Share

Твърда, течна, въздухообразна и светлинна материя, това са четирите вида материя. И тъй, човек трябва да разбира законите на твърдата материя като проява, като форма на живота;

течната материя – като условие за подхранване на живота; въздухообразната – като условие за проникване на мисълта в живота и светлината – като обвивка на живота. Тези четири вида материя са различни области, които трябва да се изучават. Човек трябва да започне изучаването им първо от себе си. Той трябва да стане господар на четирите вида материя в себе си, да научи законите, на които се подчиняват. Той трябва да владее естеството на всички видове материя, които съставят неговото физическо, духовно и умствено тяло. Тези тела са неразривно свързани помежду си. Като владее материята на физическото тяло в различните ù видове, той ще владее и своето духовно и ментално тяло. Твърдата материя определя формите на физическото тяло. Който не знае законите, които я управляват, той ще доведе тялото си до пълно вцепеняване, до замръзване. Течната материя представя чувствата на човека. По тегло тя съставя по-голяма част от теглото на тялото. Ако не знае как да се справя с нея, тя може да залее сушата, да създаде наводнение в човешкия организъм. За да спаси човека от това наводнение, природата му създава някаква болест. Чрез болестта изпарява голяма част от водата, и по този начин организмът дохожда в естествено състояние. Обаче има болести, при които изпаряването на водата става чрезмерно силно, в резултат на което организмът изсъхва. Човек трябва да се пази от наводнения и от чрезмерно изсушаване. За тази цел той трябва да знае законите за регулиране на своите чувства. Въздухообразната материя е свързана с човешката мисъл. За да не стават експлозии в организма му, които да го разрушават, човек трябва да знае законите на газовете, законите на мисълта. Никога мисълта на човека не трябва да се сгъсти дотам, че да предизвика експлозия. Мисълта трябва да запази своето естествено състояние. Най-после, човек трябва да познава свойствата на етера, на светлинната материя, за да не предизвика спиране или противодействие на възвишените мисли в него. Всяко противодействие на мислите у човека създава смърт - умствено умиране. 52-324
Физическият свят е свързан с твърдата материя, астралният – с течната, умственият – с въздухообразната, причинният – със светлината. За да се ползва от тия светове, човек трябва да знае законите за превръщането на материята от твърда, в течна, от течна във въздухообразна, от въздухообразна в светлинна. Не може ли да превръща материята от едно състояние в друго, той не може да изправи линиите на лицето си. 87-79
В естеството на човека има много неорганизирана материя, т.е. много сили, управлението на които не зависи от вас. 76 4-46
Самообладанието е във връзка с твърдата материя. Да се владее човек, това значи да владее твърдата материя в себе си. Тя е най-устойчивата материя. Който владее твърдата материя в себе си, той има устойчив характер. Твърдата материя е основният камък на живота. Следователно който иска да работи върху себе си, той трябва за започне от твърдата материя. Твърдата материя представя конкретната човешка мисъл. Твърдата материя предава формата на телата. Тя е първото състояние на материята, чрез която животът е почнал да се изявява навън. Щом владее тази материя, той ще може да се справи и с другите видове материя. Ако човек не владее твърдата материя, животът му ще представя преплитане на всички видове материи, в резултат на което организмът му ще бъде изложен на големи пертурбации и катаклизми: бури, наводнения, земетресения, експлозии и т.н. При това положение топлинната и светлинната енергия в човешкия организъм ще се намират в неестествено състояние. 52-327

