета, натопени в хладък чай от лайка (2 супени лъжици цвят се запарват с 500 г кипяща вода, кисне захлупено 1 час и се прецежда), отгоре сухо хасено парче и вълнен пояс и така до сутринта или докато много досади на болния.
Освен това непременно да се отслужат в някоя черква, и то от благочестив свещеник 3 литургии за здравето на болния, по 1 литургия седмично пред"и обяд. Желателно е тя да стане пред иконата на Господа Исуса Христа, Света Богородица или пък свети Панталеймон.
През ден, следобед да му се чете молитвата на свети Василий - за страдащите от демони. (80)
След последната литургия добре е болният да пости 1 седмица, след това да се изповяда и да се пречисти от същия свещеник, който ще изпълни програмата му.
Важни добавки:
а)  Щом започнат да се изпълняват молитвите и литургията, нечестивият дух ще се разлюти, ще започне по-често и по-силно да напада болния и той ще се отчае, но трябва да издържи докрай и тогава ще се спаси от него.
б) При явни обсебвания веднага да се прочете първа формула-молитва за изгонване на бесове (зли духове) .. (115)
в)  Добре е болният преди заспиване да си казва шепнешком и следните молитви-формули по 3 пъти всяка една:
В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа (129)
Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров (83)
Господи Боже на Силите, огради ме с Твоята диамантена стена (84)
В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост (82)
Независимо от казаното, болният непременно да спи на „войнишка възглавница", ушита от хасе 25 х 30 см и напълнена със следните билки: листа от мъжка папрат, шишарки от хмел, листа и цвят от босилек по 100 г от всяка, листа от здравец и цвят и листа от див кестен по 30 г от двете. Сместа се сменя на 3 месеца веднъж.
г)  Болният, за да престане да чува гласовете на тъмните духове, непременно трябва да се премести да спи в друга стая и всеки ден да прочита по една глава от Евангелието. Ако това прави редовно, вместо да чува отвратителни гласове, които го довеждат до полуда, ще почне да чува други гласове на невидими светли същества, които ще го успокоят и ще оздравее.
д)  През деня, щом болният се почувствува неспокоен, веднага да си повтори по 3 пъти следните формули-молитви:
Бог е в мен, пред мен и зад мен (101)
В името на Отца и Сина и Светаго Духа, огради ме, Господи (143)
В името на Божията Любов, в името на Божията Мъдрост (82)
И след тях да каже формулата: Покрий ме, Господи, с Твоя свещен покров. (83)
е)  За по-бързо и радикално оздравяване добре е болният в продължение на една година денем и нощем да носи на себе си долна дреха, която е била осветена в черква, и то върху лежащи в нея мощи на светец. Такава дреха, напоена от аурата на светеца, прогонва тъмните духове на болния. След първото пране на дрехата веднага да се изхвърли водата в течаща вода.
ж)  Иноверците могат да приспособят горната програма в духа на тяхната религия, защото всяка религия е път към Бога и всички тези пътища водят към Бога.
з) Ако се направи всичко изложено с вяра както от неговите родители, така и от самия болен и от другите членове на семейството, той ще се спаси и ще заживее спокоен и нормален живот.
4. При преследване както от нечист дух, така и от зъл и жесток човек
а) Всяка сутрин след измиване болният или майката, или бащата, а може и заедно, да направят следното: С благоговение да се прочете утринната молитва: Царю небесни, Утешителю, душа на Истината,
Който си навсякъде и всичко изпълняваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се засели в нас, очисти ни от всяка нечистота и спаси, благи Боже, нашите души. (146)
Амин
Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни (38)
Слава на Отца и Сина и Светаго Духа и сега. и всякога през вечните векове (147)
Амин
б)  Господнята молитвата „Отче наш" (3)
в)  Псалом 91 (79)
Първа формула-молитва за изгонване на бесове (зли духове) (115)
Всяка вечер преди лягане да се повтори казаното за сутринта. И след това сборната молитва:
Да възкръсне Бог и да се разпръснат неговите врагове, нека бягат от лицето му всички, които го ненавиждат, както изчезва димът, така и те да изчезнат, както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога, осеняват се с кръстния знак и радостно казват: радвай се, пречисти и животворящи кръст Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпнатия тебе Господ Исус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и дарува на тебе своя светещ, честен и животворен кръст за погиване на всеки враг. (148)
Амин
И накрая се казва и молитвата-формула: В името на Отца и Сина и Светаго Духа, огради ме, Господи. (143)
(Повтаря се три пъти поред.)

