Share

Обичайните названия на болестите, с които си служи медицината, нямат значение за онези, които са вникнали в същината на учението ми. То не познава специални болести на външни или вътрешни органи, нито си служи с прикриващия латински език на медицината, а почива на неоткритите досега вечни закони на природата.

Ние можем да усъвършенстваме парната машина, но не и парната енергия. Същото е и с моя лечебен метод. Неговата основа е непоклатима, обаче формата му може да се мени. Непознатият досега вечен закон за единството на болестите най-после проблесна сред мрака на страданията.

Както хилядите лампи на големия град стават излишни, когато слънцето изгрее, така и разбиращите новата лечебна наука не се нуждаят от многобройните наименования на болестите и от лекарствата, с които си служи медицината.

Луи Куне

КРАСТА, ГЛИСТИ, ПАНДЕЛКА, ПАРАЗИТИ, ХЕРНИЯ.

Отново изреждам няколко болести, които, колкото и да се различават една от друга, имат общ произход. Това твърдя въз основа на неоспорими доказателства в лечебните успехи, постигнати в многогодишната ми практика.

КРАСТА

Когато пристъпваме към лекуване на крастата и подобните на нея болести, трябва преди всичко да си изясним същността и условията, при които тя се заражда.

Известна истина е, че само през един ден на пролетта - онзи период на годината, през който всичко в природата се развива буйно - се раждат милиарди гъсеници. Ние виждаме как те опустошават младите листа на дърветата и не сме в състояние да сторим нищо, понеже не разполагаме със сигурни средства, но настъпва студена нощ и всички гъсеници изчезват така скоро, както са се явили. Чрез понижаване на температурата природата постига в една нощ това, което ние не бихме могли да сторим месеци наред. От тези наблюдения изваждам заключението, че паразитите и глистите се развиват само Когато намерят благоприятна почва. Това представлява болното, т.е. обложеното с чужди вещества, тяло. Наред с благоприятната почва е необходима и повишена температура, каквато имат всички обложени тела. Успеем ли да я понижим и едновременно да пречистим соковете от тялото, ние отнемаме Възможността на паразитите да съществуват и те изчезват.

Който е проследил внимателно лечебната ми теория, сигурно е схванал, че понижаването на вътрешната температура се постига най-лесно чрез отводните ми бани, невъзбуждащата диета и другите лечебни средства. Във всеки отделен случай лекуването трябва да се приспособи съобразно степента на облагането, силата и особеностите на организма. Единният произход на болестите изисква и единно лекуване. Изграден върху този принцип, лечебният ми метод винаги се оказва ефикасен, щом организмът има достатъчно жизненост. Лекарственото лекуване причинява несъмнени вреди.

ГЛИСТИ

В подкрепа на казаното цитирам няколко случая от лечебната си практика.

Болният имаше глисти в червата. Той бе на прага на смъртта. Страдаше също от нервност и храносмилателни разстройства. Вътрешността на тялото му буквално изгаряше. Изпражненията му бяха винаги осеяни с малки глисти. Моето лекуване го спаси. Щом премахнах причината - облагането, глистите изчезнаха за един месец. Понеже болният продължи лекуването, здравето му удивително укрепна. От кандидат за смъртта той стана жизнерадостен и работоспособен човек.

Само чрез понижаване на вътрешната температура и отстраняването на чуждите вещества бе възможно да се премахне разложителният процес, който благоприятства развитието на глистите. Това се постига най-бързо и сигурно чрез охлаждащи и парни бани и невъзбуждаща диета.

Вторият случай е интересен главно поради това, че изтъква безсилието на медицината при лекуването на крастата. Болният, 17-годишен, минал през редица болници, без да получи ни най-малко облекчение. Накрая един лайпцигски професор го посъветвал да опита и моя метод, понеже чрез лекарствата не можело да му се помогне. Ръцете на болния изглеждаха ужасни. Чрез науката за лицеизраза констатирах, че той страдал в продължение на години от хронична коремна болест, която отровила соковете на тялото и създала благоприятна почва за появата на крастата. Тя може да се сравни с бацил, Който вирее само там, където тялото започва да се разлага. Където няма благоприятна почва, крастата не може да съществува.