ГЪСТА МАТЕРИЯ
Сега всички вие се намирате в една гъста материя и страдате. 76.4-10
Когато сърцето работи повече от ума, гъстотата на материята е по-голяма. 56- 169
Ако подпушите известно ваше желание, енергията на това желание се сгъстява и ви заставя да се движите в по-гъста среда. Това ще ви накара да правите по-големи усилия, за да си пробиете път в тази гъста материя. 77.7-28
Когато човек се обезсърчи или започне да става песимист, да се отчайва, това показва, че той навлиза в по-гъста материя от тази, в която е бил по-рано. Всички негови желания са заровени дълбоко в този гъста материя и като не може да ги реализира, той се обезсърчава и започва да страда. 77-18
Когато влезе в гъстата материя, дето не прониква никаква светлина, човек изгубва вътрешната връзка с живота и престава да мисли и чувства правилно. 64-154
Човек е заровен до шия в гъстата материя, само главата му е отвън. И той постепенно трябва да излиза от тази материя. Първо трябва да извади ръцете си, да прояви по-високо съзнание. Най-после той трябва да извади и краката си, да стъпи над гъстата материя и да почне да се носи над нея, както опитният плувец се носи над водата. Това са опитали мнозина, особено неврастениците. Не е опасно потъването, защото като потъне, човек може да се издигне, но той трябва да пази присъствие на духа. 80-85
Тягостното състояние на духа показва, че човек се движи в гъста среда и среща големи бури и съпротивления в живота си. Представете си, че вие сте в параход, който се движи по замръзнало море, но той е толкова здрав, че непрекъснато чупи леда пред себе си и така си пробива път. Какво ще стане с този параход, ако ледът постепенно става все по-дебел и по-дебел? Ще стигне ли той благополучно до определеното пристанище? - Този параход ще се разбие. Тогава какво трябва да правите, в окултно отношение, при подобен случай? Най-първо трябва да напуснете гъстата среда. Много начини има, чрез които човек може да мине от по-гъста в по-рядка среда. 77-30
Щом сте в гъстата материя, вие трябва да разбирате законите ù, да знаете как да се владеете. Като се движите в гъстата материя, вие правите повече усилия, за да преодолеете противодействието, което тя причинява, вследствие на което в организма се развива повече топлина, отколкото трябва. 80-95
Когато изпадне в неразположение на духа, в гъста материя, човек ще вземе мерки да се издигне над тази материя, да мине в по-рядка среда, дето условията са по-благоприятни. Това показва, че човек често минава от гъста в рядка среда. Гъстата среда създава противоречия в живота му; рядката среда помага за разрешаване на тия противоречия. 502-3
Въпросът ни беше за психическото наслояване. Щом изправиш отношенията си спрямо хората, това наслояване, което се е образувало от гъста материя, от постоянните утайки във вас, се вдига. 75 4-199
Днес хората не виждат Бога, не Го разбират и познават, защото в съзнанието им се е натрупала органическа или полуорганическа материя, която пречи на тяхното слънце да изгрее. 86-92

РАЗУМНА МАТЕРИЯ
Всички вие ще се убедите, че в света има една разумна материя, аз говоря на ваш език, която прониква във всички клетки по цялото ни тяло, за която материя ние даже и не подозираме. Тази материя сега ни чака. Около тази разумна материя има друга разумна сила, която обгръща и двете. Тази разумна сила обгръща всички клетки и прониква през всички най-малки частици на нашия организъм. Туй нещо не е достъпно още за съвременната наука. 9.17-14
Колкото един човек е по-разумен, толкова и материята, с която работи, е по-префинена, по-деликатна; и колкото един човек е по-слаб по своята интелигентност, толкова и материята, с която работи, е по-груба. 10.16-13

ВЕЧНА МАТЕРИЯ
Материята на съществата от Божествения свят, т.е. от света на любовта, е вечна и неизменна. 25-1 13

МЪРТВА МАТЕРИЯ
Човек ще организира мъртвата материя, а на живата и разумна материя ще се подчини. 86-84
Страданията носят в себе си тъй наречената „мъртва материя”. Който страда съзнателно, той оживява тази материя, като извлича от нея соковете на доброто. Следователно съвременните хора трябва да вземат от възвишения свят онази материя и сила, която може да ги направи добри. Чрез тази материя и сила те ще изработят необходимите органи за новата култура. Без тях те не могат да направят стъпка напред. 35-131
При мъчението човек губи материята на злото, т.е. мъртвата материя в себе си. Като заминава за онзи свят, праведният остава мъртвата и непотребна материя на земята, а със себе си взема само живата. 86-85

РЕАЛНА МАТЕРИЯ
Само онази материя, която остава у нас като част от нас, и която ни държи във връзка с външния свят, тя е реална за нас. 35-2-45