Извън изложената програма
В тежки случаи добре е да се отслужат в някоя църква от благочестив, трезвен и морален свещеник З литургии за здравето на болния по 1 на седмица, примерно всеки понеделник преди обед, желателно е пред иконите на Исус Христос, Света Богородица или пък свети Панталеймон.

Забележки
а) Почнат ли да се изпълняват молитвите и литургиите, нечистият дух ще се разлюти, ще почне по-често и по-силно да напада болния и той ще се отчае, но да издържи до края и ще се спаси от него.
б) При явни обсебвания веднага да се прочете псалом 91. (79
в) Преди заспиване болният да си каже и молитвата-формула:
В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа (129)
(Повтаря се три пъти.)
г)  Иноверните да приспособят горната програма в духа на тяхната религия.
д) През деня болният винаги при всяко неспокойствие да си повтаря молитвата-формула:
Бог е в мен, пред мен и зад мен (101)
(Казва се три пъти.)
5. Уроки
Дисхармоничната струя на едно ненаситено чувство, на една недружелюбна мисъл и лошо разположение внасят известен смут в душата на другия, особено когато той е чувствителен човек или невръстно дете, защото силите на лошите мисли и чувства са по-страшни и от снаряди.
Беинса Дуно
Лошата мисъл внася дисхармония при пресрещането на тези мисловни електромагнитни колебания, които излъчват клетките на тялото, а особено очите, където се съсредоточава най-много тази тайна сила. Затова е възможно и хипнотизирането. През очите на хипнотизатора се излъчват силите на неговата (добра или черна) душа и упражняват едно или друго съзнателно насочено въздействие.

Причини
„Подло хипнотизиране" без всякакво предупреждение на дете, жена или човек със слаба воля от страна на някой проклет, злобен, завистлив и с черна душа човек, единственото желание на когото е с убийствения си поглед да причини зло на беззащитния или по-слабия от него, та ако ще и да го убие с това действие.

Признаци
При малки деца - здравото и жизнерадостно дете след такъв сатанински поглед отведнъж клюмва, очите му стават изцъклени, температурата му се повишава, . а понякога и зъбите му са стиснати така, че в продължение на 2-3 дни не може да си отвори устата, тялото му изстива и ако не се направи казаното по-долу, може и да умре.
При по-големи деца и хора - връщайки се у дома, жертвата на сатанинския поглед ще се чувствува крайно разстроена и с повишена температура, захлупва се по очи, понеже чувствува силни болки в областта на челото и очите, а също и свиване на стомаха, което свършва с повръщане на зелено. Очите често са изцъклени.

Предпазване
В древните времена разумните родители и хора са пазели децата си, а също и добитъка си, като им връзвали във вид на малки талисманчета на главата и на гърдите по едно зърно, голямо колкото царевично, нишадър и ситно мънисто, което да отвлече силата на лошия поглед от жертвата му. И по никой начин да не му позволяват да го целуне.
Щом майката (или друг близък човек на детето) забележи, че то, след като е било в прегръдките на някой неин роднина или познат, дава признаци на уроки, да направи казаното по-долу и друг път по никой начин да не оставя детето си в ръцете на този опасен за здравето му човек (жена или мъж - все едно). Щом родителите на детето се усъмнят в лошите очи на някой човек, който е погледнал детето им, то преди да са го хванали уроките, те трябва да опушат детето с жълта лайкучка, главоч или да измият лицето му със светена вода, каквато всяка добра и религиозна майка трябва да си има вкъщи. След това го прекръстват с парче каменна (морска) сол, произнасяйки молитвено думите, изложени по-долу.