Коремообтривните, обтривноседящите бани и диетичната храна и в този случай дадоха отлични резултати. Храносмилането бързо се подобри. Едновременно изчезваше и крастата, понеже й отнехме благоприятната почва за развитие. Микроскопичното изследване показа, че червеите на крастата намаляват. За три седмици техният брой се сведе до минимум, а през четвъртата те съвсем изчезнаха. Болният придоби здрав вид. Той така се промени, че тези, които не го бяха виждали по време на лекуването, едва можеха да го познаят. Природата извърши без лекарства това, за което медицината се оказа безсилна.

ХЕРНИЯ

Тази болест се дължи на болестно облагане на корема, придружено от силно наблягане. Където то е най-силно и съпротивата на тъканта е най-слаба, перитония се пуква и се явява херния. Хернията може да се яви на различни места, но причината е една и съща. Лекомислено е твърдението, че тя е последица на удар, падане или разтърсване, които действително могат внезапно да предизвикат появата на херния, но не са съществената причина. Хернията изчезва, щом успеем да отстраним чуждите вещества. В такъв случай носенето на бандажи става излишно.

Постигнал съм много успешни излекувания на херния - ново доказателство за истинността на теорията ми за единството на болестите. Траенето на лекуването зависи от степента на облагането, от жизнеността на организма и от това, дали хернията е нова, или стара.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ-Луи Куне

При днешното раболепно подчинение на авторитети и безкритично възприемане на многото нелепици, които ни се поднасят под етикета „култура", не е странно, че очебийни истини, с каквито са осеяни от край до край съчиненията на Куне, биват отминавани с пренебрежение.

Ние сме така механизирани в съвременния изкуствен живот, че дирим истината там, където я няма - зад заслепяващия блясък на сложни апарати и зад гръмките фрази и недостъпните названия. Ако Куне бе дипломиран учен, участта на учението му за болестите несъмнено щеше да е по-завидна, той отдавна щеше да се наложи в лекарския свят, поне що се отнася до „чуждите вещества", до замърсяването на организма като една от съществените причини за заболяването.

Горната забележка смятам за необходима, за да не попадне читателят в предразсъдъците и в прибързаните критики, които се сипят върху учението на Куне. Когато го преценяваме, не трябва да съдим по неумелите опити на стигнали до гроба болни. Лекомислено е да приемаме за недостатък на едно учение това, за което е виновна само личността, неумееща да си служи с него. Нима обстоятелството, че неопитни стават жертва на сериозни възпаления и разстройства вследствие продължително и неумело излагане тялото си на слънчевите лъчи, говори във вреда на слънцелекуването?

Законите на природата са едни и същи навсякъде и за всекиго. Не са те тези, които се съобразяват със състоянието и особеностите на организма ни. Напротив, ние трябва добре да ги проучим и преценим, преди да пристъпим към използване лечебните сили на природата. Само по пътя на сигурната себепреценка и умелото използване на лечебните закони и при наличността на един жизнеспособен организъм можем да разчитаме на успешни и трайни лечебни резултати.

Необмислените случайни опити сигурно завършват с неуспех и разочарования и, разбира се, хвърлят сянка върху това, което трябва да разглеждаме само като истина, като изходна точка на постъпките си.

С това съвсем не искам да изтъкна теорията на Куне като изчерпваща сложния въпрос за появата и лекуването на болестите. Всеки от представителите на природния лечебен метод, между които Куне заема несъмнено завидно място, е съумял да го изследва само отчасти. Задоволителен поглед и правилна преценка върху природния лечебен метод в досегашното му развитие можем да имаме само когато проучим всички съставляващи го лечебни методи. Във всеки от последните, доколкото почива на природни закони, има нещо ценно. Методът на г-н Куне е само звено от общата верига. Колкото и да е „ненаучен" според тези, които съдят за научността на дадена теория по броя на томовете и формулите, той има утвърдено място в лечебната съкровищница.

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА НА ХРАНИТЕ

Joomla SEO powered by JoomSEF