БЪДЕЩА МАТЕРИЯ
За да не се поддава на грях, т.е. за да не го убият, да не го обесят, или да не го затворят, човек трябва да има способността да се превръща от твърдо тяло в течно, от течно – във въздухообразно, в пара, а от пара - в светлина. Възможно ли е човек да промени материята си, да претърпява толкова видоизменения? За онзи, който е придобил това изкуство, всичко е възможно. Има хора в света, които владеят това изкуство. Те се наричат водители на човечеството. Те ръководят неговите съдбини. Ще дойде ден, и то в скоро бъдеще, когато ще срещнете такива хора. 22-177
Знаете ли на колко епохи е послужила материята, от която са направени нашите мозъци? Знаете ли, че в тази материя именно са вложени недостатъците на човечеството? Миналите поколения са оставили своите нечистотии в нея и са отишли на другия свят. Материята, от която са направени нашите тела, е тор за духовния свят, но ние трябва да я преработим и очистим, както растенията пречистват и обработват почвата, в която живеят. Тази е причината, дето човек изпитва един постоянен гнет, като че нещо го задушава. Ако материята беше девствена, никога не бихме чувствали този гнет. 38-185
Новите хора трябва да бъдат създадени от нова материя. 10.3-8
Съвременното човечество е дошло до положение, в което трябва да стане смяна на енергиите му. Тази смяна ще се отрази и на неговото съзнание. Да се свенят енергиите на човека, това значи да се сменят формите на материалния свят, формите на самата материя. Щом формите се изменят, заедно с тях се изменя и посоката на енергиите, т.е. посоката на силите в човека. 56-169

ПЛЪТ
С какво са облечени хората? С плът, която наричат тленна. Тя е гъста, тежка. 25-1 13
Не се стремете не да победите плътта в себе си. Духовното в човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка в растението, върху което става присаждането. Плътта е подложка, а духът присадка върху тази подложка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, т.е. присадката, се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива. Когато соковете от подложката започнат правилно да се движат нагоре към присадката, а тия от присадката се движат правилно надолу, към подложката, животът се развива нормално. Тогава ние казваме, че борбата между плътта и духа е завършена. Това наричаме още трансформиране на енергиите. Всеки човек трябва да знае този закон и да го прилага в живота си. 22-154