Лекуване
Веднага да се измие лицето на урочасаното дете със светена вода, ако няма такава, да се измие лицето му с „жива вода" (за нея се взема 1 паничка чиста вода и в нея се загаснат 2-3 живи въглена), с благоговейно произнасяне на думите:
„В името на Бога на Любовта, в името на Бога на мъдростта, в името на Бога на истината, да се пречисти и освети тази вода, за да измие от лицето и ръцете на детето ми лошите мисли и чувства на урочасалия го."
Едновременно с измиване на ръцете и лицето на детето да му се даде да изпие от същата вода 3 глътки, като се повтарят или същите свети думи, или пък следната формула:
„Измий очи от зли очи, измий очи от уроки."
Останалата вода се изплисква или зад главата на урочасания, или пък по някое куче или котка.
След измиването на урочасаното дете, майката с езика си да лизне 2-3 пъти челото му от веждите към косата, повтаряйки си наум същите свети думи или пък формулите, които преди малко е казала. При липса както на светена, така и на „жива вода", със същия успех може да се приложи измиването и с карамфилова вода (за нея се вземат 4 карамфилчета и 1 винена чаша вода), след това се прекръства лицето на пострадалия и с игла се убожда 1 от карамфилчетата и се запалва с клечка кибрит. Когато се разгори, с него се опушва лицето на пострадалия във вид на кръст Процедурата се повтаря и с останалите 3 карамфилчета, като пепелта им се пуска в чашата с вода. След това с нея се измива 3 пъти челото на пострадалия и му се дава да пие 3 глътки от нея, като се произнасят светите думи. Останалата вода се изплисква или зад главата на урочасания или по някое куче или котка.
Майката поставя детето на легло, прекръства го с парче каменна или морска сол, произнасяйки пак същите думи:
„В името на Бога на Любовта, на Бога на мъдростта. в името на Бога на истината да се очисти детето ми (казва се името) от лошите мисли и чувства на урочасалия го."
След това хвърля солта в огъня с думите:
„Както се пука солта, тъй да се пукнат (обезсилят) лошите очи, урочасали детето ми." (149)
Най-после при запалено кандило пред иконата се произнася следната молитва за болен от уроки (Молитва към Господа):
Господи, Боже мой, Царю на вековете, Вседържател и Всесилен. Ти всичко правиш и преправяш, само Е: едно желание. Ти седем пъти разпалената пещ и пламъка на Вавилон си преобърнал в роса и си запазил: невредими и тримата момци. Ти си лекар и изцерител на всички, които на Тебе се надяват. На Тебе се молим и от Тебе просим: премахни, изгони и отнеми всях: дяволско влияние, всяко сатанинско помрачение и нападение и всяка лукава, хитрост и вреда, както и уроките на злодейни и лукави человеци от Твоя раб се казва името му/й), който е станал жертва по хубост, смелост или благополучие, или поради ревнивост или завист от зли очи. Сам Ти, човеколюбиви Владико, простри властната Си ръка и силната Си и върховна мищца, посети това Твое създание и му направи мирен, силен, верен ангел-пазител на душата и тялото му (й), който да запрети и премахне от него (нея) всяка вреда и уроки, станали от вредности и завистливи человеци, та запазван (запазвана) от Тебе, Твой раб (Твоя рабиня) невредим и здрав (невредима и здрава) с благодарност да Те възпява и да казва: „Господ ми е помощник и няма да се уплаша. Какво ще ми стори човек?" И още: „Няма да се уплаша от зло, защото Ти Си с мене. Бог на моята поддръжка е силен и властен началник на мира, Отец на бъдещия век". О, Господи, Боже наш, съжали Твоето създание и избави Твоя раб (Твоята рабиня - казва се името му/й) от всяко зло, от всяка вреда и изпитание, и от огъня, що става от уроки, запази го (я) от всички гореказани зли неща, заради молитвите на преблагословената и славна Владичица наша Богородица и вечна Дева Мария, заради застъпничеството на светловидните ангели и заради молитвите на всички светии. (150)
Амин
Ако на другия ден болното дете не се чувствува още напълно здраво, тогава да му се направи и една топла клизма (37°С), най-добре с чай от лайка, и след нея да му се направи или една цяла топла баня (37°С — 10— 15 мин) с отварка от борови игли и трина, или пък вместо нея да му се постави коремен компрес от 2 бархетни парчета, натопени в топла отварка от лайка, съчетан със залепване на гърдите и гърба на по лист от бакалска хартия, добре набоцкана с дебела игла и леко намазана или с пчелен мед, или пък с разтопена захар. При нужда коремният компрес може да се повтори няколко дни поред, поставяйки го сутрин за 2 часа, а вечер за цяла нощ.
До пълното оздравяване на урочасаното дете добре е всяка вечер да се чете и дадената за целта по-горе молитва за болен от уроки.

Вътрешно:
отварка от див лен и луличка (линарня вулгарис). Вземат се по 2 суп. лъжици от всяка билка и се варят в 500 г вода, докато остане наполовина. Пие се сутрин, обед и вечер 10-25 мин преди ядене по 1 чашка от 70 г (за деца наполовина), подсладена с мед и лимон по вкус.

Диета:
Няколко дни поред лека млечно-растителна храна без свинско, говеждо, овнешко и консервирани меса и риби. Люто, алкохол и тютюн - не!
При лекуването да се обърне сериозно внимание на гореказаното, въпреки отричането или осмиването му от късогледи материалисти и безверници, които доскоро отричаха и хипнотизма, защото жертва може ДA стане вашето дете, а не тяхното.

Важна добавка:
Напомням на всички пострадали от уроки, че зловредното действие на същото може да се премахне или с помощта на Божествените сили, които стоят над всичко, или пък с останалите приложения, дадени в плана.

eXTReMe Tracker