КЛЕТКИ
Важно е да знаете, че човешкият организъм е съставен от безброй живи клетки: едни от тях образуват външното, физичното тяло на човека; други образуват етерния му двойник; други образуват чувствената душа на човека, т.е. астралното му тяло; четвърти образуват нисшия и висшия ум на човека. Всички заедно образуват целокупния човек. 27-268
Малките клетки създават голямото тяло. 147-147
Сама по себе си клетката е малка, но тя е проводник на нещо велико. Когато се организират в едно цяло, малките клетки стават проводници на великия, съзнателен живот. Всяка клетка представя електрическа лампичка, през която минава светлината. 81-32
Човешкото тяло е общество, образувано от милиарди клетки, които едновременно се хранят. Първо се дава храна на стомаха. Щом се нахрани той, всички клетки ще се нахранят. Ако няма храна за стомаха, всички клетки ще гладуват. 32-199
Няма да говоря от колко милиона клетки са съставени органите. Това са грамадни числа. 27-268
Вие трябва да съзнавате, че всеки човек представя общество, съставено от разумни души, които имат нещо общо с него. Следователно като ставате от сън, първата ви работа е да накарате тия разумни, малки същества да мислят, да влязат в хармония с вас. Дали ще влязат в хармония с вас или вие с тях, не е важно. От вас се изисква да възстановите хармонията на целия си организъм. Това се постига чрез молитва, чрез концентрация, чрез работа. 80-231
Това е живот вечен, да позная живота, който е вложен в мен, както и онова, което поддържа този живот. 35-19
Изучавайте човека от първичната клетка до формата, в която го виждаме днес. 55-294
Ще изучавате живота на клетката, а също и произхода на живота. За да бъдеш истински човек, да се развиваш правилно, трябва да знаеш живота на живата клетка - биологията. 32-21
Строежът на Слънцето и строежът на клетките е подобен. Слънцето има в себе си три области: едната от тях приготвя енергиите; втората я акумулира и трансформира, а третата я препраща към Земята. Също и в клетките има три области: външна, което възприема слънчевата енергия; средна, която я акумулира в себе си, и вътрешна, която я преработва и превръща на жизнена сила. 151-3
Нашият организъм е образуван от милиарди клетки, които имат свойствата на Земята, да възприемат слънчевите лъчи, да ги трансформират и да задържат от тях необходимата прана за обновяване и лекуване. 82-126
Всяка клетка има свои специфичен метод на работа. 34-12
Всяка клетка означава нещо специфично: едни клетки са минали през материални области, други клетки са минали през областта на силата, а трети - през разумността. 65-165
Всички клетки, всички удове в човешкия организъм не вършат една и съща служба. Някои от тях извършват непочтена служба, но са толкова важни, колкото и тия, които вършат най-почетната служба. Хората не се спират върху службата на своите клетки, да видят каква работа вършат, а при това искат всичко да им върви безпрепятствено, да минават за царски синове. 35-369
Казваш: да съм силен, че да става каквото ще! Силата не единна, тя се дължи на колективната работа на милиардите клетки, от които е съставен неговият организъм. Те влагат силата си в човека. 68-1 1
Cъбереш силата на всички клетки в едно, да обединиш всички разум ки, от които е съставен неговият организъм. Ако клетките са груби, това показва физическа сила. 65-165
Тялото на човека е съставено от милиарди клетки, непреривно свързани по между си. Вътрешната връзка, която свързва клетките на организма в една стройна единица, е храната... И ние виждаме, че човек яде по три пъти на ден, за да поддържа тази връзка. Ако тази връзка не се поддържа, и процесите в целия организъм, ще се прекратят. Прекратят ли се процесите в организма, спира и неговото осъществяване. Следователно вътрешната връзка трябва не само да се поддържа, но и постоянно да се усилва.Това може да се постигне само при условие, да знае човек духовния закон, който регулира тази връзка. В това отношение яденето не е нищо друго, освен съзнателна работа за поддържане и засилване на вътрешната връзка. Този закон се отнася не само до тялото на човека, но и за неговите чувства и мисли. Задачата на човека е всеки ден да засилва връзката както между клетките на своя организъм, така и между своите чувства и мисли. Когато връзката между клетките на тялото отслабва, едновременно с това отслабва и тялото. 136-223
Между клетките на организмите съществува едно съответствие с цел взаимно да си помагат. В това взаимно помагане се заключава благото на целия организъм. 79-102
В Природата съществува абсолютно равенство. Най-високостоящата клетка може да заеме най-низката служба. В Природата всяка работа е важна. 93-92
Милиарди клетки, събрани в един голям народ – човешкото тяло, работят в единство и съгласие за благото на човека. От тяхната дейност зависи животът и благосъстоянието на човека. Един ден, когато клетките в организма разрешат въпроса за живота, те ще разрешат и въпроса за смъртта. Когато човек умира, клетките постепенно се разединяват, разпръсват се в пространството, дето продължават да живеят. Кое всъщност в човека умира? Ние казваме, че човек умира, когато връзката или отношенията между клетките се нарушава. Клетките се индивидуализират и една по една напускат организма – своя господар. Те се отказват да го слушат, не го признават вече за господар. Кога се развалят отношенията между господаря и слугите? – Когато господарят им ги претоварва и не плаща добре. Не постъпва ли човек така и със своето тяло! 35- 310
Организмът е съставен от безброй малки, живи душички, които следят работата на своя господар. Ако той направи някаква грешка, от която да пострада целият организъм, те казват: не е умен нашият господар! Не минава много време и цялото съдружие от живи клетки постепенно започва да се разпада. 133-226
Тялото е съставено от разумни, интелигентни клетки, които дават мнението си за нещата. Щом изгубят доверието си, той започва да боледува. Силата на адепта се заключава в доверието, което клетките му имат към него. Всички сили в неговия организъм му се подчиняват. Както той мисли, така и те мислят. Той не се налага и те го уважават и обичат, като добър и умен господар. 66-127
Ако изучавате живота на клетката отделно1 както и нейната мисъл, ще видите, че тя представя в миниатюр живота на целия човек. Ако пък изучавате колективния живот на тия клетки, както и връзката помежду им, ще видите, че те представят Божествения живот в миниатюр. 15-146
Интелигентно е човешкото тяло, защото и клетките, от които е съставено, са интелигентни. 25-25
Клетките, които живеят в човек, са разумни, интелигентни същества. Те имат много знания, но господарят им трябва да бъде умен, да знае как да ги управлява. За да влязат в човешкия организъм, те съзнателно са се обезличили. Целта им е да се пожертват за своя господар и по този начин да го повдигнат. Човек се радва на живота, докато тия интелигентни същества са в съгласие с него и работят за негово благо. Откажат ли се от него, животът му се превръща в пустиня. 79-145
Всяка клетка е жива, разумна душа, която разбира, какво ù се говори, какво се изисква от нея. Говорете им разумно, без да ги плашите. Всяка клетка е поставена на своето място. Клетките не са своенравни. Те всякога са готови да изпълнят волята на господаря си, но трябва да разберат, какво се иска от тях. Щом разберат какво трябва да направят, те са веднага на услугата на господаря си. Като се разговаряте разумно с клетките си, вие си създавате добри навици. 74-10
Всяка клетка в човека е негов добър другар. Клетките са микроскопически, но разумни същества. Човек може да се разговаря с тях, като с разумни хора. Не постъпва ли с тях, както трябва, той ги излага на големи опасности. За да не пострадат, те се обявяват против него, докато един ден го напуснат. Обаче това е неестествен процес. Като познава естеството на клетките, човек трябва да си създава приятели от тях, за да избегне противоречията, на които се натъква. 59-157
Клетките в човешкия организъм разбират добре тия неща (посрещане изгрева на Слънцето), и ако човек не ги смущава, те ще свършат цялата тази работа тихо, спокойно, без да забележи някой, как е станало това... Посрещне ли ги (трите Слънца: физическо, духовно и Божествено) той ще придобие активност на клетките, топлина в чувствата и светлина в мислите си. 136-227 Само ние не мислим. И тия малки същества, клетките, мислят. 76.7-78
Всяка клетка е живо същество, което гради своя живот по разумен начин. 15-146
Интересен е животът на клетката, защото тя е безсмъртна. Голямата форма, човекът изчезва, но клетката не изчезва. Тя се размножава, видоизменя, докато множество клетки отново се групират в едно цяло и образуват нов организъм. Тогава казваме, че човек се ражда, явява се в нова форма. Човек живее, докато разумно използва енергиите на своя организъм. Не може ли да ги използва разумно, клетките се отделят една от друга и той умира. Цялата компания или сдружение умира, но членовете му не умират. Те минават в друго сдружение. 55-294
Животът седи в първичния живот на клетките. Клетките в човешкия организъм не умират. Той умира, а те си отиват на своето място. Когато човек умре, клетките от неговото тяло започват да живеят своя първичен живот... Докато човек контролира всички свои клетки, той живее, но като загуби този контрол, в него се започва обратен процес. 43.3-22
Клетките са малки душички, които след време ще се развият и ще станат индивидуални души, разумни като вас. Дайте им условия да се развият. Те са комунисти, отказали са се доброволно от своята собственост. Те казват: Господарю, ние ще живеем заради тебе. Когато господарят им направи отклонение от правия път, те казват: Господарю, ти трябва да умреш. В тоя смисъл смъртта не е нищо друго, освен край на монархическото управление в човека. Това управление трябва да умре. 23-151
Когато клетките се индивидуализират и всяка една от тях започне да мисли да живее за себе си, настъпва смъртта за целия организъм. Щом организмът умре, те се разпиляват из пространството. 79-102
След като умре човек, сърцето му престава да бие. Обаче клетките на същото това сърце, което е престанало да пулсира и което се е разложило вече, свободно живеят в пространството. Също така и клетките на мозъка, на дробовете, на всички удове продължават да живеят своя живот и след смъртта на човека. 19-124
След време те започват да тъжат една за друга, отново се събират и заживяват задружно. 79-102
Ще дойде ден, когато клетките на главата ще слязат в краката, а клетките на краката ще се качат в главата. Това може да стане след хиляда години - не е важно. В Природата съществува равенство. Най-високостоящата клетка може да заеме най-низката служба. И обратно, най-нискостоящата клетка може да заеме най-висока служба. 93-92
Ако клетките на човешкия организъм се унищожат, втори път няма да се родят. Те са родени преди милиони години. Всяко нещо е създадено при особени условия. Днес не се ражда живот. 27-174
Всички клетки във вас трябва да благодарят и да се радват, че живеят и се ползват от благата на живота. 147-262
Здравословното състояние на човека зависи и от всички клетки в тялото, като изключим тия на главата. Най-разумни са клетките на сърцето. По интелигентност те са на първо място, те са най-интелигентни Обаче в съвременната физиология съвременните учени хора са свикнали да мислят за клетките просто, като за живи същества без никаква разумност. Това е едно детинско схващане на съвременната наука. 8-106
Случва се, че някои клетки силно се индивидуализират и започват самостоятелен живот: каквото кажат те, всички ги слушат. Когато клетките загубят вяра в първичната монада, те постепенно отслабват. Това значи, че те се отделят от общия организъм. 68-1 1
В самия човек има известни мисли, известни чувства, за които той сам не се интересува. Трябва ли те да питат защо човек ги е пренебрегнал? Много естествено, като клетки на общия организъм те се отделят от него и го измъчват. Човек само се пита, коя е причината за това страдание, за тази мъка. Причината се крие в това, че клетките на стомаха или на черния дроб са недоволни от господаря си и не функционират правилно. Какво трябва да направиш, за да възстановиш здравословното състояние на организма? - Трябва да угодиш на стомаха си. - Как? - Като повдигнеш клетките на стомаха в по- високо състояние, отколкото са били. Те искат студена вода. Ще ги убедиш, че студената вода е вредна и ще им дадеш топла. Те искат месна храна. Ще ги убедиш във вредата от месото и ще им дадеш лесносмилаема харна. Така ще се възстанови хармонията между клетките на стомаха и състоянието на целия организъм ще се подобри. 68-50
Здравето е в зависимост от нормалното състояние на клетките. Когато клетките на организма - нервни, мускулни, артериални, запазват своя първичен размер и точно изпълняват службата си, човек е здрав. Щом нарушат размера си и престанат да изпълняват определената им служба, човек заболява. 25-27
Болестите са резултат на някаква аномалия, която се е породила в света на ума или в света на сърцето в човека. И като резултат на това някои клетки в човешкия организъм се силно индивидуализират и започват да живеят самостоятелно от другите. В някои случаи пък едни от клетките се подмладяват, а други остаряват. Тия, които са се подмладили, за да могат да се хранят, да растат и да се развиват, задържат храната за себе си и не оставят за другите, вследствие на което органите, в които са тези стари клетки, заболяват. Младите клетки започват да си устройват пиршества, гуляи в организма и се увеличават бързо, както на брой, така и на големина. На тези места в организма се явяват големи нараствания, увеличения, отоци, които медицината нарича общо име тумори. И след това тя трябва да впрегне своята лекарска артилерия, с всичките си дългобойни оръдия, за да изхвърли тия излишни вещества вън от човешкия организъм. Казвам: Задачата на ученика е да подмлади всички клетки на организма си, а не само частично. За тази цел той трябва да се научи да говори на своите клетки. 15-158
Здравето на човека не трябва да е като на съвременните хора, но всяка клетка от неговия организъм трябва да е изтъкана от най-чиста материя, да не се разваля при никакви условия. 14-231
Обърни гърба си към Слънцето и остави лъчите му да проникнат във всичките ти клетки, да внесат в тебе разположение. 25-225
Ти ще създадеш в себе си един малък свят и ще го поддържаш. Не го ли поддържаш, както Бог поддържа големия свят, ти ще влезеш в разрез с Него. Ако ти не обичаш и не поддържаш живота на милиардите същества в себе си - клетките, ти не си в съгласие с Бога. Човек трябва да знае, че всички клетки на тялото му, както и всички негови органи, имат желание да обичат. Като не разбира техните нужди, той им забранява да обичат. Днес им забранява, утре им забранява, докато един ден всички органи в него се атрофират, а той казва: Утвърдих се вече. Той мисли, че се е утвърдил в идеите си. 35-19
Всеки ден, преди да започне своята дневна работа, ученикът трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно да слиза надолу. След това да поздрави клетките на дробовете, на сърцето, на стомаха, на червата и най-после да поздрави себе си и ще започне работата си. Под „себе си”, разбирам своя ръководител. Само при това положение може да се очаква единство и задружна работа между всички клетки на човешкия организъм. Когато не познава това отношение, тази обхода към клетките на своето тяло, човек цял ден се лута нагоре-надолу и работите му не вървят добре. 15-159
Вечер, когато лягате, ще се обърнете първо към клетките на мозъка си, после към клетките на дробовете си, след това към клетките на стомаха си, и най-после към клетките на останалите органи, на мускулите, на костите и ще им кажете: Слушайте, аз отивам на училище. През това време вие свършете възложената ви работа, че като се върна, да намеря стаите изчистени, проветрени, и целия организъм обновен. Клетките приемат заповедта на господаря си и започват да работят трескаво, системно, в най-кратко време да свършат възложената им работа.Така трябва да говорите на клетките си. 74-9
Като хванеш нещо, да го направиш. Силни да бъдем, значи да контролираме всички свои клетки, да направляваме всички свои мускули във всеки момент. 120-204
Един ден, когато станем господари на своето тяло, ние ще познаваме всички свои клетки и те ще ни познават и служат. Съвременните хора са анархисти: те измъчват клетките на своите дробове, на стомаха си, на ума си, на сърцето си - на цялото тяло. Тия клетки са живи душички, които някога ще образуват организма на едно велико братство, в което и вие ще живеете по любов с тях. Те ще могат да влизат и излизат от този организъм, когато пожелаят. Организмът на такъв човек ще бъде съвършен и ще се подчинява на неговия ум, на неговото сърце, на неговата душа и на неговия дух. Такъв човек може да се нарече разумен, той разбира науката както трябва. Каква наука се изисква днес от хората? - Такава наука, която може да контролира всички удове в човешкия организъм и да ги подчинява на Божественото в човека. При тази наука човек ще може да отделя ръката от тялото си, или крака от тялото си, да ги прати да се поразходят и после да се върнат на мястото си. Да извадиш едно от колелата на автомобила си и да го заместиш с друго, това е наука! Докато науката не дойде до това положение, тя не може да се счита за истинска, положителна наука. Съвременният човек трябва да насочи своя ум, сърце и воля към постигане на тази наука. 1 1- 1 19
Като погледне тялото си, някои се запитват с какво тяло ще дойде в бъдеще. Не е важно с какво тяло ще дойде човек на земята. Важно е, с колко души ще дойде, т.е. с какъв брой. Ако дойде с по-малко души от тези, които сега влизат в тялото му, той никога няма да влезе в рая. 147-147
Когато говорим за Божественото, ние разбираме то да проникне във всичките наши клетки. Всичките клетки, които съставляват човешкия организъм, трябва да възприемат новото учение. Всяка клетка трябва да се проникне от мисълта, че тя вярва в Бога. 42.32-7

ИМУНИТЕТ
В света съществуват безброй форми, които философите си представят във вид на една тънка, жива материя, която прониква в нашия организъм. Тази материя огражда клетките с особена сила, която учените хора наричат имунитет. Когато всяка клетка имунира с Божествената мисъл, човек е защитен от всички непредвидени случайности, от всички мъчнотии, от всички нещастия в живота. В деня, когато ти нарушиш този имунитет, Божествената мисъл започва да се оттегля от тебе. Това показва, че си влязъл в дисхармония с Нея. 127-96

КОЖА
На кожата са начертани линии, по които се чете животът на човека. Вгледайте се и ще видите какви геометрични форми има на кожата, триъгълници, четириъгълници, петоъгълници и др. 93-90
Чрез кожата ние възприемаме трептенията на топлината н на студа и делим телата на топли и студени. 145-271
И с пипане само може да се узнае характерът на човека. Достатъчно е да се докоснете с пръсти до кожата на човека, за да се познае груб или мек е характерът му. Колкото по-нежна, по-фина е кожата на човека, толкова по- благородни са чувствата му. Лицето на такъв човек е светло, приятно; усмивката му е красива, отворена, внася доверие в човека. 21-97
Физическото огрубяване започва с огрубяване на кожата. 107-143

Joomla SEO powered by JoomSEF